Miljönytt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting ger ut detta nyhetsbrev några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor. Information finns även på www.skl.se/miljo.
Hör gärna av er om frågor som vi bör bevaka och driva.

Glad sommar!

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn
08-452 78 63, ann-sofie.eriksson@skl.se
 
 
Energi & klimat
 
Samling för nätkapacitet – Initiativ från energiföretagen Sverige
 
Problemet med effektbrist och nätkapacitet har på kort tid blivit akut i flera svenska storstadsområden och regioner, främst i Skåne och stora delar av Mälardalen. SKL deltar i Energiföretagens Samling för nätkapacitet, med ett nästa möte 25 juni för att diskutera konkreta styrmedel. Hör gärna av er om ni har bra förslag!

SKL har i flera tidigare yttranden lyft fram att kraftvärme och fjärrvärme behöver mer teknikneutrala och bättre konkurrensvillkor i relation till deras samhällsnytta. SKL har yttrat sig emot flera nya och aviserade förslag som ökar skattebördan för kraftvärme och fjärrvärme och emot både byggregler och investeringsbidrag på byggsidan som uppmuntrar överflyttning från fjärrvärme till elbaserade värmepumpar. Därtill behövs en mängd insatser inom både regelverk, marknad, teknik och planering för både produktion, distribution och konsumtion för att matcha utbud och efterfrågan, kapa effekttoppar etc.

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
 
Skrivelse om mer teknikneutrala byggregler
 
Den 13 juni tog regeringen beslut om en skrivelse om byggnaders energiprestanda för att fullfölja aviseringen i proposition 2017/18:288 Energipolitikens inriktning. Som en del i arbetet med att genomföra energiöverenskommelsen har den politiska genomförandegruppen enats om synen på byggnaders energikrav. I skrivelsen redogör regeringen för sin syn på systemgränsen för byggnaders energiprestanda och gör även bedömningen att byggreglerna på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra till teknikneutrala val av hållbara uppvärmningssystem och energieffektiva byggnader. Byggreglerna ska bidra till en effektiv elanvändning för uppvärmning av byggnader och beakta effektutmaningen. Regeringen gör bedömningen att systemgränsen för byggnaders energiprestandakrav även i fortsättningen ska utgå från levererad energi. Boverket och Energimyndigheten ska ges uppdrag om att ta fram ett förslag om hur ett kompletterande krav på använd energi ska utformas samt att genomföra kontrollstationer. Regeringen gör bedömningen att viktningsfaktorer bör ersätta primärenergifaktorer för att bättre kunna styra mot byggregler som teknikneutrala mellan hållbara uppvärmningssystem.

Regeringens webbnyhet

Skrivelsen väntas resultera i nytt förslag till Boverkets byggregler, BBR. SKL ser positivt på ambitionen att åstadkomma mer teknikneutrala byggregeler.

Flera förslag och remisser på energiområdet

Flera förslag är på gång på remiss utifrån det nationella genomförandet av EU:s energidirektiv.
  • Förbättrat genomförande av direktivet om energieffektivitet – Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse. Infrastrukturdepartementets promemoria har gått ut på remiss med svarsdatum 20 september 2019.
  •  
  • Betänkandet mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt (SOU 2018:76) har gått ut på remiss. Svar ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 20 november 2019.

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
 
Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet – regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och Statskontoret
 
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att följa upp arbetet med åtgärdsprogrammen för luftkvalitet. Naturvårdsverket ska föreslå hur åtgärdsprogrammen kan förändras för att säkerställa att luftkvaliteten inte överskrider miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och EU:s gränsvärden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (luftkvalitetsdirektivet). Dialog ska ske med Statskontoret som fått ett liknande uppdrag.

Naturvårdsverkets uppdrag

Regeringen har uppdragit åt Statskontoret att genomföra en översyn och analys gällande åtgärdsprogrammen för luftkvalitet med fokus på systemets utformning.

Statskontorets uppdrag

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
 
Hållbarhet
 
Ny vägledning för lokalt arbete med miljömål
 
”Guide till lokalt arbete med miljömål” togs fram för några år sedan av länsstyrelsen i samverkan med flera kommuner. Nu är det dags för en uppdatering och utveckling, framförallt utifrån hur det strategiska arbetet med miljömål kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Synpunkter och inspel välkomnas av projektledarna Tommy Persson på Länsstyrelsen Skåne och Anna-Karin Poussart på Lunds kommun.

Mer information på RUS webbplats

Guide till lokalt arbete med miljömål

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Miljömålsberedningen – en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och nyttjande av hav och marina resurser
 
Miljömålsberedningen ska senast den 1 december 2020 föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Strategin ska bidra till att relevanta delar av Generationsmålet och de berörda miljökvalitetsmålen nås, och därmed även bidra till genomförande av mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Se tilläggsdirektiv

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Slutbetänkande Agenda 2030-kommittén – Världens utmaning – världens möjlighet
 
Agenda 2030-delegationen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. I betänkandet presenterar Agenda 2030-delegationen förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Remisstiden är satt till den 30 juni.

Se slutbetänkandet

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Glokala Sverige
 
2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll.

Läs nyhetsbrev här

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Formas utlysning om cirkulär ekonomi
 
Formas utlyser 20 miljoner kronor under två år för projekt som undersöker samhällsnyttan av den cirkulära ekonomin. Projekt ska på ett konkret sätt underlätta införandet av cirkulära innovationer inom olika sektorer och analysera konsekvenserna för samhället. Maximal finansiering är 2 miljoner kronor, 1 miljon kronor per år. Ingen medfinansiering krävs. Medel kan sökas av både forskningsutförare, kommuner och andra offentliga organisationer och företag. Ansök senast 22 augusti.

Mer information
 
Nordisk vägledning om cirkulär ekonomi i kommuner
 
Danska kommunförbundet KL har med konsultstöd och bidrag från Nordiska ministerrådet tagit fram en guide med förslag till metod och ett 40-tal korta exempel från olika nordiska kommuner. Det gäller särskilt områdena resursanvändning, näringslivsutveckling, inköp och utbud samt byggande och anläggning. Cirkulär ekonomi kan sägas ha en starkare egen ställning i Danmark och Finland än i Sverige, där det hittills har en mindre framträdande plats bland många olika initiativ för hållbar utveckling.

Cirkulaer guide – ”den cirkulaere kommune” i Norden

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
 
 
Taxefrågor
 
Ny webbsida om miljöbalkens taxa
 
SKL har nu en ny webbsida om miljöbalkstaxan! Här hittar du fakta, underlag, vägledning och övningar om den behovsstyrda taxemodellen som lanserades i juni 2018. Uppdateringen av webben ger er mer fakta, övningar och steg-för-steg guide för att komma igång med behovsstyrd taxa. Här finns förslag på hur man kan arbeta med taxan och behovsutredningen över åren i så kallade ”årshjul”. Prenumerera på sidan så får du även del av kommande uppdateringar!

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se och
Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se
 
Nu avslutar SKL arbetet med risk- och erfarenhetsbaserade taxan
 
SKL kommer från och med nu inte vägleda mer om den risk- och erfarenhetsbaserade taxan. Vi kommer inte heller göra några fler uppdateringar som hör till den risk- och erfarenhetsbaserade taxan. De som vill kan fortfarande använda den, men gör det med eget ansvar för att hålla den uppdaterad. Modellen och tillhörande bilagor går att hämta hem under ”äldre underlag” på taxasidan.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
och Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se
 
Nya taxeunderlag för tobak och livsmedel
 
För närvarande arbetar SKL med att ta fram nya underlag för taxesättning inom tobakstillsynen och för livsmedelskontrollen.

Nya tobakslagen (Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)) börjar gälla 1 juli 2019 och den innehåller nya tillsynsuppdrag och därmed behöver även ny taxa fastställas av respektive kommun.

EU:s nya kontrollförordning. (EU) nr 2017/625 börjar gälla 14 december 2019 och därmed behöver även ny taxa fastställas av respektive kommun.

Håll utkik på SKL:s hemsida efter våra nya underlag!

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
och Anna Marcusson, Förbundsjurist, tfn 08-452 75 49, anna.marcusson@skl.se
 
 
Tillsyn
 
Digital lösning för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar (MCP) och system för spårbarhet av farligt avfall
 
Med anledning av en ny registreringsplikt enligt förordningen om medelstora förbränningsanläggningar lanserade Naturvårdsverket strax före jul en ny sammanhållen nationell e-tjänst. Den 18 december skickade de ut avtal för underskrift till samtliga kommuners miljökontor tillsammans med ett personuppgiftsbiträdesavtal.

SKL menade att det fanns en del oklarheter i avtalen och rekommenderade därför kommunerna att avvakta med att skriva under. I början på april gick SKL ut med ett PM till samtliga miljökontor som förtydligade tjänstens upplägg och belyste ett antal avtalsfrågor utifrån de diskussioner som under våren förts med Naturvårdsverket. SKL rekommenderade också kommunerna att använda ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal.

Naturvårdsverket har för avsikt att använda samma digitala lösning för kommande reglering av spårbarhet för farligt avfall. Det systemet kommer att beröra långt fler aktörer än MCP-förordningen, däribland verksamhetsutövare som hanterar, handlar med, transporterar och tar emot farligt avfall, verksamheter där farligt avfall uppkommer och tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över dessa verksamhetsutövare. Systemet ska vara i drift redan i juli 2020.

Den 4 juni höll Naturvårdsverket en workshop med tillsynsmyndigheter och användarföreningar för att diskutera status för regeringsuppdraget, former för utvecklingen och den planerad piloten. SKL och kommunala representanter från samverkansprogrammen för Smart Miljöinformation deltog i workshopen.

Läs mer om spårbarhet för farligt avfall i redovisningen av regeringsuppdraget

Kontakt: Maja Högvik, tfn +46 8 452 7671, maja.hogvik@skl.se
 
Livsmedelsnätverket SNOL:s första årsmöte
 
Den 29 maj träffades de kommunala representanterna i det nystartade nätverket SNOL för första gången sedan nätverket officiellt lanserades vid årsskiftet. Både stora och små kommuner från hela landet var på plats och delade med sig av erfarenheter och diskuterade aktuella frågor inom livsmedelskontrollen. Nätverket enades om att framgent särskilt fokusera på frågor som handlar om livsmedelsfusk, avtalssamverkan och avgifter/finansiering.

SNOL består av två representanter från varje län i Sverige, en från en större och en från en mindre kommun. Syftet med nätverket är dels att underlätta samarbete och samverkan kommunerna emellan, och dels att skapa en kraftfull kommunal part i dialogen med staten, EU och med branschorganisationer.

Kontakt: Maja Högvik, tfn +46 8 452 7671, maja.hogvik@skl.se
 
Konstgräsplaner och mikroplaster m.m.
 
Inom området mikroplaster i allmänhet och konstgräsplaner i synnerhet händer det en hel del just nu som - om föreslagna lagstiftningsförändringar träder i kraft - kommer att få direkt påverkan på kommunernas tillsyn av konstgräsplaner och för kommunerna som verksamhetsutövare.

Naturvårdsverket har i dagarna avrapporterat ett regeringsuppdrag om mikroplast och förslag på åtgärder för att komma till bukt med spridningen av mikroplaster. Ett av de mest konkreta förslagen som nämns i rapporten är att verket föreslår en anmälningsplikt:

” Anmälningsplikt C [och verksamhetskod XX] gäller för konstgräsplan och annan
anläggning eller plan utomhus för idrott eller lek med underlag som innehåller
gummi eller plast om den sammanlagda ytan med sådant underlag inom planen
eller anläggningen överstiger 200 kvadratmeter.”

Naturvårdsverkets rapport av regeringsuppdrag

Förslaget undantar alltså konstgräsytor som inte används för lek eller idrott (t e x rondeller etc). Vidare kommer förslaget att innebära att egenkontrollförordningen blir tillämplig.

Om förslaget blir verklighet kommer kommunen som både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet att få en ökad administrativ och kostnadsmässig börda och det här måste kommunerna rusta sig för att hantera detta.

Ett annat förslag som ges i rapporten är att den idag befintliga beställargruppen för konstgräsplaner, i vilken SKL och ett flertal kommuner ingår i, ska breddas för att
omfatta även utomhusanläggningar för idrott och lek med andra underlag av plast
eller gummi. SKL tror att det inför breddningen av uppdraget kan bli aktuellt att behöva ta in fler eller andra kommunala representanter än de som idag sitter i beställargruppen för att fånga upp ett bredare sakområde. Sitter ni på kommunerna inne med sakkunskap om detta så ser vi gärna att ni hör av er till oss på SKL eller till Naturvårdsverket.

På SKL har vi utöver att ha varit en samtalspartner till Naturvårdsverket gällande frågor om den nu föreslagna anmälningsplikten även arbetat med att få fram beställarunderlag för nya konstgräsplaner. SKL Kommentus arbetar just nu med att ta fram ett ramavtal för upphandling av nya konstgräsplaner. Sett till de föreslagna reglerna om anmälningsplikt tar SKL gärna emot synpunkter om hur krav i upphandlingen bör ställas för att underlätta för miljötillsynens bedrivande.

Ramavtal för upphandling av konstgräsplaner
 
Tidigare i år lämnade ECHA, Europeiska kemikaliemyndigheten, förslag på begränsningar av tillsatta mikroplaster i produkter och förslaget har under våren varit ute på offentlig konsultation. En av frågorna som behandlades i förslaget var om det fanns anledning att omfatta granulater för fyllning av konstgräsplaner med ett förbud och om granulater från SBR-gummi i sådana fall ska hanteras på ett annat sätt än granulater av nytillverkad råvara. Just nu övervägs förslagets för- och nackdelar av ECHA:s vetenskapliga kommitté och beroende på vad som kommer ut av förslaget tror SKL att även dessa frågor kan komma att påverka tillsynen av konstgräsplaner.

Inlämnade förslag på begränsningar

Inom området pågår alltså sammantaget ett antal större förändringar som kan få önskade och icke önskade konsekvenser. SKL ser givetvis att det är bra att lagstiftningsförslagen kan ge en minskning av mikroplaster i omgivningsmiljön och bidra till en utfasning av olämpliga produkter men SKL ser också en risk med att lagstiftningsförändringarna kan göra att andra nya produkter som ersätter de klassiska granulaterna marknadsförs som biobaserade och nedbrytbara trots att produkterna kräver industriell kompostering för att brytas ned. Följden tror SKL paradoxalt nog kan bli att det kan spridas mer mikroplaster till miljön när produkter marknadsförs som nedbrytbara om inte verksamhetsutövaren fått all nödvändig information om vad nedbrytbarheten rent tekniskt kräver. I avvaktan på eventuella lagkrav/standarder som hanterar bionedbrytbara granulater finns det anledning att ta höjd för detta i upphandlingar av nya planer.

Kontakt: Fredrik Bäck, tfn 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se
 
Tillsyn av producentansvaret för förpackningar och returpapper
 
De förändrade reglerna om producentansvar för förpackningar och returpapper innebär att kommunen kommer att få en mer uttalad roll att bedriva tillsyn på lokal nivå vad avser producentansvarets konkreta genomförande. Naturvårdsverket kommer i omgångar att publicera vägledningsmaterial om hur dessa nya regler bör tillämpas och SKL avser vara en samtalspartner i frågan om hur tillsynen lokalt ska bedrivas. Har ni idéer eller inspel till SKL:s arbete med denna fråga är ni välkomna att kontakta undertecknad.

Naturvårdsverket om producentansvar för förpackningar och returpapper

Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper

Kontakt: Fredrik Bäck, tfn 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se
 
 
Konferenser och seminarier
 
Nätverkskonferens med miljöstrateger 11–12 september
 
Den 11-12 september bjuder vi in till lunch-till-lunchkonferens med kommunala miljöstrateger. Fokus ligger på aktuella miljöstrategiska frågor så som Agenda 2030, klimatsmart och hållbar upphandling, hållbar konsumtion och stöd i det lokala miljöarbetet.

Program och anmälan

Kompetens i dricksvattenkontrollen 11 september 2019
 
Dricksvattenkontrollen kräver stor kompetens – men vad innebär det?

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en dag där vi diskuterar hur vi kan bli bättre på att planera dricksvattenkontroll. Vi frågar VA-branschen om vilken kontroll de behöver och vilken kontroll som de får. Vad tycker ni kommuner att ni behöver kunna för att säkerställa säkert dricksvatten?

Medverkande är Livsmedelsverket, Svenskt Vatten samt kommunala dricksvatteninspektörer.
Vi ser gärna att fler deltar på plats för en bra diskussion.

OBS! Ni kan se dagen i efterhand 14 dagar efter konferensdagen.

Anmäl er här

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se och
Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se
 
 
Tillsynskonferens 20-21 november 2019
 
Tema: Verktyg för effektiv tillsyn

Boka dagarna 20-21 november för en fullmatad tvådagarskonferens i Stockholm med senaste nytt inom olika tillsynsfrågor, tid för erfarenhetsutbyte med kollegor och diskussioner om tillsynens olika verktyg för att nå en effektiv tillsyn. Mer information och anmälningslänk kommer senare. Konferensen kommer inte att webbsändas.

Håll utkik på www.skl.se/kalender

Kontakt: Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se och
Maja Högvik, tfn +46 8 452 7671, maja.hogvik@skl.se
 
 
Dokumentation
 
SKL:s nya branschriktlinjer för livsmedelshantering inom skola, vård och omsorg 15 mars 2019
 
SKL har uppdaterat branschriktlinjen Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg. Den 15 mars lanserades den nya, digitala versionen (www.offentligsakermat.se) under en konferens på temat säker mat. Under konferensen fick deltagarna en guidad visning av den nya digitala plattformen och chansen att diskutera matsäkerhet med representanter från både Livsmedelsverket och från den kommunala kontrollen.

Dokumentation från konferensen finns här

Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg
 
 
SKL:s Presidiedagar för bygg- och miljönämnder 1–2 april
 
Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2019 hölls den 1-2 april i Nacka. Under dagarna lyftes frågor såsom aktuellt i politiken från staten, att leda tillsammans över de traditionella blockgränserna, förtroendeuppdraget samt myndighetsnämndens roll och ansvar.

Dokumentation finns här

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 7860, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
 
Miljöbalksdagarna 2019: Hållbara principer i ett samhälle som förändras
 
Naturvårdsverkets konferens om miljöbalken hölls 4-5 april. Konferensen fokuserar på miljöbalken och hur dess grundprinciper kan tillämpas för en omställning till ett mer hållbart samhälle.

Dokumentation finns här
 
 
Upphandla klimatsmart och hållbart
 
I två webbinarier presenterades vilket stöd för hållbar upphandling som SKL Inköpscentral och Upphandlingsmyndigheten kan ge en kommun. Dessutom lyftes arbetet med hållbar upphandling i Örebro och Karlstad. Se inspelningarna på 60+60 minuter.

Se webbsändningar och ta del av dokumentationen från den 15 april och 6 maj

SKL:s webbsida med skrifter om klimatsmart och hållbar upphandling
 
 
Miljömålsdagarna 14–15 maj i Karlskrona
 
Temat för 2019 års miljömålsdagar var vatten, cirkulär ekonomi, hälsa och miljömålen 20 år. Länsstyrelsen Blekinge arrangerade tillsammans med Naturvårdsverket och Länsstyrelsernas RUS, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Karlskrona kommun.

Dokumentation finns här
 
 
Kunskapsdag om EU:s livsmedelsrevisioner 28 maj
 
Den 28 maj arrangerade SKL en kunskapsdag om EU-kommissionens livsmedelsrevisioner (SANTE F). Representanter från EU-kommissionen, Livsmedelsverket och från den kommunala kontrollen berättade hur SANTE F-revisioner går till rent praktiskt och vi diskuterade hur vi kan arbeta tillsammans för att förbereda oss inför en revision.

Mer information finns här

Energifrågan i byggprocessen enligt PBL 17 juni
 
Lågan och sex regionala kluster för energieffektivt byggande driver under 2019 ett projekt för att ta fram en vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen enligt PBL. SKL är projektägare och har sedan tidigare med hjälp av Sveby tagit fram ett förslag till formulär för att följa upp beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen, till stöd för både kommuner och byggherrar. En avslutande konferens ägde rum den 17 juni i Stockholm.

Dokumentation och preliminärt förslag till formulär för beräknad energiprestanda

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
 
 
EU Sustainable Energy week 18–20 juni
 
EU-kommissionens årliga konferens lyfter fram utvecklingen inom energipolicy, förnybar energi och energieffektivitet. Teman omfattar även strategi, byggnader, konsumenter, digitalisering, finansiering, energiomställning, energisystem, industri, energifattigdom, Smart cities och transporter. Förutom konferensen omfattas nätverksbyggande, priser och lokala Energy Days på många platser runt om i EU.
 
 
Vi som jobbar med miljöfrågor

Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 7860, kerstin.blom.bokliden@skl.se
Fredrik Bäck 08-452 7714, fredrik.back@skl.se
Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se 
Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
Maja Högvik, tfn 08-452 7671, maja.hogvik@skl.se
Michael Öhlund, tfn 08-452 7963, michael.ohlund@skl.se