Senaste nyhetsbrevet från Storsthlm.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
förbundsdirektören har ordet
"Sjung om studentens lyckliga dagar"
 
Så här års avlöser studentflaken varandra och till tonerna av nya och gamla sommarplågor firar årets studenter att de har gått ut gymnasiet. För dem väntar en ny tid, antingen med fortsatta studier eller med de första trevande stegen in i yrkeslivet.

Samtidigt väntar just nu cirka 32000 blivande studenter på besked om de kommer in på det gymnasieprogram de har sökt. Den 1 juli hittar de resultatet av den slutliga antagningen på gymnasieantagningens webbplats. I det här numret kan du läsa mer om hur kommunerna i länet arbetar för att utveckla den gemensamma gymnasieregionen och ta hand om de dramatiskt växande elevkullarna, så att de också får chansen att sjunga om studentens lyckliga dagar.

I dagarna har vi även avslutat LUS-förhandlingarna, för att göra utskrivningen från sluten hälso- och sjukvård tryggare för patienterna. Det är en verklig milstolpe när det gäller samverkan mellan kommunerna i länet och Region Stockholm.
 
Dessutom svämmar vi över av stolthet att projektet ÖDIS, som drivs av Storsthlm och Stockholms stad, vann den prestigefyllda Guldlänken, som delas ut av Sveriges Kommuner och Landsting, Regeringskansliet och Vinnova. Hipp, hipp, hurra!

Med önskan om en härlig sommar!
Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör
 
Social välfärd och hälsa
Tryggare utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS)
 
Storsthlm och Region Stockholm är överens om ett permanent avtal om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS).

Överenskommelsen handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård i patientens egna hem, eller på särskilt boende, ska bli så trygg, säker och effektiv som möjligt. Den ersätter den tillfälliga överenskommelse som har gällt sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft i januari 2018.

Varför är det viktigt med en samordnad process runt patienten så att sjukhusvistelsen kan förkortas?
– Det handlar först och främst om patienternas bästa. Man ska inte behöva ligga på sjukhus längre än man behöver. När man bedöms vara utskrivningsklar, ska man få tillgång till insatser från öppenvård och kommun så snart som möjligt. Patienten ska inte behöva märka om det är Region Stockholm eller kommunen som är vårdgivare. Det handlar också om att frigöra vårdplatser till dem som behöver dem bättre, säger Ella Bohlin, vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm och ordförande i VIS (ledningsgruppen för samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län).

Vad är vinsten med en permanent överenskommelse mellan kommunerna i länet och Region Stockholm?
– Den stora vinsten är att vi tillsammans hittar en bra process som förbättrar situationen både för de enskilda patienterna och för alla som jobbar med vårdinsatserna inom regionen och inom kommunerna. Genom att arbeta på samma sätt i hela regionen får vi en gemensam målbild, tydliga arbetssätt och likvärdig vård. Det blir kvalitetssäkrat, uppföljningsbart, förutsägbart och mer kostnadseffektivt, säger Martina Mossberg, ordförande för kommunernas representanter i VIS.

Läs hela artikeln och överenskommelsen
Intervju med Michaela Fletcher, Österåkers kommun
”Mer samverkan i bland annat digitaliseringsfrågor och förnyelse”
 
Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande, Österåker
Michaela Fletcher berättar om sina erfarenheter som kommunstyrelsens ordförande i Österåker, och om resan från att ha länets högsta kommunalskatt år 2003 till länets lägsta i dag. Samsyn mellan politiker och tjänstemän, samt en förståelse för uppdraget, har varit en bidragande framgångsfaktor.
Österåker har idag landets lägsta skattesats och en budget i balans, men det har inte alltid varit så. Hur har er resa sett ut?
– Tack vare skickliga tjänstemän och politisk styrning, det vill säga en vilja och förståelse för vems pengar det är och på vems uppdrag vi jobbar, har vi nått samsyn mellan politiker och tjänstemän. År 2003 hade vi länets näst högsta kommunalskatt, verksamheterna mådde dåligt, det fanns stora underskott i boksluten och avsaknad av vision, finansiella och verksamhetsmässiga mål. Vi har visat att det är fullt möjligt att både höja kvaliteten, öka resultaten och samtidigt sänka kommunalskatten.
 
Vilka är era viktigaste lärdomar?
– Vi påbörjade vår resa med ledarskap och styrning och vikten av att ta fram långsiktiga ekonomiska planer. Vi var tidigt ute med insikten att gapet mellan intäkter och kostnader var för stort, vilket ledde till att vi inte bara planerade för ett år i taget utan tio år. Den långsiktiga ekonomiska planen uppdateras en gång per mandatperiod och hittills har den visat sig vara träffsäker. Vi talar inte heller om pengar som inte finns utan arbetar fokuserat och medvetet med finansiella och verksamhetsmässiga mål via Mål & Resultatstyrning med medborgaren i fokus.
Utbildning och arbetsmarknad
Tätare dialog för att möta det framtida gymnasiebehovet
Framsidan på den nya rapporten "Gymnasiebehovet 2019"
Ett femtiotal representanter från kommuner och fristående gymnasieskolor samlades i maj till regional dialog om hur gymnasieregionen kan möta de växande elevkullarna framöver. Drygt 22 000 nya gymnasieplatser behövs fram till 2027 visar rapporten Gymnasiebehovet 2019 (pdf, 3,96 mb).

Rapporten, som ges ut för femte året, visar att antalet ungdomar i gymnasieåldern beräknas öka från drygt 77 000 till 97 100 personer mellan 2018 och 2027. Ökningen innebär att det kommer att krävas cirka 22 000 nya gymnasieplatser fram till 2027. Enbart kostnaderna för den förväntade elevökningen beräknas stiga med 6 miljarder, från 9 till 15, vilket även kan uttryckas i ett behov av 20 nya gymnasieskolor och 1 500 nya lärare.
 
Vi kan inte utgå från att bara bygga nytt, utan vi behöver en gemensam planering för hur vi kan etablera fler platser. Det kan till exempel handla om att samplanera nybyggnationer, att bygga till befintliga skolor, hyra lokaler eller samverka med näringslivet, säger Christina Eklund, ordförande i styrgruppen för gymnasieregionen och till vardags kommunalråd i Huddinge med ansvar för gymnasie-, högskole- och arbetsmarknadsfrågor.


Kartläggningsfas i kommunkluster

På det efterföljande styrgruppsmötet fattades beslut om att, mellan de regionala träffarna, påbörja den gemensamma planeringen inom de kommunkluster som kan skönjas i elevernas resmönster. Roger Svanborg, verksamhetschef för utbildning och arbetsmarknad, ser stora fördelar med att jobba tätare och mer fokuserat i mindre grupper.

– Det här är ett sätt att intensifiera och effektivisera det gemensamma arbetet, vilket förhoppningsvis leder till fler praktiska goda exempel och därmed ett bättre diskussionsunderlag inför de regionala sammanhangen, säger Roger Svanborg.

Ökad kommunikation och samverkan kring gymnasiebehovet
Social välfärd och hälsa
Förslag till överenskommelse om samverkan kring spel om pengar
 
Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har arbetat fram ett förslag till en överenskommelse mellan länets kommuner och Region Stockholm om samverkan kring människor med spelberoende. Överenskommelsen börjar gälla den 30 september 2019 och hittills har den antagits av 19 kommuner.

Från den 1 januari 2018 finns tillägg i socialtjänstlagen som ställer högre krav på att motverka beroende av spel om pengar. Förändringen innebär att socialtjänstens ansvar för spel om pengar likställs med andra missbruk, som alkohol och narkotika.

Kunskapsutbyte tycks vara en förutsättning för att vi ska kunna motverka spelberoende i länet. Därför bjuder vi, tillsammans med Länsstyrelsen, Stockholms stad och Stockholms universitet, in till två heldagskonferenser i december där vi ställer frågan: "Hur kan vi lokalt förebygga, uppmärksamma och ge stöd och vård till personer med spelproblem och deras anhöriga?"

Regional överenskommelse kring spelmissbruk
Samhällsbyggnad och miljö
Projektet för öppna data, ÖDIS, vinner Guldlänken!
 
Logotyp för det prestigefyllda priset Guldlänken
Projektet ÖDIS är en bred satsning för att öka användningen av öppna data i Stockholmsregionen, som drivs gemensamt av Stockholms stad och Storsthlm.
– Vi är väldigt glada över att ha vunnit Guldlänken och det betyder mycket att just samverkan var ett av nyckelorden i prismotiveringen, fortsätter Beatrice Sablone.
 
Guldlänken är ett prestigefyllt digitaliseringspris som delas ut av Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova och Regeringskansliet. 

Så här lyder motiveringen:
"Projektet ÖDIS är ett gott exempel på hur vi kan utveckla en smartare välfärd, som innefattar nya arbetssätt och beteenden med stöd av ny teknik. ÖDIS har med hjälp av digitaliseringens möjligheter och med ett arbetssätt som utgår från efterfrågan och behov öppnat upp offentlig data."

Här kan du läsa hela motiveringen och mer om projektet


 
Företagsutmaning att skapa innovativa och hållbara lösningar med öppna data

Den 24 maj lanserade projektet ÖDIS en utmaning på Challengesgov.se, en utmaningsdriven plattform framtagen av Tillväxtverket på uppdrag av regeringen. Syftet är att främja användning av öppna data genom att belöna idéer som bidrar till samhällets utveckling. För att vinna utmaningen ska du komma på en idé till en ny produkt, lösning eller tjänst som på ett innovativt och hållbart sätt använder tillgänglig öppna data. Slutresultatet ska kunna användas för att främja verksamheten hos merparten av små och medelstora företag.

– Det ska bli spännande att se vilka förslag på nya tekniska lösningar vår utmaning resulterar i, säger Beatrice Sablone.

Utmaning: Skapa innovativa lösningar med öppna data
Samhällsbyggnad och miljö
ICA-handlare Bernt Welander i Järfälla är Årets företagare
 

Foto: Järfälla kommun
Den 8 maj utsågs ICA-handlare Bernt Welander till Årets företagare 2019 i Järfälla. Företaget han driver, ICA Maxi Barkarby, är ett av företagen i det energieffektiviseringsnätverk som Energikontoret Storsthlm driver under fyra år på uppdrag av Energimyndigheten, med medel från Europeiska utvecklingsfonden. Mia Simm, koordinator för nätverket, var den som nominerade företaget till utmärkelsen.

Årets företagare är ett hederstecken till en enskild företagare som under året utfört en prestation som med hänsyn till förutsättningar och omständigheter framstår som en berömvärd förebild för företagare och samhället i övrigt. Utmärkelsen är ett årligen återkommande samarbete mellan Företagarna och Järfälla kommun.

Järfälla.se: Bernt Welander Årets företagare 2019
Digitalisering
Lär dig leda digital transformation  nästa kurstillfälle i september
 
Att leda digital transformation handlar ganska lite om teknik men desto mer om människor och förändring. Med hjälp av metod, process och verktyg för att leda digital transformation, vägleds vi kring hur vi kan ta ledarskap över digitaliseringen.

– Som ledare för en kommunal verksamhet är man i högsta grad även en ledare för digitalisering. För att lyckas behövs konkreta verktyg, kunskaper och metoder. Den här tredagarsutbildningen ger just det, tillsammans med en möjlighet att träffa kommunkollegor från hela regionen, säger Catrin Ditz, processledare för digitalisering på Storsthlm.

Tid:16, 17 september och 1 oktober, 8.30–17.00 (tre dagar)

Plats: 16 och 18 juni: Storsthlm, Södermalmsallén 36, plan 5, lokal Brunnsviken.
17 juni: Usine Konferens, Södermalmsallén 36, plan 3, lokal Lorraine, Stockholm.

Anmäl dig till utbildningen senast den 2 oktober

 
Fler kurstillfällen:
 
Tid: 5, 6 och 21 november
storsthlms Styrelse
Sammanfattning från styrelsemötet
 
På styrelsemötet den 13 juni fattade Storsthlms styrelse bland annat beslut om programpriser för gymnasieskolan och strukturtillägg 2o2o, prisuppräkning för sfi-bas och sfx-utbildning samt en regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Läs mer om frågorna och se protokollet i sin helhet
Hälsning från oss på Storsthlm
Vi vill önska dig en glad sommar!
 
Nu tar vi snart sommarledigt på Storsthlm. Under juli månad stänger kontoret förutom gymnasieantagningens verksamhet. Med önskan om en riktigt härlig sommar!
Kalendarium
På gång i Storsthlm
18 juni
22 augusti
29 augusti
3 september
9 september
10 september
10 september
11 september
16 september
17 september
18 september
18 september
20 september
20 september
23 september
25 september
26 september

Se hela kalendariet
Möte i Energitjänstenätverket Storsthlm
Kommundirektörernas planeringskonferens
Strategiskt nätverk för digitalisering
Möte med KS-ordförande och Storsthlms arbetsutskott
Strategiskt nätverk för utbildning
Möte med Storsthlms arbetsutskott
Vissa 
– Vård i samverkan
Strategiskt nätverk för arbetsmarknad och tillväxt
Kurs i att leda digital transformation
Politisk styrgrupp för vuxenutbildning och arbetsmarknad
Styrgruppsmöte för Energikontoret
Strategiskt nätverk för kommunal ekonomi
Politisk styrgrupp för gemensam gymnasieregion
Strategiskt nätverk för socialtjänst
VIS – Vård i samverkan
Strategiskt nätverk för digitalisering
Möte med Storsthlms styrelse