SKL:s nyhetsbrev om regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Få nyheter i vårändringsbudgeten gällande regional utveckling
 
Det blev som väntat inga stora överraskningar i den vårändringsposposition som presenterades den 10:e april. En del satsningar aviserades dock kopplat till landsbygdspolitiken, såsom utökat transportbidrag, anslag för underhåll av enskilda vägar samt utökat anslag för bredbandsutbyggnad.

Noerbart är också att regeringen valt att flytta ett antal insatser kopplade till landsbygdspropositionen från utgiftsområde 23 (areella näringar) till utgiftsområde 24 (näringsliv), vilket kan ses som en signal kring den kommande inriktningen av landsbygdspolitiken, med ett tydligare fokus på tillväxt och utveckling.

Ta del av vårändringspropositionen här

SKL:s kommentar till vårändringspropositionen
 
 
Politiska representanter från regionerna på nationellt forum 
Mandatperiodens första nationella forum är nu genomfört
Den 5 april bjöd regeringskansliet in till mandatperiodens första nationella forum. 
Under forumet behandlades bland annat den framtida landsbygdspolitiken, omstruktureringen av arbetsförmedlingen, bredbandsutbyggnad och kommande revidering av den nationella exportstrategin.
Utöver regionala politiska företrädare medverkade även statsråden Jennie Nilsson, Anders Ygeman samt Ylva Johansson, tillsammans med statssekreterare från näringsdepartementet, utrikesdepartementet och infrastrukturdepartementet.

Nästa nationella forum hålls den 14:e juni.   
 
 
 
Kommunutredningen förlängs till 2020
Den 15 februari 2017 tillsatte regeringen en utredning med uppdraget att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.

Enligt direktiven skulle utredningen slutredovisa sina förslag senast den 15 oktober 2019. Regeringen har nu valt att förlänga utredningstiden till den 28 februari 2020, något SKL välkomnar.

Den del av uppdraget som avser avtalssamverkan redovsades den 17 oktober 2017.


Lär mer om kommunutredningen här
ESF-rådet får i uppdrag att lämna förslag på nationellt program för Socialfonden
Den 9 april offentliggjorde regering att man givit ESF-rådet i uppdrag att göra en omvärldsanalys för preliminära prioriteringar för Europeiska Socialfonden för perioden 2021-2027. Utifrån omväldsanalysen ska även ESF-rådet lämna förslag till nationellt program.

SKL tidigare framhållit att regionala program hade varit att föredra framför ett nationellt. Socialfonden är ett viktigt instrument i det regionala utvecklingsarbetet och SKL utgår från att dialog förs med regionerna kring prioriteringar och utformning av programmet.

Läs mer om uppdraget här
 
 
 
Nya regionala utvecklingsdirektörer på ingång
Vid årsskiftet var Sörmland ett av de län som bildade region. Man har nu rekryterat en regional utvecklingsdirektör med ansvar för verksamhetsområdet Hållbar utveckling, nämligen Kenneth Hagström. Kenneth har en mångårig erfarenhet av såväl samhällsbyggnadsfrågor som regionala utvecklingsfrågor från både kommuner och myndigheter. Kenneth kommer närmast från Trafikverket där han arbetade med projektet Ostlänken. Han påbörjar sin tjänst 2:e maj.

I Region Gävleborg har även Kjell Norman klivit in som tillförordnad regional utvecklingsdirektör.  Kjell kommer närmast från tjänsten som tillförordnad hållbarhetsdirektör inom Region Gävleborg.
 
 
Kommuner och regioner ökar sina investeringar i FoU
Vartannat år undersöker Statistiska Centralbyrån de investeringar och personella resurser som satsas på forskning och utveckling (FoU) i Sverige. 2017 utfördes FoU för 155,5 miljarder kronor i Sverige, vilket motsvarar en ökning på 8 procent eller knappt 13 miljarder kronor sedan 2015 i fasta priser.
För kommuner och regioner ökade investeringarna med 550 miljoner kronor, från 2,38 miljarder till 2,93 miljarder för perioden 2015-2017.

Läs mer om FoU investeringarna här
 
 
Save the date - Spridningskonferens för projektet Service i samverkan 16/10
Sedan 2017 driver Hela Sverige ska Leva ett EU-finansierat projekt kallat Service i samverkan. 11 kommuner från hela Sverige deltar med syftet att utveckla servicen på landsbygder genom möten mellan det lokala näringslivet och andra samhällsaktörer. Den 16 oktober hålls en spridningskonferens på Arlanda stugby.

Lär mer om projektet här
 
SKL:s webbsändning om Styr-och resursutredningens (STRUT) slutbetänkande
Den 23 april arrangerade SKL en webbsändning med våra medlemmar gällande STRUT-utredningens slutbetänkande. som nu är på remiss. Har ni planerat att svara på remissen eller bara är intresserade av att veta mer går webbsändningen att se i efterhand.

Länk till webbsändningen om STRUT-utredningens slutbetänkande