Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Mars 2019
 
 
I det här nyhetsbrevet vill vi informera om det pågående arbetet med LSS-utredningen, och även ge underlag och tips för intressepolitiskt påverkansarbete i era lokalföreningar och länsförbund. Spara gärna nyhetsbreven och använd dig av dem när vi tillsammans fokuserar på att stärka LSS och stärka personer med utvecklingsstörning.

fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").

 
 
Temakvällar om god man 2019
 

Vi vill återigen påminna om temakvällarna vi arrangerar under 2019. Under året är god man/ställföreträdare ett prioriterat område för FUB. Temakvällarna som har temat god man arrangeras på fem orter under året:
Begränsat antal platser. Föranmälan krävs. Klicka på vardera ort ovan för att se mer information och för att komma till anmälan.
 
Eftermiddagsmöten
Riksförbundets kansli vill gärna träffa förtroendevalda i FUB:s och Inre Ringens länsförbund och lokalföreningar/sektioner, för att diskutera intressepolitiska och organisatoriska frågor. Vi bjuder därför in till eftermiddagsmöten med förtroendevalda, på de fem orterna, i anslutning till temakvällarna. Kansliet kommer att kontakta de aktuella länsförbunden i förväg för att höra vilka frågor som länsförbundet och lokalföreningarna och sektioner vill ta upp. OBS, anmälan krävs även till eftermiddagsträffen. Klicka på vardera ort för mer information och för att komma till anmälan. 
 
 
Stimulansbidrag för habiliteringsersättning 2019
 

Socialstyrelsen ska även i år fördela 350 miljoner kronor till kommunerna i form av stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Vi rekommenderar FUB:s lokalföreningar att bevaka att kommunen rekvirerar de anvisade medlen.

Medlen ska, som förra året, fördelas utifrån antalet deltagare i daglig verksamhet inom kommunen. Stimulansmedlen kan användas för att införa eller höja en låg habiliterings-ersättning. De får även användas för att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Utlysning av statsbidraget kommer troligen äga rum under mars. Information om detta läggs ut på Socialstyrelsens hemsida.

Stimulansbidraget 2018:
FUB:s analys visar att:
 • 115 (40 %) kommuner rekvirerade det belopp som de hade fått tilldelat.
 • 30 (10 %) kommuner rekvirerade bara del av det belopp de hade tilldelats.
 • 92 (32 %) kommuner rekvirerade inte några pengar alls.
 • 53 (18 %) kommuner rekvirerade det belopp som de fått tilldelat samt tog emot omfördelade pengar, som andra kommuner inte hade rekvirerat. Dessa kommuner fick dela på närmare 113 miljoner kronor extra utöver de tilldelade medlen. Som exempel kan nämnas Malmö, där arbetstagare på daglig verksamhet kunde dela på närmare 21,2 miljoner kronor (istället för de tilldelade knappt 7 miljoner), Västerås knappt 19 miljoner (istället för tilldelade 6,2 miljoner och Växjö som fick 10,2 miljoner (tilldelat knappt 3,4 miljoner).

Källa: Fördelning av habiliteringsersättning för 2018, Socialstyrelsen, 2018-11-27.
 

Regeringens lagförslag om andning och sondmatning som grundläggande behov vid personlig assistans

I punkt 64 i Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna samt Stefan Löfvéns regeringsförklaring redogjordes kort för regeringens fortsatta planer för LSS. Regeringen har nu lämnat lagförslag för det första steget; att återställa rätten till assistans för andning och sondmatning. Den 21 februari presenterade Lena Hallengren förslagen till lagändring.

Förslagen skickas nu ut på remiss innan den tas vidare till riksdagen.
Riksförbundet FUB kommer att besvara remissen.
 
SVT:s granskning –
Försäkringskassans felaktiga bedömningar av arbetsförmåga hos personer med funktionsnedsättningar

SVT har i veckan rapporterat om att kammarrätten i Jönköping har prövat ett mål om bedömning av arbetsförmåga när en person deltar i daglig verksamhet. Försäkringskassan och förvaltningsrätten ansåg att de uppgifter som personen, av SVT kallad Oskar, genomförde i sin dagliga verksamhet innebar att han hade arbetsförmåga och nekades aktivitetsersättning. Kammarrätten har nu ändrats Försäkringskassans beslut och uttalar ”Att NN deltar i daglig verksamhet kan inte användas som stöd för att han har en arbetsförmåga i en annan anställning i ett skyddat arbete eller en lönebidragsanställning”.

Som vi har berättat tidigare ska Försäkringskassan uppdatera sina riktlinjer för att myndighetens handläggare inte ska fatta felaktiga beslut på det här sättet. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har kommenterat händelserna: ” Unga funktionsnedsatta som har daglig verksamhet ska inte behöva söka jobb hos Arbetsförmedlingen”.
 
FUB följer utvecklingen med missförhållandena på Hultagården
 

Dick Nords situation på Hultagården ndär personal agerat kränkande och aggresivt uppmärksammades i media den 19 februari. I artikeln riktar IVO stark kritik om missförhållandena och underkänner boendets egna Lex Sarah anmälan. IVO startar nu en egen utredning där man bl.a. ska fokusera på boendets egna kontroll av verksamheten och arbetsmetoderna som används. 

Länsförbundet i Halland och Kungsbacka FUB skrev tillsammans med Willy Engebrethsen, som också är ett av FUB:s rättsombud, till vård- och omsorgsnämnden i Partille den 11 februari om de allvarliga övergrepp och missförhållanden som Dick Nord utsatts för på Hultagården. Skrivelsen innehöll även flera krav på åtgärder. 

Ordförande Jonas Mårdbrink och förvaltningschef Erika Hägg inom vård- och omsorgsnämnden i Partille besvarade länsförbundet den 20 februari med att situationen som uppmärksammats på Hultagården är oacceptabel och något som inte får förekomma. Vidare tycker Mårdbrink och Hägg att de redan klargjort detta i media, för Hultagården och för enskilda företrädare, men de säger också att de inte visste något förrän de kontaktades av media. Detta trots tidigare träffar med verksamheten och företrädare. 
 
Positiv dom – bifall till ledsagarservice i kammarrätten i Sundsvall

Rättsombudet Abbas Haghjo har varit med och drivit ett mål om ledsagarservice, som nu äntligen har vunnit bifall i kammarrätten i Sundsvall. Umeå kommun har, likt många kommuner, begränsande riktlinjer som saknar stöd i lag. Kommunerna struntar i att LSS är en rättighetslagstiftning och att det finns en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, RÅ 1995 ref 47, där domstolen uttalar att boende i gruppbostad inte hindrar att en person också beviljas ledsagning. Den enskildes samlade behov av insatser ska vara vägledande.

Nu har kammarrätten i Sundsvall gett den sökande rätt till ledsagarservice, med motiveringen att personen erbjuds vissa aktiviteter i sin gruppbostad men att han har svårt att tillgodogöra sig aktiviteterna. Kommunen har valt att inte överklaga kammarrättens dom, som nu har vunnit laga kraft.
 
IVO:s tillsyn av gruppbostäder och servicebostäder 2019
 

Inspektionen för vård och omsorgs, IVO, uppdrag är bland annat att genom tillsyn verka för att hela Sveriges befolkning får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Under 2018-2020 är personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg, ett prioriterat område för IVO. En bakgrund till denna prioritering är bl.a. att de flesta Lex Sarah anmälningarna till IVO berör felaktigt utförd insats och brister i bemötande på gruppbostäder och servicebostäder. Många anmälningar kommer även in till IVO från enskilda. Det handlar då om brister i omsorg och omvårdnad. IVO grundar sig även på en omvärldsanalys, där bland annat synpunkter från FUB beaktats (FUB-rapporter och enkätundersökning).

Under 2019 kommer IVO göra tillsyn av gruppbostäder och servicebostäder i hela landet. Urvalet görs av IVO utifrån vissa uppställda kriterier:
 • Kommuner som har minst 30 personer med insatsen bostad med särskild service för vuxna.
 • Kommuner utan systematisk uppföljning inom LSS-verksamheten.
 • Kommuner med låg kvalitet på boenden eller långa väntetider.
Kommunerna grupperas sedan utifrån förekomsten av anmälan till IVO/klagomål, Lex Sarah samt Lex Maria, enligt följande:
 • Kommuner utan något av ovanstående ärenden, s.k. ”vita fläckar”.
 • Kommuner med anmälan till IVO/klagomål, men saknar Lex Sarah eller Lex Maria.
 • Kommuner med minst en Lex Sarah eller Lex Maria (andra ärenden kan också förekomma).
För att likställa urvalet mellan kommuner och privata utförare angående storlek, tas de aktörer med som har minst sex gruppbostäder/servicebostäder i tre regioner. De nationella aktörer som har valts ut är Attendo LSS AB, Frösunda omsorg AB och Nytida AB.

Hur ska tillsynen utföras?
 • Två verksamheter inom samma kommun/privata utförare tillsynas för att få underlag att granska hur lednings- och styrningsnivån fungerar.
 • Intervjuer genomförs med personer som bor i olika gruppbostäder/servicebostäder.
 • IVO strävar efter att undersöka och föra dialog kring gruppbostädernas/servicebostädernas kvalitet och hur kommunerna/de privata utförarna arbetar för att säkerställa en säker och bra boendemiljö och omvårdnad.
En rapport om resultatet av tillsynen kommer under år 2020.
Läs mer i förstudien Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg, IVO, februari 2019.
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se