Play movie
Lärande för alla
 
Min kollega Svante Hultman kom inrusande på kontoret och sa att det här med äldres lärande, det borde vi hålla på med. Det här var 2011 och han hade precis läst Bodil Jönssons bok När horisonten flyttar sig. Vi startade nätverket ActivAge tillsammans med regionen och under ett antal år arrangerades många aktiviteter kring äldres lärande. Numera är vi flera på Encell som forskar inom området. I forskningen ställs ofta priviligierade äldre mot de mindre priviligierade, men även de priviligierade kan känna sig åsidosatta i vårt samhälle. Istället borde vi se dem som en resurs som bidrar till samhället och som kan främja sitt eget och andras välmående.
 
Cecilia Bjursell 
Centrumledare Encell
 
   
Därför bör äldre personer ges plats inom akademin
 
Irene Hedfors masteruppsats i pedagogik blev klar under förra året. Med titeln Meningen med äldres akademiska studier - ur ett individuellt perspektiv och ett samhällsperspektiv har hon gett sig in i ett relativt obeforskat men högaktuellt område och hennes förhoppning är att kunna fortsätta på den inslagna vägen genom forskarstudier.

Läs mer...
 
   
Äldre mår bra av utbildning – men varför?
 
Magnus Schoultz vill med sin forskning försöka hitta svar på hur utbildning och lärande för äldre skulle kunna organiseras och utformas för att nå så många som möjligt, samt hur det bidrar till välmåendet.
– Det finns ett behov av att belysa lärprocessernas betydelse för hälsa, säger han.
 
   
Kan exkludering vara en förutsättning för ett mer jämlikt lärande?
 
Encellforskarna Helene Ahl och Joel Hedegaard har formulerat en ny teori om ojämlikhet, som grundar sig i intervjuer, observationer och informella samtal i en studie om äldres lärande.

Läs mer...
 
   
Nytt forskningsprojekt om seniorer i folkhögskolan
 
Flera folkhögskolor har speciella kurser för seniorer, där personer som har gått i pension kan lära sig mer om allt från poesi till naturkunskap eller språk. Nu pågår ett forskningsprojekt för att ta reda på vad det är som lockar och vad de får med sig därifrån.

Läs mer...
 
   
Existentiella perspektiv på lärande senare i livet
 
Cecilia Bjursell har i flera år forskat kring äldres lärande och nyligen samlade hon in berättelser från personer på Senioruniversitetet. Här diskuterar hon utifrån forskningen i ett tio minuter långt klipp. 

Se filmen...
 
   
CALL FOR PAPERS
 
Lära hela livet – En antologi om äldres lärande
 
Redaktörer:
Cecilia Bjursell, Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande, Jönköping University.
Malgorzata Malec-Rawiński, Stockholms universitet.

Nu bjuder vi in till en antologi om äldres lärande. Syftet är att skapa en överblick av svensk forskning om äldres lärande i formella, icke-formella och informella sammanhang. Fokus är på befolkningen i åldersgruppen 65 och äldre, men vi välkomnar även texter som behandlar generationsmöten på olika sätt. Antologin samlar inkommande studier under sex teman, som var och ett leds av en tematisk redaktör:
• Generationsöverskridande lärande, Ann-Kristin Boström.
• Livsberättelser och äldres lärande, Cecilia Bjursell och Malgorzata Malec Rawinski.
• Lärande i relation till ett (förlängt) arbetsliv, Ingela Bergmo Prvulovic.
• Mångfaldsperspektiv på äldres lärande, Joel Hedegaard.
• Utanförskap och inkludering genom lärande, Martin Hugo.
• Äldre människor och teknik, Ulli Samuelsson.

Läs mer...
 
   
Livskraftig forskning om äldres lärande hos Encell
 
Inom Encell finns det flera goda exempel på forskning om äldre personers lärande. Vi har gjort en sammanställning av en del av det vi har gjort på senare tid, med länkar vidare för den som vill läsa ytterligare. Kanske kan det utgöra en bra start för en studiecirkel?

Läs mer...
 
   
Lärandecirklar – så här gör du
 
Studiecirkelformen är en nordisk innovation och tradition. I korthet innebär en studiecirkel att en grupp människor som vill utöka sina kunskaper på ett gemensamt område går samman för att förkovra sig. Det här sättet att arbeta återfinns vanligen inom folkbildningen men även i arbetslivet. I ett kapitel om äldres lärande i arbetslivet tar jag upp forskningscirklar, kvalitetscirklar och praktikgemenskaper som varianter av studiecirkelformer i arbetslivet. Forskningscirklar nämns även i en ny handbok som ger en god introduktion till dig som vill införa så kallade lärandecirklar i verksamheten: Lärandecirklar i nordisk kontext.

Läs mer...
 
   
Skicka in uppsatsbidragen senast 30 juni!
 
Nu är det dags igen för årets upplaga av Encells uppsatstävling. Sista dag för att skicka in sin uppsats är den 30 juni. Tävlingen är öppen för studenter vid svenska högskolor och universitet. 

Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 

Adults Learning Mathematics in a Digital Age, 7-10 july, Lund
The National Center for Mathematics Education (NCM) and Swedish Adult Education in Collaboration (ViS) warmly welcomes you to the 26th Adults Learning Mathematics Conference (ALM26)

Adult education research and practice between the welfare state and neoliberalism, 19-22 september 2019, Belgrade
ESREA 9th Triennial European Research Conference. This conference is an opportunitiy to gather researchers and scholars – from all adult education disciplines and sectors, from academia, policy and practice – in order to discuss how the tectonic shifts in economic, political and social models shape adult education and the main challenges they raise, considering the multiple crises – especially the crisis of the welfare state – that affect modern times.

Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 13-14 maj 2020, Västervik
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Ytterligare konferenser finns här.