Trafik och infrastruktur
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
Park- och lekplatsutrustning 2017 – klart för avrop
 
Ramavtalet omfattar park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga miljöer utomhus. Avtalet inkluderar även utomhusgym, utrustning för skatepark och parkour, fallskydd, multisportarenor samt produktrelaterade tjänster. Beställare kan genom ramavtalet avropa säker och hållbar park- och lekplatsutrustning som stimulerar barns utveckling och rörelse samt skapar viktiga mötesplatser för alla, barn som vuxna, oavsett funktionsförutsättningar.

Du hittar ytterligare information här
 
 
Enkät om driftsformer för drift och underhåll
 
SKL arbetar för närvarande med en skrift om driftsformer för drift och underhåll av kommunal infrastruktur inom gatuområdet. Skriften ska redogöra för olika möjliga former för drift och underhåll, exempelvis egen regi eller entreprenad samt eventuella för- och nackdelar med de olika driftsformerna. Som ett underlag till skriften genomför SKL därför en enkät riktad till gatuchefer (eller tjänsteman i motsvarande roll) i samtliga 290 kommuner. Resultatet kommer att vara till stor hjälp i det fortsatta arbetet med skriften, som förväntas vara klar under hösten 2019. Enkäten skickas ut under februari månad.

Kontaktperson: Selda Taner, selda.taner@skl.se
 
 
Dags att lämna in uppgifter i Gatustatistik!
 
Gatustatistik är nu öppen för inmatning av 2018 års uppgifter och inmatningen ska vara färdig senast den 30 april 2019. Från och med 2020 kommer insamling av gatustatistik att ske genom Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar.

Behöver du inloggningsuppgifter? Kontakta selda.taner@skl.se
 
 
Nytt modellavtal för samarbete
 
Nu finns ett nytt modellavtal för affärsutveckling framtaget av Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Det nya affärsutvecklingsavtalet kommer att ersätta det tidigare samverkansavtalet.

Läs mer här
 
 
Vi söker en handläggare – föräldravikariat
 
Välkommen att söka jobb på SKL. Den aktuella tjänsten fokuserar på frågor som rör trafikplanering, trafiksäkerhet, trafikreglering, parkering samt automatiserade fordon. Ansök senast 25 januari.

Annonsen hittar du här
 
 
Platser kvar på årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté 31 januari
 
Det finns platser kvar på årskonferensen med Kollektivtrafikens Avtalskommitté. En heldag om avtal och upphandlingar den 31 januari.

Läs mer och anmäl dig här
 
 
Ny mötesplats för samhällsbyggande
 
Den 17–18 juni 2019 arrangerar SKL Mötesplats Samhällsbyggande. Här samlar vi erfarenhet och kunskap inom miljö, planering och byggande, näringslivsutveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsfastigheter, kultur och fritid.

Konferensen vänder sig till förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i kommuner och regioner med ett innehåll som sträcker sig tvärsektoriellt över kommunala och regionala ansvar och förvaltningar.

SKL:s Mötesplats Samhällsbyggande har ambitionen att bli en av landets viktigaste mötesplatser på området. Här samlas intressanta föreläsare för att diskutera aktuella frågor, praktikexempel presenteras och möjlighet ges att delta i studiebesök.

Mötesplats Samhällsbyggande
 
 
Kurser och konferenser
 
Kunskapsdag för politiker om kollektivtrafikens förutsättningar och möjligheter
 
En kunskapsdag för politiker erbjuds i samarbete med K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Kunskapsdagen ger ett stöd i ditt uppdrag att styra och leda kollektivtrafikens utveckling i din region och äger rum den 11 mars i SKL:s lokaler i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här
 
Cykelkonferensen i Helsingborg 22-23 maj
 
Den 22-23 maj 2019 hålls cykelkonferensen i Helsingborg.

Har din kommun eller region genomfört ett cykelprojekt som ni gärna vill dela med er av? Redan nu kan ni skicka in förslag på projekt eller ämnen som ni skulle vilja se på cykelkonferensen. Skicka dessa till ida.nelson@skl.se eller henric.storswedh@trafikverket.se