Trafik och infrastruktur
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Trafik- och gatudagarna – sista chansen att anmäla sig
 
Nu är det hög tid att anmäla sig till SKL:s Trafik- och gatudagar 2018 – Årets viktigaste mötesplats för infrastruktur och transporter. Trafik- och gatudagarna går av stapeln den 1-2 oktober på Clarion Hotel i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här
 
 
Nätverk bildat för kollektivtrafikens jämförelser
 
SKL har bildat ett medlemsnätverk för Öppna jämförelser för kollektivtrafiken. Nätverket ska bistå SKL i att utveckla och analysera.

I september samlar SKL ett medlemsnätverk för att diskutera Öppna jämförelser för kollektivtrafiken. SKL har publicerat Öppna jämförelser för kollektivtrafiken sedan 2014. I arbetets början fanns en styrgrupp som sedan upplöstes. Nu är det dags att träffas i en bredare gruppering för att diskutera utveckling och analysera uppgifter om kollektivtrafikens utveckling.

SKL har beslutat om en inriktning för de närmaste åren. En rapport ska publiceras varje höst. Dagens indikatorer behöver kvalitetssäkras. Jämförelserna ska fortsatt grunda sig på befintlig statistik, vilket betyder att dialog kring statistikens kvalitet ska ske tillsammans med de uppgiftsinhämtande parterna. SKL ska också sträva efter att publicera ett fördjupningsområde per år. I den senaste rapporten finns en nordisk utblick, vilket är ett exempel på en fördjupning.
 
 
Fri kollektivtrafik på sommarlovet
 
I sommar genomförde samtliga län fri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Satsningen grundar sig i ett statligt bidrag som ska löpa under tre år. Nu ska försöket utvärderas.

Under våren förberedde samtliga län för att hinna genomföra regeringens satsning på fri kollektivtrafik på sommarlovet för ungdomar. Genomförandet satte press på både administration och praktiska förberedelser för såväl regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag som kommuner.

Förordningen beslutades kort tid före sommarlovet, vilket gjorde att vissa frågetecken kvarstod in i det sista. Frågorna rörde t.ex. folkbokföring, lösning för distribuering av biljetter och definitionen av vem som är en skolungdom. Av de 21 ansökningar som Trafikverket mottog,
behövde tio stycken kompletteras.

Nu väntar en uppföljning av sommarens satsning, som ska genomföras av Trafikverket. SKL har framfört att det är av stor vikt att uppföljningen blir så enkel som möjligt och att det finns ett behov av erfarenhetsutbyte för att kunna förenkla förfarandet inför nästa omgång.

Kontakt: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se
 
 
SKL satsar på medlemsstöd om smart mobilitet
 
I samhällsplaneringen och inom transportsystemet sker en utveckling mot en större grad av digitalisering. SKL satsar därför på att ta fram stöd till kommuner och regioner i arbetet med en omställning av transportsystemet och att tillvarata möjligheter med olika mobilitetstjänster.

Mycket arbete och försöksverksamheter pågår med kombinerad mobilitet. I de allra flesta kommuner och regioner finns målsättningar om en omställning till ett mer hållbart transportsystem. Samtidigt är det en utmaning att möta framtidens transportbehov på ett effektivt, jämställt och miljövänligt sätt. Det finns en stor förhoppning om att mobilitetstjänster ska kunna bidra till en hållbar väg framåt.

SKL har identifierat flera utmaningar för medlemmarna och satsar därför framåt på att ta fram ett medlemsstöd. Till exempel är det inte självklart hur framtidens mobilitet ser ut och vad en mobilitetstjänst egentligen består av. Det finns också osäkerhet i hur nyttan ser ut för landsting, regioner, kommuner och deras invånare. Frågetecken finns också kring vad mobilitetstjänster kräver för planeringsförutsättningar, hur mobilitetstjänsterna påverkar användningen av stadens hårdgjorda ytor och hur det i sin tur påverkar den fysiska utformningen.

Hösten 2018 startar SKL ett projekt för att ta fram en vägledning till medlemmarna kring smart mobilitet och mobilitetstjänster. Projektet kommer att avslutas våren 2019.

Är du intresserad av att delta eller vill ha mer information? Kontakta Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se
 
 
Utredningen om ett förändrat reseavdragssystem
 
Regeringen har beslutat om att utreda ett förändrat reseavdragssystem. En kommitté är tillsatt för att undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samtidigt som det blir enklare att tillämpa, administrera och kontrollera än nuvarande system.

Ida Nelson från SKL är förordnad expert i kommittén. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2019.
 
 
Undersökning om inflytandet över nationell transportplan och länsplaner
 
SKL genomför just nu en undersökning av kommuner och regioners upplevda inflytande över infrastrukturplaneringen. Regionala planupprättare och kommuner får genom webbenkäter och telefonintervjuer svara på frågor om den nyligen avslutade åtgärdsplaneringen för planperioden 2018-2029.

Resultatet kommer att summeras i rapporten "Regionernas inflytande 2018" vilken presenteras senare i höst. Utifrån rapporten kommer SKL att formulera ett ställningstagande med förbättringsförslag till kommande planeringsomgångar.

Kontakt: Emma Ström, emma.strom@skl.se, tfn 08-452 76 67
 
 
Låt invånarna sätta betyg på kommunaltekniken!
 
Under vintern 2019 kommer enkäten ”Kritik på teknik” att genomföras för tionde gången sedan 1992.

Sveriges Kommuner och Landsting kommer gå ut med inbjudan i början av oktober till alla kommuner att delta i den återkommande enkäten om kommuninvånarnas uppfattning om hur den kommunala tekniken – gata, park, VA respektive hanteringen av hushållsavfall – fungerar.

Är ni redan nu intresserade av att anmäla er eller har frågor, så hör av er till Ulrika Appelberg, ulrika.appelberg@skl.se, tfn 08-452 71 42.
 
 
Nätverk bildas för gatuchefer
 
SKL startar ett nytt nationellt nätverk för gatuchefer. Syftet med nätverket är att skapa ett forum för dialog mellan SKL och medlemmarna med inriktning på SKL:s intressebevakning, service och rådgivning samt verksamhetsutveckling. Det ska också vara ett forum för ömsesidigt lärande mellan kommunerna. Dessutom kommer nätverket att vara ett forum för dialog mellan kommunerna och statliga aktörer samt vid behov fungera som referensgrupp för SKL.
 
Nätverket ska mötas 2 gånger per år. Första nätverksmötet är den 25 oktober i SKL:s lokaler på Hornsgatan.

Kontakt: Selda Taner, selda.taner@skl.se
 
 
Ny utredning om bostadsbyggande bjuder in till seminariedagar i oktober 
 
Utredningen "Samordning för bostadsbyggande", har som syfte att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande. Flera av utredningens deluppdrag innebär att kommuner kan få hjälp i planeringen av nya större bostadsområden. Utredningen har också startat Nätverket för nya stadsdelar och har i uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med fler innovationer för hållbar stadsutveckling.
Samordning för bostadsbyggande
Deluppdrag

Den 4 oktober anordnas en hearing i Stockholm kopplad till det löpande arbetet med deluppdraget Analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner. Uppdraget innebär att analysera för- och nackdelar med en lagstadgad rätt för kommuner att införa krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder enligt plan- och bygglagen.
Hearing 4 oktober i Stockholm

Den 18 oktober genomförs en seminariedag i Uppsala kring temat dialog och medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen. Dagen varvar föredrag av talare med praktisk erfarenhet av dialogarbete från bland annat Göteborg och Södertälje med panelsamtal och diskussioner.
Seminariedag 18 oktober i Uppsala

Dagarna riktar sig till berörda aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. 
 
 
Kurser och konferenser
 
Persontrafik 2018 – skolskjuts och färdtjänst
 
Välkommen till Persontrafik 2018 och skolskjuts- och färdtjänstdagar den 23-24 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Läs mer och anmäl dig här
 
Cykelkonferensen i Helsingborg 23-24 maj
 
Den 23-24 maj 2019 hålls cykelkonferensen i Helsingborg så passa på att boka in datumen i kalendern redan nu!  Mer information om konferensen och anmälan kommer senare i höst.

Har din kommun eller region genomfört ett cykelprojekt som ni gärna vill dela med er av? Redan nu kan ni skicka in förslag på projekt eller ämnen som ni skulle vilja se på cykelkonferensen. Skicka dessa till ida.nelson@skl.se eller henric.storswedh@trafikverket.se