Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du läsa om pågående och slutförda FoU-projekt, genomförda och kommande arrangemang, inspiration från en medlem samt några axplock från omvärlden.
 
 
Sista chansen att anmäla sig till KTH-kursen Fastighetsföretagande i offentlig sektor!
 
Än finns möjlighet att anmäla sig till 7,5-poängskursen som SKL och KTH anordnar tillsammans. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation, exempelvis fastighetschefer, fastighetsintendenter, förvaltare, förvaltningschefer, byggnadschefer eller motsvarande.

Några av kommentarerna från förra årets deltagare är: ”Mycket lärorikt”, ”Relevant! Bra koppling till såväl landsting och kommun.” och ”Mycket kompetenta och inspirerande föreläsare”.

Här kan du läsa mer och anmäla dig till kursen. Sista anmälningsdatum är 20 juni.

Inom fastighetsgruppen ansvarar Saija Thacker, saija.thacker@skl.se, för kursen.
 
 
Pågående FoU-projekt
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter.
 
Studieresa i Århus, Danmark
 
SKL har inom den pågående förstudien om ett nationellt centrum för lärandemiljöer bl.a. gjort studiebesök i Århus, Danmark. Vi träffade där myndigheten Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), arkitekter, Århus kommun samt grundskolorna Frederiksbjerg Skole och Søndervangskolen.
Huvudentrén Frederiksbjerg skole
Frederiksbjerg Skole
Bygg- och uppstartsår: 2016

Låg-, mellan- och högstadium samt förskola och fritidsgård

Frederiksbjerg Skoles webbplats

Ta själv en virtuell tur i lokalerna i
Frederiksbjerg Skole via Google streetview-verktyget på skolans webbsida

Forskningsstudie om belysning i Frederiksbjerg Skole
En forskningsstudie genomfördes i Frederiksbjerg Skole. Resultaten visar på positiva effekter av nedpendlad punktbelysning, som skapar visuella zoner i rummet för att stödja koncentration och lägre ljudnivåer. Läs mer via dessa länkar:

Konsultföretaget Henning Larsens webbplats

Tidningen Politikens webbplats
 
Søndervangskolens bibliotek
Søndervangskolen
Uppstartsår: 1969

Ombyggd och verksamhetsanpassad för 21th Century Learning Skills: 2013-2019

Låg- och mellanstadium samt förskola

Søndervangskolens webbplats
 
”RULL – Rum för lek och lärande” i Århus
Skolor i Århus kommun planeras utifrån modellen ”RULL – Rum för lek och lärande”

Kommunens politiker har beslutat om en norm för dimensionering av nya skolbyggnader: läryta per elev: 6,8 kvm och stödytor per elev: 2,8 kvm. Kommunen har inte standardiserat utformning av nya skolbyggnader. De arbetar med lokala processer utifrån RULL med bred förankring projekt för projekt.

Mer om RULL på Århus kommuns webbplats
 
Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)
Myndigheten Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) arbetar med att brett stödja utveckling av och göra tillsyn hos kommunerna och privata utförare gällande undervisningsmiljöer från förskolor upp till vuxenutbildning. DCUM har även uppdrag att arbeta förebyggande mot och som klagomålsinstans gällande mobbning.

Läs mer på DCUM:s webbplats
 
 
LCA-workshop
 
Den 16 maj hölls en första workshop med referensgruppen i Stockholms stads och Göteborgs stads demonstrationsprojekt för livscykelanalysberäkningar. Projektet får bidrag från Energimyndigheten och delfinansieras även till viss del av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor vars medlemmar även har möjlighet att delta i referensgruppen. Vid workshopen informerades om och diskuterades nedanstående övergripande frågor:
  • Boverket angående planerade klimatdeklarationer av byggnader
  • IVL om LCA-beräkningsverktyget BM1.0 som testas i demonstrationsprojektet
  • Upphandlingsmyndigheten om sitt arbete med frågorna
  • Sveriges Byggindustrier om arbetet med färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig värdekedja i byggsektorn
  • KTH angående internationellt harmoniseringsarbete för robust byggnads-LCA
Därefter delade Familjebostäder, Stockholmshem och Göteborgs stad med sig av sina erfarenheter hittills med LCA-arbetet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetet i dagsläget kräver mycket resurser och att all information inte alltid finns varför projektet känns väldigt viktigt i det omställningsarbete som behövs och pågår för att minska bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan.

Inom fastighetsgruppen ansvarar Saija Thacker, saija.thacker@skl.se, för projektet.
 
 
Slutförda projekt
 
Att bygga skola på vetenskaplig grund – hur gör man det?
 
SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor har bidragit ekonomiskt till det fristående forskningsinstitutet Ifous projekt om skolmiljöer. Projektet har dokumenterats i rapporten ”Ifous fokuserar: Skolmiljöer. Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö”. Projektansvariga Karin Hermansson, Ifous, projektledaren och författaren Suzanne de Laval, Arkitekturanalys, har med stöd av Anneli Frelin och Jan Granäs, Högskolan i Gävle, bistått Huddinge kommun, Kungsbacka kommun, Nacka kommun och Stockholms stad med att genomföra ”gåturer” i befintliga skolmiljöer för att med olika professioner och användargrupper kartlägga, dokumentera och analysera värdefulla erfarenheter om funktionaliteten. Totalt har 322 personer deltagit i gåturerna i de nio skolorna. Rapporten innehåller bl.a. aktuella tvärvetenskapliga forskningsresultat, dokumentation över besöken samt en lista med punkter som är värdefulla att diskutera inom kommuner inför utveckling av befintliga skolmiljöer eller inför planering av nya skolor.

Ifous webbplats med mer information och rapporten som kan laddas ner i pdf-format

Mer information om gåturer på Arkitekturanalys webbplats
 
Framtidens kulturlokaler – kapitel i antologin Framtidens fastighetsbehov
 
När befolkningen ökar, städer och stadsdelar förtätas och nya boendemiljöer skapas ställs kommuner och regioner inför ett växande behov av gemensamma offentliga rum och nya lokaler för kultur och möten.

Denna studie, som finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, har formen av en framtidsspaning efter lokaler för kultur. Den innehåller exempel på hus för kultur med olika innehåll samt en diskussion om vilka de framtida behoven är. En slutsats är att de bostadsnära kulturhusen fyller en viktig funktion för invånarnas egen kulturutövning, utgör mötesplatser där människor med olika bakgrund kan lära känna varandra och att de bidrar till inkludering och integration.

Skriften finns nu publicerad i SKL:s webbutik
Sammandrag av regionernas fastighetsnyckeltal 2018
 
Regionerna samlar varje år in nyckeltal inom fastighetsområdet. Nyckeltalen beskriver storleken på regionens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av lokalerna samt energianvändningen. Insamlingen är frivillig och regionerna står själva för innehållet i sina nyckeltal.

I sammandraget redovisas och kommenteras ett utdrag av dessa nyckeltal. Syftet är att ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se hur regionerna skiljer sig åt. Regionerna har vid en nätverksträff bidragit med värdefull information till analyserna vilket SKL tackar särskilt för.

Här hittar du sammandraget och samtliga fastighetsnyckeltal återfinns i Kolada, www.kolada.se.

Inom fastighetsgruppen ansvarar Saija Thacker, saija.thacker@skl.se, för frågan.
 
 
Lägesrapport om pågående ramavtalsupphandling av förskolebyggnader
 
Christin Appel, SKL, och Rickard Andersson, AffärsConcept, ger en lägesrapport över SKL:s och SKL Kommentus Inköpscentrals pågående ramavtalsupphandling av förskolebyggnader i en inspelad SKL-webbsändning (först i inspelningen).

Länk till den inspelade webbsändningen
 
 
Arrangemang och utbildning
 
Strategisk lokalresursplanering för grundskolor – besök från New South Wales, Australien
 
SKL kommer att träffa en representant från New South Wales preliminärt den 21 oktober 2019. Vi ska då diskutera strategisk lokalresursplanering för grundskolor i Australien, Sverige och Danmark. SKL bjuder nu in kommuner som är intresserade av att dela med sig av hur ni arbetar med att analysera behoven och strategiskt planera lokalresurserna för grundskolor. Arrangemanget kommer att hållas på engelska i Stockholm.

Är du intresserad av att presentera hur din kommun arbetar med skolplanering och ta del av erfarenheter från kollegor i Sverige, Australien och Danmark?
Kontakta då Helén Örtegren via e-post helen.ortegren@skl.se.

New South Wales webbplats om skolor
 
Köp in på framtiden – använd köpkraften klokt
 
SKL och SKL Kommentus bjuder gemensamt in till en konferens med fokus på hur kommuner och regioner kan arbeta strategiskt för att få ut mesta möjliga av den offentliga köpkraften den 10 september 2019 i Stockholm.

Målgrupp: Förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och strateger.

Mer information och anmälan via SKL:s kalendarium
 
Fördjupningsdag i upphandlingsjuridik
 
SKL arrangerar en konferens som behandlar frågor med hög aktualitet som har anknytning till den offentliga upphandlingen den 24 september 2019 i Stockholm.

Målgrupp: Upphandlare, jurister och andra tjänstemän och politiker som vill fördjupa sina kunskaper i offentlig upphandling.

Mer information och anmälan via SKL:s kalendarium
 
SKL-konferens ”Hemsjukvård i utveckling”
 
Den 5 september 2019 arrangerar SKL en konferens i Stockholm som ska genomlysa hemsjukvården, ge en gemensam bild av fakta, avliva några myter och ta del av möjliga vägar till omställning mot en nära vård.

Mer information på SKL:s webbplats
 
 
Mer information från SKL
 
SKL med i BELOK
 
SKL har gått med i Beställargruppen lokaler, BELOK, som initierades 2001 av Energimyndigheten. Syftet med BELOK är att skynda på utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter och uppgiften är att driva utvecklingsprojekt och att testa nya metoder, produkter och system. En viktig uppgift är även att föra ut erfarenheter från projekten till fastighetsbranschen och till närliggande branscher och det är i detta arbete som SKL ser sin viktigaste roll.

Du kan läsa mer på BELOK:s webbplats

Inom fastighetsgruppen ansvarar Saija Thacker, saija.thacker@skl.se, för frågan.
 
SKL medverkar i EU-finansierade projektet EnOff
 
SKL medverkar som en av drygt 20 parter i det EU-finansierade projektet Energieffektivisering i offentlig sektor i Östra Mellansverige, EnOff. Övriga medverkande kommer från såväl myndigheter, branschorganisationer, kommuner, regioner som företag.

Projektets övergripande mål är att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige ska stärka sitt samarbete avseende energieffektivisering och ställa utmanande krav i upphandlingar och projekt. Målet är även att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige ska bidra till en koldioxidsnål ekonomi och stärkta offentliga finanser på lång sikt.

Energieffektivisering är inte bara bra för klimatet, det bidrar även till minskade utgifter, bättre inomhusmiljö och lägre utsläpp till miljön. Trots det finns många outnyttjade åtgärder. Enligt en rapport utförd av International Energy Agency (IEA) konstateras att endast en tredjedel av den lönsamma potentialen för energieffektivisering kommer att vara genomförd år 2035. För att öka takten för energieffektivisering i Sverige blir den offentliga sektorn och dess upphandlingar därför en viktig del.

Du kan läsa mer på projektets webbplats

Från SKL:s fastighetsgrupp deltar Saija Thacker, saija.thacker@skl.se.
 
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
 
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av tillgängliga sjukvårdsdata. Det gäller till exempel tillgänglighet, kostnader, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården och även utveckling och resultat för stora sjukdomsgrupper.

Regionernas resultat jämförs med resultattablåer, i den tradition av öppna kvalitetsjämförelser som sedan länge är etablerad i Sverige. Detta är ett stöd för regionerna, men bidrar också till transparens om sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Rapporten är den andra i en serie årliga rapporter.

Läs och ladda ner rapporten i SKL:s webbutik

Filmad presentation av rapporten
 
 
 
Inspiration från medlemmar
 
Mora kommun följer upp energikraven vid nybyggen med hjälp av ny metod
 
Mora kommun har som första kommun i landet valt att kravställa och följa upp energianvändningen på nyproduktioner enligt den nya DUR-metoden. Kommunen menar att det funnits otydligheter i dagens energikrav vilket kunnat leda till snedvriden konkurrens men att otydligheterna försvinner med metoden.

DUR-metoden går i korthet ut på att byggherren, i det här fallet Mora kommun håller inne en viss procent av betalningen för bygget tills det har visats att byggentreprenören klarar de energikrav som kommunen har ställt, under en sammanhängande tolvmånadersperiod.

Du kan läsa mer på Mora kommuns webbplats
 
FN:s barnkonvention blir svensk lag 2020 – inspirationsmaterial
 
Ann Elmqvist Fridh, enhetschef Lekterapi/ Barnskyddsteamet SUS inom Region Skåne, föreläste under Forum Vårdbyggnads vårkonferens med tema barnsjukvård i Göteborg den 21 maj om barnkonventionen och barnanpassad vård.

Ann visade Kommunförbundet Skånes illustrativa och tankeväckande film "Vuxenperspektivet" för oss alla som funderar på hur vi ska arbeta vidare med hänsyn till att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020.

Se filmen Vuxenperspektivet på Kommunförbundet Skånes webbplats

Ann informerade vidare om NOBAB – ett nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvården.

Läs mer på nätverket NOBAB:s webbplats

Simrishamns kommun har kommit långt med att arbeta med barnets rättigheter. Marie Lundin Karphammar och Ewa Kristensson från kommunen har skrivit "Implementering av barnkonventionen" (Studentlitteratur) som är utformad som en grundbok i hur barnkonventionen kan implementeras i en kommun.

Mer information om boken ”Implementering av barnkonventionen” på Studentlitteraturs webbplats
 
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
Fokus på tillgänglighet i framtidens vård
 
Det tredje delbetänkandet inom utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård innehåller analyser bland annat inom områden som samverkan, ersättningssystem och förebyggande arbete. Syftet är att långsiktigt stärka svensk primärvård och den nära vården.

Primärvården har bäst förutsättningar att se till hela vårdbehovet
 
MSB har tagit fram två instruktionsfilmer för Rakel
 
För de som använder Rakel i sin verksamhet har MSB tagit fram två instruktionsfilmer, en om olika metoder för att kommunicera i systemet när täckningen är svag och en som ger tips och förståelse för Rakelnätets kapacitet när det kommer till basstationer, talgrupper och kö i systemet.

Du hittar filmerna här
 
Om fastighetsmarknadens intresse för samhällsfastigheter i ny Svefarapport
 
I Svefas rapport ”Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter 2019” tar konsultföretaget upp att samhällsfastigheter, som tidigare var en smal nisch för investerare, nu har attraherat över 50 aktiva aktörer. Svefa genomförde en kommunenkät om nybyggnadsbehov, äga-/hyrastrategier och planer på försäljningar inför rapporten.

Rapporten kan laddas ner från Svefas webbplats
 
Klokbok för seniorbostäder
 
Göteborgsregionen har nu publicerat Klokboken för seniorbostäder, som syftar till att sprida kunskaper om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framförallt lägenheter i flerbostadshus. Med Klokboken vill de inspirera, bredda kunskaperna och bidra till mer kunskapsbaserade beslutsunderlag. Den är tänkt att underlätta för byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare med flera som vill skapa bostäder för seniorer. Göteborgsregionen tror att det finns ett behov av Klokboken för seniorbostäder, då det idag saknas en samlad plats med kunskaper i detta tema.

Klokboken för seniorbostäder har kommit till som ett resultat av ett forsknings-och utvecklingsprojekt på Chalmers tekniska högskola och Göteborgsregionen – DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer) . Projektet finansierades av Formas, CMB, Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad och många fler aktörer (se DIABAHS).

Länk till webbplatsen för Klokboken
 
Nya resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning
 
Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, Golvbranschen, HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta tagit fram nya riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering i bygg- och fastighetssektorn. Riktlinjerna syftar till att förbättra resurseffektiviteten och avfallshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen.

Du hittar riktlinjerna här.

Läs även intervju med Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, som ansvarat för framtagandet av riktlinjerna.
 
Boverket genomför två olika webbseminarier
 
Den 27 juni genomför Boverket två olika webbseminarier, den ena kommer att handla om fukt i byggnader och den andra om ändrade och nya regler i plan- och bygglagen (PBL) som börjar gälla den 1 juli.

Här kan du läsa mer om webbseminariet om fukt i byggnader som sänds kl. 13:00 – 14:00

Här kan du läsa mer om webbseminariet om ändrade och nya regler i PBL som sänds kl. 14:30 – 15:30

Det kommer även gå att se seminarierna i efterhand.
 
 
Offentliga fastigheters webbplats
 
 
 
SKL:s webbutik
 
Frågor om nyhetsbrevet
 
Frågor om nyhetsbrevet Offentliga fastigheter besvaras via e-post fastighet@skl.se