Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Maj 2019
 
 
I det här nyhetsbrevet vill vi informera om det pågående arbetet med LSS-utredningen, och även ge underlag och tips för intressepolitiskt påverkansarbete i era lokalföreningar och länsförbund. Spara gärna nyhetsbreven och använd dig av dem när vi tillsammans fokuserar på att stärka LSS och stärka personer med utvecklingsstörning.

fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").

 
 
Nysläppt rapport om ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet och Jämställdhetsmyndigheten har publicerat en kartläggning om ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning. FUB deltog under 2018 i samråd med myndigheterna och vår rapport "Fångad i fattigdom?" nämns också i kartläggningen.
Myndigheterna konstaterar att kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp som har en inkomst under EU's fattigdomsgräns. Dessutom har ersättningsnivåerna varit i princip oförändrade under de senaste tjugo åren, medan lönenivåerna har ökat med omkring 60 procent.

FUB saknar förslag på hur personer som har aktivitets-och sjukersättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Fattigdom påverkar individers möjlighet till egenmakt, delaktighet, hälsa och självständighet. Ersättningsnivåerna måste höjas! Läs hela rapporten här.
 
IVO:s arbete med trygg och säker hemmiljö
 
Ett av IVO’s fokusområden för 2018-2020 är verksamheter där personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg. Detta var också ett tema på IVO-dagarna 2019, där förbundsjurist Julia Henriksson medverkade i en film om trygghet i LSS-bostäder
 
Övergångsregler för de nya ersättningarna merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag

Som vi har informerat om tidigare har två nya ersättningar från Försäkringskassan införts från 1 januari 2019: merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag. Dessa ersätter handikappersättningen och vårdnadsbidraget.

Det finns särskilda övergångsregler för de som har eller har haft handikappersättning eller vårdnadsbidrag. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller i just din situation så att du får den ersättning du har rätt till. På Försäkringskassans webbplats finns särskild information för dem som har handikappersättning respektive vårdbidrag sedan tidigare.
 


Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om kontaktperson
 
Under 1,5 års tid har FUB tillsammans med Funktionsrätt Sveriges projekt Snack till verkstad drivit målet om Kristoffers rätt till kontaktperson. Kristoffer hade haft kontaktperson i drygt 20 års tid när kommunen plötsligt ansåg att han inte längre hade behov av insatsen. Målet har överklagats till förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. FUB och Funktionsrätt Sverige har argumenterat utifrån Funktionsrättkonventionen och Europakonventionen utan resultat. Med korta motiveringar beskriver förvaltningsrätten och kammarrätten att de inte anser att Kristoffer är socialt isolerad, trots att han saknar vänner och aktiviteter. Högsta förvaltningsdomstolen har nu tyvärr meddelat att de inte kommer att pröva målet, vilket innebär att kammarrättens avgörande står fast.
 
Kommunerna har knappt en månad kvar att ansöka om extra pengar till habilteringsersättning!

Som vi har skrivit om tidigare i LSS-nyhetsbrevet, har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag även i år att fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning.

Syftet med det extra bidraget är:
 • att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte betalas ut i dagsläget.
 • att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som statsbidraget är tänkt att finansiera.
 • att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt nivån på denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har finansierats av statsbidraget.
  (ur anvisningarna från Socialstyrelsen)
Som många FUB-föreningar har vittnat om, blev inte satsningen 2018 alls som det var tänkt då många kommuner struntade helt i att söka stimulansbidraget. Andra kommuner rekvirerade pengarna men skickade tillbaka hela eller delar av beloppet till staten. FUB anser att detta är helt förkastligt då det handlade om pengar som var öronmärkta för vår målgrupp där de allra flesta har mycket begränsade ekonomiska resurser.

Så får det inte gå till denna gång! Vi hoppas att alla lokalföreningar tar kontakt med ansvarig tjänsteman i kommunen för att försäkra sig om att stimulansbidraget ska rekvireras OCH betalas ut.

Rekvisitionen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 juni.
Klicka här för att se hur mycket pengar din kommun kan få. Under 2018 har vi hört samma återkommande ursäkter för varför kommuner inte har rekvirerat det extra stödet:
 1. ”De extra pengarna skulle innebära höjd skatt för brukare".
  Detta stämmer inte!
Från Skatteverkets webbsida:
Skatteverket anser att habiliteringsersättning som kommuner betalar ut till personer med funktionshinder för deltagande i s.k. daglig verksamhet är en sådan liknande ersättning som är skattefri för mottagaren enligt 8 kap. 11 § IL. För att ersättningen ska vara skattefri får den inte ha karaktär av ersättning för utfört arbete. Som ersättning för arbete räknas i dessa sammanhang inte utbetalning till person som deltar i arbetsträning eller liknande för att öka möjligheterna till senare förvärvsarbete.” Mer info. 

 
 1. ”Kommunen vill inte betala ut pengarna, i fall det inte kommer nya stimulansbidrag framöver.”
  Den dagen den sorgen!
Det är helt orimligt – och inte etisk försvarbart - att vägra att betala ut det extra stödet till dem som har rätt till det - utifrån att det kanske inte blir extra pengar nästa år. Så får man inte hantera andra människors pengar – och absolut inte om samma människor hör till en ekonomiskt utsatt grupp. En del kommuner hävdar också att de inte kan göra tillfälliga höjningar eftersom de då enligt förvaltningslagen förbinder sig till den högre nivån. Detta är felaktig information. Kommunerna kan fatta tidsbegränsade beslut om höjd ersättning eller extra utbetalningar.

Regeringen har genom stimulansbidraget velat satsa särskilt på personer i daglig verksamhet. Genom felaktiga motargument från kommunerna motverkas statens prioriteringar, på bekostnad av vår målgrupp.
Hänvisa gärna till vår rapport ”Fångad i fattigdom?” som visar hur den ekonomiska situationen ser ut för många av våra medlemmar.
 
 1. ”Personerna kan bli av med sitt bostadsbidrag om de får en extra utbetalning.”
  Det är inte alls säkert att det behöver vara så.
Här finns information på Försäkringskassans webbsajt om Bostadstillägget. Många som fick ett extra tillskott i ersättningen under 2018 valde att använda pengarna för att göra något som de inte hade haft råd med tidigare, t.ex. en resa eller köpa en ny
TV. På så sätt påverkades inte nivån på eventuella besparingar.

En del kommuner beviljar också kommunala bostadstillägg, hör med din kommun vilka regler de har.

 
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se