Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om kommande arrangemang, slutförda FoU-projekt, aktuella rapporter från SKL och några axplock från omvärlden.

Fastighetsgruppen vill även passa på att önska alla en trevlig sommar!
 
 
Arrangemang och utbildning
 
SKL i Almedalen 2019
 
SKL anordnar nedanstående tre seminarier måndagen den 1 juli.
 • Skarpt läge – hur rustar vi oss mot det förändrade klimatet?
 • Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan
 • Nära vård – vad krävs för att klara omställningen av vård och omsorg?
Politikerutbildning 2019 på Scandic Foresta, Lidingö 15-16 oktober – Anmälan öppen!
 
Ändamålsenliga lokaler i kommuner är avgörande för att verksamheten ska ge största möjliga nytta för medborgarna och bidra till en bra arbetsmiljö för personalen. Som förtroendevald har du ett avgörande ansvar för att lokaler och fastigheter förvaltas och utvecklas på ett sätt som är kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Sveriges kommuner äger och förvaltar tillsammans cirka 56 miljoner kvadratmeter verksamhetslokaler. För en kommun kan kostnaden för lokaler ligga på runt 20 procent av skatteintäkterna. En strategiskt genomtänkt utveckling av fastigheterna är därför en viktig faktor i hanteringen av kommunernas ekonomi. Det är även en betydande klimat- och energifråga – med stor potential!

Arrangör är SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Målgrupp: Politiker med ansvar för kommunens fastighetsverksamhet. Du som politiker får även ta med dig ansvarig tjänsteman. Kursen är både för dig som är ny i ditt politiska uppdrag och för dig som vill utveckla din kunskap ytterligare.

Kostnad: 7500 kronor/person exklusive moms för medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. 8500 kronor/person exklusive moms för icke medlemmar i FoU-fonden. Förutom 2 dagars konferensprogram ingår även måltider och hotellrum för en natt på Scandic Foresta.

Anmälan: Anmäl dig via denna anmälningslänk eller via www.skl.se/kalender. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Information: För frågor om utbildningens innehåll: Leif Walterum, leif@walterum.se.
För frågor om anmälan: SKL Resurs- och konferenssektion, konferens@skl.se, 08-452 70 00. För frågor om medlemskap i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor: Bo Baudin, SKL, bo.baudin@skl.se.

Inom fastighetsgruppen ansvarar Bo Baudin, bo.baudin@skl.se, för Politikerutbildning 2019.
 
Kick off för Nationellt forum för kommunernas fastighetsfrågor & EU BIM-seminarium 20 augusti i Stockholm
 
Välkomna till en heldagsträff i SKL:s lokaler för att nätverka, lyssna och diskutera hur offentliga organisationer kan ta sig an BIM-frågan på en strategisk och taktisk nivå. På träffen kommer ni att få ta del av lösningar som finns i vår omvärld samt pågående arbete med nationella riktlinjer inom området. Denna satsning ingår i EU-kommissionens bidrag till effektivisering av byggbranschen.

Eventet utgör även kick off för Nationellt forum för kommunernas fastighetsfrågor. Ett initiativ spunnet ur SKL:s nätverkskonferens Branschdagarna 2019 arrangerat av SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Detta är ett samarrangemang mellan Trafikverket, SKL och EU BIM Task Group.

Målgrupp: Beslutsfattare, organisationer inom offentlig förvaltning av fastigheter och infrastruktur. Kick off för nationellt forum riktar sig i första hand till dig som är vd, fastighetschef, projektchef samt digitaliseringschef eller har motsvarande roll inom kommunal fastighetsverksamhet.

Kostnad: Nätverksforumet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat och vi kommer därför att bekräfta er plats via mejl. Vid eventuellt förhinder kan din plats överlåtas till kollega, men vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag kommer en administrationsavgift att debiteras med 600 kr plus moms.

Ytterligare information och anmälan hittar du här

Vid frågor om innehållet i EU BIM-seminariet kontakta Sayidali Ahmed,
sayidali.ahmed@trafikverket.se eller tfn 072-141 13 09.

Vid frågor om innehållet i Kick off för nationellt forum för kommunernas fastighetsfrågor kontakta Tony Söderena, tony.soderena@vofab.se eller tfn 0470-419 28.

Inom fastighetsgruppen ansvarar Bo Baudin, bo.baudin@skl.se, för detta seminarium.
 
 
Save the date! – Branschdagarna 2020 Hotel at Six, Stockholm 24-25 mars 2020
 
Sveriges Kommuner och Landsting anordnar genom FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor årligen en exklusiv mötesplats för er som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive fastighetsbolag.

Inom fastighetsgruppen ansvarar Bo Baudin, bo.baudin@skl.se, för Branschdagarna 2020.
 
 
Pågående FoU-projekt
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter.
 
Slutförda projekt
 
Beställarvänlig samverkan i byggentreprenader
 
En introduktion – Nyckelkomponenter för en lyckad samverkan samt referat från workshop

På senare tid har byggkostnaderna skenat samtidigt som vi behöver bygga och genom renovering skapa allt energieffektivare byggnader för att klara ökande krav. Det finns även ett behov av att snabba upp byggprocessen och minska mängden kvalitetsfel.

Denna skrift, som finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, ger en översiktlig bild av begreppet partnering som arbetsform samt tar upp framgångsfaktorer för att lyckas som beställare i partneringprojekt. Partnering innebär att byggherrar och entreprenörer blir medarbetare i samma projektorganisation istället för motparter. Samverkan, utökad samverkan, förtroendeentreprenad eller kundsamverkan är bara olika namn på ett strukturerat sätt att arbeta i samverkan för att åstadkomma ett bättre resultat än var för sig.

Skriften finns nu publicerad i SKL:s webbutik
 
Ny vägledning – ”Gäller LOU vid hyra av lokal? – Tips och råd”
 
Kommuner och regioner har löpande behov av att hyra in verksamhetslokaler för att bl.a. möta förändrade demografiska behov. Upphandlande myndigheter som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145).

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat en vägledning som syftar till att fungera som ett stöd inför och under en lokalanskaffning samt som ett diskussionsunderlag och argumentationsstöd. Projektet har finansierats av SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Vägledningen kan läsas och laddas ner i SKL:s webbutik


 
Förhandsinfo om kommande uppdaterad skrift Bygga vackert
 
Estetik har betydelse för människors upplevelse av miljöer och byggnader. En genomtänkt utformning bidrar till välbefinnande, trivsel, hemkänsla och identitet. En vanlig uppfattning är dock att det kostar extra att bygga vackert.

Måste det bli dyrare? Går det att upphandla på ett sätt som gör att vi både kan få vackra byggnader och kostnadseffektivitet? Vilka är de goda exemplen och deras framgångsfaktorer?

I denna nyutgåva av skriften Bygga vackert är bl.a. informationen om lagen om offentlig upphandling (LOU) uppdaterad och förtydligad. Två nya medlemsexempel presenteras – Önstaförskolan i Västerås och det regionala samarbetet Skandionkliniken i Uppsala.

Uppdateringen av skriften har gjorts i samarbete mellan Sveriges Arkitekter och SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Denna förhandsinformation sänds med i nyhetsbrevet, då nyhetsbreven tar sommaruppehåll till slutet av augusti. Skriften kan inom kort läsas och laddas ner samt kommer att kunna beställas i SKL:s webbutik.
 
Förhandsinfo om ny rapport – Högteknologiska vårdmiljöer – intensivvård (IVA) och operation (OP)
 
Under senare år har ett antal ny- och ombyggnationer av högteknologiska vårdmiljöer planerats och genomförts runt om i Sverige. Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (CVA) har färdigställt en rapport som sammanställer nationellt material om erfarenheter av dessa nya IVA och OP-avdelningar med fokus på nuläget.

Utvärderingen avses också kunna ligga till grund för en uppdatering av Program för teknisk standard för regioners fastigheter (PTS) och deras konceptprogram ”Högteknologiska vårdmiljöer” från 2013. Ett mer långsiktigt syfte är även att etablera en plattform för fortsatt FoU kring högteknologiska vårdmiljöer.

Rapporten omfattar: litteraturöversyn – uppdatering sedan PTS konceptprogram, fördjupade studier kring bl.a. risker för hot och våldssituationers relation till fysisk miljö, en kartläggning av planerade och genomförda vårdbyggnadsprojekt (IVA och OP) på nationell nivå, studiebesök på utvalda ny- och ombyggda IVA och OP-enheter samt workshop med fokus på utvärdering och utveckling av IVA och OP-enheter.

Fastighetsrådet, dvs. SKL:s FoU-fond för regionernas fastighetsfrågor, har medfinansierat projektet.

Rapporten kommer att publiceras på CVA:s webbplats runt den 1 juli.
 
 
Mer information från SKL
 
Nytt från SKL: Metodstöd för behovsplanering av nya särskilda boenden för äldre
 
Kommunernas kapacitet att erbjuda moderna och ändamålsenliga bostäder till äldre behöver öka. Det gäller dels bostäder i det vanliga beståndet, till exempel trygghetsboenden och seniorboenden, dels lägenheter i det särskilda boendet.

Fram till år 2045 väntas antalet personer över 80 år öka från 500 000 till 1 miljon personer. Dagens äldre har som grupp en bättre hälsa än äldre för en generation sedan. Detta påverkar behoven av vård och omsorg.

Den digitala utvecklingen, den medicintekniska utvecklingen, bättre hälsa och funktionsförmåga, nya behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården och ändrade arbetssätt kommer att påverka invånarnas behov av stöd, men också äldreomsorgens kapacitet och förmåga.

För att underlätta för kommunerna att göra hållbara vägval vid planering av nya särskilda boenden, andra boendeformer och andra lokaler inom äldreomsorgen har SKL tagit fram olika stöd.

Rapporten och det bilagda metodstödet kan läsas och laddas ner i SKL:s webbutik
 
Information om beredskap för värmebölja
 
SKL har tagit fram kort information om beredskap för värmebölja. I korthet hänvisas till det kunskapsstöd som Folkhälsomyndigheten tagit fram samt att kommuner och regioner uppmanas att registrera funktionsmejl hos SMHI för tidiga larm om värmebölja.

Läs mer på SKL:s webbplats
 
 
Samling för nätkapacitet – Initiativ från energiföretagen Sverige
 
Problemet med effektbrist och nätkapacitet har på kort tid blivit akut i flera svenska storstadsområden och regioner, främst i Skåne och stora delar av Mälardalen. SKL deltar i Energiföretagens Samling för nätkapacitet. Under ett möte 25 juni diskuterades konkreta styrmedel. Hör gärna av er om ni har bra förslag!

SKL har i flera tidigare yttranden lyft fram att kraftvärme och fjärrvärme behöver mer teknikneutrala och bättre konkurrensvillkor i relation till deras samhällsnytta. SKL har yttrat sig emot flera nya och aviserade förslag som ökar skattebördan för kraftvärme och fjärrvärme och emot både byggregler och investeringsbidrag på byggsidan som uppmuntrar överflyttning från fjärrvärme till elbaserade värmepumpar. Därtill behövs en mängd insatser inom både regelverk, marknad, teknik och planering för både produktion, distribution och konsumtion för att matcha utbud och efterfrågan, kapa effekttoppar etc.

Kontakt inom SKL är Andreas Hagnell, andreas.hagnell@skl.se
 
 
Skrivelse om mer teknikneutrala byggregler
 
Den 13 juni tog regeringen beslut om en skrivelse om byggnaders energiprestanda för att fullfölja aviseringen i proposition 2017/18:288 Energipolitikens inriktning. Som en del i arbetet med att genomföra energiöverenskommelsen har den politiska genomförandegruppen enats om synen på byggnaders energikrav. I skrivelsen redogör regeringen för sin syn på systemgränsen för byggnaders energiprestanda och gör även bedömningen att byggreglerna på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra till teknikneutrala val av hållbara uppvärmningssystem och energieffektiva byggnader. Byggreglerna ska bidra till en effektiv elanvändning för uppvärmning av byggnader och beakta effektutmaningen.

Regeringen gör bedömningen att systemgränsen för byggnaders energiprestandakrav även i fortsättningen ska utgå från levererad energi. Boverket och Energimyndigheten ska ges uppdrag om att ta fram ett förslag om hur ett kompletterande krav på använd energi ska utformas samt att genomföra kontrollstationer. Regeringen gör bedömningen att viktningsfaktorer bör ersätta primärenergifaktorer för att bättre kunna styra mot byggregler som teknikneutrala mellan hållbara uppvärmningssystem.

Regeringens webbnyhet

Skrivelsen väntas resultera i nytt förslag till Boverkets byggregler, BBR. SKL ser positivt på ambitionen att åstadkomma mer teknikneutrala byggregler.
 
 
Kömiljard ska minska väntetiderna till vård
 
SKL och regeringen är nu överens om en ny uppdaterad kömiljard. Under 2019 ska 1,6 miljarder kronor fördelas till regionerna för att minska väntetiderna till vården.

Tillgänglighet är mer än väntetider
 
 
Strategi för effektiv och innovativ välfärd
 
För att ge kommuner och regioner förutsättningar att öka takten i den digitala utvecklingen har SKL tillsammans med koncernbolagen Inera och SKL Kommentus AB tagit fram en ny strategi. Syftet är att skapa en gemensam riktning och erbjuda vägledning.
 
 
 
Förslag för mer robusta bredbandsnät
 
Digitalisering av välfärden ställer ökade krav på kraftiga och tillförlitliga bredbandsnät. Samarbetsorganet Bredbandsforum, där SKL ingår, lämnar nu flera förslag för säkrare uppkopplingar.

Nytt nätverk för kommuner och regioner
 
 
Fakta om välfärden
 
Hur många jobbar i kommunsektorn? Hur många elever går i skolan? Och hur nöjda är äldre med hemtjänsten? Nu har Välfärden i siffror uppdaterats med kortfattad fakta om välfärdens olika områden. Foldern presenterar välfärdens omfattning, resultat och hur den upplevs.

Välfärden i siffror
 
 
Efterlysning från en medlem
 
Tanums kommun söker referensobjekt/-ytor för fritidsgård och skolbibliotek

Tanums kommun är en expansiv kommun som satsar på barn och unga. Det planeras att bygga skolor på olika orter framöver och då vill kommunen vara med och ha fritidsgården på plats på en gång. Fritidsgårdarna i Tanums kommun har ett mycket bra samarbete med skolan och vill fortsätta bygga på det. Därför behöver kommunen nu hjälp med hur andra kommuner har beräknat byggyta i samband med nybyggnation.

Har din kommun något relevant referensobjekt gällande fritidsgård och/eller skolbibliotek eller har tagit fram ytmått inför nybyggnationer, kontakta då gärna Birgitta Sparre, kultur- och fritidschef i Tanums kommun via e-post birgitta.sparre@tanum.se.
 
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
Vinnova: Satsning på nationellt kompetenscenter för digitala tvillingar ska revolutionera stadsutvecklingen
 
Teamet som deltog vid slutintervjuerna hos Vinnova 24 april 2019
Med dagens teknik kan en bil eller ett flygplan modelleras, och dess egenskaper simuleras och optimeras innan det ens lämnat ritbordet. Detta kan inom en nära framtid bli verklighet för något så komplext som en hel stad.

Vinnova satsar nu stort och långsiktigt på ett Chalmersbaserat kompetenscentrum som ska leda utvecklingen.

Ett flertal kommuner, en region samt SKL ingår i det starka konsortium bestående av 28 partners som ska samverka kring Digital Twin Cities Centre. Ett särskilt fokus ligger på kunskapsöverföring till näringsliv och offentliga aktörer för att stärka Sveriges roll i digitaliseringen och utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer om nyheten

Chalmers pressmeddelande

Vinnovas pressmeddelande
 
Boverket: Skolans nya plats i staden
 
Boverket har publicerat en kortversion av skriften Skolans nya plats i staden. Skriften är en introduktion till en studie av hur fem kommuner med stark befolkningstillväxt planerar för nya grundskolor, mot bakgrund av skolvalet och en kompakt stadsutveckling.

I studien undersöks särskilt strategier och kriterier med betydelse för skolornas storlek, lokalisering och integrering med andra stadsfunktioner. I studien beskrivs även hur kommunerna organiserar planeringen av skolor. Introduktionen vänder sig till dig som arbetar med lokalförsörjning för grundskolor eller strategisk fysisk planering. Det kan vara i någon av de kommunala förvaltningarna, i kommunledningen, i kommunala fastighetsbolag eller i den politiska organisationen.

Författare till rapporten och till denna introduktionsskrift är Pia Westford. Malin Westlund är medförfattare till rapporten.

Rapporten kan läsas och laddas ner från Boverkets webbplats
 
Boverket och Energimyndigheten föreslår krav på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem
 
Energimyndigheten och Boverket har i ett gemensamt regeringsuppdrag utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska regler. Kravet på inspektion finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Nedanstående förslag har lämnats:
 • Krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem införs för de byggnader där systemens nominella effekt överstiger 70 kilowatt (kW). Kravet införs i lagen om energideklaration för byggnader. Dessa nya regler föreslås träda i kraft den 10 mars 2020.
 • Krav på system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning i alla byggnader som inte är bostäder och som har en nominell effekt över 290 kW föreslås införas i PBF. Systemen ska ha funktioner för övervakning, identifiering av avvikelser och förbättringsmöjligheter och kommunikation. Kravet föreslås börja gälla år 2025 och ska då gälla retroaktivt, dvs. inte endast vid nybyggnad och ändring.
 • Byggnader som har system för fastighetsstyrning och fastighetsautomation enligt ovanstående nya krav föreslås undantas från det ovan beskrivna inspektionskravet. Undantag från kravet på inspektion förslås även för byggnader som omfattas av avtal om garanterad energiprestanda eller energieffektivisering.

Läs mer på Boverkets webbplats

Förslaget är ute på remiss och remissvar ska vara inlämnade senast 20 september.

Inom fastighetsgruppen ansvarar Saija Thacker, saija.thacker@skl.se, för frågan.

Pågående studie om fallskador – Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (CVA) och Socialstyrelsen
 
Under 2019 bedrivs ett arbete inom CVA med att kartlägga de olika hälso-, sjukvårds- och socialtjänstsregister som Socialstyrelsen tillhandahåller. Syftet är att bedöma deras användbarhet i forskning om byggd miljö ur olika perspektiv. I relation till kartläggningen genomförs också tre olika fallstudier, där vissa registertyper prövas utifrån olika frågeställningar. En av dessa fallstudier rör fallskador på särskilt boende, vilken kommer att genomföras som ett samarbete mellan CVA och Socialstyrelsen.

Fallstudien bygger på en redan befintlig enkätundersökning som Socialstyrelsen genomför årligen på särskilda boenden, men i den kommande studien kommer fokus ligga på hur den byggda miljön kan vara en del i det förebyggande arbetet för att minska fallskadorna. Arbetet med både registerinventeringen och de tre olika fallstudierna kommer att presenteras som en rapport i december 2019. Rapporten är avsedd att användas av både praktiker och forskare som är intresserade av att veta mer om vilka register som finns tillgängliga eller hur olika register kan användas i forskning eller praktik.

Säkerhetspolisens nya vägledningar inom säkerhetsskydd
 
Som ett stöd i arbetet med säkerhetsskydd har Säkerhetspolisen tagit fram nedanstående vägledningar som riktar sig till myndigheter och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet:
 • Introduktion till säkerhetsskydd
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Informationssäkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Säkerhetsskyddad upphandling

Formas utlysning om cirkulär ekonomi
 
Formas utlyser 20 miljoner kronor under två år för projekt som undersöker samhällsnyttan av den cirkulära ekonomin. Projekten ska på ett konkret sätt underlätta införandet av cirkulära innovationer inom olika sektorer och analysera konsekvenserna för samhället. Maximal finansiering är 2 miljoner kronor, 1 miljon kronor per år. Ingen medfinansiering krävs. Medel kan sökas av både forskningsutförare, kommuner och andra offentliga organisationer och företag. Ansök senast 22 augusti.
 
 
Statlig utredning: Bättre konkurrens i bostadsbyggandet
 
En utredning kommer att genomföras med syftet att gynna en utveckling där lägre produktionskostnader återspeglas i boendekostnaderna och där företag med sådana affärsmodeller ges bättre förutsättningar att verka.

Utredarens ska bl.a.
 • redovisa utfallet av genomförda ramavtalsupphandlingar av bostadshus,
 • ta fram underlag i form av riktlinjer för och goda exempel på förfrågningsunderlag för upphandling av bostadshus med förutbestämd hyra,
 • kartlägga i vilken utsträckning kommuners agerande har påverkat bostadsbyggande företags vilja att genomföra projekt, hur kommunerna har motiverat sitt agerande, och
 • om det bedöms lämpligt lämna förslag som leder till att omotiverade skillnader i kommunernas agerande förhindras eller begränsas.
 
 
Offentliga fastigheters webbplats
 
 
 
SKL:s webbutik
 
Frågor om nyhetsbrevet
 
Frågor om nyhetsbrevet Offentliga fastigheter besvaras via e-post fastighet@skl.se