Ifous medlemsbrev december 2018! Vad har hänt under hösten och vad är på gång inför 2019?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Att samarbeta är svårt – men ni lyckas ändå!
 
Efter en intensiv höst är det snart jul igen. Det som har slagit mig under den här hösten är hur svårt det är med samarbete. I skrivande stund har de politiska partierna ännu inte kommit överens om hur landet ska styras. Även om samarbete kan ha sina svårigheter hindrar det inte Ifous medlemmar från att göra just det. I de åtta FoU-program som Ifous nu har igång samarbetar 1 300 lärare och rektorer hos 41 skolhuvudmän med forskare från sju olika lärosäten. I programmen pågår samverkan på längden, tvären och bredden. Lärare samverkar med lärare, skolor med skolor, skolor med förvaltningar, liten skolhuvudman med stor, fristående med kommunal och praktik med akademi. 
 
Denna samverkan pågår därför att både forskare och praktiker vill fördjupa sin kunskap om, och förståelse för, det som händer i skola och klassrum. Man vill också vara med och bygga ny kunskap och bepröva den erfarenhet som finns runt om i våra medlemmars skolor. 
 
Tack alla samarbetspartners för att ni på detta sätt bidrar till att stärka den praktiknära forskningen på utbildningsområdet och därmed hjälper skolan att komma närmare målet om en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Marie-Hélène Ahnborg
VD Ifous
 
Ifous välkommnar nya medlemmar!
 
Atea skola
Gagnefs kommun
NTI- Nordens Teknikerinstitut
Region Östergötland
Torsås kommun
Ålands landskapsregering
 
#Hurvetdudet?
 
Under hösten fortsatte Ifous sitt engagemang i kampanjen #Hurvetdudet? som uppmanade alla att ställa just den frågan i allmänhet och i synnerhet inför valrörelsen 2018. 

Precis före valet skrev Ifous, tillsammans med 60 andra organisationer, under en debattartikel med titeln "Var är forskningen i de politiska manifesten?".

 I en film förde Ifous fram budskapet att alla samhällsfunktioner måste utgå från forskningsbaserad kunskap och betonade särskilt vikten av den vetenskapliga grunden i skolan.
En skola på vetenskaplig grund – hur vet vi det?
 
För tredje året i rad arrangerade Ifous ett högnivåseminarium med namnkunniga deltagare från både politiken, akademin och praktiken.

Frågan för det halvdagslånga seminariet rörde sig kring vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i skolan; hur definieras begreppen och hur känner man igen en skola som arbetar på vetenskaplig grund?

 Läs en sammanfattning av dagen här!
 
PÅGÅENDE FoU-ARBETE 2018
 
Gåturer på schemat i skolan
 
Ifous nya satsning, Ifous fokuserar Bygga skola, är ett projekt som undersöker den fysiska skolmiljön hos fyra huvudmän: Huddinge kommun, Kungsbacka kommun, Nacka kommun och Stockholms stad.

Under ledning av arkitekten och forskaren Suzanne de Laval har det under hösten genomförts så kallade gåturer på nio skolor i ovan nämnda kommuner. Gåturerna görs tillsammans med forskare, lärare och elever och observationerna ska leda till en rapport som ger underlag för lokala diskussioner och beslut kring att bygga/renovera skolor.

På bilden ser vi från höger: Suzanne de Laval, projektledare, Jan Grannäs (docent, Högskolan i Gävle), Anne-Maj Björkskog (Sisab), Åsa Olsson Eimir (Stockholms stad, utbildningsförvaltningen) som gör sig redo för en gåtur på Sjöstadsskolan i Hammarby sjöstad.

Läs mer om projektet och om gåturer här!
Örebro kommun satsar stort på skolutveckling
 
I Örebro kommun deltar samtliga skolledare, från förskola till vuxenutbildning, i forsknings- och utvecklingsprogrammet Leda för skolutveckling.

Programmet leds av Ifous i samarbete med organisationsforskare från Kungliga tekniska högskolan. Under tre år kommer deltagarna att arbeta tillsammans för att med praktiknära forskningsinsatser stödja skolledares förmåga att åstadkomma hållbar förändring.

Läs mer om programmet här!
 
Fokus på lärares kompetensutveckling i nytt FoU-program
 

Tillsammans med 190 lärare, rektorer och ledare från Eskilstuna, Kunskapsskolan, Hässleholm och NTI startade Ifous forsknings- och utvecklingsprogrammet Lärares praktik och profession. 
Programmet kommer att genomföras i samverkan med tre forskare från Göteborgs universitet: Åsa Hirsh, Anette Olin och Ifous egna projekt- och processledare Anette Jahnke. Deltagarna kommer att använda aktionsforskning som metod för att utveckla sin praktik och profession.    

Läs mer om programmet här!
 
 
Dokumentation i förskolan central i två nya avhandlingar
 
Förskolans dokumentation – ett sätt att vinna respekt
 

Filmad och fotograferad dokumentation har en framträdande plats i förskolan. Men förskollärare reflekterar sällan över hur barnen uppfattar att ständigt bli dokumenterade, visar Malin Virtanen i sin licentiatavhandling, skriven inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande.
Fokus på individ och lärande i förskolans publika dokumentation
 

I förskolans publika dokumentation är barnens lärande i fokus. Mer sällan syns värden kring omsorg eller hur pedagogerna arbetar. Rebecka Lindberg visar i sin licentiatavhandling, skriven inom FoU-programmet Små barns lärande, att förskolans dokumentation ofta lyfter fram en idealbild.
 
 
PÅ GÅNG HOS IFOUS 2019
 
Undervisning i digitala miljöer
 
Ett sätt att säkra tillgången på behöriga lärare för alla elever kan vara att bedriva undervisning på distans.
För att utveckla och öka kunskapen om sådan undervisning startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare vill bepröva erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om detta område.

Är ni intresserade av att läsa mer eller att medverka?

Läs mer om programmet här!
Fritidshemmet
 
Fritidshemmets viktiga, pedagogiska uppdrag förtydligades i den senaste läroplanen och ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men hur ser det ut i praktiken? Vilken forskning om fritidspedagogik och fritidshem finns och hur kan den användas för att utveckla verksamheten?

Är ni nyfikna på att undersöka detta och samtidigt bidra till ny forskning inom området?

Läs mer om programmet här!
 
INFÖR 2020
 
Vuxenutbildning
 

Inför 2020 planerar Ifous ett FoU-program med fokus på vuxenutbildning. Om ni är intresserade av att delta i planeringsarbetet, eller om ni har förslag på vad ett sådant program skulle kunna innehålla är ni välkomna att ta kontakt med:

FoU-ansvarig Karin Hermansson
Telefon: 076-033 48 10
E-mail: karin.hermansson@ifous.se
Filmad och fotograferad dokumentation har en framträdande plats i förskolan. Men förskollärare reflekterar sällan över hur barnen uppfattar att ständigt bli dokumenterade, visar Malin Virtaten i sin licentiatuppsats, skriven inom ramen för Ifous FoU-program, Små barns lärande

Läs hela licentiatuppsatsen här!

Läs en intervju med Malin här!
I förskolans publika dokumentation är barnens lärande i fokus. Mer sällan syns värden kring omsorg eller hur pedagogerna arbetar. Rebecka Lindberg visar i sin licentiatuppsats, skriven inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande, att förskolans dokumentation ofta lyfter fram en idealbild. 
 
Läs hela licentiatuppsatsen här!

Läs en intervju med Rebecka här!
 
God jul och ett gott nytt 2019 önskar Marie-Hélène Ahnborg, Annika Faager, Michael Fredqvist, Karin Hallström, Henrik Hamilton, Karin Hermansson, Sofie-Grahn Hillve, Anette Jahnke och Kerstin Lingebrant!