Kunskapsstöd och strukturerad vårdinformation i Öppet forum 5 mars kl.11.00
 
Nytt år och nya Öppet forum, och därmed helt nya tillfällen att utbyta kunskap och dra lärdom av varandras erfarenheter! Vid årets första tillfälle får vi en lägesbild av arbetet kring kunskapsstöd och strukturerad vårdinformation. Med oss i studion är Patrik Sundström, digitalisering SKL, samt Johan Thor och Sophia Björk, Nationell samverkansgrupp för metoder för kunskapsstöd.

Teman, datum och länkar till alla Öppet forum läggs upp i projektplatsen samt på webben. Där hittar du också ett arkiv med tidigare sändningar. Datum och tider fram till sommaren är 5 mars, 9 april, 27 maj och 12 juni, alla klockan 11.00.
Se erfarenheter från Nationellt programområde psykisk hälsa
 
Missade du öppet forum om erfarenheterna från arbetet inom psykisk hälsa? Ingen fara, alla öppna forum går att se i efterhand! Det som handlar om psykisk hälsa ser du här.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, berättade bland annat om samarbete med kommuner, tips för att enas om vad som är bästa tillgängliga kunskap, samt hur patienter, brukares och närståendes perspektiv och kunskap kan bli en del i att utveckla hälso- och sjukvård.
 
 
Du har väl bokat in årets lärandeträffar!
 
Årets lärandeträffar för nationella programområden och samverkansgrupper är planerade till den 13 mars, 15 maj och 19 november. Skriv in datumen i din kalender redan nu!

Anmäl dig till träffen den 13 mars via denna länk.

Mer information finns här på projektplatsen.
 
 
Håll dig uppdaterad med kurser och konferenser kopplat till kvalitetsregister
 
Ta del av erfarenheter kring patientsamverkan, kvalitetsregister i forskning och mycket mer kopplat till Nationella kvalitetsregister! Kurser, konferenser och webbinarier som anordnas kopplat till kvalitetsregister samlas på denna sida på webben.
 
 
Nyttja PrimärvårdsKvalitet för data, indikatorer och kvalitetsarbete  i primärvård
 
Funderar ni på hur ni kan följa data om sjukdomar och kärnområden i primärvården? PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det omfattar drygt 100 nationella kvalitetsindikatorer framtagna för primärvård, och ger stöd för vårdcentraler och rehabiliteringsenheter att följa upp och förbättra sitt arbete.

Vårdcentraler som använder PrimärvårdsKvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet. Utöver den lokala visningen kommer data från PrimärvårdsKvalitet att börja visas på Vården i siffror under 2019.

I filmen nedan (cirka tre minuter) får du också en kort introduktion till hur det fungerar.

PrimärvårdsKvalitet på webben
 
 
Ledamöter och värdskap som utses i februari
 
Ledamöter i Nationella programområden för Levnadsvanor respektive Reumatiska sjukdomar kommer att utses i februari. Även det sjukvårdsregionala värdskapet för Reumatiska sjukdomar ska beslutas om. För Levnadsvanor har Norra sjukvårdsregionen värdskap sedan tidigare.
En uppdaterad lista med alla utsedda ledamöter i Nationella programområden finns på webben.
 
 
Nu är vi också igång! 
 
Här kommer en hälsning från de nyligen uppstartade Nationella programområdena för Medicinsk diagnostik, Äldres hälsa samt Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin som hade uppstartsträff med många frågor och mycket entusiasm den 21 januari.
 
 
Nationellt kliniskt kunskapsstöd ökar takten
 
Nu ökar takten i arbetet med att revidera nationella rekommendationer i Nationellt kliniskt kunskapsstöd. I januari och februari publiceras ytterligare sexton uppdaterade rekommendationer.

– De sjukvårdsregionala ämnesgrupperna har hittat sina arbetssätt och levererar fler rekommendationer än tidigare enligt den kvalitetssäkringsprocess som vi tagit fram tillsammans, berättar projektledare Therése Eklöv. I februari gör grupperna en extra bedömning av aktualiteten för alla publicerade rekommendationer, och under våren fortsätter vi utveckla rutinerna för att säkerställa innehållets medicinska kvalitet.

31 januari driftsattes en förbättrad version av Verktyg för kunskapsstöd. Bland annat har det blivit enklare att redigera innehåll, ta hand om granskningskommentarer samt godkänna och publicera tillägg.
 
 
Programområden och samverkansgrupper tar steg framåt för liv och jämlik hälsa
 
Den 21 februari går verksamhetsplanerna för Nationella programområden och Nationella samverkansgrupper till Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) för beslut. I och med det tar grupperna ytterligare steg framåt i arbetet med att bidra till en god, jämlik och kunskapsbaserad vård. Grupperna har identifierat flera skillnader i hälso- och sjukvården med effekt på liv och jämlik hälsa. Ett fortsatt kartläggningsarbete kommer för många att äga rum under 2019, för att greppa skillnaderna inom respektive område och hur de kan minskas.
I februari och mars kommer en samlad kommunikation om gruppernas planerade insatser att göras på webben, och ett stöd att använda för att kommunicera vilka insatser som planeras tas fram.
Stegen i stort för NPO och NSG verksamhetsplan
 
 
 
Information på webben om partnerskapet med myndigheter
 
Nu finns information på webben, inklusive en PPT, om Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård, som har ingåtts mellan Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) och mydigheterna i Rådet för styrning med kunskap.

Partnerskapet på webben
 
 
Följ arbetet med nationellt högspecialiserad vård
 
Vill du få senaste nytt om nationellt högspecialiserad vård från Socialstyrelsen? Skicka då ett e-postmeddelande om det till NHV@socialstyrelsen.se så kommer du att få nyhetsbrev direkt till din e-postadress. Läs det senaste nyhetsbrevet här.
 
 
Webbinarium om rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 12 februari kl. 10.00
 
ÖJ Folkhälsa publiceras den 6 februari. Både SKL och Folkhälsomyndigheten deltar vid webbinariet den 12/2 för att berätta om nyttan med rapporten, hur den kan användas och hur den skiljer sig mot andra rapporter.

Målgrupp: De som bedriver eller har intresse för strategiskt arbete för folkhälsa och/eller använder folkhälsostatistik eller annan statistik om befolkningen.
Kostnad: 400 kronor exkl. moms per uppkoppling

Anmälan via denna länk

En kort presentation för nationella programområden om rapporten ligger också här på projektplatsen.

ÖJ Folkhälsa på webben 
 
 
Om utskicket
 
Detta utskick riktar sig till dig som har ett uppdrag i regionernas system för kunskapsstyrning, samt till dig som arbetar med närliggande frågor. Syftet med sammanhållen kunskapsstyrning är att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård där bästa tillgängliga kunskap användas i varje möte mellan vårdpersonal och patient. 

Prenumerera på utskicket och arkiv
Om du inte får utskicket direkt till din e-postadress idag men skulle vilja få det, 
registrera dig här! Via sidan hittar du även arkivet med tidigare utskick.

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa — tillsammans gör vi varandra framgångsrika!
Läs mer om kunskapsstyrning på webben