Vill ni ha en nationell eller kommunal livsmedelskontroll?
 
Marianne Pettersson (S)
 
Vi har idag en delad kontroll och den S-ledda regeringen har genomfört en rad åtgärder för att stärka den kommunala kontrollen.
Stina Bergström (MP)

Vi tycker att dagens delade ansvar mellan kommun, länsstyrelse och Livsmedelsverket är bra.
Lars Tysklind (L)
 
Liberalerna har inte direkt diskuterat denna fråga och jag har ingen annan uppfattning att dagens ansvarsfördelning mellan kommuner och Livsmedelsverket fungerar.
Maria Malmer Stenergard (M)
 
I dagsläget ligger ansvaret för livsmedelskontrollerna främst på kommunal nivå. Moderaterna har inga förslag om att ansvaret ska flyttas till nationell nivå. Däremot anser vi att mindre kommuner vid behov ska kunna samverka med andra kommuner för att säkerställa relevant kompetens vid livsmedelskontroller. Vi föreslår även en ny modell för livsmedelskontroller, där företagen betalar en mindre fast administrativ avgift varje år och därutöver enbart faktureras efter utförd kontroll.
Kristina Yngwe (C)
 
Centerpartiet tycker att det är viktigt med en hög nivå på livsmedelskontrollen för att minska fusk och ge säkra livsmedel. Vi föreslår ingen förändring jämfört med nuvarande situation angående organisatorisk nivå för livsmedelskontrollen, men anser att det är viktigt att kontrollen är rättssäker och likvärdig runt om i landet. Därför tycker vi att det är viktigt att regelverket är tydligt, att tjänstemän arbetar på liknande sätt, att tjänstemän som utför kontrollen har god kompetens och att samordning mellan myndigheter säkerställs.
Hamza Demir (V)
 
Ja, en fungerande livsmedelskontroll ger trygghet för konsumenterna. Ansvar för livsmedelskontroll finns idag såväl på nationell nivå som hos länsstyrelserna och kommunerna. Vänsterpartiet har inte föreslagit någon förändring av denna ordning. Däremot har vi i riksdagen föreslagit ett antal åtgärder som behövs för att förbättra kontrollerna. Vi vill bl.a. att Livsmedelsverket och länsstyrelserna ska verka för ökad samverkan mellan kommunerna när det gäller livsmedelskontrollerna. Vi anser också att en lagstiftning bör tydliggöra Livsmedelsverkets ansvar för utförande och revision samt uppföljning av kommunernas livsmedelskontroll. Därutöver har vi föreslagit skärpta straff för brott mot livsmedelslagen.
Runar Filper (SD)
 
Vi vill att Livsmedelsverket övertar huvudansvaret för livsmedelskontrollerna.
Magnus Oscarsson (KD)
 
Vi ser inga skäl att ändra gällande ordning.
 
Vill ni införa maxgränser på vitaminer och mineraler i kosttillskott?
 
(S)
Reglerna för kosttillskott finns ju i livsmedelslagarna som är gemensamma i hela EU för att underlätta en fri handel mellan länderna. Vi har inga förslag att driva förändringar i EU för närvarande.

(M)
Vi har inga förslag om att införa maxgränser på vitaminer eller mineraler i kosttillskott. Vår utgångspunkt är att alla former av rekommendationer och regleringar kring maxgränser ska baseras på vetenskaplig forskning. Livsmedelsverket utreder just nu frågan maxgränser, och vi kommer att följa både myndighetens arbete och de remissvar som förväntas inkomma.

(V)
Nej, vi har inga sådana förslag.

(SD)
Nej.

 
(MP)
Enligt en EU förordning ska EU-kommissionen fastställa minimi- och maximivärden för vitaminer och mineraler i berikade livsmedel. Maximivärdena ska grundas på bedömningar om hur giftigt ett ämne är och vilka dosnivåer som kan anses vara säkra. Det kan finnas behov av att införa maxgränser nationellt. Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda och vid behov införa föreskrifter om maximalvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott.

(KD)
Kosttillskott ska naturligtvis inte innehålla hälsofarliga mängder av något ämne. Vi ser i nuläget ingen anledning att ändra gällande regelverk när det gäller gränsdragningen mellan kosttillskott och läkemedel.

(L)
Självklart ska det finnas gränsvärden för de vitaminer och mineraler som är skadliga i för hög dos (och förbud mot dem som är alltför skadliga) Men det finns ju. Och vilka substanser som i så fall ska beröras är en myndighetsfråga.
 
(C)
Många vitaminer och mineraler är livsnödvändiga för människor. Ibland innehåller dock kosttillskott så höga nivåer av vitaminer eller mineraler att de utgör en fara för människors hälsa. Centerpartiet tycker att det är mycket viktigt att säkerställa att alla livsmedel är sunda och säkra. Konsumenter ska inte behöva oroa sig för att deras hälsa kan äventyras av livsmedel som inte håller tillräckligt hög kvalitet. Det gäller även kosttillskott. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begränsa nivåer av vitaminer eller mineraler för att säkerställa att kosttillskott inte är hälsofarliga. För närvarande genomför Livsmedelsverket en utredning för att se över om nivåer av vitaminer eller mineraler i kosttillskott behöver begränsas och denna utredning kan väntas ge ett bättre kunskapsunderlag.
 
Anser ni att termen Probiotika ska få användas i marknadsföring av livsmedel i Sverige?
 
(S)
Vilken marknadsföring som är tillåten eller inte av livsmedel regleras ju också inom den gemensamma marknaden i EU och vi har inga förslag att driva ändrade regler för denna fråga för närvarande.

(SD)
Ja.

(MP)
Det har vi inte tagit ställning till.

(V)
Nej, inte så länge det saknas vetenskaplig evidens för dess effekter.

(L)
Detta är inte en politisk fråga utan en fråga som Livmedelsverket och Läkemedelsverket har att ta ställning till.

 
(M)
Ett påstående om att ett visst livsmedel har positiv effekt på hälsan måste godkännas av EU-kommissionen för att få användas i marknadsföring. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har som uppgift att utvärdera den vetenskapliga grunden för alla typer av hälsopåståenden. Syftet med denna lagstiftning är att värna konsumenterna och säkerställa att hälsopåståenden är baserade på gedigen forskning. Det tycker vi är bra. Denna ordning gäller även för användningen av termen Probiotika i marknadsföring.

(KD)
Ja, i de fall de uppfyller kraven i medicinsk synpunkt samt har påvisad effekt.
(C)
Centerpartiet vill se över regelverk för hälsopåståenden och claims i EU. Alla hälsopåståenden, så kallade ”claims”, på livsmedelsförpackningar är reglerade via EU-lagstiftning och tolkas sedan av ansvarig myndighet. Mycket mervärden från svenska livsmedel och livsmedelsindustri skulle kunna kommuniceras via dessa hälsopåståenden men lagstiftningen i dag anses vara alltför rigid, vilket kräver politiskt engagemang för att förändra. Exempelvis finns det hälsofördelar med att konsumera fil och yoghurt då dessa produkter innehåller nyttiga bakterier som är bra för magen, men detta får inte längre kommuniceras. Ett annat exempel är när ett företag lyckas med en minskning av salt- eller sockerhalten i sin produkt och ändå inte har möjlighet att kommunicera detta om inte sänkningen är på 30 procent i ett svep. Vi anser att regelverket för hälsopåståenden kan förbättras, utan att riskera att det urvattnas, för att öka trovärdigheten för högkvalitativa livsmedel med hög säkerhet.
 
Har ni förslag på åtgärder för att främja svenska produkter inom egenvårdsbranschen?
 
(S)
Den S-ledda regeringen har gjort stora insatser för att stärka svenskt näringsliv, för att öka exporten och för att få fart på innovationer. Regeringen har också lagt fram en livsmedelsstrategi med syfte att stärka svensk livsmedelsproduktion och dess konkurrenskraft.

(SD)
Nej. Det är inte i första hand politikens uppdrag att sköta branschens kommersiella utveckling.

(MP)
Det har vi inte tagit ställning till.

(V)
Nej.
(M)
Vi tror på mångfald, valfrihet och konkurrens. Samtidigt vill vi skapa goda förutsättningar för entreprenörer i Sverige att starta och driva företag, till exempel genom att minska på det onödiga regelkrånglet.

(L)
Nej. Liberalerna står i grunden för frihandel, men vi tycker också konsumentperspektivet är viktigt, varför marknadskontroll och tydlig märkning är viktigt i sammanhanget.

(KD)
Vi har inga konkreta förslag i nuläget.
(C)
Centerpartiet har en rad förslag för att främja den svenska livsmedelsproduktionen och den svenska livsmedelsexporten. Bland annat har vi drivit att myndigheter som är inblandade i livsmedelsproduktionen ska verka främjande. Vi vill även se över det svenska kostnadsläget med höga skatter och avgifter som riskerar att ge svenska företag konkurrensnackdelar. Vi vill även stärka svensk livsmedelsinnovation genom förbättrade företagsvillkor och genom att främja inkubatorverksamhet. För att främja livsmedelsexporten är det viktigt med erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Centerpartiet vill därför införa livsmedelsattachéer vid prioriterade ambassader för att påskynda landsgodkännande och export.
 
Kompletterar du din kost med kosttillskott (om ja vilka)?
 
(S) Marianne Pettersson:
-Ja, Omega 3.

(SD) Runar Filper:
-Nej.

(L) Lars Tysklind:
-Mycet lite, men det händer att jag tar zink och D-vitamin.
(M) Maria Malmer Sternergard:
-Ja, med D-vitaminer.

(MP) Stina Bergström:
-Inget svar.

(KD) Magnus Oscarsson:
-Nej.
(C) Kristina Yngwe:
-Nej.

(V) Hamza Demir:
-Nej.