Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om pågående och slutförda FoU-projekt, genomförda och kommande arrangemang, inspiration från en medlem samt några axplock från omvärlden.
 
 
Ny webbplats!
 
Nu lanserar vi äntligen denna nya webbplats som vi hoppas ska bli ett kunskapsnav för alla som arbetar med offentliga fastigheter. I kunskapsnavet kan du hitta resultaten från genomförda FoU-projekt och vi hoppas kunna utveckla den ytterligare framöver med bl.a. länkar till intressant information hos medlemmarna.

Bakom samarbetet Offentliga fastigheter står Sveriges Kommuner och Landsting (FoU-fonderna för kommunernas respektive regionernas fastighetsfrågor), Fortifikationsverket och Samverkansforum genom Statens fastighetsverk och Specialfastigheter.

Du hittar den nya webbplatsen på www.offentligafastigheter.se.
 
 
Skolhusgruppens utmärkelse ”Högsta betyg Stort A” till SKL
 
Skolhusgruppens ordförande Karolina Lorentzi delade ut priset till Per-Arne Andersson, avdelningsdirektör för utbildning och arbetsmarknad inom SKL.
Sveriges Kommuner och Landsting har tilldelats Skolhusgruppens pris ”Högsta betyg Stort A" för initiativet med en förstudie om ett nationellt centrum för lärandemiljöer.

Motivationen löd: ”SKL har under flera år visat ett stort engagemang för skolans och förskolans fysiska miljö. Genom förstudien har SKL på ett inspirerande sätt lyckats föra samman den fysiska miljöns frågor med de pedagogiska frågorna till en helhetssyn på skolan och lärandemiljön.”

SKL tackar Skolhusgruppens styrelse och medlemmar för den hedrande utmärkelsen. SKL delar utmärkelsen med våra medlemmar kommunerna och SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor, kallad Kommunfonden.

Läs mer på Skolhusgruppens webbsida

Läs mer om SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor

Läs gärna SKL:s rapport Skollokalernas betydelse för lärande som föregick pågående förstudie
 
 
Pågående FoU-projekt
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter.
 
Pågående förstudie – Nationellt centrum för lärandemiljöer
 
SKL genomför, som vi har nämnt i ett tidigare nyhetsbrev, en förstudie om ett nationellt centrum för lärandemiljöer under våren och sommaren 2019. Förstudien samfinansieras av SKL och SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor. Inom förstudien arrangerade SKL bl.a. ett seminarium för forskare den 29 april. Intresset var stort för de medverkande forskarnas aktuella forskning och SKL:s förslag om att det nationellt skapas ett akademiskt centrum som en kunskapsnod för forskning om lärandemiljöer i förskolor och skolor.

Hela syftet med en kunskapsnod är att koppla samman olika vetenskapliga forskningsområden för bättre kännedom om varandra, förhoppningsvis ett ökat samarbete samt att tillgängliggöra aktuella relevanta forskningsresultat för praktiker inom kommuner, privata anordnare, konsulter samt bygg- och fastighetsföretag.

Stort tack för att ni alla kom och delade mer er av er aktuella forskning och er syn på hur en akademisk kunskapsnod skulle kunna se ut!

Kontakt för mer information om förstudien: Lars Benon, e-post: lars.benon@skl.se

Kontaktperson för förstudien gällande utbildningsfrågor: Christin Appel, e-post christin.appel@skl.se

Kontakt för förstudien gällande fastighetsrelaterade frågor: Helén Örtegren, e-post helen.ortegren@skl.se
 
Slutförda FoU-projekt
 
Myndighetskrav inom miljö- och hälsoskydd resp. arbetsmiljö
 
Det finns många frågor kring vilka regler som gäller inom arbetsmiljö respektive miljö- och hälsoskyddsområdet kopplat till bl.a. skolor. Därför har vi inom ramen för FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor intervjuat två medlemmar om vilka utmaningar de ser. Vi har även tagit fram två korta informationsfilmer avseende hur en arbetsmiljöinspektion kan gå till samt vad som gäller för tillsyn av lokaler som räknas som hälsoskyddsverksamhet (t.ex. en skola).

Du hittar filmerna här
 
Solceller – 10 inspirerande exempel, lagförutsättningar och checklista för att komma igång
 
Allt fler solceller installeras och här kan du läsa om tio inspirerande exempel på solcellsanläggningar runt om i Sverige. Du kan även ta del av lagförutsättningar samt en checklista för hur du kommer igång och vad som är bra att tänka på. Tre av de inspirerande exemplen finns även presenterade som filmer. Informationen har tagits fram inom ramen för samarbetet Offentliga fastigheter.

Du hittar rapporten och filmerna här


 
 
 
Arrangemang och utbildning
 
Frukostseminarium – Gränsdragning mellan hyra och byggentreprenad
 
Mårten Nyström Holm och Hannes Härfast, AffärsConcept, är utredare och huvudskribenter för SKL:s kommande vägledning kring hur lagen om offentlig upphandling, LOU, ska ställas i relation till jordabalken vid inhyrning av externt ägda lokaler. Den nya vägledningen kommer att publiceras i SKL:s webbutik under juni 2019.

AffärsConcept arrangerar frukostseminariet ”Gränsdragning mellan hyra och byggentreprenad – så förhåller du dig till hyresundantaget i LOU”, som kan tas del av på plats i Stockholm eller via webbsändning, den 24 maj 2019 kl. 8.30-9.30.

Mer information och anmälan
 
Region Uppsala arrangerade Fastighetsdagarna 2019
 
Ett stort tack till Region Uppsala som stod värd för årets Fastighetsdagarna 2019 där alla regioner träffas för att byta erfarenheter och lära sig av varandra. På agendan stod information om regionens program Framtidens Akademiska sjukhus, studiebesök på nybyggnadsprojektet Ingång 100/101, hur regionen arbetar med miljö, energi och klimatfrågor, studiebesök vid Fyrislund bussdepå som är under byggnation samt hur Fastighet och service Region Uppsala arbetar med digitalisering.
 
Ändrade datum för KTH-kursen Fastighetsföretagande i offentlig sektor!
 
Datumen för SKL:s och KTH:s gemensamma 7,5-poängskurs Fastighetsföretagande i offentlig sektor har ändrats. Nya datum är 26–27 augusti och 20–22 november och det går fortfarande att anmäla sig.

Kursen vänder sig i första hand till fastighetschefer, fastighetsintendenter, förvaltare, förvaltningschefer, byggnadschefer eller motsvarande. För att kunna gå kursen krävs högskolestudier inom teknik, ekonomi eller motsvarande kunskaper genom praktisk erfarenhet. Det är alltså inget specifikt krav på tidigare studier.

Syftet med kursen är att deltagarna ska få grundläggande kunskap om centrala ekonomiska frågor som berör fastighetsföretagens styrning på kort och lång sikt. Kursen innehåller både teori och praktik och genomförs i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Här kan du läsa mer och anmäla dig till kursen. Sista anmälningsdatum är 20 juni.
 
Dokumentation från SKL-konferensen Branschdagarna 2019
 
 
 
Mer information från SKL
 
Ny SKL-publikation: Ekonomirapport maj 2019
 
Den 13 maj publicerades SKL:s Ekonomirapport maj 2019. Rapporten ges ut två gånger om året (i maj och oktober) och den ger en helhetsbild över det ekonomiska läget för kommuner och regioner.

Ekonomirapporten kan läsas och laddas ner från SKL:s webbutik
 
Två nya SKL-publikationer
Upphandla klimatsmart och hållbart
 
 
Hållbar upphandling har under senare decennier utvecklats till ett kraftfullt verktyg i kommunernas händer. Med nya politiska initiativ, lagstiftning, frivilliga verktyg och samarbeten inom området är möjligheterna stora att få mer hållbara produkter och driva på miljöanpassningen hos leverantörer i både Sverige och andra länder. Ju fler kommuner som tar tillvara dessa möjligheter desto större genomslag. SKL har gett ut en skrift och ett fördjupande PM med titeln Upphandla klimatsmart och hållbart. Målgrupp är tjänstemän med ansvar för upphandling och strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete.

1. En skrift som ger konkreta råd, praktiska tips och goda exempel från kommuner för att stödja kommuner att komma vidare i sitt arbete för klimatsmart och hållbar upphandling.
Upphandla klimatsmart och hållbart

2. Ett PM som presenterar ett fördjupat underlag kring verktyg och lagstiftning.
Upphandla klimatsmart och hållbart – PM
 
Ny SKL-publikation: Förebygga suicid i fysisk miljö
 
SKL har tagit fram ett inspirationsmaterial för kommunernas arbete. En viktigt del i suicidpreventivt arbete handlar om att minska tillgänglighet till medel och metoder för självmord. I det ingår att skapa fysiska miljöer som främjar trygghet och försvårar för människor att ta sitt liv. Med denna skrift vill Sveriges Kommuner och Landsting inspirera kommuner till att i större utsträckning beakta suicid i planeringen av den fysiska miljön. Detta kan göras genom att analysera risker för suicid i de befintliga miljöerna och i planeringen och byggandet av nya miljöer. Erfarenheter från flera svenska kommuner lyfts fram i den här rapporten.

Publikationen kan läsas, laddas ner och beställas i SKL:s webbutik

 
Ramavtal klart för avfallskärl och avfallspåsar
 
SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ramavtal för avfallskärl och avfallspåsar.

Läs mer på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats
 
Sanningen kring upphandlingar i kommuner och regioner
 
Alltför ofta framställs kommuner och regioner i nyheter som dåliga upphandlare. Men, antaganden är inte detsamma som fakta. Vilka kan då bakomliggande faktorer vara?

Antagande är inte samma som fakta
 
 
Inspiration från medlemmar
 
Bollnäs kommun – funktionsupphandling att hyra ljus som tjänst
 
Bollnäs kommun har fattat beslut om att hyra ljus istället för att köpa ljusarmaturer. Funktionsupphandlingen innebär att först och främst förskolor och skolor i Bollnäs kommun får en ny leverantör av ljus. Ljuset hyrs och anpassas efter behoven.

Läs mer på Bollnäs kommuns webbplats
 
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
Arbetsmiljöverket – Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen
 
Arbetsmiljöverket har publicerat den nya kunskapssammanställningen ”Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekt på hälsa och beteende” (RAP 2019:2).

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats
Hämta kunskapssammanställningen
 
Konferens: Hållbara städer för seniorer 15 maj 2019
 
DIABAHS, d.v.s. Dialog Bygg Hållbart för Seniorer, är ett samarbete mellan Göteborgsregionen, FoU i Väst och Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Projektet finansieras huvudsakligen av FORMAS.

En konferens arrangeras den 15 maj 2019 i Göteborg då resultatet från projekt kommer att presenteras med forskning och praktik kring hur man kan skapa hållbara bostäder för seniorer. Forskningsprojektet DIABAHS har pågått i drygt två år utifrån syftet att undersöka vad hållbara bostäder för seniorer handlar om ur olika perspektiv samt betydelsen av samarbete och dialog.

Nybyggda bostäder erbjuder visserligen god fysisk tillgänglighet men vilka andra kvaliteter behövs för att skapa en långsiktigt hållbar boendemiljö? Vilka väljer att flytta in till bostäder som är öronmärkta för seniorer?

De fastighetsägare, arkitekter, kommunala tjänstemän och pensionärer som har medverkat i DIABAHS kommer att berätta om sina lärdomar under dagen. Projektet bygger på följeforskning som beskriver hur det som var planerat från början förändrades över tid. Blev det som det var tänkt på planerings- och ritbordet eller på något annat vis?

Mer information om konferensen den 15 maj 2019
Läs mer om projektet DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer)
 
Dokumentation från Göteborgsregionens konferens Goda och effektiva boendemiljöer
 
Göteborgsregionen GR arrangerade konferensen Goda och effektiva boendemiljöer gällande kommunernas särskilda boenden den 9 april.

Dokumentationen från konferensen kan hämtas på GR:s webbplats
 
Upphandlingsmyndigheten: Vägledning upphandling vid exploatering
 
Upphandlingsmyndigheten har sammanställt en vägledning med sin analys om när entreprenaden ska avgöras som upphandlingspliktig och om statsstödsreglerna är tillämpliga gällande allmänna anläggningar och samhällsfastigheter vid exploatering.

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Kommande ändrade konstruktionsregler EKS 11 från Boverket
 
Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS. De ändrade reglerna börjar gälla den 1 juli. Huvudsakligen omfattar ändringarna följande:
 •  Ändrade regler om kontroller
 •  Ändrade regler om lastkombinationer
 •  Ny modell för last från fordon i byggnader och på gårdsbjälklag
 •  Ändrade regler för indelning i brandsäkerhetsklasser
 •  Nya regler om brandskydd för Br0-byggnader
 •  Ändrade regler om trapphus som enda utrymningsväg
 •  Ändrade regler om brandpåverkan för utomhuskonstruktioner
 •  Ändrade regler om snölast
 •  Ändrade regler om vindlast
 •  Nya och ändrade regler om olyckslast
 •  Ny regel för utförande av stålkonstruktioner
 •  Ändrade regler om cisterner
Boverkets kommande vägledningar om förskolors och skolors fysiska miljöer respektive vårdens miljöer
 
Uppdragsledare Gunilla Fagerström beskriver Boverkets pågående arbete med att utarbeta en vägledning för förskolors och skolors lokaler och utemiljöer på Boverksbloggen.

Boverksbloggen och artikeln ”Så fantastiska skolor det finns!”

Uppdragsledare Sonia Andersson beskriver Boverkets pågående arbete med att utarbeta en vägledning om vårdens miljöer – både regionernas hälso- och sjukvårdslokaler och kommunernas särskilda boenden – på Boverksbloggen.

Boverksbloggen och artikeln ”Insamling av referensprojekt och viktig kunskap i deluppdraget ”Vårdens Miljöer
 
Sveriges Byggindustrier – ny säkerhetspark
 
Sveriges Byggindustrier satsar på en ny säkerhetspark i närheten av Arlanda under 2019 för att med ökad kunskap och möjlighet till träning ge förutsättningar för en säkerhetskultur med färre olyckor och tillbud.

Läs mer på Sveriges Byggindustriers webbplats
Läs Prevents artikel om Sveriges Byggindustriers kommande säkerhetspark
 
 
SKL:s webbutik
 
Frågor om nyhetsbrevet
 
Frågor om nyhetsbrevet Offentliga fastigheter besvaras via e-post fastighet@skl.se