23 vårdenheter ska testa SRS bedömningsstöd
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Fler intyg på gång att digitaliseras
 
SKL fortsätter arbetet med att ta fram och digitalisera fler intyg för att underlätta för hälso- och sjukvården.
– Vi arbetar just nu vidare med Arbetsförmedlingens två nya intyg medicinskt underlag och läkarintyg för deltagare i program, och tar fram förslag på nya intyg till arbetsgivare inom sjukskrivning tillsammans med SKL:s arbetsgivaravdelning, säger Cecilia Alfvén, handläggare på SKL.
Till nyheten
 
Catarina Bremström och Gunilla Röjdalen
Stöd till regionerna inom försäkringsmedicin
 
Vidareutvecklad webbutbildning, handledningar online för ST-läkare och behovsanpassade besök i regionerna. Det är delar av det arbete SKL gör inom klinisk försäkringsmedicin under 2019, inom ramen för SKL:s överenskommelse med regeringen inom sjukskrivning och rehabilitering.
– Vårt stora fokus under 2019 är att komplettera och utveckla det som många användare kan ha nytta av, som webbutbildningen i klinisk försäkringsmedicin och online-handledningar för ST-läkare. Till att börja med blir det två handledningstillfällen i vår som riktar sig till ST-läkare inom psykiatri respektive allmänmedicin, även läkarnas handledare är inbjudna, säger Catarina Bremström, projektledare vid SKL och medicinskt sakkunnig i Västra Götalandsregionen,
Till nyheten
 
Pilotinförande av SRS-bedömningsstöd på 23 vårdenheter
 
Under hösten ska över 200 läkare och 23 rehabiliteringskoordinatorer i fyra regioner använda SRS-bedömningsstöd, som förberedelse inför ett eventuellt breddinförande. SRS ger stöd för att tidigt hitta personer med höjd risk för längre sjukskrivning och med eventuellt behov av rehabiliteringsinsatser.
– Vi ska utvärdera tjänsten för att se att den är robust, driftsäker, förvaltningsbar och att användarna kommer igång, säger Kaj Ekvall, projektledare på SKL.
Till nyheten
 
Delrapport om välfungerande sjukskrivningsprocess
 

Tisdag 7 maj överlämnade den nationella samordnaren för en välfungerande
sjukskrivningsprocess, Mandus Frykman, sin delrapport till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. I rapporten redogörs för hittills genomfört arbete och inriktning framåt. Utredningens slutbetänkande ska lämnas till regeringen senast 30 april 2020.
sjukskrivningsprocessen.se
Finansiell samordning bör regleras i förordning
 

Betänkandet "Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring" är för närvarande ute på remiss. SKL är positiva till den statliga utredningens förslag om finansiering till regionernas arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Däremot bör statsbidraget delas upp i ett fast och ett rörligt belopp och regleras i en förordning, inte i lag såsom utredningen föreslår.
Till nyheten
 
Nya föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården
 
Socialstyrelsen har uppdaterat intygsföreskriften och anpassat den för hälso- och sjukvårdens pågående digitalisering. Några nyheter är att intyget inte behöver grundas på personlig undersökning och att patientens adress inte är nödvändig i intyget.
– Vi har trätt in i en digital era och det är viktigt att Socialstyrelsens föreskrifter inte hindrar utvecklingen i onödan, säger Emmelie Pettersén Uggla, jurist inom hälso- och sjukvårdsjuridik vid Socialstyrelsens rättsavdelning.
Till nyheten
 
Uppdaterad intygsföreskrift behöver bli tydligare anser SKL
 
SKL är positiv till att intygsföreskriften har uppdaterats och anpassats till den moderna vården. Vissa delar skulle dock behöva ses över och en anpassning bör göras till den nya dataskyddsförordningen, GDPR.
– Föreskriften är tänkt att vara anpassad till den moderna hälso- och sjukvården och ta höjd för ny teknik, vilket är bra. Däremot tycker vi att den i dagsläget inte är anpassad till en digital intygshantering fullt ut, säger Cecilia Alfvén, SKL.
Till nyheten
 
SKL om föreslagen föreskrift om försäkringsmedicinska utredningar
 
Försäkringskassan har under våren tagit fram ett förslag till föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar. SKL är i grunden positiv till förslaget, men anser att det bör innehålla tydligare tidsramar.
– Den viktigaste positiva nyheten i förslaget till föreskrift är att det finns en konkret tidsgräns för avbokningar och uteblivet besök, säger Anne-Marie Norén, handläggare vid SKL.
Till nyheten
 
KI får sin första professor i försäkringsmedicin
 
Den 1 april fick Karolinska Institutet sin första professor i försäkringsmedicin. Professor Ellenor Mittendorfer-Rutz är även chef för Avdelningen för försäkringsmedicin och forskargruppsledare. Hennes fokus är sjukfrånvaro och förtidspension i psykiska diagnoser, i diagnoser som hjärt- och kärlsjukdomar och muskuloskeletala diagnoser. Ytterligare fokus är att studera detta bland migranter, särskilt flyktingar.
Stöd till digitala intyg på Vitalis
 
SKL medverkar vid Vitalis, Nordens ledande e-hälsomöte i Göteborg den 21-23 maj. Förutom att delta med föreläsningar i stora programmet har SKL en gemensam monter tillsammans med E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Inera där vi bjuder på många intressanta samtal och seminarier.
Onsdag 22 maj 16.30–17 finns vi i vår monter B04:12 med programpunkten "Sjukskriv rätt! Ett samtal om stöd till vården vid sjukskrivning och rehabilitering". Välkommen!
 
I nyhetsbrevet tar vi upp aktuella nyheter, forskning, metoder och arbetssätt inom sjukskrivning och rehabilitering inom landsting och regioner. SKL:s kontaktpersoner inom området är Cecilia Alfvén och Anne-Marie Norén. Läs mer om SKL:s arbete inom sjukskrivning och rehabilitering.