Miljönytt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Sveriges Kommuner och Landsting ger ut detta nyhetsbrev några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor. Information finns även på www.skl.se/miljo.
Hör gärna av er om frågor som vi bör bevaka och driva.

God senvinter!

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn
08-452 78 63, ann-sofie.eriksson@skl.se
 
 
Energi & klimat
 
SKL står bakom färdplan för fossilfri uppvärmningssektor
 
Uppvärmningssektorn har utformat en egen färdplan för fossilfri konkurrenskraft som en del i initiativet Fossilfritt Sverige. SKL har deltagit i arbetet och efter beslut i styrelsen ställt sig bakom dess mål och uppmaningar. Färdplanen ska presenteras den 20 mars.

Fossilfritt Sverige

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
 
Vägledning för uppföljning av energiprestanda i bygglovsprocessen
 
Lågan och sex regionala kluster för energieffektivt byggande driver under 2019 ett projekt för att ta fram vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen enligt PBL. SKL är projektägare och har sedan tidigare med hjälp av Sveby tagit fram ett förslag till formulär för att följa upp beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen, till stöd för både kommuner och byggherrar. En WS hölls på SKL den 6 februari med resultat från intervjuer i ett 20-tal kommuner kring frågan i dag och önskvärd utveckling. En avslutande konferens är planerad till 17 juni.

Dokumentation och förslag till formulär för beräknad energiprestanda

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
 
Flera förslag försämrar konkurrenskraften för kraftvärme och fjärrvärme
 
Regeringskansliet arbetar på flera förslag om ekonomiska styrmedel för kraftvärme och fjärrvärme. Förslag har remitterats i början av året om höjd energi- och koldioxidskatt på bränslen i kraftvärmen, slopad tilldelning av utsläppsrätter för fjärrvärmeanläggningar med små fossila utsläpp samt justeringar i elcertifikatsystemet som kan sänka priset på elcertifikat.

Förslagen försämrar konkurrenskraften för kraftvärme och fjärrvärme på vissa orter i en tid när dessa redan har en tuff konkurrenssituation samtidigt som de fyller viktiga funktioner i energisystemet, särskilt för att motverka effektbrist. Dessutom pågår redan en utfasning av den kvarvarande fossila energin i de stora anläggningarna.

I regeringsförklaringen är det också uttalat att en skatt på avfallsförbränning ska införas. SKL har motsatt sig en sådan skatt som den var utformad i SOU 2017:83 Brännheta skatter. Om en skatt ändå införs anser SKL att den bör utformas så den tas ut i relation till avfallets innehåll av fossil plast. Det skulle stödja sorterings­anläggningar och återvinning och påverka flödena av plast.

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
 
Sektorsstrategier för energieffektivisering
 
Energimyndigheten arbetar med ett regeringsuppdrag – Sektorsstrategier för energieffektivisering – där branscher och andra aktörer gemensamt ska ta fram strategier för att nå energieffektiviseringsmålet till år 2030. Den 14 mars kommer det att hållas en hearing för att dels informera om uppdraget och dels för att få in synpunkter om det fortsatta arbetet. Sista anmälningsdag är 7 mars.

Mer information på Energimyndighetens webbplats
 
Utlysning från Energimyndigheten – kapacitetsutveckling för energiomställning
 
Energimyndigheten utlyser medel till offentliga aktörer på lokal och regional nivå inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Stödet har fokus på att utveckla offentlig sektors organisatoriska förmåga att arbeta med frågor som rör energi- och klimatomställning. Projekten bör relatera till hur plan- och bygglagen, miljöbalken eller lagen om offentlig upphandling kan tillämpas för ökad energi- och klimatomställning. Projekt som syftar till att utvärdera och aggregera erfarenheter från tidigare insatser som rör planeringsprocessen, transporteffektivt samhälle och offentlig upphandling är också relevant. Projekten ska, utifrån den sökandes behov och utmaningar, utgå från framtagen kunskap och anpassa och implementera den i praktisk tillämpning. Sista ansökningsdag är 24 april 2019, klockan 12.00.

Energimyndigheten ordnar två informationsmöten om ansökan via Skype: onsdag den 13 mars kl. 10.00-11.30 och tisdag 19 mars kl. 10.00-11.30. Anmälan och inskickade frågor tas emot via e-post till rebecka.marklund@energimyndigheten.se. Sista datum för anmälan och inskickade frågor är den 11 mars kl. 12.00.
 
 
EU
 
På gång inom EU
 
Nu finns vårens nummer av På gång inom EU tillgänglig att läsa/ladda ner. Du hittar numret här. Vill du veta vad som händer inom EU som är av relevans för svenska kommuner och regioner? I den här utgåvan kan du bland annat läsa om förslaget till EU:s långtidsbudget 2021–2027, Den europeiska planeringsterminen, EU:s vattendirektiv, den sociala dimensionen av EU och förbud mot plaster för engångsbruk.

SKL sänder fyra webbsända seminarier om aktuella EU-frågor under våren. Det första sändes 22 januari, men kan ses i efterhand här. Övriga datum är 7 mars, 7 maj och 11 juni.
 
Information om EU inför Europaparlamentsvalet
 
Inför vårens val till Europaparlamentet har SKL samlat material om EU och hur valet påverkar svenska medborgare. Det kan exempelvis användas för att sprida kunskap om EU inom din organisation.

Du hittar materialet här
 
 
Hållbarhet
 
Glokala Sverige
 
FN-förbundet har i samverkan med SKL ett kommunikationsprojekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner och regioner. 96 kommuner och regioner är med i projektet. 

Webbinarium som beskriver projektet

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Fördjupad utvärdering av miljömålen
 
Den fördjupade utvärderingen ska innehålla en analys av förutsättningarna att nå vart och ett av miljökvalitetsmålen och en målövergripande analys av utvecklingen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket har hållt ihop arbetet. 18 åtgärdsförslag har tagits fram. Dialog har skett med olika aktörer.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats
 
 
Taxefrågor
 
Planering och finansiering för miljökontor 21 mars
 
Det är snart dags för vår dag om planering och finansiering för miljökontor. Vi får många frågor kring hur man kan arbeta med behovsutredningar och med SKL:s nya taxa. Ta chansen och delta i en workshop med andra kommuner och få tips och inspiration till hur er kommun kan arbeta med planering och finansiering. Fråga andra kommuner, skapa nätverk med kollegor i andra kommuner och ta del av SKL:s nya exempelsamling ”Kokbok för en lyckad process i tillsynsplanering och taxaarbete”. Vi har exempel från kommuner som arbetar med behovsutredningar och taxan på plats och vi kommer att öva på hur man kan arbeta med att göra prioriteringar i tillsynen. Vi ser gärna att fler deltar på plats för en bra diskussion.
OBS! Ni kan se dagen i efterhand fram till sista juni.

Anmäl er här

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se och
Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se
 
Vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar
 
I januari kom den efterlängtade vägledningen om hur man ska riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar inom förorenade områden. Vägledningen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Sveriges Geotekniska Institut. Målgruppen för denna vägledning är i första hand tillsynsmyndigheter som bedriver tillsyn av områden förorenade med PFAS. Syftet med vägledningen är att öka tillsynsmyndigheternas kunskap om risker, källor och egenskaper hos PFAS, samt metoder för att åtgärda PFAS-förorenade områden.
Vägledningen ska ge tillsynsmyndigheterna förutsättningar att bedriva en effektiv och enhetlig tillsyn av områden som förorenats av PFAS.

Kontakt: Carl Johan Bernelid, tfn 08-452 7176, carljohan.bernelid@skl.se
 
 
Tillsyn
 
Digital lösning för medelstora förbränningsanläggningar (MCP)
 
Naturvårdsverket har med anledning av ny registreringsplikt enligt förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar lanserat en e-tjänst för registrering av anläggningarna och hantering av inkommen information. Med anledning av detta skickade Naturvårdsverket den 18 december ut information och ”avtalsmallar” för underskrift till samtliga kommuners miljökontor tillsammans med ett personuppgiftbiträdesavtal. Även om SKL är positivt till att Naturvårdsverket har utvecklat en e-tjänst, har det inte varit tydligt vilka åtaganden som behöver göras i dessa avtal och vad det innebär för kommunerna att skriva under dem. SKL har därför rekommenderat kommunerna att avvakta med att skriva under avtalen.

SKL och Naturvårdsverket diskuterar just nu hur uppkomna frågor kan lösas, både på lång och kort sikt. Vi är medvetna om att regelverket med krav på att hänvisa berörda verksamhetsutövare till en e-tjänst redan gäller och kommer att återkomma med ytterligare information så snart som möjligt.

Naturvårdsverket har bjudit in till ett webbinarium om den digitala lösningen den 7 mars. SKL har spridit inbjudan till samtliga miljökontor.

Kontakt: Maja Högvik, tfn 08-452 7671, maja.hogvik@skl.se
 
Tillsynsvägledning
 
Miljösamverkan Sverige arbetar med projektet ”Tillsynsutbildning i ny tappning”, där de gör en förstudie för att ta fram en webbaserad utbildning i miljöbalkstillsyn. Denna gång kommer utbildningen att vara tillgänglig för handläggare på både länsstyrelser och kommuner.
De vill gärna ha in synpunkter från kommunerna. Passa på att komma med synpunkter på vad utbildningen bör innehålla, eller att ställa frågor till projektledaren, Sara Wahrby, sara.wahrby@lansstyrelsen.se.

Projektet kommer att publiceras på miljösamverkan Sveriges hemsida och det kommer även att finnas bilder som visar förslag på innehåll i utbildningen tillsammans med en länk där man kan klicka och skriva in sina synpunkter.

Miljösamverkan Sveriges webbplats

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 
 
Konferenser och seminarier
 
Presentation av SKL:s nya branschriktlinjer för livsmedelshantering inom skola, vård och omsorg 15 mars
 
SKL har uppdaterat branschriktlinjen Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg.
Den 15 mars kommer vi att lansera den nya, digitala versionen under en konferens på temat säker mat. Under konferensen kommer du att få en guidad visning av den nya digitala plattformen, chansen att diskutera matsäkerhet med representanter från både Livsmedelsverket och från den kommunala kontrollen och bli introducerad till ny vägledning om nedkylning såväl som andra nyheter på livsmedelsområdet.

Mer information finns här
 
SKL:s Presidiedagar för bygg- och miljönämnder 1-2 april
 
Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2019 äger rum den 1-2 april på Marina Tower i Nacka. Konferensen vänder sig till dig som leder arbetet i en nämnd med ansvar för strategiska miljöfrågor, planering eller byggande. I första hand riktar vi oss till ordförande och vice ordförande men även övriga ledamöter, gärna tillsammans med chef på ledningsnivå i förvaltningen är hjärtligt välkomna.

Under presidiedagarna lyfter vi aktuella frågor inom era ansvarsområden och utifrån ert uppdrag. Konferensen ger tillfälle till möten med kollegor från hela landet. I år diskuterar vi bland annat frågan om att leda tillsammans över de traditionella blockgränserna, vi talar om myndighetsnämndens roll och ansvar och om hur du påverkar miljön och samhället genom ditt förtroendeuppdrag. Vi tar också upp en rad andra frågor inom ert område och får höra vad som är aktuellt från statens sida när det gäller både miljöpolitiken och bygg- och bostadspolitiken.

Anmäl dig snarast här

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 7860, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Miljöbalksdagarna 4-5 april 2019: Hållbara principer i ett samhälle som förändras
 
Programmet för Naturvårdsverkets konferens om miljöbalken börjar ta form och är nu öppet för anmälan. Konferensen fokuserar på miljöbalken och hur dess grundprinciper kan tillämpas för en omställning till ett mer hållbart samhälle. De kommer även uppmärksamma att miljöbalken fyller 20 år.

Läs mer här
 
Miljömålsdagarna 14-15 maj i Karlskrona
 
Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Temat för 2019 års miljömålsdagar är vatten, cirkulär ekonomi, hälsa och miljömålen 20 år. Länsstyrelsen Blekinge är värd för evenemanget som arrangeras tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, Länsstyrelserna i samverkan) i samarbete med Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Karlskrona kommun.

Programmet finns här
 
Kunskapsdag om EU:s livsmedelsrevisioner 28 maj
 
SKL bjuder in till en kunskapshöjande eftermiddag om EU-kommissionens livsmedelsrevisioner (SANTE F) där vi fördjupar oss i EU:s regelverk kring offentlig kontroll och om vilka mål och prioriteringar som styr arbetet. Representanter från EU-kommissionen, Livsmedelsverket och från den kommunala kontrollen berättar hur SANTE F-revisioner går till rent praktiskt och vi diskuterar hur vi kan arbeta tillsammans för att släcka avvikelser och leva upp till de krav som ställs.

Mer information finns här

Kunskapsdagen hålls dagen före årsmötet för Sveriges Nätverk för Offentlig kontroll inom Livsmedelskedjan.
 
Konferens om uppföljning av energiprestanda under byggprocessen enligt PBL 17 juni
 
Vägledning och underlag för att följa upp byggnaders energiprestanda i byggprocessen enligt PBL. Syftet är att säkerställa ett energieffektivt byggande. Presentation och diskussion av Lågan-projekt inför spridning till samtliga kommuner och byggbranschen. Plats: SKL.

Information kommer på den här sidan

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
 
Mötesplats samhällsbyggande
 

Mötesplats samhällsbyggande arrangeras för första gången den 17-18 juni i Slakthusområdet i Stockholm. Här samlar vi erfarenhet och kunskap inom planering och byggande, näringslivsutveckling, innovation, infrastruktur, regional utveckling, digitalisering och bredband samt kultur och fritid. Konferensen vänder sig till förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och strateger i kommuner och regioner.

Under Mötesplats samhällsbyggande får vi bland annat höra Vinnovas GD Darja Isaksson om innovationens roll för samhällsutvecklingen, Malmös kommunalråd och KSO Katrin Stjernfelth Jammeh om stadens framgångsrika arbete med Agenda 2030 samt London-baserade journalisten Katrine Marçal som talar om hur utvecklingen i Europa och Brexit-utträdet påverkar svenska kommuner och regioner. Därtill samtalar vi om frågor som rör landsbygdsutveckling och samspel mellan stad och land med Kommunutredningens ordförande Niklas Karlsson och en rad andra inbjudna.

Läs programmet och anmäl dig här
 
Nätverksträff med miljöstrateger 11-12 september
 
Den 11-12 september bjuder vi in till lunch-till-lunchmöte med miljöstrateger med fokus på aktuella miljöstrategiska frågor så som Agenda 2030, klimatsmart och hållbar upphandling och cirkularitet med mera. Ytterligare information kommer senare i vår.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se och Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
 
 
Dokumentation
 
Energifrågan i bygglovsprocessen – WS 6 februari 2019
 
Presentation och diskussion kring resultatet från intervjuer med ett 20-tal kommuner och ett 20-tal entreprenörer kring arbetet i dag och önskvärd utveckling. Inspel även från Sveriges Byggindustrier, Boverket, NCC, Lerums kommun, Sveby och SKL.

Dokumentation

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
 
 
Vi som jobbar med miljöfrågor

Carl-Johan Bernelid, tfn 08-452 7176, carljohan.bernelid@skl.se (vik till 31/5)
Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 7860, kerstin.blom.bokliden@skl.se
Fredrik Bäck 08-452 7714, fredrik.back@skl.se
Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se 
Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
Maja Högvik, tfn 08-452 7671, maja.hogvik@skl.se
Michael Öhlund, tfn 08-452 7963, michael.ohlund@skl.se