Fler nya frågor än svar
 
Det händer mycket på arbetsmarknads-området just nu. Under den gångna veckan har arbetsmarknadsutredningen presenterat sitt betänkande och Arbetsförmedlingen har varslat 4500 anställda. Detta har snarare skapat fler nya frågor än svar kring vad kommunerna kan vänta sig. Vi kommer att följa utvecklingen och fortsätta våra dialoger med AF, arbetsmarknadsdepartementet och utbildningsdepartementet. Jag är glad över att Arbetsförmedlingens GD Mikael Sjöberg kommer till ArbNär och berättar om hur han ser på myndighetens framtid.
 
Per Arne Andersson, avdelningsdirektör på SKL
 
Kommunalt perspektiv saknas i Arbetsmarknadsutredningen
 
SKL håller med arbetsmarknadsutredningen om att det arbetsmarknadspolitiska regelverket behöver förtydligas. Men utredningens förslag saknar i flera avseenden det kommunala perspektivet.
 
Stort intresse för kommunernas feriejobb
 
Det finns ett stort intresse bland ungdomar för kommunernas feriejobb. Antalet sökande ökade med cirka 4000 personer jämfört med  2017. Totalt erbjöds 80 000 ungdomar ett sommarjobb 2018.
 
Höga ambitioner för studie- och yrkesvägledningen
 
SKL ställer sig bakom många av förslagen i betänkandet "Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle". Men den stora kompetensförsörjningsbrist som råder på studie- och yrkesvägledare kommer dock att medföra svårigheter för huvudmännen att genomföra föreslagna ambitionshöjningar.
 
Långvarigt biståndsmottangande minskar
 
Både det långvariga och det mycket långvariga biståndsmottagandet minskade år 2017. Det visar öppna jämförelser som nu publicerats. Att uppbära försörjningsstöd över en längre tid innebär stor risk för marginalisering och utanförskap. Att andelen med långvarigt bistånd nu minskar är en mycket positiv utveckling.
 
Konferenser:
 
Arbetsförmedligens GD medverkar på ArbNär
 
Med anledning av den senaste tidens händelser, varsel och förändrat uppdrag för Arbetsförmedlingen har vi en ändring i programmet. Generaldirektör Mikael Sjöberg kommer att medverka och berätta om hur han ser på myndighetens framtida verksamhet.
Använd kompetens rätt - breddad rekrytering i praktiken
 
Välfärden behöver anställa många nya medarbetare. Men samtidigt som bristen på arbetskraft är stor står många människor utanför arbetsmarknaden. Hur ändrar vi på detta?
 
Webbsändning: Agenda för integration
 
I webbsändningen berättar Malmö stad om Hejsvenska, ett digitalt stöd för svenskinlärning som de tagit fram. Sändningen innehåller också ett inslag från SKL:s kontor i Bryssel, en film om Hälsofrämjande etablering i Växjö.
 
Nätverk för samverkan med arbetsintegrerade sociala företag
 
SKL har ett nätverk för dig som har ett uppdrag att främja utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i kommun, region och samordningsförbund. Vi vill nu nå ut till ännu fler medlemmar. Nätverket har ett digitalt dialogrum och kommer under 2019 att ordna en fysisk träff och en konferens. Om du vill delta i nätverket maila asa.bengtsson@skl.se
 
Metodstöd för att tala om överskuldsättning
 
Konsumentverket har gett ut ett metodstöd för lokal samverkan, ”Hur mår din ekonomi?”. Metodstödet består dels av ett stöd för att underlätta den lokala samverkan och dels ett stöd för att prata ekonomi med enskilda. Stödet är översatt till sex andra språk än svenska. 
 
Utvecklingsprogram för fullföljda studier
 
Nu startar SKL Uppdrag fullföljd utbildning. Syftet är att möjliggöra och leda mot ett mer sammanhållet och hållbart nationellt arbete för en ökad andel fullföljda gymnasiestudier. För att stötta lokal och regional utveckling erbjuder SKL nu ett utvecklingsprogram med fokus på förebyggande arbete för huvudmän och deras verksamheter. Deltagarna får att ta del av kunskap och ges stöd i att utveckla den egna verksamheten.
 
 
 
 
 
 
 
Om arbete och integration
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Har du tips på ämnen eller synpunkter/frågor kring innehållet? Kontakta: Johanna Kreicbergs

Nyhetsbrevet ges ut av arbetsmarknadssektionen som är en del av SKL:s avdelning utbildning och arbetsmarknad.
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL. Dina rättigheter som registrerad