Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med, eller är intresserad av frågor om internationell utvecklingspolitik. Brevet innehåller analyser, debattartiklar och exempel på Act Svenska kyrkans påverkansarbete. Hör gärna av dig med synpunkter!
Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.

Gunnel Axelsson Nycander, redaktör
almedalen
Act Svenska kyrkan i Almedalen
 
Hur kan religiösa aktörer arbeta tillsammans med andra för att försvara människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) när motståndet mot dem som jobbar för SRHR och HBTQ-personers rättigheter ökar? Hur kan biståndsorganisationer ta sitt etiska ansvar i praktiken? Kan tro och religion ge effektivare internationellt bistånd? Bryr sig inte unga män om omvärlden? Och hur kan vi hantera klimatförändringens inneboende orättvisor?

Det är några av de frågor som Act Svenska kyrkan uppmärksammar i sina evenemang under årets Almedalsvecka. De flesta av seminarierna kommer att vara på Sverige i världen-scenen.

Läs om Act Svenska kyrkans alla programpunkter här.
Läs hela Svenska kyrkans program här.

Kontakt: Gunnel Axelsson Nycander
 
Studie om unga mäns engagemang för internationella rättvisefrågor
 
Inför Almedalen har Act Svenska kyrkan tagit fram en förstudie om unga mäns engagemang i organisationer som jobbar med internationella rättvisefrågor. Ämnet diskuteras även i ett panelsamtal i Ideella trädgården under Almedalsveckan.

Förstudien visar på ett antal tendenser och åtgärder som civilsamhället kan förhålla sig till när det gäller unga mäns engagemang. Bland annat lyfter de unga männen fram att tydliga och konkreta uppgifter är ytterst viktigt för att de ska vilja engagera sig.

Läs hela pressmeddelandet och studien här.
Läs mer om panelsamtalet här.
 
demokratiskt utrymme
Världen behöver civilsamhället, och civilsamhället behöver vårt stöd
 
Policychef  Eva Ekelund, pristagaren
Dolly Stela Valencia från Colombia samt
Act Svenska kyrkans programsamordnare
för Colombia, Verdiana Garcia, i samband med
människorättspristagarnas besök i Sverige i
maj 2019.
När miljö- och människorättsförsvarare förtalas, förföljs och hotas behöver de allt stöd och skydd de kan få. I många länder och sammanhang måste sådant stöd ges i det tysta. I andra sammanhang kan offentlig uppmärksamhet och internationellt erkännande istället utgöra ett livsviktigt skydd.
Colombia är ett av de länder där det trots de senaste årens fredsprocess är allra farligast för människorättsförsvarare, fackföreningar och andra civilsamhällesorganisationer att verka. Där delar Diakonia och Act Svenska kyrkan sedan 2012 ut ett årligt människorättspris med stöd av svenska ambassaden i Bogotá. Priset syftar till att minska risken för attacker mot människorättsförsvarare.
En del av priset är att möta politiker och civilsamhällsorganisationer i Europa eller USA. I maj besökte 2018 års vinnare Stockholm, Uppsala, Berlin och Geneve. Läs mer om pristagarna och hur mötena i Europa stärker deras fortsatta kamp för fred och rättvisa här.

Just nu deltar Act Svenska kyrkan i Alerta Paz Colombia, en internationell kampanj för att uppmärksamma fredsprocessen och stödja de människor som varje dag riskerar sitt liv för ett fredligt Colombia.

Ett livaktigt civilsamhälle är en förutsättning för att världens länder ska nå de globala målen – inte minst åtagandet att inte lämna någon utanför. Det menar ACT-alliansen i den nya rapporten Development Needs Civil Society – The Implications of Civic Space for the Sustainable Development Goals. Utifrån fallstudier från Brasilien, Kambodja, Nepal och Zimbabwe visar rapporten hur ett alltmer åtstramat utrymme för civilsamhället hotar att vända framsteg till bakslag när det gäller jämlikhet, inkludering och hållbarhet. Läs mer om rapporten här.
bistånd
Toppbetyg för svenskt bistånd – men har Sida tillräckliga resurser för fortsatt hög kvalitet?

Det är inte gratis att förmedla bra bistånd – och det blir inte billigare när syftet är att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. OECD DAC:s granskning av Sveriges bistånd presenterades den 12 juni.
Omdömet  är överlag mycket positivt – bland annat för Sveriges jämställdhetsfokus och för att vårt bistånd når de fattigaste länderna.

OECD rekommenderade samtidigt att personalens kapacitet att hantera biståndet behöver säkerställas, i ljuset av de ökande biståndsvolymerna. ”Lyssna på OECD DAC och höj förvaltningsanslaget till Sida.” Det skriver Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan i en debattartikel i Omvärlden samma dag.


Kontakt: Erik Lysén
Vilka krav ställer Världsbanken på låntagarländerna?

Världsbanken har ett stort inflytande i många utvecklingsländer, bland annat genom att ställa krav på vilken politik regeringarna ska föra för att få stöd och lån. Act Svenska kyrkans nätverkspartner Eurodad granskade nyligen de villkor som ställts under senare år. Studien visar att många av villkoren, exempelvis sådana som handlar om att främja privata investeringar, är politiska avvägningar som borde debatteras och beslutas i ländernas parlament och i dialog med civilsamhället, snarare än i förhandlingar med Världsbanken. En ny svensk strategi för samarbetet med Världsbanken kommer att antas i höst. Då bör regeringen särskilt uppmärksamma balansen mellan policyvillkoren och det nationella demokratiska ägarskapet, som en förutsättning för ett effektivt utvecklingssamarbete. Det skriver Gunnel Axelsson Nycander i en analys som du kan läsa här.


Kontakt: Gunnel Axelsson Nycander
 
Ny energi behövs för lokaliseringsagendan inom humanitärt bistånd
 
Henrik Fröjmark, Policyrådgivare 
humanitär policy
 
För tre år sedan lanserades the Grand Bargain vid det humanitära toppmötet i Istanbul. Undertecknarna – några av världens största givare av humanitärt bistånd, tillsammans med olika FN-organ och internationella humanitära organisationer – åtog sig att öka stödet till lokala humanitära aktörer.

Målet är att 25 procent av den humanitära finansieringen ska gå genom dessa lokalt förankrade organisationer. Nu visar en ny rapport framtagen inom projektet Local2Global som Act Svenska kyrkan står bakom att bara 14,2 procent av finansiering går till lokala aktörer. Endast 7 av 59 undertecknare når upp till målet om 25 procent.

I veckan samlas undertecknarna till det årliga Grand Bargain-mötet, där framstegen ska rapporteras. Inför det mötet har Charter 4 Change, ett nätverk där Act Svenska kyrkan är en av undertecknarna, tagit fram ett antal rekommendationer om hur lokaliseringsagendan bör drivas vidare. Rekommendationerna handlar bland annat om finansiering, harmonisering av rapporteringskrav samt tillträde till beslutsfattande för lokala aktörer.
Läs mer om Charter 4 Change, och principerna bakom lokaliseringen av det humanitära biståndet, samt vår rapport inför Grand Bargains årsmöte här.
världsflyktingdagen
Helhetssyn på livet nödvändig i det humanitära biståndet
 
En människa på flykt behöver mer än mat och vatten. Vi behöver sammanhang, relationer, utbildning och självbestämmande för att bygga hopp om en bättre framtid. Det skriver Act Svenska kyrkan tillsammans med Svenska kyrkans biskopar i en debattartikel på den internationella flyktingdagen 20 juni. Artikeln skickades till flera lokal- och regionmedier och fick stor spridning runt om i landet.

Läs debattartikeln här.

Kontakt: Henrik Fröjmark
 
SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER
Nödvändigt att bryta menstabun
 

På den internationella mensdagen 28 maj uppmärksammade Act Svenska kyrkan våra östafrikanska partners arbete för att bryta tabun kring mens och ge flickor tillgång till hygieniska mensskydd. Vid The Cup Summit tidigare i år diskuterades hur mens och menstabun kopplar till hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter på många sätt. Samtal om mens kan öppna upp för samtal om andra tabubelagda frågor om kropp och sexualitet, och religiösa aktörer som aktivt motarbetar stigma kring mens spelar en mycket viktig roll. Läs mer här!

Kontakt: Clara Helgesson
 
Religiösa ledare i södra Afrika pratar om SRHR
 
Den 20-22 maj arrangerade den regionala kvinnorättsorganisationen Gender Links i samarbete med ACT Ubumbano (ACT-alliansens forum i södra Afrika) en interreligiös workshop om SRHR. Deltagarna från nio länder i södra Afrika representerade kristna samfund och organisationer samt andra trosinriktningar så som islam, traditionella afrikanska religioner och Bahai.

Diskussionerna handlade bland annat om sexuellt och könsbaserat våld, tonårsgraviditeter, barnäktenskap och mensskydd. Deltagarna enades om betydelsen av att engagera religiösa ledare och institutioner för ökad jämställdhet och försvar för rättvisa och mänskliga rättigheter. Läs mer här!

Kontakt: Maria Bard, regional representant och Jacqueline Ernerot, programsamordnare för södra Afrika-programmet.
KATASTROFRISKREDUCERING
Förebygg katastrofer med gemensamma krafter!
 
Margareta Koltai, tematisk rådgivare
för hållbar försörjning och klimaträttvisa
De senaste tjugo åren har över fyra miljarder människor drabbats av katastrofer som översvämningar, stormar, jordbävningar och torka. Klimatförändringarna bidrar till att öka antalet katastrofer, och behovet av att förebygga och reducera risker är stort. Det är utifrån dessa scenarier som FNs globala plattform för katastrofriskreducering (GPDRR2019) träffades i Geneve 13-17 maj.
Act Svenska kyrkan deltog i ACT-alliansens delegation vid mötet, som samlade representanter från olika FN-organ och regeringar, forskare, funktionshindrade, barn- och ungdomsgrupper, ursprungsfolk, kvinnogrupper, privata företag och trosbaserade organisationer. Årets fokus var att säkerställa deltagande så att ingen lämnas utanför.

Läs mer om ACT-alliansens deltagande här.
Här kan du läsa den debattartikel som Erik Lysen tillsammans med andra företrädare för andra organisationer i det svenska resiliensnätverket undertecknade i samband med mötet.
företagens ansvar
Gruvföretagens kundansvar diskuterades i OECD
 
Jason Vogt, Act Svenska kyrkans
representant i Yangon, Myanmar
På OECD:s årliga gruvkonferens i april 2019 arrangerade Swedwatch en expertpanel om det ansvar som producenter av gruvutrustning har att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter när de säljer till kunder på högriskmiljöer. Utgångspunkten var en rapport om utvinningen av jade i Myanmar (Burma) som Swedwatch och Svenska kyrkan publicerade 2018. Experterna menade att kundansvar måste upp högre på företags och staters agenda, och rekommenderade att lagstiftning om obligatorisk human rights due diligence införs för företag.

Läs mer om expertpanelen här.
Läs Swedwatch rapport Overlooked and Undermined – Communities affected by jade mining operations in Myanmar, and the responsibilities of companies providing machinery.
eu
Budskap till EU:s ledare: Hållbarhet måste vara högsta prioritet nu!
 
Gör ökad hållbarhet – inom såväl som utanför unionen – till högsta prioritet. Det skriver företrädare för ett stort antal civilsamhällesorganisationer i ett öppet brev inför EU-toppmötet 20-21 juni, där EU:s övergripande strategi för de närmaste fem åren diskuteras. Undertecknarna hänvisar dels till de gemensamma förslag som tagits fram av 30 ledare för civilsamhällesorganisationer, myndigheter och näringslivsorganisationer, dels till en växande folklig opinion för att hejda klimatförändringarna och den växande ojämlikheten.

Läs brevet här.
Läs det gemensamma förslaget här.

Kontakt: Gunnel Axelsson Nycander
DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN
Kyrkans roll i samhället – gemensamt budskap från biskopar i Sverige och Tanzania
 
Svenska kyrkans biskopar och biskopar från den lutherska kyrkan i Tanzania (Evangelical Lutheran Church in Tanzania – ELCT) har gjort ett gemensamt uttalande om kyrkans roll samhället.
Uttalandet gjordes i samband med att de svenska biskoparna besökte Tanzania 6-8 maj 2019. ELCT är en av de kyrkor i världen som Svenska kyrkan har starkast relationer till, sju av Svenska kyrkans tretton stift har ett vänstift i Tanzania.

I uttalandet riktar biskoparna ett antal uppmaningar till sina kyrkor och åtar sig att som ledare i sina kyrkor att bland annat:
  • uppmuntra dialog och vänskaplig samexistens mellan olika religioner, särskilt mellan kristna och muslimer,
  • stödja varandra i arbetet med att hävda och profetiskt använda det offentliga rummet, samt
  • att främja mångfald, jämställdhet och respekt i kyrkligt ledarskap – och att särskilt främja kvinnors möjligheter till ledarskap.
 
Dela nyhetsbrevet 
 
 
Kontakt
 
Act Svenska kyrkan har kunskap om utvecklingen i en rad länder och regioner, liksom inom vissa tematiska områden. Tveka inte att ta kontakt med våra experter om du vill ha analyser, synpunkter, eller tips på organisationer som arbetar i våra programländer.
Asien: Indien, Pakistan och Myanmar
Aron Lindblom
Twitter: @aronlindb

Afrika: Etiopien, Sydsudan, Uganda, Tanzania, Zimbabwe samt regionalt Södra Afrika. Susanna Henriksén

Latinamerika: Colombia, Haiti samt regionalt Centralamerika
Aron Lindblom
Twitter: @aronlindb

Mellanöstern: Israel och Palestina, Egypten, Irak samt regionalt Mellanöstern
Johanna Wassholm
Twitter: @Johannawass

Policychef
Eva Ekelund
Twitter: @Evacekelund
Demokratiskt utrymme och civilsamhällets utrymme att verka
Johanna Wassholm
Twitter: @Johannawass

Företagens ansvar för mänskliga rättigheter
Per Söderberg

Genusrättvis och jämställdhet, med fokus på familjelagstiftning och familjenormer
Joanna Lilja
Twitter: @Jo_Lilja
 Helena Nyström

Mänsklig säkerhet – religiösa aktörers fredsbyggande roll samt nedrustning
Mikael Lindgren
Twitter: @ML62816573
Policyfrågor i det humanitära biståndet
Henrik Fröjmark
Twitter: @Hundstjarnan

Religions- och övertygelsefrihet
Coleen Heemskerk

Universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och social trygghet
Clara Helgesson
Emilie Weiderud
Twitter: @EmilieWeiderud
Johannes Mokgethi-Heath,
Twitter: @FrJPHeath

Utvecklingspolitik och utvecklingsfinansiering, inklusive klimatfinansiering
Gunnel Axelsson Nycander
Twitter: @GunnelANycander
 
Nyhetsbrev Internationell utveckling och politik 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan
751 70 Uppsala

www.svenskakyrkan.se/act
Facebook
Linkedin
Twitter

Swish: 9001223

Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223