Miljönytt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sveriges Kommuner och Landsting ger ut detta nyhetsbrev några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor. Information finns även på www.skl.se/miljo.
Hör gärna av er om frågor som vi bör bevaka och driva.

Trevlig höst!

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 7863, ann-sofie.eriksson@skl.se
 
 
EU
 
Kommissionen arbetar fram förslag på förordning om återanvändning av vatten
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har lämnat underlag till Europaparlamentet inför deras behandling av lagförslaget i Bryssel/Strasbourg. SKL har även lämnat ett yttrande till miljö- och energidepartementet om förslaget på nya gemensamma regler för återanvändning av vatten.

SKL anser att kommissionens förslag om gemensamma regler för återanvändning av vatten är positivt. Det finns vissa frågeställningar för hur Sverige ska implementera lagstiftningen och det finns farhågor att kraven är väldigt invecklade vilket kan leda till att syftet med ökad återanvändning av vatten motverkas.

SKL anser att förslaget bör förenklas så att kommissionen fastställer minimikrav och överlåter till medlemsstaterna att fastställa detaljer.

SKL bedömer att det finns frågetecken runt förslagen om hur en tillståndsprocess ska gå till. Det är viktigt att det finns förtydligade processer och en förenklad hantering för små anläggningar med låga risker. Även om syftet med förslaget på lagstiftning är gott riskerar det inte ge tillräcklig önskad effekt om administrationen är för omfattande.

SKL anser att det behövs en nationell samordning av de olika tillståndsprocesserna för berörda myndigheter inom vattenområdet.

SKL anser att EU tydligare bör framhålla vikten av förankring på lokal och regional nivå i sitt förslag. Dricksvattenförsörjning är alltid en viktig lokal fråga och i regioner med vattenbrist är det viktigt att tillståndsprocesser är lokalt förankrade för att undvika onödiga kostnader.

Vill ni veta mer och bidra till SKL:s arbete med att förbättra regelverket kontakta nedanstående för mer information.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se,
 
 
Hållbarhet
 
Glokala Sverige
 
FN-förbundet har i samverkan med SKL ett kommunikationsprojekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Kommunikationsmaterial tas fram i samverkan med sju pilotdeltagare. Har er kommun, landsting eller region ett stort engagemang för hållbar utveckling? Vill ni arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling? Nu välkomnas fler deltagare till projektet "Glokala Sverige".

Ansök om att vara med i projektet

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Ekologisk kompensation på remiss
 
Miljö- och energidepartementet har skickat utredningen om ekologisk kompensation på remiss till knappt 30 kommuner:  Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34).

SKL:s yttrande

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Smart mobilitet
 
I samhällsplaneringen och inom transportsystemet sker en utveckling mot en större grad av digitalisering. SKL satsar därför på att ta fram stöd till kommuner och regioner i arbetet med en omställning av transportsystemet och tillvarata möjligheter med olika mobilitetstjänster. 
Hösten 2018 startar SKL ett projekt för att ta fram en vägledning till medlemmarna kring smart mobilitet och mobilitetstjänster. Projektet kommer att avslutas våren 2019.

Är du intresserad av att delta? Mer information finns här

Kontakt: Sara Rhudin,  tfn 08 452 75 44, sara.rhudin@skl.se
 
Fördjupad utvärdering av miljömålen
 
Vart fjärde år redovisar Naturvårdsverket en fördjupad utvärdering av miljömålen till regeringen. Utvärderingen innehåller analys och bedömning av miljömålen. Nästa utvärdering kommer i januari 2019. SKL har möjlighet att lämna synpunkter innan den 30 oktober 2018.

Naturvårdsverkets information om nästa utvärdering

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
 
Taxefrågor
 
Hösten är här och det råder hektiska tider för alla kommuner som arbetar med att förändra taxaunderlagen och justera timavgifterna. Just nu är det extra många som vill få svar på sina frågor samtidigt och det kan därför ta lite längre tid än vanligt innan vi svarar.

SKL arbetar med att förändra sitt stöd till miljökontoren som söker stöd om taxor och planering. Vår sida med frågor och svar inom taxor är vilande men vi arbetar med att förbättra stöd och rådgivning på ett mer interaktivt sätt.
Håll utkik på våra hemsidor!

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 7963, michael.ohlund@skl.se
 
 
Tillsyn
 
Försäljning av växtskyddsmedel
 
Tillsyn av försäljning av växtskyddsmedelsprodukter ingår i och med nya kontrollförordningen i livsmedelsområdet. Detta innebär att tillsynen ska anpassas till DG SANTÉ:s rekommendationer. KEMI arbetar med att ta fram vägledning och riskklassningsmodell för tillsyn av försäljning av växtskyddsmedelsprodukter.

Vill ni veta mer och bidra till att påverka tillsynen kontakta nedanstående för mer information.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 7963, michael.ohlund@skl.se
 
Tillsynsprojekt om information om farliga ämnen i varor
 
Kemikalieinspektionen kommer under nästa år kontrollera hur företag i Sverige hanterar märkning av biocidbehandlade varor och skyldigheten att informera om vissa särskilt farliga ämnen i varor. Kommunerna kommer att kontrollera varor i detaljhandeln medan Kemikalieinspektionen fokuserar på tillverkare, importörer och stora kedjor.

Information: Frida Ramström, Kemikalieinspektionen frida.ramstrom@kemi.se, tfn 08-519 411 92
 
 
Övrigt
 
Konferenser och seminarier
 
Klimatsmart och hållbar upphandling 12 november i Stockholm

Upphandling är en strategisk ledningsfråga för kommunen. På konferensen kommer vi att ta upp hur kommunerna kan ta del av del av aktuella ramavtal och upphandlingsstöd hos SKL Kommentus, stöd från Upphandlingsmyndigheten samt erfarenheter från andra kommuner. Det är möjligt att delta via webblänk.

Inbjudan 12 november

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se och Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se

Frukostseminarium – endast webben – 20 november och 26 november

SKL ordnar två webbsända frukostseminarier den 20 november kl 8 med temat ”Vilket stöd kan en kommun förvänta sig av Kommentus?” Och den 26 november kl 8 med temat ”Hur ser stödet ut från Upphandlingsmyndigheten” Webbsändningarna är kostnadsfria. Inbjudan kommer inom kort.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se och Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se

Miljöchefskonferensen 2018, 15-16 november i Stockholm

Årets miljöchefskonferens äger rum 15-16 november på Clarion Sign, Norra Bantorget, Stockholm. Årets tema är EU, ”Hur påverkas vi av EU och hur påverkar vi EU?” Våra centrala tillsynsmyndigheter och personal från SKL och kommuner berättar hur de arbetar med EU-frågor som exempelvis ramdirektivet för vatten, EU-kommissionens revisioner inom livsmedelsområdet, kemikalietillsyn och mycket mer!

Dag två kommer att handla om vad som är på gång inom tillsynen och Naturvårdsverket kommer att berätta om sina projekt.

Vi behöver fler kommuner som vill vara med och berätta hur de arbetar med tillsyn som påverkas av EU-arbetet. Kontakta SKL om ni vill delta för mer information.

Håll utkik efter mer information på vår hemsida. Vi publicerar snart programmet.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se och Fredrik Bäck, tfn 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se

SKL:s Presidiedagar för bygg- och miljönämnder 1-2 april 2019

Konferensen riktar sig till presidier och chefer inom plan, bygg och miljö. Inbjudan och program kommer under hösten. Det är ett speciellt år då det är valår och vi förväntar oss många nya politiker denna gång. Konferensen kommer att hållas på Elite Hotel Marina Tower Stockholm. Ytterligare information kommer till hösten.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
 
Dokumentation
 
Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling 3 september

Syftet med konferensen var att sprida kunskap om hur man kan arbeta strategiskt med grönskans betydelse i den urbana miljön och för en hållbar stadsutveckling.

Dokumentation

Heldagskonferens om konstgräsplaner 19 september i Stockholm

SKL anordnade den 19 september en heldagskonferens om konstgräsplaner med särskilt fokus på de utmaningar kommunerna har som anläggningsägare och tillsynsmyndighet. Konferensen hade deltagare och medverkande från de centrala myndigheterna samt våra nordiska grannländer som står inför liknande utmaningar som Sverige. Konferensen sändes även som webbsändning och det är möjligt att under en begränsad tid se sändningen i efterhand mot erläggande av webbsändningsavgift. Ta kontakt med SKL:s konferensbolag Konstella om detta.

Dokumentation

Kontakt: Fredrik Bäck, tfn 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se,
 
 
Personalnytt på SKL
 
Den 1 oktober börjar Maja Högvik på SKL och hon kommer att arbeta med alla SKL:s intresseområden utifrån miljöförvaltningarnas perspektiv men främst med livsmedelsfrågor och ersätter Thomas Forsberg som har pensionerats. Maja kommer närmast från SKL:s Brysselkontor där hon har arbetat med bevakning av lagstiftning och initiativ inom SKL:s intresseområden.

Kontakt: Maja Högvik, maja.hogvik@skl.se.
 
 
Vi som jobbar med miljöfrågor

Carl-Johan Bernelid, tfn 08-452 7176, carljohan.bernelid@skl.se (vik till 31/12)
Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 7860, kerstin.blom.bokliden@skl.se
Fredrik Bäck 08-452 7714, fredrik.back@skl.se
Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se (föräldraledig till 31/12)
Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
Maja Högvik, maja.hogvik@skl.se
Michael Öhlund, tfn 08-452 7963, michael.ohlund@skl.se