Skolinspektionens rapport, skolnärvaro och fokus på inkluderande lärmiljöer!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vetenskaplig grund, skolnärvaro och
rätten att höra till
 
Höstrusk och novemberkyla. Det är lätt att sucka över den grå vardagen men vardagar är bra dagar. Rutiner mår vi alla gott av. Särskilt viktigt är det för de som varit med om traumatiska händelser, har neuropsykiatriska diagnoser eller lider av psykisk ohälsa. Vi vet att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Samtidigt vet vi att skolan kan vara en plats som bidrar till välmående. En strukturerad och förutsägbar skolvardag kan vara läkande, något som man bör tänka på vid utformning av undervisning och lärmiljö. Att främja skolnärvaro är viktigt eftersom avslutad skolgång med fullständigt slutbetyg är den mest avgörande skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa som vi känner till. Det utvecklingsarbete som Ifous har påbörjat tillsammans med Region Stockholm kring dessa frågor är därför ett av de mer angelägna.

Frågan om skolnärvaro kan också kopplas till den om inkludering. Vem är det egentligen som
får närvara var? Inkluderingsbegreppet har länge varit hett i svensk skola, men då ofta utifrån en syn på inkludering som begränsad till fysisk placering och inte utifrån ett förhållningssätt som baseras på rätten att höra till samtidigt som man får sina pedagogiska och andra behov tillgodosedda. Detta har varit temat för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer som avslutas i november.  Jag ser med stor spänning fram emot spridningskonferensen den 27 november då deltagarna ska berätta om sitt arbete.

I detta nummer av Ifous nyhetsbrev kan du läsa om Skolinspektionens granskning av skolors arbete med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är glädjande att inspektionsmyndigheten uppmärksammar denna aspekt av utbildningen. Resultaten är inte förvånande. Många skolor kämpar och gör så gott de kan, bl.a. därför att man inte riktigt vet vad "veteneskaplig grund och beprövad erfarenhet" betyder.
 Om detta har Ifous-medarbetaren Anette Jahnke skrivit en bok: Utveckla utbildning – vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, tyst kunskap (Liber 2019). Den kan varmt rekommenderas. Läs också gärna Ifous inspel till nästa forskningspolitiska proposition. Där resonerar vi kring behovet av att utöka den praktiknära forskningen på utbildningsområdet och därmed stärka den vetenskapliga grund som utbildningen ska vila på.

Att skolan har många och svåra utmaningar är ett faktum. Att tackla dem utifrån
forskningsbaserad kunskap ställer stora krav. Vi måste ha ödmjukhet inför att uppgiften är
svår och insikt i att vi behöver arbeta tillsammans och ta hjälp av olika kompetenser för att
nå dit vi vill. Det är i det arbetet som Ifous vill bidra.
 
Marie-Hélène Ahnborg
VD

 
 
Med fokus på skolnärvaro
 
Att skolfrånvaro kan kopplas till ungas psykiska ohälsa har uppmärksammats av många. Därför är det en viktig uppgift att se till att eleverna kan, vill och orkar komma till skolan. I forskningsöversikten Ifous fokuserar: Skolnärvaro finns en sammanställning av kunskapsläget när det gäller vilka faktorer som har betydelse för elevers närvaro i skolan. Översikten har tagits fram inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa - en omfattande satsning som genomförs gemensamt av de 26 kommunerna inom Region Stockholm.

Helena Andersson, lektor vid Högskolan i Kristianstad, som sammanställt rapporten, intervjuas tillsammans med Linda Rydberg, Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län, och Karin Hermansson, Ifous, i artikeln Så kan skolnärvaro främjas. 
 
Hur formar man inkluderande
lärmiljöer och hur vet vi det?
 
Efter mycket och intensivt arbete avslutas nu FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Under tre år har lärare och skolledare hos sju skolhuvudmän arbetat tillsammans med forskare från Högskolan i Borås. Syftet har varit att  fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om och bepröva erfarenheterna kring hur skolan kan utforma sina lärmiljöer så att det blir möjligt för alla att utvecklas och lära. Den 27 november hålls en spridningskonferens i Stockholm där deltagarna berättar mer om vad de lärt sig. Vid starten av programmet intervjuades Julie Allen, professor vid University of Birmingham om lärmiljöns betydelse. Intervjun med henne kan du läsa här. 
 
Varför ville du som forskare vara delaktig i ett av Ifous FoU-program?
 
Lill Langelotz, en av forskningsledarna i Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer(pågår 2017-2020) samt universitetslektor vid Högskolan i Borås.
Jalal Nouri, forskningsledare i Ifous FoU-program Programmering i ämnesundervisningen (pågår 2017-2020) samt docent vid Stockholms universitet.
Forskarna Lill Langelotz och Jalal Nouri intervjuas  om varför de har valt att arbeta i programmen och hur de upplever arbetet programmet.
Läs intervjun här
 
Helén Ängmo om Skolinspektionens granskning av skolors arbete med den vetenskapliga grunden
 
Helén Ängmo, generaldirektör vid Skolinspektionen, intervjuas i samband med att rapporten Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – förutsättningar och arbetsformer i grundskolan släpps. Granskningen visar bland annat att rektorer och lärare inte får tillräckligt stöd i arbetet med vetenskaplig grund.
 
– Det som oroar är den stora skillnaden mellan skolor, säger Helén Ängmo

 
 
Fjärrundervisningen, lärarbristen och skolans digitalisering 
 
Ifousmedarbetaren Anna Åkerfeldt intervjuas om skolans digitalisering och arbetet i FoU-programmet Digitala lärmiljöer - en likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning i en artikel hos Spaningen. Läs intervjun här.
 
Nya FoU-program
 
Studie- och yrkesvägledning i samverkan

Dags att utveckla kunskaperna kring hur studie- och yrkesvägledning kan fungera som ett verktyg för att öka elevers motivation för lärande! Ifous planerar ett FoU-program som riktar sig till skolhuvudmän som vill bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om vägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv. Studie- och yrkesvägledning i samverkan
En individanpassad vuxenutbildning
 
Kraven på vuxenutbildningen har ökat och förutom att stärka den enskilda individen ska den även vara ett stöd i etableringen av nyanlända, bredda kompetens- försörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle.
För att möta de ökade kraven behövs förutsättningar för ökad individanpassning. Med det i fokus startar Ifous nu ett FoU-program med fokus på vuxenutbildning.


En individanpassad vuxenutbildning
Digitala och estetiska lärprocesser

 I ett samhälle där vi i ökande omfattning kommunicerar med bild och ljud blir det allt viktigare att elever får chans att utveckla förmågor för att kunna producera och tolka visuella och auditiva uttryck. Nu startar Ifous ett FoU-program med fokus på undervisning i de estetiska ämnena, kopplat till digitalisering och hållbar utveckling.


 
 
Ifous välkomnar nya medlemmar!
 
Ifous kansli har glädjen att hälsa följande medlemmar välkomna:
  • Filipstads kommun
  • Frida utbildning
 
Senaste rapporterna från Ifous
 
Ifous fokuserar: Skolmiljöer
 
Rapporten Ifous fokuserar: Skolmiljöer. Utvärdering och erfarenhetsöverföring i fysisk skolmiljö analyserar den fysiska miljön i nio skolor. Den är ett samarbete mellan Ifous, fyra skolhuvudmän, SKL och Högskolan i Gävle.

Du hittar rapporten här.
Ifous fokuserar: Skolnärvaro
 
Rapporten Ifous fokuserar: Skolnärvaro. En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan, är framtagen av Ifous på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län.

Du hittar rapporten här.
 
Kommande öppna seminarier
 
Inkluderande lärmiljöer – Att forma framtidens demokratiska samhälle

27 november 2019


Hur kan skolan arbeta för att främja de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på? Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar  tillsammans med sju skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

Nu finns möjligheten att få en unik inblick i arbetet i programmet - och vad det har resulterat i.

Inkluderande lärmiljöer:  innehåll, pris och anmälan!


Sista dag för boka-tidigt-pris: 31 oktober
Ifous Mötesplats:
Förskola


4 december 2019


Varmt välkommen till en dag med fokus på förskolefrågor. Under dagen kommer du att få träffa både forskare och praktiker samt kunna nätverka med kollegor från andra skolhuvudmän.

Under dagen medverkar bland annat Bim Riddersporre, Christian Eidevald och Suzanne de Lavalsamt praktiker från både verksamhets- och förvaltningsnivå som berättar om sitt utvecklingsarbete.

Ifous Mötesplats: Förskola – innehåll, anmälan och pris.


Sista dagen för boka-tidigt-pris: 1 november
Spridningskonferens: Programmering i undervisningen 

16 juni 2020


Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit i FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen.
Ta chansen att lyssna till forskare och praktiker och ta del av deras resultat kring bl.a. elevperspektiv på programmering och lärares didaktiska arbetssätt.

Programmering i undervisningen: innehåll och pris. 

Sista dagen för boka-tidigt-pris: 24 april