Äldreboendekris i kommunerna?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Blogg: Åsa Furén-Thulin
 
Äldreboendekris i kommunerna?
 
 
Samtidigt som vi blir allt fler äldre, rapporterar media om brist på äldreboenden. Men är situationen så kritisk som det låter? Faktum är att kön inte har blivit längre och att många äldre vill och kan få avancerad omsorg hemma.
 
SKL på Socialchefsdagarna
 
Den 25–27 september kan du träffa oss på Socialchefsdagarna i Umeå. Du hittar oss i monter 405. Vi medverkar även med en rad seminarier om socialtjänstens digitalisering, hur vi motverkar missbruk bland unga, våld i nära relationer, jämställdhet, ensamkommandes hälsa med mera. Välkommen!
SKL på socialchefsdagarna 
 
Mer från SKL 
 
Webbsändningar om socialtjänsten
 
Missa inte SKL:s webbsändningar om vad som är på gång inom socialtjänsten. Jonna Mjörnell, undersköterska och bronsvinnare i yrkes-VM gästar webbsändningen om äldre- och funktionshinderfrågor. Du får också veta mer om omotiverade skillnader i tillgång till insatser, när Birgitta Svensson, forskningsledare på FOU Värmland, deltar i sändningen om barn- och ungdomsvården. Titta live eller i efterhand.
 
Onsdag 18 september
 
 
Handbok för effektiv äldreomsorg
 
På uppdrag av SKL har inRikta tagit fram en guide till ökad kvalitet och lägre kostnader inom äldreomsorgen. Underlaget bygger på mer än tio års erfarenhet och syftar till att stödja kommuners effektivisering av omsorgen, med särskilt fokus på hemtjänst.
Handbok för effektiv äldreomsorg
 
45 kommuner med i uppföljningsprojekt – kvinnofrid
 
45 kommuner har tackat ja att delta i SKL:s projekt om individbaserad systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta vuxna. Syftet är att stödja kommuner att följa upp insatsernas kvalitet och resultat, lära av varandra och få underlag för den egna verksamhetsutvecklingen. Projektet är en del av SKL:s kvinnofridssatsning. 
Projekt SU-Kvinnofrid
 
SKL välkomnar långsiktiga lösningar för välfärden
 
SKL är positiva till att regeringen tillsätter en välfärdskommission. – Det kan vara ett första steg bort från kortsiktiga statliga satsningar, säger Anders Knape, ordförande SKL.
Långsiktig planering behövs
 
Inspireras under innovationsveckan 
 
Under Innovationsveckan 30 september – 4 oktober kan du ta del av innovationer och utvecklingsarbeten i offentlig sektor. Då arrangeras en mängd seminarier, föreläsningar och workshops runt om i landet, på plats lokalt och på webben.  
Innovationsveckan - Hela Sverige innoverar
 
Kraftsamling för psykisk hälsa
 
9 september samlade SKL aktörer från kommuner, regioner, staten och intresseorganisationer för en bred kraftsamling för den psykiska hälsan i Sverige.  – För att vända utvecklingen krävs samordnade insatser från alla delar av samhället, säger Anders Knape, ordförande SKL.
Kraftsamling för psykisk hälsa
 
Stöd att införa välfärdsteknik 
 
Vad ska man tänka på vid införande av välfärdsteknik? På SKL:s webbplats hittar du kunskap, goda exempel, verktyg och metodstöd.  
Allt stöd inom införande av välfärdsteknik
Koll på juridiken
 
SKL har samlat svaren på de vanligaste juridiska frågorna. Här hittar du också checklistor, vägledningar och filmer.
Välfärdsteknik och juridik
Vägledning för upphandling
 
SKL:s vägledning för upphandling av välfärdsteknik finns nu i en ny reviderad och helt digital version. 
Upphandling av välfärdsteknik
 
 
Filmer om jämställd socialtjänst i praktiken 
 
När utredningsenheten LSS/SOL i Örebro granskade sina utredningar, såg de att män fick fler och mer omfattande insatser. Nu säkerställer handläggarna att de ställer samma frågor till kvinnor och män.
Jämställd biståndsbedömning i Örebro
Socialtjänsten i Enskede-Årsta-Vantör följde upp försörjningsstödet utifrån kön och såg att fler män än kvinnor blev självförsörjande. Det ändrade man på med stöd av Globenmodellen.
Jämställt försörjningsstöd i Enskede-Årsta-Vantör
 
Kurser & konferenser
 
6–7 november
Agenda för integration
 
Arbetar du med nyanländas etablering, mottagande, bosättning eller integration? Under konferensen Agenda för integration kan du ta del av lokal, nationell och internationell kunskap och erfarenhet på området. Medverkar gör bland andra jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson.
Konferens om integration
 
8 november
Det spelar roll vad du efterfrågar
 
Brukarundersökningar ger bra underlag för utveckling, men utan analys säger inte siffrorna någonting. Under en heldag på SKL får du tips om vad du som beslutsfattare kan efterfråga och inspiration att arbeta med tjänstedesign och involvera brukare och organisation i arbetet med resultaten. Du får också kunskap om skillnader i kön och hur du kan styra för en mer jämställd socialtjänst.
Det spelar roll vad du efterfrågar
 
11 november
Brukarundersökning
– och sen då?
 
Arbetar du strategiskt med brukarundersökningar och verksamhetsutveckling? Välkommen till en heldag om hur du kan arbeta med analys ut ett jämställdhetsperspektiv. Du får också prova på verktyg och arbetssätt att involvera brukarna i arbete med resultaten.
Brukarundersökning – och sen då?
 
13 november
Våld i nära relationer – från akuta insatser till prevention
 
Förebyggande akuta insatser handlar ofta om att minska risken för ytterligare utsatthet och upprepat våld. Det är viktigt, men ska vi lyckas förändra situationen i grunden behövs mer. Den här dagen tar ett helhetsgrepp på förebyggande arbete och belyser särskilt våld i ungas nära relationer.
Från akuta insatser till prevention
 
26 november
Barn som upplever våld 
 
Barn som upplever våld i familjen utsätts för oro och stress som kan få stora konsekvenser – både i det akuta skedet och när barnet växer upp. Hur kan skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tidigt upptäcka och hjälpa barnen? Välkommen till en heldag om forskning och erfarenhet på området.
Barn som upplever våld
 
Nytt från omvärlden
 
Stadsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen
Den 31 oktober är sista dagen för kommuner rekvirera stadsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen. Medlen fördelas av Socialstyrelsen och kan användas inom den del av omsorgen där behoven är störst. Medlen måste användas senast 31 december 2019.
Ansök hos Socialstyrelsen

Integration och delaktighet tema på Socialtjänstforum
Vilken roll spelar socialtjänsten för integration och delaktighet? Vad främjar integration och hälsa bland ensamkommande? Vilka lärdomar kan vi dra av historien? Årets socialtjänstforum i Göteborg 21–22 november bjuder på den senaste forskningen inom området.
Socialtjänstforum 2019

Läkarutlåtande assistansersättning – uppdaterad blankett
Från 16 september finns en uppdaterad version av blanketten Läkarutlåtande för assistansersättning (FK7805). Den största förändringen gäller fråga åtta, sjukvårdande insatser inom personlig assistans.
Ny blankett finns hos Försäkringskassan från 16 september

Utredning om fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över och lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten. Utredningen ska bland annat kartlägga hur kontaktmannaskap används idag och föreslå vilken kompetens en fast omsorgskontakt bör ha. 
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Kartläggning av särskilda boendeformer för äldre
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga behoven av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre. Syftet är att få en lägesbild och lämna förslag på hur behoven kan följas framöver.
Kartläggning boende för äldre

Fem myndigheter ska bli bättre på att upptäcka våld
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att verka för ökad upptäckt av våld. Bland annat ska myndigheterna samverka i frågor som rör hänvisning till socialtjänsten.
Ökad upptäckt av våld