Standardiserade vårdförlopp inom nya sjukdomsområden ska tas fram i kunskapsstyrningssystemet -- fortsatta medel till nationella kvalitetsregister och satsning på barnahälsovård med mera
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyligen tagna överenskommelser stärker arbetet i kunskapsstyrningssystemet
 
Den senaste veckan har SKL och staten tagit tre överenskommelser som stärker arbetet med kunskapsstyrning. Överenskommelserna handlar om standardiserade vårdförlopp inom nya områden, nationella kvalitetsregister och ökad tillgänglighet i barnhälsovården med mera.
Standardiserade vårdförlopp, 900 miljoner
 
Överenskommelsen ska bidra till en mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet i hela Sverige. Syftet är också att stödja det pågående utvecklingsarbetet i regioner och sjukvårdsregioner med det gemensamma systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård i vilket de standardiserade vårdförloppen ska tas fram.

– Denna överenskommelse ger kunskapsstyrningsorganisationen större kraft att fortsätta påbörjat arbete och göra skillnad för liv och jämlik hälsa, säger Mats Bojestig, ordförande styrgruppen i kunskapsstyrningssystemet och hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Film cirka 3 minuter, Mats Bojestig om vad överenskommelsen innebär för patienten och för arbetet med kunskapsstyrning.
Kunna täcka hel vårdkedja
 
De standardiserade vårdförloppen ska bland annat kunna tas fram för långvariga sjukdomar och kunna omfatta en hel vårdkedja – inklusive utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering. Områden som kan komma att bli aktuella är bland andra diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och KOL.

Inriktningen är att standardiserade vårdförlopp inom minst fem nya sjukdomsområden ska implementeras i vården 2020 och att implementeringstakten ska öka kommande år.
 
Utgå från patientens förutsättningar
 
De standardiserade vårdförloppen bidrar till ett enhetligt sätt att ge vård, samtidigt som vården skapas tillsammans med patienten med utgångspunkt i dennes förutsättningar.

– En central del är det som kallas patientkontrakt, och som är en gemensam plan för patienten och alla dess vårdgivare om vem som gör vad, när och hur. Patienten blir på ett konkret sätt involverad i sin vård och kan ta ansvar för delar av den, säger Mats Bojestig.
 
Så fördelas pengarna
 
För 2019 avsätts 100 miljoner kronor. Av dessa går 60 miljoner kronor till regionerna baserat på befolkningsunderlag. 30 miljoner kronor går till att ta fram minst fem standardiserade vårdförlopp inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Resterande 10 miljoner tilldelas SKL för att koordinera och stödja det nationellt gemensamma arbetet med att ta fram standardiserade vårdförlopp.
Aviserade medel för 2020 är 300 miljoner kronor, och för 2021 aviseras 500 miljoner.
 
Tillvaratar erfarenheter från cancerområdet
 
Bakgrunden till överenskommelsen är de goda resultat av liknande arbete inom cancerområdet.
– Nu tar vi nästa steg och utvecklar standardiserade vårdförlopp för flera sjukdomsgrupper. Det kommer bidra till en mer god och jämlik vård över hela landet, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen vid SKL.
 
Nästa steg
 
Denna vecka kommer en förfrågan att gå ut till alla nationella programområden i kunskapsstyrningssystemet om möjligheterna att ta fram standardiserade vårdförlopp under 2019. En modell för att utarbeta standardiserade vårdförlopp kommer också att tas fram under sommaren.
 
Fortsatt stöd till nationella kvalitetsregister,
 
200 miljoner
 
SKL och regeringen har kommit överens om en fortsatt utveckling av nationella kvalitetsregister för 2019. Överenskommelsen omfattar totalt 200 miljoner kronor, varav regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten med 100 miljoner kronor.

Nationella kvalitetsregister är en del av arbetet med kunskapsstyrning och ska enligt överenskommelsen användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life Science-sektorn.

Överenskommelse om stöd till nationella kvalitetsregister

Nyhet skl.se - Överenskommelse om stöd till nationella kvalitetsregister
 
Tillgänglig barnahälsovård med mera, 120 miljoner (varav del av medel till kunskapsstyrning)
 
Regeringen har beslutat att betala ut 120 miljoner kronor till regionerna för att öka tillgängligheten i barnhälsovården. Medlen fördelas av SKL och insatserna ska främst rikta sig till familjer som lever i socioekonomiskt utsatta områden. Flera delar av överenskommelsen kopplar till arbete i kunskapsstyrningssystemet, bland annat det som rör sällsynta sjukdomar.

Nyhet skl.se - Ökad tillgänglighet i barnhälsovården
 
Alla överenskommelser inom vård och omsorg
 
Samarbetet kring överenskommelser mellan SKL och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

Överenskommelser mellan SKL och regeringen inom vård och omsorg
 
 
Om utskicket
 
Detta utskick riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor. Syftet med sammanhållen kunskapsstyrning är att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård där bästa tillgängliga kunskap användas i varje möte mellan hälso- och sjukvårdens personal och invånare. Bakom kunskapsstyrningsystemet står Sveriges regioner i samverkan.

Prenumerera på utskicket och arkiv
Om du inte får utskicket direkt till din e-postadress idag men skulle vilja få det, 
registrera dig här! Via sidan hittar du även arkivet med tidigare utskick.

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa — tillsammans gör vi varandra framgångsrika!
Läs mer om kunskapsstyrning på webben