EU och internationellt nr 2 2018
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vesna Jovic om SKL:s EU-arbete
 
Under våren 2017 tillträdde Vesna Jovic som ny vd för SKL. I samband med att förbundets brysselkontor firade 25 år ställde vi några frågor till henne.

SKL har haft kontor i Bryssel i 25 år. Varför är det viktigt att vara på plats i Bryssel?

– I Bryssel kan man suga åt sig information och kunskap som kan vara svår att nå från Sverige, det ”som det pratas om just nu”. Avstånden till tjänstepersoner och förtroendevalda i institutionerna är korta. Sedan flera år tillbaka arbetar vi aktivt på SKL med att få förtroendevalda och tjänstepersoner på lokal och regional nivå, liksom i alla delar inom SKL, att förstå var i beslutsprocesserna och i påverkansarbetet på EU-arenan som den lokala och regionala nivån bäst kan göra sina röster hörda. Arbetet inom Regionkommittén har haft stor betydelse, och den spelar fortfarande en stor roll, både när det gäller att föra fram det lokala och regionala perspektivet i institutionerna, men faktiskt också i förankringen av EU-arbetet på hemmaplan i Sverige.

SKL sitter tillsammans med systerorganisationer från andra länder i ett hus som kallas House of Municipalities and Regions. Kan du berätta mer om valet att ha ett kontor där?

– Det är fantastiskt utifrån både ett omvärldsbevakningsperspektiv och ett påverkansperspektiv. Det är lätt att knacka på dörren till våra danska eller lettiska grannar och fråga dem om vad de tycker i en viss fråga. Vi kan använda våra rumänska grannars kontaktnät för att påverka i en annan fråga. Vi får tillgång till samlad analyskraft från samtliga systerorganisationers hemmakontor. Tillsammans har vi talat med en röst när det gällt förslag som energieffektivisering, provtagning av badvatten, gemensamma insatser mot antibiotikaresistens, arbetsgivarfrågor, stadsutveckling, regional utveckling, en gemensam alkoholstrategi, dricksvattenfrågor, miljötillsyn och många andra initiativ – alla viktiga frågor att ta tag i gemensamt.

Vad är den stora framtidsfrågan för kommuner, landsting och regioner i EU framöver?

– Oj, det finns flera! En är naturligtvis EU:s framtida långtidsbudget för åren 2021–2027. Den sätter ramarna för all EU:s politik, däribland sammanhållningspolitiken, EU:s forsknings- och innovationspolitik och satsningar på unga och integration av nyanlända – centrala frågor för svenska kommuner, landsting och regioner. En annan är EU-samarbetets framtid. EU innebär så mycket gott för våra medlemmar och tillsammans med andra kommuner och regioner i Europa kan vi verkligen demonstrera det europeiska mervärdet.

Mer information:
På gång inom EU hösten 2018
 
SKL välkomnar förslaget om EU:s nya långtidsbudget
 
SKL antog den 14 september ett yttrande om EU:s framtida långtidsbudget för åren 2021-2027. SKL välkomnar kommissionens förslag som är välavvägt när det gäller prioriteringar och fördelning av medel. SKL är även positiva till att medel ska kunna villkoras om medlemsstater bryter mot rättsstatens principer samt till föreslaget om nya egna meden, som vi tror kan ha goda effekter på utsläppen av växthusgaser och genomförandet av den europeiska plaststrategin.
 
Däremot saknar vi ett tydligt jämställdhetsperspektiv i budgeten och i förslag till fonder och program. Vi saknar också en väldefinierad långsiktig strategi för den nya programperioden, såsom Europa 2020-strategin i nuvarande programperiod. Detta är ett mycket bra sätt att länka lokala och regionala satsningar till gemensamma europeiska målsättningar och på så sätt tydligt demonstrera vår samhörighet och det europeiska mervärdet i EU.
Mer information
SKL:s yttrande om EU:s framtida långtidsbudget 2021 - 2027
På gång inom EU hösten 2018

Kontakt
Annika Lindberg
 
Foto: Lukasz Kobus © Europeiska unionen , 2018, källa: EC - Audiovisual Service
 
 
Lars Danielsson, Sveriges EU-ambassadör - Lena Micko, Ordförande SKL - Vesna Jovic, VD SKL

 
EU vill se renare fordon - landets kollektivtrafik berörs
 
SKL:s Brysselkontor 25 år
2018 markerar en historisk milstolpe i SKL:s historia. Förbundet firar 25 år på plats i Bryssel, vilket högtidlighölls den 9 oktober med ett mingel i Brysselkontorets lokaler. Närmare 200 inbjudna gäster fick bland annat höra EU-ambassadör Lars Danielsson och SKL:s ordförande Lena Micko tacka för ett gott samarbete de gångna åren, men också om vikten av ett fortsatt starkt svenskt engagemang i Bryssel. ”Tillsammans är vi starkare” förtydligade Vesna Jovic, VD SKL.

Mer information
SKL:s brysselkontor
 
Kontakt: 
Marcus Stolte Holmberg
 
 
EU-strategier för plast och rena vägtransportfordon
 
Den 10 oktober sammanträdde ENVI-utskottet i Europaparlamentet för att bland annat diskutera minskningen av plastprodukters inverkan på miljön och främjandet av rena och energieffektiva vägtransportfordon, två viktiga frågor som SKL följer särskilt noga å medlemmarnas vägnar. Utskottets yttrande antogs, vid en första bedömning till stora delar i enlighet med förbundets linje, och ska nu omröstas i plenum den 23 oktober.
 
Mer information:
På gång inom EU hösten 2018

Kontakt: 
Marcus Stolte Holmberg
 
 
Få nya förslag i Junckers sista linjetal
 
Årets tal av Jean-Claude Juncker var ett avskedstal och ett tal om kärleken till Europa, en historiebeskrivning av ett Europa i fred och en genomgång av en rad politiska prioriteringar och mål. Kommissionen har nu lagt fram alla lagförslag om de tio prioriteringarna som de åtagit sig. Årets tal fokuserade på vikten av att slutförhandla befintliga förslag innan EP-valet i maj. Dessa beskrevs i vad kommissionen kallar en "avsiktsförklaring". Även ett fåtal nya förslag presenterades. Däribland Kommissionens rekommendation om ett europeiskt format för utbyte av elektroniska patientjournaler, som SKL kommer bevaka särskilt.
 
Mer information:
Kommissionen: tillståndet i unionen
Tillståndet i unionen - avsiktsförklaring

Kontakt:
Annika Lindberg
 
 
Hållbar statsutveckling och Agenda 2030
 
Den 11 oktober anordnade SKL och SKL International tillsammans med Sida ett seminarium om hållbar stadsutveckling och hur städer kan bidra till genomförandet av Agenda 2030. Från SKL deltog Ilmar Reepalu (S) som belyste sina erfarenheter från en lång karriär som arkitekt och förespråkare för en hållbar stadsutveckling där medborgarna står i centrum.
 
Seminariet följdes av en workshop där deltagarna utforskade vad hållbar och inkluderande stadsplanering egentligen innebär i praktiken. De fick möjlighet att testa de verktyg och metoder som används inom ramen för SymbioCity, ett internationellt koncept för hållbar stadsutveckling som drivs av SKL International. Med hjälp av VR-glasögon (Virtual reality) bjöds deltagarna med på en resa till Dawei (Myanmar) och Ahero (Kenya) där de tillsammans fick prova att utveckla integrerade lösningar för hållbar stadsutveckling utifrån olika aktörers perspektiv.

Mer information:
Videoinspelning från seminariet

Kontakt: 
Matilda Lindberg 

Illustration: FN               
 
 
ICLD om Klimatrelaterad migration
 
Varför väljer så många - särskilt unga män - att lämna sina hem, familjer och byar i Senegal för att göra en farlig resa över havet till Europa för en okänd framtid?

Den frågan ställer sig en forskningsgrupp ledd av Professor Jesse Ribot och Dr Papa Faye från ICLD:s Kunskapscentrum inom ramen för en forskningsserie vars syfte är att förstå orsakerna till klimatrelaterad migration från Sahel till Europa.

Hittills har två forskningsrapporter publicerats och resultatet har även sammanfattats i en animerad kortfilm

Mer information:
Film om projektet

Kontakt:
Matilda Lindberg
 
ICLD- Internationellt Centrum för Lokal Demokrati - är en ideell förening som arbetar för att bygga lokal demokrati globalt genom forskning, internationella utvecklingsprogram och kommunala partnerskapsprogram. SKL är huvudman för ICLD.
 
 
Anders Knape kandidat till ordförande i CLRAE
 
Europarådets lokala och regionala kongress (CLRAE) arbetar med att ge ökat genomslag och förankring för stärkt demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer på lokal och regional nivå. Precis som i Europarådet är 47 länder medlemmar. Kongressen har 648 ledamöter som representerar mer än 200 000 kommuner och regioner. Dess huvuduppgift är att övervaka Europarådets stadga om kommunalt självstyre som fastställer viktiga principer för en demokratisk förankrad lokal och regional decentralisering.
 
Vid kongressens nästa session, den 6 – 8 november 2018, kandiderar SKL:s andra vice ordförande Anders Knape (EPP-L) till kongressens nye ordförande för två år. Om han blir vald så efterträder han Gudrun Mosler-Törnström (Österrike, SOC,R), som år 2016 valdes till kongressens första kvinnliga ordförande.

Mer information:
Europarådets lokala och regionala kongress (CLRAE)
Europarådets stadga om kommunalt självstyre

Kontakt: 
Dominique Faymonville
 
 
26 maj är det val till Europaparlamentet
 
Om drygt ett halvår går vi och röstar. Då väljer vi svenska medborgare och EU-medborgare som bor i Sverige vilka 21 personer som under de kommande fem åren ska representera oss i Europaparlamentet – en av EU:s två lagstiftande församlingar och världens enda internationella parlament. 
 
Valdeltagandet i EU-valet 2014 i Sverige var drygt 50 procent. Europaparlamentets informationskontor tycker att vi kan bättre än så. De har därför startat den partipolitiskt neutrala kampanjen ”Den här gången röstar jag” för alla som vill vara med och bidra till att öka valdeltagandet
 
Mer information
Denhärgångenröstarjag.eu
 
 
Livet utan gränser – ett projekt för att bryta social isolering i Karelen
 
Hur bör man arbeta för att integrera personer med funktionsvariation? I ett projekt som finansieras av ICLD letar Karelens myndigheter svar tillsammans med sina kollegor från Västerbotten, däribland Umeå och Skellefteå kommun. Med hjälp av erfarenhetsutbyte och träningar utforskar deltagarna gemensamma lösningar för att öka deltagandet från både vuxna, barn och ungdomar med funktionsvariation i kommunernas sociala och ekonomiska liv.

Mer information:
Film om projektet

Kontakt: 
Matilda Lindberg
 
 
SKL stödjer decentraliseringsprocessen i Tunisien
 
Sedan 2013 har SKL gett stöd till decentraliseringsprocessen i Tunisien som befinner sig i en viktig, demokratisk övergångsperiod. Stödet, som finansieras av Sida, förlängdes nyligen med ytterligare fyra år med start i november 2018.
 
Fokus ligger på att bland annat stärka det tunisiska kommunförbundet samt bidra till stärkt lokal demokrati. Arbetet i Tunisien avser därtill att skapa goda förutsättningar för finansiell styrning och kontroll samt jämställdhetsintegrering i de tunisiska kommunerna.
 
Mer information:
SKL international

Kontakt:
Matilda Lindberg
 
 
EU-samordnarmöte 13 nov
 
Nätverken för EU- samordnare och internationella strateger i kommuner resepktive regioner träffas i höst den 13 november i Stockholm. De båda nätverken har delvis ett gemensamt program. På dagordningen står bland annat aktuella EU-frågor på SKL: Hur utformar vi utbildningar för nyvalda politiker gällande EU-frågor, förberedelser inför Europaparlamentsvalet m.m. Mötet ligger också, praktiskt nog, back-to-back med dialogkonferensen kring den framtida sammanhållningspolitiken.

Vill du vara med i något av nätverken?

Kontakt:
Karin Flordal.
ICC-konferens i Botkyrka 28-29 nov
 
Europarådets program för interkulturella städer (ICC) vill inrätta ett svenskt nätverk av interkulturella städer och kommuner i Sverige. Syftet är att visa hur mångfald, tolerans, god integration och respekt för mänsklig rättigheter genom samverkan och dialog med kommuninvånare berikar oss själva och våra samhällen.

Den 28-29 november arrangerar Europarådet en konferens med Botkyrka kommun och Oslo stad.

Mer information:
ICC-konferensen i Botkyrka

Kontakt
Dominique Faymonville
 
 
Pågående EU-samråd
 
Ramdirektivet för vatten och direktivet för översvämningar
 
Samrådet publiceras i samband med kommissionens helhetstillsyn av lagstiftning relaterad till vattenfrågor och vänder sig till såväl allmänheten som myndigheter, med syfte att på bred front utvärdera direktivens effektivitet och verkan. SKL avser lämna sina synpunkter.
Deadline 4 mars 2019.

Mer information:

EU-samråd - ramdirektiver för vatten och direktivet för översvämningar
Utökat samarbete mellan arbets-förmedlingar
 
Kommissionen anmodar om synpunkter på det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar, en tilltänkt plattform för kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling. SKL avser lämna sina synpunkter.
Deadline 13 december.

Mer information
EU-samråd - utökat samarbete mellan arbets-förmdedlingar
 
 

Du har väl inte missat det nya numret av på gång inom EU - hösten 2018

I den här utgåvan av SKL:s egen publikation kan du bland annat läsa om förslaget till EU:s långtidsbudget 2021–2027, förbättrad balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, EU:s framtida sammanhållningspolitik, paketet för ren rörlighet samt den sociala dimensionen.

Mer information:
På gång inom EU hösten 2018

Kontakt:
Victor Olsson
 
 
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
 
Sedan den 25 maj gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL.
 
Längst ned på sidan avregistrerar du dig för utskick från detta nyhetsbrev.
 
Dina rättigheter som registrerad
 
Följ oss på Twitter
 
Följ och prata EU- och internationella frågor med oss på Twitter!

Twitter:@skl_eu
Kontakta oss
 
Här hittar du kontaktuppgifter och mer om vilka frågor vi kan hjälpa till med.

www.skl.se/eu