Läs om Barnrättsguiden i Karlskoga-Degerfors och om frukostmöten i Skellefteå kommun.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Under Valborgshelgen kunde vi gå in på vårkollen på webben och kryssa i vilka växter vi sett blomma eller inte. I Stockholm i år var björkens blad utslagna redan i april. Jag kan inte minnas att jag varit med om det tidigare. På ett sätt är det fantastiskt, på ett annat sätt är det oroväckande för vi vet inte vad som håller på att hända med klimatet. Liknande kan det kännas med konventionen om barnets rättigheter, den får ökad status i och med att den inkorporeras i svensk lag, men precis som med klimatet är det en stor osäkerhet om vad som kommer att hända. Frågorna är fler än svaren just nu. Vi är många som väntar på klargöranden från staten i form av en vägledning och en kartläggning som ska visa på konflikter mellan lag och konvention. Vägledningen ska presenteras i slutet av maj och kartläggningen ska vara klar 15 november 2019. Vi kommer att återkomma med information om detta.

Elizabeth Englundh
 
 
Barnrättsguide på webben
 
Karlskoga och Degerfors kommuner arbetar aktivt för att uppfylla barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Nu har de samlat information om barnrättsfrågor i Barnrättsguiden på webben. Här finns rubriker som: Utbildning, Verktyg för barnrätt i praktiken och Fakta om barnkonventionen.  Barnrättsguiden riktar sig till barn under 18 år, anställda i kommunerna och förtroendevalda samt vuxna över 18 år.

Syftet med Barnrättsguiden är att samla information, kunskap och verktyg kring barnets rättigheter på ett och samma ställe. Målet är att sprida kunskap och information om barnets rättigheter samt att det ska vara lätt att göra rätt i arbetet med barnkonventionen.


Barnrättsguiden i Karlskoga och Degerfors
Foto: Frida Edlund
 
 
Barnmentorer i Helsingborgs stad
 
I Helsingborgs stad har Kulturförvaltningen och Fastighetsförvaltningen startat ett försök med Barnmentorer i olika frågor. Barnen eller ungdomarna blir mentorer till medarbetare på förvaltningarna och bildar barnmentorpar. Arbetet är långsiktigt och därför är det tänkt att uppbyggnadsfasen får ta tid. Här är några tips för att komma igång med arbetet:
  • Börja med dem bland medarbetarna som önskar en rak och professionell relation med en ung person. Syftet är att ta in idéer, få feedback eller bara ha en samtalspartner för olika delar av byggprocessen.
  • Fråga i skolorna vilka elever som skulle vara intresserade. Var noga med att betona att detta inte är för redan engagerade elever som till exempel elevrådsmedlemmar och liknande utan för dem som skulle vilja växa med ett dylikt uppdrag.
  • Styr upp med klara regler hur relationen ska vara (sätt att kommunicera, tidsaspekt, plats för möten och så vidare). Hör med stadsjuristen om det är något särskilt att ta hänsyn till.
  • Det är bra om någon kan ha ett samordnande ansvar för de barnmentorpar som startar, så att till exempel frågor om etik kan diskuteras och även utvärdering av arbetet.
Kontaktperson, irene.grahn@helsingborg.se
 
 
Frukostmöten med dialog om barnets rättigheter
 
Under 2019 har Näringslivskontoret i Skellefteå kommun fokus på att träffa företag för att ta vara på idéer och synpunkter samt föra dialog kring aktuella frågor, till exempel barnets rättigheter.

Företagsfrukostar hålls på flera platser under våren och hösten. En ambition är att åtta orter i kommunen ska ha besökts under året.

Vårens program innehåller, förutom god frukost, vad som är på gång i Skellefteå - samhällsutveckling, energi, klimatrådgivning och barnkonventionen som svensk lag.

Under frukostmötet pratar Jörgen Svedberg, demokratilots och samordnare i barnrättsliga och ungdomspolitiska frågor i Skellefteå kommun, om hur kommunen förbereder sig inför att barnkonventionen ska bli lag år 2020. Han resonerar också kring vilka skillnader och konsekvenser det kan tänkas bli med den nya barnrättslagen.

”Det är en jättebra idé med frukostmöten där vi kan föra dialog om barnets rättigheter” säger Jörgen Svedberg och fortsätter, ”det är allas ansvar att säkerställa barnets rättigheter i alla verksamheter och på alla nivåer i samhället. Näringslivet påverkar barn på många olika sätt, både direkt och indirekt, bland annat via föräldrarnas löner, arbetsvillkor, hälsa samt företagens produkter och tjänster."

Läs hela texten (PDF)
Jorgen.svedberg@skelleftea.se
Foto: Malin Stenlund
 
 
Uppdaterad modell för barnrättsarbete
 
SKL gör en översyn av de regionala modeller för barnrättsarbete som presenteras på webben. Den första uppdaterade modellen är ”Barnrättsforum Skåne” som är en regional plattform i syfte att stödja och samordna utvecklingen av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne. Kommande modeller är Emmaboda kommun och Värmland.

Efter åtta års barnrättsarbete i Skåne finns alltså en plattform för alla som är intresserade av att arbeta med barnets rättigheter. Kontinuerliga utbildningar och en långsiktig satsning på nätverk gör att fler beslut fattas och fler aktiviteter genomförs i barnrättens tecken.

Snart finns cirka 300 utbildade Barnrättsstrateger vilket gör Skåne väl rustat inför att konventionen om barnets rättigheter blir svensk lag 1 januari 2020. På SKL:s webb har vi samlat både en beskrivning av Barnrättsforum Skåne och ett antal lärande exempel från barnrättsstrategernas arbete i fler av Skånes kommuner.

Till exempel kan vi läsa om Sjöbo kommun som har en kommunövergripande policy som innebär att alla förvaltningar ska ha minst en utbildad barnrättstrateg, om trygghetsvandringar, pizzakonvent och inflytandeforum i Höganäs kommun och om hur Trelleborgs kommun arbetar med ungas delaktighet i det tobaksförebyggande arbetet.

Barnrättsforum Skåne
 
 
Barnets rättigheter på skl.se
 
Har du funderingar kring barnrättsarbete? Besök våra webbsidor där du kan få stöd.
Barnets rättigheter
Webbutbildning Barnkonventionen - från teori till praktik