Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Juni 2019
 
 
I det här nyhetsbrevet vill vi informera om det pågående arbetet med LSS-utredningen, och även ge underlag och tips för intressepolitiskt påverkansarbete i era lokalföreningar och länsförbund. Spara gärna nyhetsbreven och använd dig av dem när vi tillsammans fokuserar på att stärka LSS och stärka personer med utvecklingsstörning.

fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").

 
 
MFD tar fram en kunskaps-sammanställning om villkor för föräldrar

Myndigheten för delaktighet (MFD) ska ta fram en kunskapssammanställning om förutsättningar för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. MFD bjöd in till ett dialogseminarium den 22 maj, där syftet var att fördjupa kunskapen om några av de hinder som finns i samhället. Sedan tidigare är det väl känt att det är stora skillnader, vad gäller t.ex. hälsa, sysselsättningsgrad och ekonomi, mellan föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och föräldrar vars barn inte har en funktionsnedsättning. Inbjudan hade gått ut brett, förutom ett flertal funktionshinderorganisationer, där FUB var en, deltog bl.a. representanter för Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala och Skåne.

FUB och flera andra organisationer välkomnade MFD:s initiativ, men efterlyste konkreta och skarpa förslag för att komma till rätta med de, sedan länge, väl kända problemen med ohälsa, lägre förvärvsfrekvens och sämre ekonomi hos framför allt mammor som har barn med funktionsnedsättning. Några av de frågor som diskuterades på mötet var bristande samordning av samhällskontakter, kunskapsbrist hos professionen och bristande kunskap och förståelse hos arbetsgivare.

 
 
FUB kräver statligt LSS-lyft

I januariöverenskommelsen lovade S, MP, L och C pengar för utbildning av personal inom vård och omsorg. Riksförbundet FUB skrev i mars till regeringen och begärde en nationell kompetenssatsning av baspersonal i LSS-verksamheter – ett LSS-lyft. FUB anser att det är nödvändigt för att höja kvaliteten i verksamheterna och motverka kränkningar, vanvård och våld som alltför ofta blir en följd av bristande kompetens.
Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, har FUB även skrivit en debattartikel, som publicerades på altinget.se den 15 maj. Artikeln, som hade rubriken ”Använd de utlovade pengarna till ett LSS-lyft”, kan ni läsa här.

På bilden: 
Vesna Jovic, vd SKL och Harald Strand, förbundsordförande FUB. 
 
Efterlysning angående information om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska Försäkringskassans arbete med att genomföra de nya reglerna för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, som ersätter reglerna för vårdbidraget och handikappersättningen. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2019.

Man kan få omvårdnadsbidrag om man har ett barn med funktionsnedsättning. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning

Man kan få merkostnadsersättning om man har av Försäkringskassan godtagna merkostnader som är minst 11 625 kronor per år på grund av en funktionsnedsättning. Detta gäller både barn och vuxna.

ISF vill veta hur FUB:s medlemmar upplever Försäkringskassans arbete med de nya bestämmelserna. Hur har Försäkringskassan kommunicerat de nya reglerna till dem som tidigare har haft vårdbidrag/handikappersättning?

Tacksam för återkoppling om detta till eva.borgstrom@fub.se, senast den 24/6!
 
Debatt: Meningslöst att skicka LSS-utredningen på remiss

Vad händer nu med LSS-utredningens förslag?
-- En remissrunda för LSS-utredningen vore slöseri med dyrbar tid. Tillsätt i stället en expertgrupp som kan komma med skarpa förslag på hur kvaliteten i LSS-verksamheter kan stärkas, skrev FUB i en debattartikel i Dagens Samhälle 6 maj. Läs hela artikeln här.
 
Statistik över ej verkställda beslut enligt LSS

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för statistik över antal ärenden enligt LSS som inte verkställs i rimlig tid, dvs. inom tre månader.

Socialnämnden, eller motsvarande, i en kommun är skyldig att anmäla till IVO om en beviljad insats inte verkställs inom tre månader efter beslut. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan IVO ansöka om utdömande av en särskild avgift (vite) hos förvaltningsrätten. Under 2018 fakturerade IVO kommunerna cirka 41 miljoner kronor för oskäliga väntetider, fördelat på cirka 90 kommuner. Avgiften utgår ifrån den insats som inte verkställts, alltså inte från kommunens storlek. Detta gör att en avgift på exempelvis 1 miljon kronor för oskälig väntan på en bostad kan bli mer kännbar i en liten kommun än i en stor.

I IVO:s tabell 4 över ej verkställda beslut, kan du se om din kommun fick betala särskild avgift under 2018.
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se