Välkomna till vårt nyhetsbrev om medborgardialog och medskapande!
 
Vi rivstartade med en webbsändning för våra proffessionsnätverk den 25 januari, nu finns den att se för alla, mer info nedan. 

Vi bjuder nu också in till nytt kunskapsnätverk för förtroendvalda, mer info nedan.

Boka in Demokatidagen den 3 april!
Vi har också glädjen att presentera ett digert självstudiematerial som har prövats och utvecklats under de tre år inom SKL:s diplomernade utbildning i Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog under Hans Abrahamssons ledning, se mer nedan. 

Har du något att tipsa om som vi skall ta upp här i nyhetsbrevet: kontakta anders.nordh@skl.se

Lena /Anders/ Anna-Karin/ Malin och Nils
 
 
 
SKL: Webbsändning - Mänskliga rättigheter - hur kopplar de till medborgardialog och samverkan med civilsamhället
 
Den 25 januari höll SKL en webbsändning som riktade sig till professionsnätverken för medborgardialog repsektive samverkan med civilsamhället.

Vi möter Anna Lindström, som är projektledare för SKLs överenskommelse om att stödja kommuner och regioner i att utveckla styrsystem som genomsyras av mänskliga rättigheter.

I arbetet har projektet tagit fram en plattform för MR kommuner. Två central perspektiv är att möjliggöra för medborgarna att vara delaktiga och vikten av samhällsaktörskapet med fokus på samarbete.
 
 
 
SKL: Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället 2019-2022
 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder förtroendevalda i kommuner och regioner till att delta i nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället.

Medborgardialog används som en del i styrningen, i utvecklingen av tjänster för att skapa en effektivare verksamhet samt för att uppnå en demokratisk och social hållbarhet. Varje kommun och region har möjlighet att delta med två personer.
Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, goda internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.
 
Nätverket kommer att träffas fysiskt två gånger per år under fyra år, en gång på våren och en gång på hösten. Med första träffen den 17 maj.
Kostnad för att delta i nätverket är 1500 kr/år/person. I detta ingår nätverksträff inklusive lunch och kaffe, dokumentation samt tekniska kostnader för frukostmöten och chatt. Deltagarna bekostar resor och eventuella övernattningar.

Anmälan sensat 15 april
Frågor:  lena.langlet@skl.se  nils.munthe@skl.se anders.nordh@skl.se  
 
 
 
 
SKL: Demokratidagen 2019
 
Demokratidagen - Mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du förtroendevalda, tjänstepersoner, forskare, ideella krafter och andra intressanta föreläsare.

Utförligt program publiceras inom kort här
  • Tid: 3 april 2019
  • Plats: Clarion Sign Stockholm, Östra Järnvägsgatan 35 (i Vasastan)
  • Ort: Stockholm
  • Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner
  • Kostnad: 2 700 kr exklusive moms.
  • Sista anmälningsdag: 4 mars 2019
 


 
 
 
 
Självstudiekurs i Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog
 
Självstudiekursen har tagits fram på initiativ av Projekt Medborgardialog, Sektionen för Demokrati och styrning inom Sveriges Kommuner och Landsting. Projekt Medborgardialog startade 2006 med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i utvecklingen av medborgardialog i styrprocesser och verksamhetsutveckling för demokratiskt och social hållbarhet.

Slutresultatet som disponerats i tre sammanflätade delar (Del I Den Globala Politiska Ekonomins dynamik, Del II Sverige i en värld i förändring samt Del III Makt, medskapande och manöverutrymme) har prövats och utvecklats under SKL:s Diplomerade utbildning i Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog som vi genomfört tre år i rad under Hans Abrahamssons ledning. Det har gjort det möjligt att utforma materialet till ett kurspaket för lokala självstudier. Förutom av texter med instuderings- och uppsummerande frågor för gruppdiskussion består materialet av 26 inspelade föreläsningar som kan laddas ner från YouTube (Samhällsförändring och medborgardialog).

Kurspaketet är avsett för självstudier i grupp, och innehåller instuderings­frågor och uppsummerande gruppdiskussions­frågor.

Kurslitteraturen är uppdelad i tre delar, och finns som både e-bok och pdf-dokument.

Innehållet är skapat av Hans Abrahamsson, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.
 
 
 
 
Orust: Medborgardialogens syfte
 
Medborgardialogens syfte är att ge dig som kommunmedlem möjlighet att berätta om dina tankar och idéer i frågor som är påverkbara.

Graden av delaktighet är sammankopplat med dialogens syfte och frågeställning. Den lägsta nivån av delaktighet är information och det högsta nivån är medbeslutande. I varje medborgardialog ska graden av delaktighet vara väl kommunicerad och förankrad hos alla som deltar.

Det är kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som bestämmer när en medborgardialog är ska användas som en del i ett beslutsunderlag.
 
 
Borås: Fem idéer vill bidra till ett mer Hållbart Sjöbo
 
I oktober 2018 lanserades idébidraget inom ramen för projekt Kraftsamling Sjöbo i syfte att möjliggöra utveckling av idéer för ett bättre och mer hållbart Sjöbo. I december gick ansökningstiden ut för första ansökningsperioden. Det kom in totalt åtta bidrag men många fler än så visade ett intresse.
Detta visar på att det finns goda krafter inom lokalsamhället på Sjöbo. Många Sjöbobor besitter bra kvaliteter och idéer som kan spridas. Efter lanseringen av idébidrag har många hört av sig och haft många goda idéer och tankar om olika aktiviteter.

- Även om inte alla som hörde av sig resulterade i ansökningar av bidrag så visar det att det finns ett intresse av att engagera sig för Sjöbos utveckling, säger Pia Essunger, projektledare Kraftsamling Sjöbo.
 
 
 
 
 
Gävle: Jag föreslår!
 
Har du idéer om hur Gävle kan bli ännu bättre? Lämna förslag, rösta, kommentera och var med i debatten du med! Vad föreslår du?

Det här händer med förslag när det har skickats in
  1. Alla inlämnade förslag granskas. När ditt förslag har granskas får du ett meddelande om det har publicerats på gavle.se. Om ditt förslag av någon anledning inte kan publiceras så får du veta varför.
  2. Förslaget visas så att du och andra kan rösta på det. Du kan samla anhängare till förslaget genom att dela det i sociala medier eller skriva insändare. Du kan också diskutera förslaget i kommentarstråden. Du hittar alla dina förslag under mina förslag.
  3. Om förslaget når 50 röster under en period på 60 dagar lyfts förslaget för behandling av dina politiker. Om förslaget inte når 50 röster under de första 60 dagarna avpubliceras förslaget. Gamla förslag kan hittas under tidigare förslag.
  4. Du kan bli inbjuden att presentera ditt förslag innan politikerna fattar beslut med anledning av ditt förslag. När ditt förslag har behandlats får du ett meddelande om hur det har hanterats.
 
 
 
Uppsala: Medborgarbudget på landsbygden
 
Nu ska vi ta till vara på alla de idéer som finns bland de 50 000 personer som bor på landsbygderna i Uppsala kommun. Det gör vi genom ett pilotprojekt inom medborgarbudget, en femårig satsning med start 2018.

Pilotprojektet ska pågå i fem år. Respektive år prioriteras ett visst område vilket består av tre till fyra bygder. De fem områdena är uppdelade i relation till stråk och pågående samarbeten och/eller naturliga kopplingar mellan orterna. Områdena har olika förutsättningar, exempelvis varierar antalet invånare.

Hur stor budget varje område får beror på antalet invånare. Varje område tilldelas 60 kronor per invånare, men maxbeloppet är 900 000 kr för ett område. Budgeten justeras inför varje år utifrån uppdaterade befolkningssiffror. Siffrorna nedan bygger på 2016 års befolkningsstatistik.
 
Göteborg - Trygghetsskapande dialoger och odling vid Masthuggskyrkan
 
Förra året fick Masthuggets församling 40 000 kronor för att starta odlingar och skapa trygghetsskapande dialoger med boende kring Masthuggskyrkan. Nu vill vi veta hur det gått för dem.

Ni fick medel för dialoger vid Masthuggskyrkan rörande trygghet och trafiksituation men även odling, vad har detta betytt för er och de boende?

 
- De boende har nu ett sammanhang och ett nätverk att diskutera trygghet och otrygghet runt kyrkan. Närvaron av boende kommer att stärkas nu när odlarföreningen startade och odlingar kommer igång. Vi har nu kölistor till odlingslotterna, fortsätter Marika  Palmdahl, församlingsherde vid Masthuggets församling.
 
 
 
UK - The citizen assebly on Social care
 
The Citizens’ Assembly on Social Care brought together 47 randomly selected English citizens over two weekends to consider the question of how adult social care in England should be funded long-term.

Over the two weekends, Assembly Members took part in approximately 28 hours of deliberation, which equates to 1,316 ‘people hours’ in total.


 
 
 
SKL: Facebook grupp för medborgardialog
 
Medborgardialogprojektet har en facebookgrupp. Gruppen har skapats för att bolla frågor, tankar och idéer som rör arbete med medborgardialog i offentlig sektor. Alla som är intresserade av att bidra eller lära och lyssna är välkomna. Tanken är att vi tillsammans drar lärdomar för en bättre offentlig sektor.