Senaste nyhetsbrevet från Storsthlm.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
förbundsdirektören har ordet
Komponenter för att lösa en knepig ekvation
 
Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör
Kostnaderna för välfärden ökar snabbare än intäkterna. Det har vi vetat länge, och den nyligen publicerade ekonomirapporten från SKL bekräftar det. Samtidigt medför den demografiska utvecklingen att vare sig arbetskraften eller befintliga skolor, förskolor och sjukhus räcker till. Alla funderar på hur ekvationen ska lösas och en sak är alla överens om: Vi kan inte fortsätta göra som vi alltid har gjort!
 
Digitaliseringen nämns ofta som svaret på välfärdens problem. Och visst är digitaliseringen en viktig komponent för att arbeta både smartare och effektivare på många områden. För att vi ska nå dit krävs att vi samordnar oss, satsar på gemensamma standarder och prioriterar det vi behöver göra, inte det vi kan göra. Ett gott exempel hittar vi inom socialtjänsten. Länets alla socialtjänster har enats om en gemensam vision för utveckling av välfärdsteknik. Det handlar om att bygga från grunden – att kunna utnyttja och utveckla de tekniska hjälpmedel som redan finns inom exempelvis hemtjänst och äldrevård.
 
En viktig komponent är att se utmaningarna i ett större perspektiv. För att möta behov och förväntningar i den åldrande befolkningen ska samverkan inom vård och omsorg utvecklas ytterligare mellan kommunerna och Region Stockholm. Vi behöver samordna våra processer och sträva mot ett kvalitativt och effektivt arbete i gränslandet mellan olika ansvarsområden. Därför arbetar vi just nu intensivt med en kommande överenskommelse om förutsättningarna för samarbete vid utskrivning från slutenvården. Nästa steg blir förhoppningsvis en övergripande överenskommelse inom vårt län för hur vårt gemensamma arbete ska organiseras och utvecklas för att hålla hög kvalitet och samtidigt hushålla med samhällets resurser.
 
Vi arbetar också med att utveckla och förbereda den gemensamma gymnasieregionen för nästa steg. Hur möter vi 22 000 fler elever till 2027 och rustar dem för framtiden? Ökad samplanering mellan alla aktörer, kommuner och fristående huvudmän, är en väg för att både programutbudet och investeringar i skollokaler ska komma till största möjliga nytta. Samtidigt krävs att former för kunskapsöverföring och lärprocesser anpassas till en ny tid, inte minst för att attrahera kommande generationer och klara länets – och landets – framtida kompetensförsörjning.

Trevlig läsning!
Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör
Social välfärd och hälsa
Lättare för äldre att söka särskilt boende i annan kommun
 
Femton av länets kommuner har träffat en överenskommelse gällande bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende för äldre. Det främsta syftet är att underlätta för våra medborgare att söka sig till särskilt boende i annan kommun.

Antalet äldre personer i Stockholmsregionen ökar och därmed också behovet av särskilt boende för äldre. Årligen söker närmare 400 människor plats på särskilt boende med heldygnsomsorg från en kommun i länet till en annan. Detta gör att det finns ett större behov av en utökad samverkan mellan kommunerna i denna fråga.
 
Den nya överenskommelsen ska göra det enklare att planera och budgetera kring in- och utflyttning, vilket både underlättar handläggningen och minskar risken för platsbrist och konkurrens mellan kommunerna. Dessutom främjas förutsättningarna att starta nya, profilerade boenden.
 
Bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende för äldre
Intervju med Lars Hortlund, kommundirektör i Ekerö kommun
”Det blir färre och färre frågor som vi kommuner inte behöver samarbeta kring.”
 
Lars Hortlund, kommundirektör, Ekerö
Lars Hortlund har arbetat som kommundirektör i arton år och är därmed den som har suttit längst i länet på den posten. När han nu slutar till sommaren ser han tillbaka på alla de förändringar han har varit med om och blickar samtidigt framåt. Samverkan och samarbete mellan kommunerna ser han som en nödvändighet för att klara det kommunala uppdraget, som ökar i komplexitet för varje år.
 
Lars Hortlund, du är den kommundirektör som har suttit längst i länet. Först i Österåkers kommun från 2001 och sedan i Ekerö kommun sedan 2008. Vad är du mest stolt över under de här åren?
– Utöver att jag förhoppningsvis har gjort ett bra ”kommundirektörsjobb” i de respektive kommuner jag har jobbat i, så har jag brunnit för att stå för ett ”professionellt offentligt chef- och ledarskap”. Att vara hög chef i politiskt styrda organisationer kräver en särskild dimension i ledarskapet. Om jag i någon mån har kunnat tjäna som ett föredöme i detta skulle det glädja mig.
 
Har kommundirektörsrollen ändrats under de här arton åren?
– Ja, i början var det inte självklart att alla kommuner tyckte sig behöva en ”högsta chef”, men med tiden har komplexiteten för kommunerna ökat och insikten om att det krävs olika kompetenser för att vara förtroendevald och chef infunnit sig. Det avspeglas ju numera även i kommunallagen. Jag tror också att dagens professionella medarbetare förväntar sig att det finns en tydlig gräns mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen.
 
Social välfärd och hälsa
Gemensam vision om framtidens välfärdsteknik
Kommunerna i Stockholms län har tillsammans arbetat fram en vision för framtidens socialtjänst. Den nya filmen "Vision välfärdsteknik 2030" visualiserar en trygg och aktiv vardag med hjälp av digitala hjälpmedel. Det gemensamma målet är att inom en tioårsperiod vara ledande i landet på regionalt samarbete kring digitaliserad socialtjänst.

En av de viktigaste ambitionerna är att bättre nyttja och utveckla de tekniska hjälpmedel som redan finns inom exempelvis hemtjänst och äldrevård. Rätt använda kan de frigöra resurser med bibehållen kvalitet. Filmen är tänkt som ett verktyg i det lokala förändringsarbetet.


– Digitalisering skiljer sig inte från annat förändringsarbete. Vi måste våga prova nya vägar. Filmen visar vad digitalisering kan handla om i verkligheten och vi kan använda den i våra verksamheter för att inspirera, väcka nyfikenhet och visa på möjligheterna, säger Lotta Wigen, förvaltningschef i Lidingö stad.

En gemensam vision för välfärden 2030
Play movie
Utbildning och arbetsmarknad
Inspirerande halvdag om regional kompetensförsörjning
Ett flertal rapporter pekar på en skriande brist på personal i offentlig sektor de kommande fem åren. Under en förmiddag samlades Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge, samt representanter från Vinnova, Region Stockholm och Arbetsförmedlingen i Haninge kommunhus för att bjuda på ett inspirerande halvdagsseminarium om regional kompetensförsörjning.
 
Det främsta syftet med dagen är att öka den regionala stoltheten och samarbetet genom att visa på goda exempel. Idén till seminariet väcktes av Haninge kommun som såg möjligheter till samarbete med Storsthlm och det strategiska nätverket för arbetsmarknad och tillväxt. Nätverket är ett forum för diskussioner, beslutsförankring och erfarenhetsutbyte kring arbetsmarknad och tillväxtfrågor med representanter från länets alla 26 kommuner. Anette Berggren hoppas att det här kommer att bli ett återkommande inslag som kommer att göra skillnad på lång sikt.
 
Moderator Catrin Ditz, Storsthlm, hälsade alla välkomna och noterade att det var en stor styrka med så många olika aktörer, såväl bland föredragshållare som bland publiken. Även programmet för dagen bjöd på stor variation och visade på olika möjligheter med utgångspunkt i teknik, nätverkande och samarbete.
 
Haninge kommunhus var fyllt till brädden av representanter från kommuner, regionen och andra aktörer. Foto: Julia Reuter Holmström
Anna Palmgren, sektionschef för digitalt engagemang på Arbetsförmedlingen, höll i det uppskattade seminariet "Från lokalt störst till digitalt först". Foto: Julia Reuter Holmström
Anne-Charlotte Sundlöf, projektledare på Storsthlm, pratade om samverkan kring vuxenutbildning i "Yrkesförarutbildningen – en framgångsrik regional modell". Foto: David Norman
 
Jens Gustafson von Zeipel och Peter Andersson, Haninge kommun, samt Anders Ljunggren, Arbetsförmedlingen. Foto: David Norman
Social välfärd och hälsa
Uppdaterad plan för samverkan kring ensamkommande barn
 
Ensamkommande barn och unga som försvinner samverkansplan och rutiner för Stockholms län
Sedan 2017 finns en regional samverkansplan för arbetet med ensamkommande barn och unga som försvinner. Nu har den reviderats för att bättre spegla aktuella rutiner och processer. Den nya planen har förkortats och gjorts mer användarvänlig med till exempel tydliga checklistor.
 
Stockholms län var först i landet med att ta fram en samverkansplan för att både förebygga och hantera försvinnanden. Den riktar sig till aktörer som kommer i kontakt med ensamkommande barn och unga, och innehåller information och rutiner för att dels snabbt kunna sätta in skyddsinsatser för att förhindra ett försvinnande, dels kunna agera när ett barn eller ungdom har försvunnit.
 
Samverkansplanen togs fram av Länsstyrelsen i samarbete med bland annat Storsthlm, Migrationsverket och ideella organisationer i länet. Hittills har den antagits av 23 av länets 26 kommuner.
 
Samhällsbyggnad och miljö
Grattis till alla vinnare på Stora Samhällsgalan!
 
Stort grattis till Stockholms stad som blev en av årets tre superkommuner på Stora samhällsgalan! På topp-20-listan återfinns inte mindre tolv kommuner från länet, varav Nacka kommun på en hedrande andra plats.
 
För femte året utser Dagens Samhälle tre superkommuner som utifrån sina förutsättningar har lyckats exceptionellt väl. Stockholms stad fick motta priset tillsammans med Halmstad och Varbergs kommun. Dessutom fick Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen, pris som årets offentliga ledare, och Robotfabriken i Nacka kommun fick pris som årets välfärdsförnyare.

Tolv topprankade storstadskommuner varav en superkommun i länet!
Digitalisering
Lär dig leda digital transformation  fortfarande platser kvar!
 
Att leda digital transformation handlar ganska lite om teknik men desto mer om människor och förändring. Med hjälp av metod, process och verktyg för att leda digital transformation, vägleds vi kring hur vi kan ta ledarskap över digitaliseringen.

– På vår tredagarskurs får du chansen att stärka ledarskapet för digitalisering och det regionala ledarskapet på samma gång. Svåra saker behöver vi göra tillsammans, det är en grundidé i samverkan. Under utbildningen kan vi fylla på verktygslådan och kunskaperna tillsammans, säger Catrin Ditz, processledare för digitalisering på Storsthlm.

Tid: 11, 12 och 18 juni, 8.30-17.00 (tre dagar)
Plats: 11 och 12 juni: Storsthlm, Södermalmsallén 36, plan 5, lokal Brunnsviken. 18 juni: Usine Konferens, Södermalmsallén 36, plan 3, lokal Lorraine, Stockholm


Anmäl dig till utbildningen senast den 17 maj
 
Hinner du inte gå i juni?
 
Ingen fara, nya kurstillfällen kommer i höst! Du kan anmäla dig redan i dag.
 
Tid: 16, 17 september och 1 oktoberTid: 5, 6 och 21 november
Utbildning och arbetsmarknad
Inspirationskväll med fokus på kommunekonomi
 
Dagens Samhälle och Storsthlm bjuder in till ett matnyttigt inspirationsseminarium med fokus på kommunekonomi.
 
Politik och ekonomi hör ihop. Faktum är att det är få saker som har så stor inverkan på politiken som ekonomin. Utan resurser förverkligas inga politiska visioner. Och utan kunskaper om ekonomi är det svårt att argumentera både med politiska meningsmotståndare och ekonomiska proffs. Så ta chansen att göra dig mer hemmastadd bland siffror och begrepp! På ett inspirerande och lättbegripligt sätt guidar våra föreläsare dig bland några av de ekonomiska frågor du som förtroendevald måste ta ställning till.
 
Eventet är kostnadsfritt. Kaffe och enklare tilltugg serveras. Har du redan anmält dig behöver du naturligtvis inte göra det igen.
 
Tid: Tisdag den 21 maj 2019, kl 17.00
Plats: Usine Konferens, Södermalmsallén 36, plan 3, lokal Bourgogne, Stockholm

Anmäl dig till inspirationskvällen
Social välfärd och hälsa
Nytt BUS:igt nyhetsbrev
 
Snart kommer nyhetsbrevet för BUS i ny version. Nyhetsbrevet är speciellt inriktat på nyheter om barn i behov av särskilt stöd och kommer att skickas ut en gång i månaden. Du kan säga upp din prenumeration när helst du vill. Börja prenumerera nu så får du det allra första nyhetsbrevet!

Observera att nyhetsbrevet kan fastna i skräpposten, beroende på inställningarna i din e-postklient.


Prenumerera på BUS nya nyhetsbrev
storsthlms Styrelse
Sammanfattning från styrelsemötet
 
På styrelsemötet den 9 maj fattade Storsthlms styrelse bland annat beslut om en rekommendation gällande fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel, samt godkände yttranden, dels gällande kostnadsutjämningsutredningen och dels gällande prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021–2027.

Läs hela sammanfattningen från styrelsemötet den 9 maj
På gång
Kommundirektörsmöte den 4 juni
17 maj
17 maj
17 maj
22 maj
21 maj
23 maj
28 maj
4 juni
4 juni
4 juni
11, 12 och 18 juni

13 juni
17 juni
18 juni

Se hela kalendariet
Regional dialog om gemensam gymnasieregion
Strategiskt nätverk för socialtjänst
Politisk styrgrupp för gemensam gymnasieregion
Strategiskt närverk för arbetsmarknad och tillväxt

Inspirationskväll med fokus på kommunekonomi
Kommundirektörernas studieresa
Möte med KS-ordförande och Storsthlms arbetsutskott
Vissa Vård i samverkan
Möte med Storsthlms arbetsutskott
Kommundirektörsmöte
Att leda digital transformation
Möte med Storsthlms styrelse

VIS – Vård i samverkan
Möte i Energitjänstenätverket Storsthlm