Nyhetsbrev Kvalitet & Resultat
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Controllerutbildning – Styra för resultat

SKL har under flera år erbjudit återkommande utbildningar riktat till controllers, kvalitets strateger, utvecklingschefer, etc. och som på kommunövergripande nivå arbetar med styrning och uppföljning.
Utbildningen är uppdelad i fyra tillfällen á två dagar. Syftet med utbildningen är att:
  • Få en förståelse för olika styrlogiker samt få en bild av vilka trender som finns inom styrning och ledning idag,
  • Lära grunderna i mål- och resultatstyrningens delar planera, följa upp och analysera,
  • Förstå grunderna i systematiskt förbättringsarbete och
  • Förstå ledarskapets roll för att uppnå resultatförbättringar.
Nästa utbildningsstart kommer att ske i oktober 2019. En inbjudan kommer inom kort att skickas ut till kommunerna och även göras tillgänglig på SKL:s hemsida.

Här finns mer information
Verktyg för att mäta administration

Under 2018 genomfördes SKL ett projekt med sju kommuner där mängden administrativa arbetsuppgifter kartlades bland 1:a linjens chefer. Kommunerna startade också ett arbete med att effektivisera och förbättra administrationen för sina chefer. Erfarenheterna från projektet finns nu tillgängliga på SKL:s hemsida i form av en forskningsrapport. SKL har tagit fram ett digitalt mätverktyg som ger möjlighet att kartlägga chefernas administration.Detta verktyg kommer att bli tillgängligt inom kort.

Vi kommer även att stödja de kommuner som är intresserade i arbeta med ett förbättringsarbete kring administration.


Läs mer
Utvecklingen av KKiK fortsätter!
 
Under 2017 och 2018 har SKL, tillsammans med deltagande kommuner och RKA, utvecklat Kommunens kvalitet i korthet. I januari 2019 presenterades den uppfräschade nyckeltalssamlingen inom de nya områdena: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. Utvärderingen av Resultatdagen visade att de flesta var nöjda med såväl dagen som med de förändringar som gjorts inom KKiK.
 
Nu fortsätter utvecklingen. Den 11 april ses kommunernas projektledare för att diskutera förslag till ytterligare nya nyckeltal. Nyckeltal som kommer medföra att KKiK än mer täcker in de viktigaste aspekterna i kommunens uppdrag, utan att för den delen tappa sin övergripande nytta för ledande politiker. Är din kommun inte med i KKiK? Dags att gå med?

Läs mer
Controllerdagen 2019

Uppsala Universitet arrangerar varje år Controllerdagen. I år sker det den 3 april. Dagen ska belysa fronten inom styrning utifrån perspektiven offentlig sektor, näringsliv och forskning. SKL är tillsammans med Civilekonomerna medarrangörer. Här finns flera intressanta seminarier för våra medlemmar.

Sista anmälningsdagen är 26 mars.

Program och anmälningslänk
Seminarium kring tillit i styrningen

Den 17:e januari genomfördes ett seminarium på temat tillit i styrning. Under dagen presenterades erfarenheterna från två nätverk och ett utforskande projekt som SKL bedrivit under de senaste året. Dagen filmades och nu kan du i efterhand ta del av dagen.

Länk till filmen

 
Örebro uppmärksammar

Örebro kommun uppmärksammar människor, företag och organisationer som har lyckats extra bra inom näringsliv, kultur, idrott och andra områden i samhället. Flera av priserna har en offentlig nomineringsprocess där allmänheten få ge förslag på kandidater.

Årets kvalitetspris tillföll exempelvis Södermalmshemmets äldreboende som skapat en boendemiljö där hyresgästerna är allt mer aktiva, och där social samvaro möjliggörs bland annat genom samverkan med civila samhället.

Läs mer

 
Välkomna till vårens budgetdag!

Den 17 maj 2019, 9.00 - 16.30 i Stockholm arrangerar SKL budgetdagen då lvi yfter fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

Varmt välkomna!


Läs mer