Erfarenheter från nationellt programområde psykisk hälsa i Öppet forum 12 december – ny samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation – lärdomar från nationellt programområde för hjärt- och kärlsjukdomar om uppgiften kring nivåstrukturering
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hallå där Bertil Lindahl, ordförande i Nationellt programområde för Hjärt- och kärlsjukdomar..
 
.. hur tog ni er an uppgiften med nationellt högspecialiserad vård (nivåstrukturering)?
I tre steg. Vi började med att gå igenom vilka behandlingar, interventioner och utredningar inom hjärta-kärl som vi vet har små volymer och är av sådan art att de kan vara fördelaktigt för patienten att området bedrivs som högspecialiserad vård. Vi skapade på så sätt en första bruttolista över potentiella områden för högspecialiserad vård.

Listan diskuterade och förankrade vi på hemmaplan i våra respektive sjukvårdsregioner i två omgångar. Vi fick värdefull återkoppling som har hjälpt oss att uppdatera listan, kunna bekräfta vissa saker, samt stryka eller lägga till andra.

Nu diskuterar vi en lista med dels klara rekommendationer till Socialstyrelsen och ett par områden som vi märkt med ”eventuellt”. Tack vare förankringen på hemmaplan, som har varit en grundläggande del i hela processen, så fick vi både bättre förståelse och tydligare motiveringar kring områden att lämna till Socialstyrelsen.
 
Vad var svårt – och hur löste ni det?
Vi märkte att det ibland är svårt att göra avgränsningar, till exempel i de fall som led i utredningen av patienten kräver väldigt avancerade undersökningar som kan/ska göras på ett fåtal ställen, men där inledande undersökningar måste göras där patienten först möter vården. Dessa exempel har vi noterat att de behöver djupare utredning och det blir ett arbete för expertgruppen i nästa steg.

Var det något som överraskade er i arbetet med uppgiften?
Ja! Det har varit relativt enkelt att enas om områden som kan vara aktuella för nationellt  högspecialiserad vård!

Vad tror ni det beror på?
Vi har patients perspektiv med oss i alla diskussioner – att tänka och prata om VAD som bör bedrivas som högspecialiserad vård för att det ska bli bra för patienten, och undvika att diskutera var vården eventuellt ska bedrivas. Det hjälpte oss att hålla fokus i arbetet och enas om den lista som nu ska lämnas in. En stegvis process tycker vi också har fungerat bra för oss, men det kan säkert finnas många andra sätt som fungerar minst lika fint.
Presentation och podd om koncentration av den högspecialiserade vården på nationell nivå
 
På projektplatsen ligger en presentation från Socialstyrelsen om nivåstruktureringsarbetet, ni hittar den här. Socialstyrelsen har också gjort en podd om högspecialiserad vård som kan vara användbar för den som vill lära sig mer om ämnet, lyssna här.
 
 
Ta del av erfarenheter från NPO Psykisk hälsa i Öppet forum 12 december kl. 11.00
 
Med oss i studion har vi Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa. Hon kommer bland annat att berätta om vad som har varit framgångsfaktorer för arbetet och om hur samverkan med kommunerna har byggts upp. 

Se webbsändningen och skicka in dina frågor/reflektioner i livechatten här

Uppdrag Psykisk Hälsa tillkom genom en överenskommelse som funnits mellan regeringen och SKL sedan 2008, och en del av arbetet utgörs nu av NPO psykisk hälsa.
Se också Öppet forum om Stärk uppföljning och analys!
 
Missade du Öppet forum om stärkt uppföljnig och analys? Ingen fara, alla öppna forum går att se i efterhand! De ligger som länkar i mappen på projekplatsen för Öppet forum (under presentationsmaterial). Det som handlar om stärkt uppföljning och analys ser du också här.
 
 
Ny nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation
 
En nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation ska startas upp. Det beslutade Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) vid sitt senaste möte den 23 november. Behovet av samordning i vårdinformationsfrågor är stort för att lyckas skapa en god och jämlik vård, varför gruppen nu kommer till. Inom kort kommer det alltså att finnas sju samverkansgrupper i landsting och regioners system för kunskapsstyrning. En specifik uppdragsbeskrivning ska tas fram som för de andra samverkansgrupperna, och ledamöter kommer att nomineras under början av 2019.
Läs mer om samverkansgrupperna
 
 
Få koll på hur du använder Vården i siffror med instruktionsfilmer
 
Nu finns nio instrutionsfilmer om Vården i siffror. Bland annat kan du lära dig hur du arbetar med att visa diagram i verktyget, exporterar data till Excel, hitta en indikator och mycket mer. Det finns även en film om vad Vården i Siffror är, kolla in filmerna här:
https://vimeo.com/user91150059
 
 
 
Steg i stort fram till färdig verksamhetsplan
 
Den 18 december är sista dagen att skicka in reviderade verksamhetsplaner för nationella programområden och nationella samverkansgrupper till kunskapsstyrning-vard@skl.se. Nedan beskrivs de stora dragen i processen fram till färdig verksamhetsplan.
 
 
Ledamöter i nya Nationella programområden utsedda
 
Ledamöterna i de Nationella programområdena för Äldres hälsa, Medicinsk diagnostik respektive Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har utsetts. En uppdaterad lista med alla ledamöter i uppstartade NPO finns på webben.
 
 
Rutin för att boka möten för NPO och NSG
 
Nu finns en rutinbeskrivinig för hur ni bokar lokal och mat i samband med möten i NPO/NSG, hanterar mötesdokumentation, passerkort till SKL-huset, lägger upp era möten i projektplatsen med mera. Ni hittar rutinen här på projektplatsen.
Uppdrag och nominering till NAG
 
Mallen för nationella arbetsgruppers uppdrag har fått sin första uppdatering efter återkoppling. Nu finns också en beskriven rutin för nominering till NAG upplagd på projektplatsen:
Uppdragsbeskrivning NAG i NPO
Uppdragsbeskrivning NAG i NSG
Checklista kompetensinventering
Kontakt med professionsföreningar
 
Nu finns en färdig rutin för hur ni tar kontakt med professionsföreningar.
Ni hittar den här: 
 
 
Material från lärandeträffen den 21 november
 
Ett stort tack till alla er som deltog vid lärandeträffen! Presentationen från dagen ligger här på projektplatsen. Boka in datumen för vårens lärandeträffar den 13 mars och den 15 maj i era kalendrar redan nu!
 
 
Se filmen om Öppna jämförelser Folkhälsa – en rapport ur befolkningsperspektiv
 
Vad är ÖJ Folkhälsa som kommer att publiceras i februari, och hur skiljer sig den från Hälso- och sjukvårdsrapporten? Hur kan rapporten komma till nytta för nationella programområden de kommande åren, till exempel i GAP-analyser?
Om detta och mer berättar Elisabeth Skoog Garås, SKL, i filmen nedan (cirka 4 minuter), klicka på den för att spela upp!
En kort presentation för nationella programområden om rapporten ligger också här på projektplatsen.
 
 
Fokus 2019 för partnerskapet med myndigheter
 
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård, som har ingåtts mellan Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) och mydigheterna i Rådet för styrning med kunskap, kommer att ha fyra prioriterade fokusområden under 2019:
  • Modell för behovs- och omvärldsanalys
  • Patientdelaktighet i kunskapsstyrningen
  • Stöd till nationella utvecklingsarbeten rörande digitalisering
  • Tillfälliga regeringsuppdrag och satsningar
Tanken är att några nationella programområden testar modellan som tas fram för behovs- och omvärldsanalys så att den kan utvärderas och finslipas innan den används brett.
Läs mer om partnerskapet på projektplatsen, i januari kommer det finnas presentaionsmaterial om partnerskapet på projektplatsen och information på webben.
 
 
Nytt vårdprogram om cancerpatienter vars tillstånd kräver akutvård
 
Personer som haft eller har cancer kan senare drabbas av allvarliga och livshotande tillstånd till följd av sin sjukdom eller behandling. Det kan till exempel handla om neutropen feber, hyperkalcemi eller ryggmärgskompression. En snabb handläggning kan då vara helt avgörande för utgången för dessa patienter. Allt fler cancerpatienter behandlas dessutom långt från sina hem, vilket gör att de söker vård för biverkningar och seneffekter inom andra delar av vården än vid den behandlande kliniken.

Kunskapen om dessa akuta tillstånd och vikten av ett snabbt omhändertagande är inte så utbredd inom övriga delar av vården. Regionala cancercentrum i samverkan (som utgör NPO cancer) har därför tagit fram ett nationellt vårdprogram för akut onkologi, som vänder sig till vårdpersonal på andra kliniker än de som vanligtvis behandlar cancerpatienter.
Vårdprogrammet kommer att ligga på RCC:s hemsida.
 
 
En hälsning från Nationella kvalitetsregisters rundabordsmöte 2018
 
I oktober var det möte för samtliga registerhållare för Nationella Kvalitetsregister (NKR). Syftet med dagen var att belysa pågående förändringar inom NKR samt lära och diskutera inför 2019.

Samarbetet mellan NKR och de nationella programområdena presenterades av NPO Nervsystemets sjukdomar av Docent Mia von Euler och processledare Anna Benemark samt Elisabet Waldenlind, Svenska Neuroregister (från vänster på bilden nedan: Waldenlind, Benemark, von Euler).

På plats fanns också Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen – båda ledamöter i nationella ledningsfunktionen för NKR. De svarade på publikens frågor om NKR i framtiden, ekonomi och läget inför 2019.

Material samt frågor och svar från mötet finns på kvalitetsregister.se.
 
 
Om utskicket
 
Detta utskick riktar sig till dig som har ett uppdrag i Landsting och regioners system för kunskapsstyrning, samt till dig som arbetar med närliggande frågor. Syftet med sammanhållen kunskapsstyrning är att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård där bästa tillgängliga kunskap användas i varje möte mellan vårdpersonal och patient. 

Prenumerera på utskicket och arkiv
Om du inte får utskicket direkt till din e-postadress idag men skulle vilja få det, 
registrera dig här! Via sidan hittar du även arkivet med tidigare utskick.

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa — tillsammans gör vi varandra framgångsrika!
Läs mer om kunskapsstyrning på webben