Årets första PBL Nano!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Januari 2019 PBL Nano #11
Jäv

Lektionsmål
 
Deltagaren ska få kunskap kännedom om jävsregler och verkan av jäv.

När vi handlägger ärenden och fattar beslut i ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) så måste vi självfallet förhålla oss till och tillämpa bestämmelserna i den lagen. Det finns dock även bestämmelser i andra lagar som är nog så viktiga att hålla reda för att det inte ska bli fel vid handläggningen och beslutsfattandet. Det vi närmast tänker på i denna månads Nano är bestämmelser om jäv.

Jävsregler
I regeringsformen, en av våra grundlagar, anges det att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. I såväl kommunallagen (2017:725) som i förvaltningslagen (2017:900) återfinner vi därför bestämmelser som ger uttryck för denna grundlagsfästa objektivitetsprincip, de s.k. jävsreglerna. I kommunallagen hittar vi bestämmelserna i 6 kap. 28 – 32 §§ och i förvaltningslagen finns bestämmelserna i 16 – 18 §§

Vad är reglerna till för?
Jävsreglerna syftar till att man ska undvika sådana intressekonflikter för företrädare för den kommunala verksamheten (såväl politiker som tjänstemän) och företrädare för t.ex. tjänstemän på landets länsstyrelser som gör att företrädarens objektivitet kan sättas i fråga. Jävsreglerna ska förhindra eller försvåra att någon enskild anställd eller förtroendevald gynnar sig själv eller någon närstående vid handläggning av ärenden och vid beslut. Reglerna är även till för att förebygga misstankar om att beslut inte tagits på sakliga grunder.
Jävsgrunderna

Grund för jäv
Det finns flera olika grunder för jäv och de skiljer sig något åt beroende på om vi tillämpar kommunallagen eller förvaltningslagen men i stort sett är de likartade.
Som politiker eller tjänsteman hos byggnadsnämnden föreligger jäv om exempelvis:
 • saken angår dig själv eller någon närstående,
 • ärendets utgång kan väntas medföra synnerligen nytta eller skada för dig själv eller någon närstående,
 • du eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår,
 • du eller någon närstående är ställföreträdare för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
 • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som du själv är knuten till,
 • du har fört talan som ombud,
 • du mot betalning hjälpt någon i ärendet, eller
 • det i övrigt finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för din opartiskhet i ärendet.
När föreligger jäv?
Enligt förvaltningslagen föreligger jäv om du eller någon närstående:
 • är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
 • är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
 • du har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller
 • det finns någon annan särskild omständighet som gör att din opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.
Verkan av jäv
Om en jävig person deltar i handläggningen av ett ärende tillkommer beslutet i felaktig ordning. Det innebär alltså att om t.ex. en kommuns beslut att anta en detaljplan eller att bevilja ett bygglov överklagas så kommer beslutet med stor sannolikhet att upphävas av den överprövande instansen. Som exempel kan nämnas två domar från slutet av 2018.

Dom som gäller detaljplan i Umeå
Den ena domen gäller en detaljplan i Umeå kommun. Mark- och miljödomstolen bedömde att det förhållandet att kommunens planarkitekt är far till ägaren av en fastighet som ligger i närheten till planområdet utgjorde en jävsgrund (se Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt dom den 8 november, mål nr P 1486-18).

Dom som gäller detaljplan i Grästorp
Den andra domen gäller en detaljplan i Grästorps kommun. Omständigheterna i målet var bl.a. följande. Byggherren är en kooperativ hyresgästförening i vilken kommunen utser ett antal representanter till styrelsen. En styrelseledamot och en suppleant är även ledamöter i allmänna utskottet och i kommunstyrelsen. Båda dessa personer hade deltagit i olika utsträckning i handläggningen av planärendet. En av personerna hade även deltagit i kommunfullmäktiges sammanträde om antagande av detaljplanen. Dessa omständigheter föranledde domstolen att konstatera att det förelegat jäv och att beslutet därför inte tillkommit i laga ordning (se Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt dom den 13 december 2018, mål nr P 2835-18).

Jäv gäller all ärendehantering
Om du är jävig får du alltså inte alls delta i handläggningen, vare sig beredning eller beslutsfattande. Jäv gäller för all ärendehandläggning, inte bara sådana ärenden som innebär myndighetsutövning. I begreppet handläggning ingår utredning, beredning, föredragning och beslutsfattande.

Läs mer om jäv på PBL kunskapsbanken.
 
 
Vilka är vi?
 
Det är Johan Larsson, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting samt Jonas Ledelius, länsjurist länstyrelsen Västra Götaland som står för innehållet i PBL Nano.
 
Om PBL Nano
 
PBL Nano ger dig information om Boverkets vägledning för tillämpningen av plan- och bygglagen. Varannan vecka kan du ta del av praktikertips inom lov, plan och genomförande. 
Prenumerera på PBL Nano!

Här kan du se tidigare utgåvor av PBL Nano.