Miljönytt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Sveriges Kommuner och Landsting ger ut detta nyhetsbrev några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor. Information finns även på www.skl.se/miljo.
Hör gärna av er om frågor som vi bör bevaka och driva.

God helg!

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn
08-452 78 63, ann-sofie.eriksson@skl.se
 
 
Energi & klimat
 
EU-kommissionen om klimatstrategi 2050
 

I november publicerade EU-kommissionen sitt meddelande A Clean Planet for All, a European Strategy long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy by 2050. Strategin betonar att EU kan leda utvecklingen mot klimatneutralitet genom att investera i realistiska tekniska lösningar, involvera medborgare och integrera åtgärder på nyckelområden som industriell policy, finansiering och forskning, samtidigt som social rättvisa säkerställs. Visionen omfattar en inbjudan till alla aktörer och medborgare att medverka i EU:s arbete med att ta fram en strategi i linje med Parisavtalet till 2020. Redan under 2018 ska EU:s medlemsstater lämna sina nationella energi- och klimatplaner.

DG Klimat webbsida med meddelandet, pressmeddelande och faktablad.
 
Boverkets energiregler ses över igen
 

Med anledning av det nya direktivet om Byggnaders energiprestanda gör Boverket en ny översyn av energihushållningskraven i BBR. En viktig kritik är att dagens byggregler gynnar värmepumpar framför fjärrvärme, vilket blivit allt tydligare i samband med certifieringar och bidrag som grundar sig på BBR. På ett seminarium i november presenterade Boverket preliminära förslag där relationen mellan el och fjärrvärme skulle motsvara ca 2,5 vilket antogs motsvara SPF för en bergvärmeanläggning i flerbostadshus. Boverket vill dock begränsa sin översyn till att justera sådana primärenergifaktorer/viktningsfaktorer för olika energislag. Remiss väntas i februari.

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 
Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regioner och landsting
 
För femte året i rad publiceras jämförelserna i samarbete mellan SKL och regionernas och landstingens miljöchefer. Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har mer än fördubblats och andelen ekologiska livsmedel mer än tredubblats sedan 2009. Förskrivningen av antibiotika har minskat med över en femtedel. Energianvändningen i landstingens lokaler har minskat med 13 procent och klimatpåverkan från medicinska gaser nästan halverats. Skillnaderna mellan regionerna är dock stora och rapporten lyfter fram flera goda exempel med en temadel om kemikalier i varor.

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 
 
EU
 
Ta chansen att påverka EU:s framtida vattenpolitik
 

EU-kommissionen har öppnat ett offentligt samråd för att utvärdera två viktiga direktiv inom vattenpolitiken – ramdirektivet för vatten och översvämningsdirektivet. Samrådet är öppet till 4 mars och syftar till att undersöka ändamålsenligheten i direktiven. Ramdirektivet, som är EU:s övergripande regelverk om vatten, berör kommuner, landsting och regioner på många olika sätt och har bland annat bäring på vattenförsörjning, avlopp, vattenkraft, infrastrukturutveckling och planering.

SKL kommer i sitt samrådssvar att lyfta ett antal aspekter som måste förändras i en eventuell kommande revidering, däribland att direktivet måste ge större utrymme för sammanvägningar och ta större hänsyn till mänsklig påverkan, att undantagsmöjligheterna måste utvecklas och möjliggöra verksamheter som fyller viktiga samhällsfunktioner som t.ex. avloppsreningsverk, bostadsbyggande och annan nödvändig infrastruktur. Har ni i er kommun exempel där direktiven har skapat problem eller andra synpunkter och kommentarer får ni gärna skicka in det till oss. Vi tar också gärna del av era remissvar om ni själva svarar på samrådet.

EU offentligt samråd

Kontakt: Maja Högvik tfn 08 452 76 71, maja.hogvik@skl.se
 
 
Hållbarhet
 
Glokala Sverige
 

FN-förbundet har i samverkan med SKL ett kommunikationsprojekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Kommunikationsmaterial tas fram i samverkan med sju pilotdeltagare. Inför år 2019 har över 80 kommuner, landsting och regioner sökt att få vara med.

Vilka det blir kommer att vara klart i januari 2019.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
WHO:s nya riktvärden för omgivningsbuller
 
WHO i Europa har tagit fram nya riktvärden för hur mycket buller utomhus som människor bör utsättas för. Riktlinjerna är framtagna för europeiska och nordamerikanska samhällen. Flera svenska studier ingår i underlaget. Standard på bostad har beaktats. Utifrån detta rekommenderar WHO att ljudnivån för t.ex. vägtrafik utomhus vid fasad begränsas till under 50 dBA som dygnsmedelvärde.

WHO:s rapport

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Substitutionscentrum
 

Substitutionscentrum har fått regeringens uppdrag att underlätta för verksamheter att fasa ut onödigt farliga kemiska ämnen i samhället. Genom rådgivning, utbildning och kommunikation samt olika substitutionsprojekt bidrar vi till att uppfylla miljömålet giftfri miljö och möjliggör en omställning till cirkulär ekonomi.

Centrumet är placerat på Rise

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
 
Taxefrågor
 
Planering och finansiering för miljökontor 21 mars 2019
 

Under hösten har vi arbetat med att presentera våra förslag på hur man kan arbeta med behovsutredningar samt hur vår nya taxa inom miljöbalkens område kopplar till dessa tankar. Det finns ett stort intresse för våra förslag och det har kommit in många frågor om hur man kan arbeta med förslagen. För att möta upp intresset planerar vi att erbjuda en workshop i planering och finansiering för miljökontoren. Tanken är att gå in mer på djupet om hur man kan arbeta med processer för behovsutredningar, tillsynsplaner, timavgifter, taxor och kostnadstäckning. Hur gör andra kommuner? Vilka frågor har dykt upp när man arbetar med SKL:s förslag på taxa? Ta chansen att fördjupa er i planerings- och finansieringsarbete och skapa nätverk med kollegor i andra kommuner.

För att få reda på om det finns ett intresse för workshop så ber vi er göra en intresseanmälan så snart som möjligt (OBS –ej bindande).

SKL:s kurser och konferenser (sök efter planering och finansiering för miljökontor)
Ytterligare information kommer senare.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 
 
Tillsyn
 
Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07)
 

Vattenförvaltningsutredningen är intresserad av att lyssna på kommunernas erfarenheter. Utredningen besökte SKL:s miljöchefsnätverk i slutet av november. Utredningen har gjort kommunbesök och kommer att göra ytterligare besök i kommunerna för att lyssna på vad kommunala företrädare har för erfarenheter av nuvarande vattenförvaltning. Anne-Sofie Eriksson, SKL är expert i utredningen.

Kontakt: Ann-Sofie Eriksson, tfn 08-452 78 63, ann-sofie.eriksson@skl.se
 
Genomförandet av MCP-direktivet
 

EU-parlamentet och Ministerrådet beslutade i november 2015 om ett nytt direktiv för medelstora förbränningsanläggningar från och med 1 upp till 50 megawatt (MW) tillförd installerad effekt. Bestämmelserna ska träda ikraft senast den 20 december 2018 för nya anläggningar och senast år 2025 och år 2030 för befintliga.

Ytterligare information på Naturvårdsverkets webbplats

Kontakt: Felix Krause, tfn 08-452 70 42, felix.krause@skl.se
 
Tillsynsvägledning
 

Riksrevisionen har under 2018 utvärderat hur tillsynsvägledning till kommuner fungerar i Sverige inom fyra områden (miljötillsyn, livsmedelskontroll, kemikalietillsyn och alkoholtillsyn). Tillsynsvägledningen fungerar huvudsakligen väl för kemikalietillsyn och livsmedelskontroll men det brister i vägledningen för miljötillsyn och alkoholtillsyn. Vanliga problem är tiden för återkoppling och kvaliteten på vägledningarna som upplevs för krångliga.

Ni hittar rapporten här

Naturvårdsverket startade augusti 2018 ett projekt "Smartare tillsynsvägledning”. Syftet med projektet är att samla aktörer och utveckla vägledningsarbetet för att stärka och bättre ta tillvara den samlade kunskapen och erfarenheterna inom miljöbalkens sakområden.
En effektiv och tillgänglig tillsynsvägledning ska ge de involverade myndigheterna relevant, likvärdigt och tillförlitligt stöd i arbetet med miljöbalken. Målet med projektet är att ta fram ett eller flera förslag till hur ett modernt sätt att arbeta med vägledning kan se ut. SKL deltar i projektet tillsammans med ett antal representanter från kommuner, länsstyrelser och Naturvårdsverket.

SKL deltar i arbetet med utveckling, effektivisering och digitalisering av tillsynsvägledningen och vi tar gärna emot synpunkter och förslag för att göra bra inspel till staten.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 
Sveriges Nätverk för Offentlig kontroll inom Livsmedelskedjan (SNOL)
 

I början av 2019 drar aktiviteterna med vårt nya livsmedelsnätverk SNOL igång. Förhoppningen är att nätverket ska bli en sammansvetsad och kraftfull aktör som representerar Sveriges 290 kommunala kontrollmyndigheter. Nätverket består av två representanter från varje län i Sverige, en från en större och en från en mindre kommun. Syftet med nätverket är bland annat att underlätta samarbete och samverkan kommunerna emellan och att involvera fler kommuner i det strategiska arbetet inom livsmedelskedjan. Det är viktigt att alla kommuners olika behov och önskemål fångas upp och att även mindre kommuner är representerade i remisshantering, regionala och nationella arbetsgrupper samt vid Santé F-revisioner.

SKL arbetar just nu för fullt med att färdigställa den digitala samarbetsytan och kommer att bjuda in nätverkets medlemmar dit inom kort. Innan årsskiftet kommer också kallelser till årsmötet 29 maj 2019 (gör gärna en notering i almanackan redan nu!) samt till de regionala skype-möten som kommer att hållas under året. Dagen innan årsmötet, den 28 maj, har vi även planerat för en utbildningsträff om SANTE F-revisioner. Representanter från Livsmedelsverket, kommuner och från EU-kommissionen berättar om hur revisionerna går till och om hur vi tillsammans kan förbereda oss och bli bättre.

Kontakt: Maja Högvik tfn 08-452 76 71, maja.hogvik@skl.se eller Michael Öhlund,
tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 
 
Övrigt
 
ArtDatabanken vill vara ett stöd i kommunernas miljöarbete
 
 
Sveriges Lantbruksuniversitets ArtDatabanken erbjuder Sveriges kommuner att prenumerera på deras tjänster. Kunskap om arters utbredning är viktig i många sammanhang, inte minst i kommunernas miljöarbete och stadsplanering.

- ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper och vi ger bland annat expertstöd till samhället. Många kommuner vet inte att vi erbjuder tjänster som ger åtkomst till artinformation som skulle underlätta deras beslutsfattande och fysiska planering, säger Lena Sundin Rådström, chef på ArtDatabanken.
ArtDatabanken är en del av SLU och bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser.

ArtDatabanken

Konferenser och seminarier
 
SKL:s miljöutbildning för miljöpolitiker 6 mars
 
Utbildningen riktar sig till politiker som sitter i en nämnd inom miljö- och hälsoskydd med fokus på myndighetsfrågor. Men även nämndens service, rådgivningsroll och frågor såsom klimatarbete, hållbarhet, Agenda 2030 och miljömål tas upp. Vad skiljer en myndighetsnämnd från en operativ nämnd, jäv, vilka krav på planering ställs, miljöbalk, livsmedelslag, m.m. Möjligheter till samarbete kommuner emellan – avtalssamverkan.

Inbjudan och program kommer i januari. Det är ett speciellt år då det är valår och många nya politiker som kanske tidigare inte suttit i en myndighetsnämnd. Utbildningen kommer att hållas på SKL i Stockholm.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se eller Carl-Johan Bernelid, tfn 08-452 71 76, carljohan.bernelid@skl.se
 
SKL:s Presidiedagar för bygg- och miljönämnder 1-2 april
 
Konferensen riktar sig till presidier och chefer inom plan, bygg och miljö. Inbjudan och program samt ytterligare information kommer senare. Det är ett speciellt år då det är valår och vi förväntar oss många nya politiker denna gång. Konferensen kommer att hållas på Elite Hotel Marina Tower Stockholm.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 7860, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Presentation av SKL:s nya branschriktlinjer för livsmedelshantering inom skola, vård och omsorg 15 mars
 
Nu är våra nya branschriktlinjer snart klara! 15 mars bjuder vi in dig som arbetar med livsmedelshantering inom skola, vård och omsorg till en dag där vi presenterar vår nya plattform. Föreläsningar, diskussioner och första inblicken på vår nya plattform. Sprid informationen till era kollegor. Mer information kommer senare.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se eller Maja Högvik
tfn 08 452 76 71, maja.hogvik@skl.se
 
Miljöbalksdagarna 2019: Hållbara principer i ett samhälle som förändras
 
Programmet för Naturvårdsverkets konferens om miljöbalken börjar ta form och är nu öppet för anmälan. Konferensen fokuserar på miljöbalken och hur dess grundprinciper kan tillämpas för en omställning till ett mer hållbart samhälle. Den kommer även uppmärksamma att miljöbalken fyller 20 år.

Läs mer och anmäl dig här
 
VGR:s webbutbildning om klimatsmart mat
 
Västra Götalandsregionen har tagit fram en webbutbildning kring klimatsmart mat. Främsta målgrupp är måltidspersonal i offentliga verksamheter både i kommuner och landsting/regioner.

Utbildningen som är gratis och tillgänglig finns här
 
 
Dokumentation
 
Klimatsmart och hållbar upphandling – 12 november i Stockholm
 
Upphandling är en strategisk ledningsfråga för kommunen och ett kraftfullt lokalt verktyg för hållbarhet. Ta del av presentationer om erfarenheter från Helsingborg, Göteborg och Stockholm samt aktuella ramavtal hos SKL Kommentus, stöd från Upphandlingsmyndigheten, nya metoder för livscykelbaserad upphandling och innovationsupphandling.

Dokumentation

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se eller Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 
 
Vi som jobbar med miljöfrågor

Carl-Johan Bernelid, tfn 08-452 7176, carljohan.bernelid@skl.se (vik till 31/12)
Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 7860, kerstin.blom.bokliden@skl.se
Fredrik Bäck 08-452 7714, fredrik.back@skl.se
Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se (föräldraledig till 31/12)
Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
Maja Högvik, maja.hogvik@skl.se
Michael Öhlund, tfn 08-452 7963, michael.ohlund@skl.se