2018 ett viktigt år
 
Det gångna året 2018 var ett viktigt år för HealthInvest Partners. I mitten av december fusionerades HealthInvest Value Fund (”Value”) in i vårt flaggskepp HealthInvest Small & MicroCap Fund (”Small & MicroCap”, ”Fonden”). Förvaltningsteamets fokus ligger nu uteslutande på Small & MicroCap vilket vi tror kommer vara fördelaktigt för dig som andelsägare. Förhoppningsvis skall detta återspegla sig i förbättrad avkastning under 2019.

I samband med fusionen överfördes Values innehav till Small & MicroCap. Majoriteten av innehaven såldes, men några behölls då de bedöms ha låga värderingar jämfört med deras tillväxtpotential. Small & MicroCaps huvudinriktning mot lågt värderade bolag inom hälsosektorn kvarstår ograverad och enligt fondbestämmelserna skall övervägande delen av fondens innehav bestå av mindre bolag. Fonden kommer dock att ha en viss andel större bolag i syfte att minska likviditetsrisken i fonden samt för att ta tillvara investeringsmöjligheter även bland de större bolagen i hälsosektorn. Vi tror att detta kommer att göra fonden ännu mera attraktiv, ur ett avkastningsperspektiv såväl som ur ett riskperspektiv.
Året som passerat
 
2018 var ett år präglat av uppgång såväl som av kraftig nedgång. Vid utgången av tredje kvartalet var Small & MicroCaps avkastning cirka 10% för året, vilket var tillfredsställande. Tyvärr knäcktes helårets avkastning av det fjärde kvartalets utveckling, då fonden sjönk cirka 17%. Oro för inflation, handelshinder, aktievärderingar och konjunkturläge bidrog till periodens sura klimat. Totalt summerade fondens avkastning till cirka -8% för helåret, ett resultat vi självklart inte är nöjda med.

Även om fjärde kvartalet var svagt så var fondens risktagande kontrollerat enligt vår bedömning. Vår ambition är att Small & MicroCap ska leverera god avkastning, men samtidigt ha en lågriskstrategi med ett betavärde som är betydligt lägre än 1. Sedan start har fonden årligen avkastat 18,8% procent i genomsnitt med det svaga 2018 inräknat. Samtidigt har betavärdet uppmätts till 0,76 under 2018 och har uppgått till 0,54 sedan starten för knappt sex år sedan. Fondens lågriskstrategi fungerar alltså väl även i praktiken.
Framtidsutsikter
 
Efter den kraftiga nedgången under det fjärde kvartalet 2018 upplever vi att antalet undervärderade aktier inom hälsosektorn har ökat markant, speciellt i USA. Vi har därför ökat andelen amerikanska aktier i portföljen, och det har bidragit till att fondens geografiska fördelning är mer balanserad än vad som var fallet för ett år sedan. Vid ingången av 2019 utgör Asien (inkl. Australien) 46% av fonden (58% året innan) och Europa och Nordamerika utgör 30% (35%) respektive 24% (7%). Vi tycker det är ett sundhetstecken att det återigen går att identifiera undervärderade aktier inom hälsosektorn i USA. Historiskt har regionen utgjort ett viktigt redskap i förvaltningen för att skapa avkastning.

Hälsovårdssektorn framstår inte som högt värderad ur ett historiskt perspektiv. I dagsläget handlas sektorn som helhet till en kassaflödesmultipel på cirka 19, vilket är något lägre än medianvärdet de senaste 20 åren. Den grundläggande drivkraften för sektorn är alltjämt en åldrande befolkning som över tid skapar en ökande efterfrågan. Detta kommer att vara en medvind för hälsosektorn under lång tid framöver.

Sammantaget är vi väldigt bekväma med Small & MicroCaps innehav vid ingången av 2019. Värderingen är låg, cirka 14x fritt kassaflöde, vilket är nästan 30% lägre än hälsosektorns allmänna värdering. Det innebär således att om fonden skulle stiga med 40%, är fondens värdering trots det bara i linje med hälsosektorns medianvärde.

Fonden agerar globalt och vi letar kontinuerligt efter nya investeringsobjekt. Det finns över tusen börsnoterade småbolag inom hälsosektorn och vi väljer normalt ut de bästa 20–40 avkastningsmöjligheterna. Vårt sätt att investera baseras på att identifiera lågt värderade aktier som har utrymme för substantiell uppsida. Förutom en låg värdering ska det helst finnas någon typ av katalysator som kan öppna upp för en multipelexpansion i aktien.

Det finns tydliga hypoteser kring varje innehavs potential och katalysatorer och vår förhoppning är att flertalet ska materialiseras i närtid och därmed ge fina bidrag till Small & MicroCaps utveckling under 2019.

Efter genomförd fusion är organisationen helt fokuserad på att skapa överavkastning i HealthInvest Small & MicroCap Fund. Vi hoppas att Du som investerare vill vara med på resan.
 
Årsberättelse
Årsberättelsen beräknas finnas tillgänglig på vår hemsida i mitten av mars månad.
Kontakt
Vid frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss, via telefon: 08 440 38 30 eller via e-post: info@healthinvest.se.
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners, telefon 08-440 38 30, alternativt hämtas från hemsidan www.healthinvest.se