Var med och påverka arbetet för en god lärmiljö!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Till registrator

Vänligen skicka vidare till chefen för
  • Utbildningsförvaltningen
Samt till chefer för
  • Förskolan
  • Skolan
  • Elevhälsan
 
Välkommen till en workshop om arbetet med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk hälsa inom förskola och skola inklusive elevhälsan
 
Tid12 april 2019, kl. 9.00-15.00 (Frukost serveras kl. 9:00-9:30)
PlatsUsine konferens, Södermalmsallén 36, plan 3, lokal: Bourgogne
Lunch Vi bjuder på frukost, lunch och eftermiddagsfika. Anmäl eventuella önskemål om specialkost.
Anmälan här senast den 3 april
Det pågår sedan 2018 uppbyggnad av sex regionala resurscentrum runt om i landet. Ett av dem är Regionalt Resurscentrum Psykisk Hälsa Stockholm-Gotland. Arbetet sker i projektform i samverkan mellan Stockholms läns kommuner, Region Stockholm och Region Gotland. Projektet ska i december 2019 leverera ett förslag på en samverkande organisation mellan Stockholms läns kommuner och Region Stockholm för effektiva kunskapsspridande strukturer. Det övergripande målet är jämlik psykisk hälsa. Att arbeta på bred front med allt från hälsofrämjande insatser till vård är viktigt för att motverka den växande psykiska ohälsan.


Förskolan och skolan inklusive elevhälsan har en viktig roll i arbetet med psykisk hälsa bland annat genom sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Betydelsen av en god lärmiljö för att eleverna ska klara av sin skolgång är en viktig skyddsfaktor mot risken för att utveckla psykisk ohälsa.

Era synpunkter är viktiga i vårt arbete. Ni bjuds därför in till en workshop. Syftet är dels att kartlägga hur arbetet med kunskapsspridning psykisk hälsa i era verksamheter fungerar idag. Syftet är också att inhämta era erfarenheter om hur behovet av regionalt stöd ser ut. Vi projektledare kommer ta med oss det som framkommer under workshopen i vårt arbete med förslaget på hur ett regionalt resurscentrum kan utformas. För mer information om projektet följ länken nedan;
Mer information

Varje kommun är välkommen att delta med 1-3 personer.

Projektets uppdrag
Arbetet för psykisk hälsa är brett och involverar många verksamheter. Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med regeringen slutit en överenskommelse om att bygga upp regionala resurscentrum för arbetet med psykisk hälsa. Ett resurscentrum ska stärka utvecklingskapaciteten genom att samla kunskap om befintliga kompetenser, stödja samordning och se till att det finns efterfrågad kompetens. Ett resurscentrum ska ha kompetens och resurser till att vara stöd för kunskapsspridning, utvecklingsarbete, uppföljning och utvärdering samt stöd för ledning och styrning.

Välkomna!


Eva Olanders
Projektledare Storsthlm

Emma Everitt
Projektledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Region Stockholm

Mårten Skogman
Projektledare, HSF, Region Stockholm