Arenan som gett insikt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nummer 4     december  2018
 
 
2018 - ett intensivt år
 

Ett intensivt arbetsår går mot sitt slut! Äntligen får vi alla nu lite välförtjänt vila.

När jag summerar årets insatser (som vi gjort tillsammans med er!) känner jag värme och stolthet. För att bara plocka några russin ur kakan följer här några exempel.


Under 2018 har vi fortsatt att sätta frågan om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i centrum. Tillsammans med stadsdelen Västra Göteborg har vi lett ett arbete där staden nu identifierat konkreta förbättringsåtgärder inom områden som arbetsmarknad, kultur och fritid, boende samt hälsa och omsorg – allt med syftet att göra staden mer jämlik och tillgänglig för alla. Under 2018 har vi genomfört en rad kunskapshöjande insatser om vikten av tillgänglighet och universell design. Bland annat öppnade vi Insiktsarenan på Norra Hamngatan – en unik arena där stadens medarbetare prövat på olika insiktsövningar. Vi har också besökt ett 25-tal ledningsgrupper, genomfört en tvådagarskonferens om funktionshinderfrågor med mera. Under året har vi informerat och haft dialog med närmare 1 000 personer i staden kopplat till funktionshinderfrågor.

Tillsammans med bostadsföretag, såväl kommunala som privata, har vi säkrat boendelösningar för olika grupper. I år kan ytterligare 462 vuxna och 254 barn som tidigare varit hemlösa fira jul i en egen lägenhet. Dessutom har 576 vuxna och 400 barn, som är nyanlända i Göteborgare kunnat flytta in i en lägenhet. Aldrig tidigare har privata bostadsföretag lämnat så många lägenheter som de gjort i år, cirka 250 lägenheter!

Efter lång väntan trädde den nya lagen om bostadsanpassning ikraft 1 juli i år. Vi har kommunicerat ut de viktigaste förändringarna till våra samverkanspartners samt anpassat blanketter och system.
Lagen innebär bland annat skärpta krav på godkännande från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare, tydliggörande att det är personen med funktionsnedsättning som själv måste ansöka om bidrag samt att bidrag inte längre beviljas för boende på särskilda boenden som bostad med särskild service eller äldreboende.

Slutligen vill jag tacka alla våra läsare och samarbetspartners för ett gott samarbete! Önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Erik Gedeck, chef boendeavdelningen
 
 
I det här numret kan du läsa om:
 
- NKI-undersökning
 
- Den tillgängliga staden

- Ny plan mot hemlöshet tas fram

- Nytt avtal med fastighetsägarna

 
 
Bra betyg till boendeavdelningen
 

För att förbättra servicen för kunderna/brukarna har kontoret genomfört kundundersökningar. Boendeavdelningens resultat av NKI(Nöjd-Kund-Index)-undersökningen är positiva.

Boendeavdelningens kunder är nöjda med den service och det bemötande de får från avdelningen.
Totalt har boendeavdelningen gjort fyra enkätundersökningar för olika målgrupper: sökande av bostadsanpassningsbidrag, hyresgäster med kommunala kontrakt, remittenter för kommunala kontrakt och fastighetsägare som lämnar lägenheter för kommunala kontrakt.
-Syfte med att göra kundundersökningar är att vi ska få en ökad insikt om våra kunders förväntningar och behov. Genom att förstå vad som gör dem nöjda kan vi utveckla och anpassa vår verksamhet till det bättre, säger Peter Öste, verksamhetscontroller, boendeavdelningen.
 
Återkoppling viktig
 
Sammantaget för alla målgrupper blev NKI-nivån 76. Ett NKI över 70 indikerar hög kundnöjdhet, vilket innebär att flertalet av enkätens frågor besvarats med höga betyg. Det höga betyget medför att verksamheten kan fortsätta det arbete som görs idag för att bibehålla nivån.
Samtidigt finns det olika områden att fokusera på för att öka kundnöjdheten.
För sökande av bostadsanpassningsbidrag är det främst att personalen är tillgänglig, är engagerade, snabbt svarar på frågor och visar förståelse för kundernas förutsättningar och behov. Även handläggningstid och veta vem som gör vad är viktigt. Resultatet visar också att endast varannan sökande vet vem som ansvarar för att anpassningen utförs.
För hyresgäster med kommunala kontrakt är det viktigt att veta vart de ska vända sig med frågor och att personalen är tillgänglig och engagerad. Det sistnämnda omfattar även remittenterna som också tycker det är viktigt att de får återkoppling inom rimlig tid. För fastighetsägarna är det viktigt att få stöd när ett hushåll inte sköter sitt boende och att avhysningsärenden hanteras på ett bra sätt.
Fotnot. Remittent är den tjänsteperson som skriver remiss för att en hyresgäst ska få kommunalt kontrakt.
 
 
Konferens som gav aha-upplevelser
 
 
Staden ska funka för alla
Under två dagar fick 200 kommunanställda en rejäl möjlighet att lära sig mer om hur staden kan bli mer tillgänglig - för alla.

Det skedde vid den funktionsrättskonferens som fastighetskontoret anordnade på Svenska Mässan 6-7 december. Marie Persson chef på utvecklingsenheten på fastighetskontorets boendeavdelning och Maria Bernström Printz, utvecklingsledare, är uppenbart nöjda när de summerar de två välfyllda dagarna.
-Det var två härliga dagar där vi kände att det verkligen finns ett sug bland stadens medarbetare att få jobba med de här frågorna. Åtskilliga fick svar på hur det kan gå till, och tog det med sig tillbaka till sin verksamhet, säger Marie Persson.
-Många fick aha-upplevelser. I en stor stad som Göteborg vet man ofta inte vad grann-förvaltningen gör. Men det fick man ta del av på konferensen och det gav säkert nya idéer och tankar, fyller Maria Bernström Printz i.
Fem perspektiv
 
Sammanlagt innehöll konferensen ett 30-tal föredrag inom vitt skilda områden som främst rörde fem perspektiv av funktionsnedsättning: syn, hörsel, rörlighet, allergi och kognitiva funktioner.
Ett mycket uppskattat prova-på-arrangemang var att inta lunchen utan att kunna se.
-Att på det här sättet äta en mörkerlunch är för den seende en verklig utmaning. Det var så många som anmälde sig att matplatserna blev fullbokade, berättar Maria Bernström Printz.
Både enskilda personer och organisationer förmedlade hur det kan vara att leva med funktionsnedsättning och några av stadens förvaltningar och bolag redovisade det arbete som görs för att öka tillgängligheten.
  • Västtrafik beskrev hur anropstrafik kan kopplas ihop med linjetrafiken.
  • Trafikkontoret redovisade arbetet med slätagångsstråk och kontrastmarkering av trappor.
  • Got Event visade sin app med både syn- och teckentolkning.
  • Park och Natur redogjorde för hur varje lekplats ska ha något kul för alla.
-Park och Natur har som ledstjärna ”mer åt fler”, och det märks att de numera jobbar väldigt kompetent med tillgänglighetsfrågorna. Det är viktigt att det inom en organisation finns en eller flera eldsjälar som för arbetet framåt, säger Marie Persson.
Det här vara första gången som det ordnas en funktionsrättskonferens i stadens regi, men både Marie Persson och Maria Bernström Printz lovar att verka för att den ska upprepas nästa år, och då gärna i anslutning till 3 december som är internationella funktionsrättsdagen.
-Årets två dagar visar att det finns ett tydligt behov av ett sådant arrangemang, säger Marie Persson.
 
 
Ny plan om hemlöshet
 

Trots en kraftig befolkningsökning som sammanfaller med stor bostadsbrist ligger antalet hemlösa kvar på oförändrad nivå i Göteborg. Det konstaterades vid den hemlöshetskonferens, med 170 deltagare, som arrangerades i Angereds arena 29 november.


Bakom arrangemanget en dag om hemlöshet stod Göteborgs stad tillsammans med Stadsmissionen, Räddningsmissionen och tidningen Faktum.
Som förklaring till att hemlösheten kunnat hållas tillbaka lyftes några insatser:
  • 600 lägenheter till bostadslösa barnfamiljer har gett över 1 000 barn en fast bostad.
  • Antalet lägenheter till hemlösa, så kallade kommunala kontrakt, har ökat med cirka 30 procent.
  • Ökat byggande, just nu pågår byggandet av 7 700 bostäder.

Dessutom har arbetet utifrån hemlöshetsplanen medfört en kraftfull satsning på metoden Bostad först för målgruppen som står längs ifrån bostadsmarknaden.

Bland de frågor som diskuterades på konferensen var Göteborgs Stads hemlöshetsplan, vem stadens bygger för, allmännyttans roll och vad som görs för akut hemlösa barn.
Media bevakade konferensen och därför har frågan om hemlöshet även i efterhand fått en omfattande och bra genomlysning.

Ny plan mot hemlöshet 2019

Hemlöshetsplanen går ut vid årsskiftet 2018/2019. Under 2019 påbörjar fastighetskontoret arbetet med att ta fram en ny hemlöshetsplan. Ett antagande i kommunfullmäktige beräknas kunna ske under hösten 2019. Fram till dess föreslås den nuvarande planen fortsätta gälla (2015–2018 års plan).
 
Fotnot.Personer som har bostad genom kommunalt kontrakt räknas som hemlösa. Först när de har eget kontrakt är de inte med i statistiken.

 
 
 
Avtalet ska ge fler bostad
 


Ett nytt samarbetsavtal har slutits mellan Göteborgs stad och fastighetsägare i Göteborg. I avtalet finns bland annat nya skrivningar som gäller uppehållstillstånd, boendereferenser och plan för när hushåll ska få besök.

Avtalet, med syfte att hjälpa de hushåll som har svårt att komma in på den reguljära bostadsmarknaden, är en uppdatering av avtalet från 2010. De personer som kan komma i fråga är göteborgare med sociala eller medicinska förtursskäl, till exempel tidigare missbruk, skulder och personer som är utsatta för våld i nära relation.

I avtalet från 2010 fanns inte Bostad först med. Bostad först innebär i korthet att en hemlös person kan få flytta in direkt i en bostad, och att det samtidigt sätts in omfattande stöd för att undanröja de hinder som orsakat hemlösheten.
-I avtalet är vi även tydliga med att markanvisningen är ett viktigt instrument för att få fram kommunala kontrakt, säger Thomas Martinsson, chef på fastighetskontorets bostadsenhet.

Mer flexibelt

Kraven på hur ofta ett hushåll med kommunalt kontrakt ska få besök har förändrats. Tidigare var regeln att stadsdelsförvaltningen skulle uppsöka hushållet var tredje månad. Med nya avtalet är det mera flexibelt. Första besöket ska ske inom tre månader, men därefter blir det en individuell plan.
-Att ha en bestämd frekvens var kanske en god tanke. Men nu ser vi mer efter behoven, och för vissa kan det bli tätare med besök, och för andra glesare, säger Thomas Martinsson.
En annan uppdatering gäller uppehållstillstånd. Det krävs inte längre att det ska vara permanent, även tillfälligt kan räcka för att få förtur.
-Det är en anpassning till verkligheten. Socialtjänstlagen gör inte någon skillnad på de olika uppehållstillstånden och då kan det verka märkligt om vi gör det, säger Thomas Martinsson.
Även reglerna kring referensboende har förnyats och anpassats efter rådande förhållande. I ett referensboende ska hushållet ges möjlighet att visa att de krav som ställs på hyresgäster enligt hyreslagen är uppfyllda. Tidigare krävdes att de omkringboende i flerfamiljshuset hade förstahandskontrakt. Med nya skrivningen går det bra även om de kringboende bor med andrahandskontrakt.
-Det vi vill få fram är ju om hushållet sköter sina åligganden, och då spelar det inte någon roll vilken typ av kontrakt grannarna har, säger Thomas Martinsson.