Bra förslag på insatser för unga kräver ekonomiska förutsättningar
 
SKL är positiv till flera av förslagen i utredningen om samordning av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Men kommunerna måste ges de ekonomiska förutsättningar som krävs, säger Lena Micko, ordförande för SKL.
 
Komvux blir en allt viktigare del av utbildnignssystemet
 
SKL ställer sig bakom ett förtydligat mål om vuxenutbildningens roll för arbetslivets kompetensförsörjning och nya urvalsregler. SKL delar också utredningens bedömning att det bör vara individens behov av utbildningen, inte omfattningen av tidigare utbildning, som är utgångspunkt för ett urvalsförfarande till komvux.
 
Nya satsningar på unga från SKL
 
SKL:s projekt Yrk In är en ESF-finansierad satsning som startade i augusti. Målet är att öka intresset för gymnasieskolans yrkesprogram och underlätta ungas etablering i arbetslivet, genom förbättrad yrkesutbildning.
IM-prove är ett kommande SKL-projekt som har fokus på språkintroduktion. Även det delfinansierat av ESF. Projektet beräknas starta i juni 2019. Det övergripande målet är att fler elever som kommer sent in i det svenska skolsystemet ska fullfölja sina studier och i förlängningen komma ut i arbetslivet.
 
Var en del av den digitala utvecklingen av ekonomiskt bistånd
 
SKL bjuder in kommuner att delta i ett utvecklingsprojekt för automatiseringen av handläggningsprocessen i ekonomiskt bistånd. Sista dag för anmälan är den 15 januari 2019.
 
Konferenser:
 
Se konferens om automatisering i efterhand
 
Den 7 november 2018 arrangerade SKL en konferens om automatisering av ekonomiskt bistånd. Nu finns möjlighet för dig som missade konferesen att köpa sändningen och se den i efterhand. Konferesen innehåller både inslag om juridiska frågor, arbetsprocesser, teknikval och upphandling, men tar också upp vad som är viktigt ur ett brukarperspektiv.
Fokus: Ekonomiskt bistånd
 
För 4:e året i rad arrangerar SKL en konferens med fokus på frågor som rör ekonomiskt bistånd. 2019 års konferens inleds av VD Vesna Jovic, Aktuell forskning om arbetsmarknadsområdet, digitalisering och juridiska frågor presenteras och SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog redogör för offentliga utmaningar och möjliga strategier.
Sista dag för anmälan är 1 januari 2019.
 
Rättsläget är nu klart om passiv penninginsamling
 
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ger efter att ha har prövat Vellinge kommuns fråga om reglering av så kallad passiv penninginsamling Vellinge rätt. 
 
 
 
 
 
 
 
Om arbete och integration
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Har du tips på ämnen eller synpunkter/frågor kring innehållet? Kontakta: Johanna Kreicbergs

Nyhetsbrevet ges ut av arbetsmarknadssektionen som är en del av SKL:s avdelning utbildning och arbetsmarknad.