Öppet forum om verktyg för att förbättra hälso- och sjukvård, filmer med nationella programområden och samverkangrupper om deras planerade insatser, rekommenation till regioner att skapa samverkansmodell för medicinteknik, bruttolistor för nationellt högspecialiserad vård på Socialstyrelsens webb nästa vecka
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Anmäl dig till lärandeträffen den 15 maj
 
Anmäl dig via denna länk.

Fokus ligger även fortsättningsvis på samarbete mellan nationella programområden och nationella samverkansgrupper. Program och information om eventuella förberedelser skickas ut inför träffen.


Höstens lärandeträff är den 19 november – skriv gärna upp datumet i din kalender redan nu (anmälningslänk skickas ut efter den 15 maj).

Bilden nedan är från lärandeträffen den 13 mars, och pr
esentationsmaterial från det tillfället hittar du här på projektplatsen.
 
 
Öppet forum 9 april om Vården i siffror och Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
 
Kika in på Öppet forum den 9 april klockan 11.00! Denna gång är temat Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019/Öppna jämförelser och Vården i siffror – verktyg för att förbättra hälso- och sjukvård.

Vi kommer att få veta mer om upplägget för Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 och om hur nationella programområden kan arbeta med områdesrapporter i Vården i siffror. Passa även på att ställa dina frågor på temat i chatten! Med oss i studion finns Fredrik Westander och Adam Sandebring vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som arbetar med Hälso- och sjukvårsrapporten och Vården i siffror.

Webbsändningen och chatten hittar ni här

Mer om Öppet forum på webben
 
 
I fokus 2019 för NPO hjärt- och kärlsjukdomar och NPO hud- och könssjukdomar
 
Hur har ni arbetet tidigare inom era områden och vad blir skillnaden nu med kunskapsstyrning? Vilka insatser kommer ni att fokusera på i år? Vad hoppas ni att nyttan blir? Utifrån dessa frågor berättar Bertil Lindahl, ordförande NPO hjärt- och kärlsjukdomar, och Lena Lundeberg, ordförande NPO hud- och könssjukdomar om gruppernas arbete. Filmerna är cirka tre till fyra minuter, och du kan också använda dem som exempel när du berättar om kunskapsstyrningsarbetet. Filmen med Bertil Lindahl finns även på engelska här.
Bertil Lindahl.
Lena Lundeberg.
 
 
Uthållighet viktigt för att lyckas göra skillnad för invånare och medarbetare
 
Uthållighet, att vårda modellen för arbetet med kunskapsstyrning och inte ändra den för mycket, samt att ta höjd för att förvalta de förbättringsinsatser som tas fram. Det menar Rita Jedlert, Södra sjukvårdsregionens ledamot i styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet, blir extra vitkigt för att nå målen med arbetet och göra skillnad för liv och jämlik hälsa. I filmen berättar hon också var hon tror att kunskapsstyrningsarbetet befinner sig om fem år och om sina förhoppningar. Filmen är cirka två minuter.
 
 
Hallå där Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör i Norra sjukvårdsregionförbundet..
 
.. tidigare i vår samlades ett 60-tal representanter från nationella programområden och chefssamråd från de fyra regionerna i norr för att under en heldag diskutera strukturen för kunskapsstyrning i norra sjukvårdsregionen.

Hur upplevde du dagen?
Jag är mycket nöjd med dagen och alla deltagare hade stort engagemang. Dagen präglades av livliga och bra diskussioner. Vi fick bra input inför det fortsatta arbetet när vi bygger den sjukvårdsregionala strukturen.
Jag märker att det finns en otålighet, och några regionala programområden (RPO) har redan startat upp. Det som däremot är svårt är att möta upp det stöd som dessa grupper efterfrågar. Den stödstrukturen finns ännu inte på plats.

Vad tar du med dig från dagen?
Att det finns ett brett engagemang och en stor vilja att göra något bra. Vi fick många kloka inspel, bland annat att när vi bygger RPO:erna kan vi utgå från de befintliga chefssamråden.
Vi vill också titta på möjligheten att klustra dessa grupper för att underlätta och effektivisera det fortsatta arbetet.

Vilka är de största utmaningarna?
Det blir utan tvekan att tillhandahålla stödresurser. En del av lösningen kan vara att fördela värdskapet för RPO:erna på våra fyra regioner i norr. Lite på samma sätt som NPO:erna fördelas nationellt. Det är också en utmaning att få sakinnehållet att hålla ihop med linjestrukturen. Ledningsfunktionen är viktig och vi behöver kanske i vissa fall anpassa organisationen.

Hur fortsätter arbetet under 2019?
Nu tar vi hand om materialet och vidareutvecklar det under en arbetsdag i april för att ta fram ett tydligare förslag till struktur. Stödfunktioner och stabsmedarbetare kommer att bjudas in till en liknande dag i maj. Vi kommer att också att ha uppsamlingsheat och lärträffar på sjukvårdsregional nivå motsvarande de nationella lärträffarna. Det är viktigt att träffas och utbyta erfarenheter i byggandet.
 
 
Regionerna rekommenderas samverkansmodell för medicinteknik
 
Sedan tio år har regionerna en framgångsrik samverkan för ordnat införande av nya läkemedel. SKL:s styrelse rekommenderar nu regionerna att gå vidare och starta en liknande samverkan inom det medicintekniska området, inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Det med uppbyggnad hösten 2019 och start 2020.

Syftet med modellerna är ytterst detsamma – en god och jämlik vård och kostnadseffektivt användande av nya produkter. Arbetet leds av Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik.

Mer om samverkansmodellen vid lärandeträffen den 15 maj och i Öppet Forum den 27 maj kl.11.00.
 
Ett presentationsmaterial om rekomendationen finns här på projektplatsen.
Fokus under 2019 i Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik
 
Vilka insatser planerar gruppen för i år och hur ska den stötta Nationella programområden i deras arbete med läkemedel och medicinteknik? I filmen berättar Rita Jedlert, ordförande i samverkansgruppen, mer om de frågorna (cirka två minuter).
 
 
Bruttolistor med förslag för nationellt högspecialiserad vård på webben nästa vecka
 
Andra veckan i april presenterar Socialstyrelsen listan med förslag på vårdområden för nationellt högspecialiserad vård.

Ni kommer att hitta bruttolistorna på socialstyrelsens webbplats (socialstyrelsen.se -- bokstav N högst upp i navigeringen --> nationellt högspecialiserad vård).

Den sista mars levererade många av de nationella programområdena sina bruttolistor över vårdområden som kan bli aktuella för nationell högspecialiserad vård. Nystartade programområden har lite längre tid på sig att skicka in sina förslag.

Möjlighet till inspel
Efter att bruttolistan publiceras på webben kan alla som vill göra inspel och medskick kring vad som hamnat på listan och inte. Instruktioner för inspel kommer att finns på Socialstyrelsens webb.

Nästa steg
Bruttolistorna är det första steget i arbetet. Nästa steg i processen är att Socialstyrelsen tar ställning till vilka förslag som bör analyseras av experter och starta sakkunniggrupper för det arbetet.

Sakkunniggrupper startas löpande
Planen är att sakkunniggrupper för ett tiotal högt prioriterade vårdområden startar efter sommaren och förslagen kommer att presenteras i samband med att bruttolistan presenteras. Därefter grupperas områden som bör utredas samtidigt och ytterligare sakkunniggrupper startas succesivt under de kommande åren. Områdena kvinnosjukdomar och förlossning och nervsystemets sjukdomar är piloter som ligger lite före i processen. De första underlagen från sakkunniggrupperna inom kvinnosjukdomar och förlossning är färdiga och ute på remiss nu.

Håll dig uppdaterad med Socialstyrelsens utskick om nationellt högspecialiserad vård, prenumerera genom att skicka ett e-postmeddelande till NHV@socialstyrelsen.se.
 
 
Det första vård- och insatsprogrammet inom NPO psykisk hälsa finns tillgängligt i maj
 
Den 9 maj lanseras det första nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) inom Nationellt programområde psykisk hälsa. VIP:et är för Schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd. Under året följer program för Ångest och depression, Självskadebeteende, Missbruk och beroende samt ADHD. Samtidigt förbereds stöd för att sprida och implementera VIP:arna i berörda verksamheter.

Målet är att kunskapsbaserade vård- och stödinsatser ska användas mer i mötet mellan personal och patient/brukare/elev. Innehållet riktar sig till både hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola/elevhälsa för att främja helhetssyn och samverkan. Se hela vård- och insatsprogrammet på den provisoriska webbplatsen vardochinsats.se.

Själva lanseringen av det första VIP:et kommer att ske under en konferensdag i Stockholm, några platser finns kvar, att delta är kostnadsfritt och du anmäler dig här.
 
 
Stort intresse för Sverige och kunskapsstyrning vid konferens i Glasgow
 
I slutet av mars presenterades kunskapsstyrningssystemet, och det gemensamma arbetet med att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård, vid konferensen ”The International Forum on Quality and Safety in Healthcare” i Glasgow.

Styrgruppens ordförande Mats Bojestig och Marie Lawrence, samordnare nationell stödfunktion, höll presentationen på temat nationellt gemensamt utvecklingsarbete för en fullsatt sal. Arbetet i Sverige presenterades tillsammans med ett annat aktuellt exempel på förbättringssarbete från Rwanda. Även postrarna för Vården i siffror och Nationellt kliniskt kunskapsstöd var välbesökta.
 
 
 
Om utskicket
 
Detta utskick riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor. Syftet med sammanhållen kunskapsstyrning är att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård där bästa tillgängliga kunskap användas i varje möte mellan hälso- och sjukvårdens personal och invånare. Bakom kunskapsstyrningsystemet står Sveriges regioner i samverkan.

Prenumerera på utskicket och arkiv
Om du inte får utskicket direkt till din e-postadress idag men skulle vilja få det, 
registrera dig här! Via sidan hittar du även arkivet med tidigare utskick.

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa — tillsammans gör vi varandra framgångsrika!
Läs mer om kunskapsstyrning på webben