Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
April 2019
 
 
I det här nyhetsbrevet vill vi informera om det pågående arbetet med LSS-utredningen, och även ge underlag och tips för intressepolitiskt påverkansarbete i era lokalföreningar och länsförbund. Spara gärna nyhetsbreven och använd dig av dem när vi tillsammans fokuserar på att stärka LSS och stärka personer med utvecklingsstörning.

fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").

 
 
Vad har IVO sett 2018? – rapport om brister i vården och omsorgen
 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska varje år lämna en rapport till regeringen som bland annat innehåller en analys av arbetet med tillsyn inom funktionshinderområdet.

2018 visade i stort på samma brister som tidigare år, vilket tyder på att verksamheterna måste utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete. IVO konstaterar att personalens kunskaper brister och att hela socialtjänsten måste förbättra sina kunskaper om funktionsnedsättning. Personalen saknar exempelvis tillräckliga kunskaper om tvångs- och begränsningsåtgärder. Under 2018 handlade IVO cirka 140 Lex Sarah anmälningar som rör personer som bor i bostad för vuxna enligt LSS. I 40 procent av ärendena handlade det om att någon hade blivit utsatt för våld eller övergrepp av någon i personalen eller en medboende.

IVO konstaterar även att många personer som har fått ett beslut om en insats, får vänta orimligt länge innan beslutet verkställs. Längst väntetid är det för insatserna bostad för vuxna, daglig verksamhet och kontaktperson.
 
FUB kommenterar
Socialstyrelsens lägesrapport 2019
 

Nu är Socialstyrelsens lägesrapport 2019 klar. Lägesrapporten tas fram varje år och beskriver hur situationen och utvecklingen ser ut när det gäller insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. 

FUB kommenterar nu innehållet i rapporten. Vi lyfter även våra egna förslag på förändringar. 
 
FUB i debatt om aktivitetsersättning
 

"Vi är starkt oroade över att unga med intellektuell funktionsnedsättning nu får sin aktivitetsersättning indragen och istället hänvisas till att söka ekonomiskt försörjningsstöd", skrev Riksförbundet FUB den 3 mars 2019 i en debattartikel på Altinget. Försäkringskassan besvarade sedan vår debattartikel, varpå vi lämnade en slutreplik. 
 
YH-utbildning till stödpedagog
– nationellt likvärdigt innehåll
 

Sedan den 1 mars 2019 ska utbildning till stödpedagog inom funktionshinderområdet, som ges vid Yrkeshögskolan (YH-utbildning), ha ett likvärdigt innehåll i hela landet. Innehållet regleras i Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter MYHFS 2019:1. Av föreskrifterna framgår att utbildningarna ska omfatta 200 yrkeshögskolepoäng.
Följande kurser ska ingå i utbildningen:
  • Praktisk juridik inom social omsorg.
  • Människan i utveckling.
  • Etik och professionellt förhållningssätt.
  • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd.
  • Dokumentation och kvalitetssäkring.
  • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt.
  • Examensarbete.
  • Lärande i arbete.
 
Hemställan till regeringen om LSS-lyft
 

En viktig grundförutsättning för kvalitet i all verksamhet enligt LSS, är kompetent personal som har god kunskap om LSS och sitt uppdrag att ge stöd och service till personer som omfattas av lagen. Men sedan länge är bristande kompetens hos baspersonal i LSS-verksamheter och frånvarande chefer ett stort problem med kränkningar, vanvård och våld som de allvarligaste konsekvenserna. Riksförbundet FUB har till tidigare, både allians- och röd-gröna, regeringar lyft behovet av ett nationellt kunskapslyft av baspersonal i LSS-verksamheter. I mars 2019 skickade FUB en hemställan till den nuvarande regeringen, där vi uppmärksammar det akuta behovet av en nationell satsning på såväl grundutbildning som fortbildning av personal i LSS-verksamheter. Vi hänvisade till flera aktuella rapporter från både Socialstyrelsen och IVO, där bristande personalkompetens tas upp.
 
Efterlysning!
 
Har ”smyg” institutionalisering kommit till din kommun?
 
Helt nyligen kunde man läsa följande beskrivning i en insändare i Smålandsposten:

"Idag har vi Daglig verksamhet (Alvesta dagcenter) i samma kvarter tillsammans med tre normalstora LSS-boenden. Ett stenkast därifrån ligger ytterligare ett boende på plan 1 i ett hyreshus".

I samma hyreshus ska man starta ett nytt boende och kortis på plan 2 och 3. Personalen, ska förutom detta, vara ansvarig för kommande servicelägenheter i närområdet. Resultatet blir att på en mycket liten yta i Alvesta befäster man för lång tid framöver en exceptionell segregation: funktionshindrade som hänvisas till att arbeta, bo och ha sin fritid på samma plätt i hela sitt liv.

Ser du samma tendenser i din kommun? Riksförbundet FUB:s intressepolitiska arbetsgrupp vill gärna ha så många exempel som möjligt som vi kan använda i vårt arbete.
Skriv gärna en rad till: judith.timoney@fub.se eller eva.borgstrom@fub.se. Tack! 

 
 
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se