Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Juli 2019
 
 
I det här nyhetsbrevet vill vi informera om det pågående arbetet med LSS-utredningen, och även ge underlag och tips för intressepolitiskt påverkansarbete i era lokalföreningar och länsförbund. Spara gärna nyhetsbreven och använd dig av dem när vi tillsammans fokuserar på att stärka LSS och stärka personer med utvecklingsstörning.

fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").

 
 
Riksförbundet FUB åker till Almedalen
 
Även i år kommer kanslipersonal från riksförbundet vara på plats i Almedalen. Till skillnad från föregående år kommer vi år inte att arrangera egna seminarier. I år gör vi en satsning på att synliggöra FUB på annat sätt och vi kommer att delta i flertal panelsamtal som andra aktörer anordnar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-   Utställningen Möjliggör plats
Tid och plats: måndag 1/7 kl 14.00-17.00, S:t Hansgatan 21 (på baksidan av Gotlands Konstmuseum)

FUB finns på plats med ett informationsbord där du har möjlighet att göra en egen pin. Prova på-aktiviteter från andra arrangörer kommer att finnas. 

-   Samtalsforum om hur målgruppen personer med funktionsnedsättningar påverkas av Arbetsförmedlingens reform
Arrangör: Iris. Eventet är stängt för allmänheten, endast för inbjudna.
Tid och plats: måndag 1/7 kl 15.00-16.00, S:t Hansgatan 21. 


-   Åldrande befolkning och ökade sjukskrivningar - hur påverkas anhöriga?
Tid och plats: onsdag 3/7 kl 19.30-10.15, Korsningen Donnersgatan/Strandvägen. 
Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Linnéuniversitetet
Var femte person i Sverige ger vård, hjälp och stöd till någon närstående. Det kan påverka den anhöriges ekonomi, arbetsliv och hälsa. Hur kan vi utveckla förebyggande och rehabiliterande stödformer för personer i arbetsför ålder för att kunna kombinera anhörigomsorg med yrkesliv med god hälsa. I panelen deltar: 
 • Eva Borgström, intressepolitisk samordnare, FUB
 • Lena Hallengren, Socialminister, Regeringen
 • Susanne Rolfner Suvanto, Moderator, Omvårdnadsinstitutet
 • Kristina Hagström, Hälsostrateg, Skandia
 • Hans-Peter Eriksson, HR-strateg, Region Kalmar län
 • Lennart Magnusson, Docent, verksamhetschef, Nka, Linnéuniversitetet
-   Vems ansvar är det när krisen kommer?
Tid och plats: onsdag 3/7 kl 14.00-15.00, Korsningen Donnersgatan/Strandvägen. 
Arrangör: ABH Utbildning och Rådgivning, Föräldrakraft/Hejaolika.se
Bränderna 2018 har avlösts av bränderna 2019. Vilken beredskap finns i kommuner och hos privata utförare för att hantera kriser för personer i behov av samhällets stöd?
I panelen deltar: 
 • Eva Borgström, Intressepolitisk samordnare och Ombudsman, FUB
 • Anna Barsk Holmbom, VD, ABH Utbildning och Rådgivning
 • Valter Bengtsson, Föräldrakraft/Hejaolika.se
 • Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
 • Camilla Asp, Chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar,
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Karin Flyckt, Sakkunnig och samordnare för funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen
 • Jessica Smaaland, Politisk sekreterare, STIL
 • Åsa Furén-Thulin, Sektionschef, Avd. för vård och omsorg, SKL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUB träffar politiker i Almedalen
Utöver att medverka i panelsamtal kommer vi i år även att träffa politiker. Vi har bjudit in samtliga partiet till "Ta en fika med FUB" för att träffas och prata om LSS, skola för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF), arbetsmarknadens möjligheter för personer med IF samt hälsa- och sjukvård för FUB:s medlemmar. Vi har fått god respons på vår inbjudan och under veckan har vi bokat in träffar med 11 politiker. En sammanfattning av samtalen kommer du kunna läsa på vår webbplats efter Almedalen. 
 
EFTERLYSNING: Misstänker ni skadlig sysselsättningsmiljö på dagliga verksamheter i er kommun för deltagare? 

Det kom in en motion till FUB som antogs på förbundsstämman förra året och som handlade om att det ser olika ut på en daglig verksamhet beroende på om man är personal eller deltagare när det gäller arbets- och sysselsättningsmiljö.

Motionären visade på buller som ett exempel. Personal med ett regelrätt anställningsförhållande omfattas alltid av stränga arbetsmiljöregler medan deltagarna som fått LSS-insatsen daglig verksamhet inte gör det. Det betyder att det i en daglig verksamhet kan finnas personal med hörselskydd samtidigt med deltagare helt utan hörselskydd.

Riksförbundet skulle vilja ha in konkreta fall där det ser olika ut för personal och deltagare gällande arbets- och sysselsättningsmiljön. De konkreta fallen kommer att vara med som underlag i en kommande debattartikel och till tidningen UNIK. Har ni hört något eller själva upplevt att det finns olikheter i arbetsmiljön/sysselsättningsmiljön? Det behöver inte bara handla om buller utan om allt möjligt till exempel arbetsställning. Kontakta Nina, nina.alander@fub.se.

Tack på förhand!
 
Eva Borgström, intressepolitisk samordnare, FUB
FUB:s Eva Borgström om gruppbostad i Assistanskoll

– En gruppbostad är inte detsamma som vårdhemmen förr i tiden. Det är fel att säga att en gruppbostad alltid är en institution.
Det säger Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB, i en intervjun på Assistanskoll. I intervjun finns mycket information om hur FUB ser på bostäder enligt LSS. Läs hela intervjun här.
 
Hur väl förberedda är vi för extremväder? 
Beredskap för extremväder

2018 utmärkte sig både genom den långa värmeböljan under sommaren och genom stormen Alfridas härjningar i slutet av året. Mycket talar för att vi kommer få uppleva liknande extremväder igen. Samhället behöver därför ha beredskap för värmeböljor, elavbrott och dricksvattenstörningar.


Beredskap vid värmebölja
Till riskgrupperna vid värmebölja räknas personer med funktionsnedsättning. Folkhälsomyndigheten har tagit fram informationsmaterial för att minska hälsoriskerna kopplat till värmebölja, riktat till bl.a. personal inom vård och omsorg.

Krisberedskap i socialtjänst och hälso- och sjukvård
Socialstyrelsen har följt upp och utvärderat socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera krissituationer, med utgångspunkt i värmeböljan 2018. I rapporten Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018, ges förutom en nationell lägesbild även förslag på vad som behöver bli bättre.

Öppna jämförelser om krisberedskap
Sedan 2016 ingår krisberedskap inom socialtjänsten i de öppna jämförelser som Socialstyrelsen redovisar årligen. Syftet med jämförelserna är att säkra kvaliteten i verksamheter för särskilt sårbara grupper i samband med en kris eller allvarlig händelse. Se vad som gäller för din kommun, när det gäller t.ex. beredskapsplan för höga temperaturer och evakueringsplan för särskilt sårbara grupper (hit räknas barn och unga som bor i barnboende samt vuxna i bostad enligt LSS).

Rutiner om krisberedskap vid upphandling saknas i många kommuner
År 2019 har endast drygt 40 procent av kommunerna en rutin om att inkludera krisberedskap vid upphandling av LSS-insatserna bostad för barn och unga respektive bostad för vuxna samt när det gäller särskilda boendeformer för äldre och hemtjänst. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en vägledning om upphandling av samhällsviktig verksamhet.
 
Hjälp med andning ska ge rätt till personlig assistans enligt LSS

Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i LSS som i enlighet med lagrådets tidigare inlämnade yttrande innebär att behov av hjälp med andning ska utgöra ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans om det sker inom ramen för egenvård på ett patientsäkert sätt. Lagändringen förslås träda i kraft den 1 november 2019.
 
Riksförbundet FUB välkomnar förslaget eftersom det måste vara en självklarhet att få hjälp med andning för att kunna leva som alla andra enligt LSS. Förslaget innebär även att man slipper bli tvingad att leva på sjukhus mot sin vilja vilket skulle strida mot grundläggande mänskliga rättigheter.
 
Lagrådet vill att definitionen av egenvård skrivs in i lag eller förordning istället för att, som det ser ut idag, Socialstyrelsen ska vara den myndighet som definierar begreppet.
 
Nu går FUB:s nyhetsbrev på semester. Vi är tillbaka igen i september. 

Glad sommar önskar vi på Riksförbundet FUB
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se