Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
September 2018
 
 
I det här nyhetsbrevet vill vi informera om det pågående arbetet med LSS-utredningen, och även ge underlag och tips för intressepolitiskt påverkansarbete i era lokalföreningar och länsförbund. Spara gärna nyhetsbreven och använd dig av dem när vi tillsammans fokuserar på att stärka LSS och stärka personer med utvecklingsstörning.
 
Intradagarna 2018
 
Sprid gärna information om Intradagarna till personal och chefer inom LSS-verksamheter. Intradagarna är kunskapsdagar där alla som arbetar med stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning kan träffa andra som arbetar med yrket, besöka utställningar och lyssna på intressanta föreläsningar. Varje år delas ett Intrapris ut. Sista anmälningsdag 17 september. Än är det gott om tid att anmäla sig, men dagarna går fort.

Intradagarna arrangeras av Riksförbundet FUB, Kunskap och Komptens och tidsskriften Intra. 

Mer information och anmälan hittar du här. 
 
Många kommuner lät bli att ansöka om extra medel för habiliteringsersättning
 
 
Socialstyrelsen har haft i uppdrag att fördela 350 miljoner kronor i stimulansbidrag till kommunerna. Statsbidraget var tänkt för att införa eller höja en låg habiliteringsersättning för dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Hur mycket varje kommun kunde rekvirera berodde på antalet deltagare i daglig verksamhet. Socialstyrelsen har gjort en sammanställning av de rekvirerade medlen. Den visar att drygt 30 procent av kommunerna lät bli att ansöka om pengarna, medan 10 procent endast rekvirerade en del av de anvisade medlen.
 
 
FUB:s seminarier i Almedalen finns på webben
 
FUB anordnade fyra egna seminarier under politikerveckan i Almedalen den första veckan i juli.
Tre av seminarierna handlade om LSS. Klicka på länkarna nedan för att se filmerna. 
Samtliga seminarier inleddes med en kortare film. Alla seminarier (även seminariet som handlade om särskolan) finns att se på www.fub.se

Ett tips är att bjuda in kommun- eller landstingspolitiker till ett medlemsmöte. Inled gärna med ett titta på ett inspelat seminarium alternativt den korta inledande filmen, för att sedan ha en diskussion eller paneldebatt. LSS kommer att vara högaktuellt under hela hösten eftersom LSS-utredningen inte ska lämna sitt förslag förrän den 15 december.
 
FUB:s animerade filmer om LSS
 
Vi vill också påminna om FUB:s animerade filmer med LSS-budskap. Hjälp oss att sprida dem både innan och efter valet! Visa dem gärna i samband med olika medlemsaktiviteter.

Ni hittar alla animerade filmer om LSS här
 
Till lokalföreningarna: 
Efterlysning - Upphävda beslut gällande aktivitetsersättning?
 
Aktivitetsersättning är en ersättning som kan ansökas hos Försäkringskassan för de som inte har fyllt 30 år och inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av t.ex. funktionsnedsättning, t.ex. om man deltar i en daglig verksamhet enligt LSS.

Riksförbundet FUB har innan sommaren börjat få in samtal från personer som tidigare under flera år har haft aktivitetsersättning men nu blivit av med detta. Försäkringskassan motiverar avslagen med att personerna istället ska söka sig till arbetsförmedlingen för att få arbete eftersom man anses ha arbetsförmåga. Försäkringskassan bryr sig i regel inte om att läkarintyg säger annat. Förutom lönebidrag finns det sedan åtminstone 2017 en variant via arbetsförmedlingen av arbete som heter skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare. Denna variant vänder sig direkt till personer med kognitiva funktionsnedsättningar tillhörande personkrets 1 i LSS. I regeringens regleringsbrev till arbetsförmedlingen och i viss mån till Försäkringskassan står det tydligt att dessa myndigheter i samarbete ska utreda behovet av och genomföra insatser för att t.ex. personer med aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och kan få arbete.

För att få en kartläggning över problemen på nationell nivå att använda i intressepolitiska sammanhang är det angeläget för riksförbundet att få svar på följande frågor:
  • Har någon av era medlemmar blivit av med sin aktivitetsersättning med hänvisning till att man är arbetsför?
  • Har någon av era medlemmar blivit av med sin aktivitetsersättning och samtidigt dagliga verksamhet med hänvisning till att man är arbetsför?
Svar mejlas vänligen till förbundsjurist Nina Alander på nina.alander@fub.se 
 
Till lokalföreningarna:
Efterlysning – hur fungerar samverkan i er kommun?
 
Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder enligt LSS 15 § punkt 7, dvs. personer tillhörande personkrets 1 i LSS.

Samverkan ska inte blandas ihop med samråd. Samråd är frivilligt och sker i form av funktionshinderråd där kommunen styr innehållet.
Det har inkommit många samtal till riksförbundet FUB om brister i samverkan med sina egna kommuner i samband med t.ex. upprättande av interna riktlinjer och byggande av nya LSS-bostäder.

Det är angeläget att riksförbundet FUB får in underlag från FUB lokalföreningar att använda i sitt nationella intressepolitiska arbete kring samverkan och behöver svar på följande frågor:
  • Har ni i er lokala FUB-förening en faktiskt fungerande samverkan med er kommun?
  • Har ni i er lokala FUB-förening tecknat samverkansavtal med er kommun?
Om ni inte har samverkan med kommunen så kräv detta och nöj er inte med funktionshinderråd som reellt sett inte ger några konkreta resultat.

Svar mejlas vänligen till förbundsjurist Nina Alander på nina.alander@fub.se
 
 
Till lokalföreningarna:
Optimerad bemanning inom LSS-verksamheter
 
Fråga till lokalföreningarna: Hur vanligt är det med ”optimal bemanning” inom LSS-verksamheter i olika kommuner?

FUB Kungälv har uppmärksammat kansliet på att ”optimal bemanning”, en metod för personalplanering är på väg att införas i Kungälvs kommun. Optimerad bemanning är, enligt en Googlesökning, redan införd i Göteborgs samtliga tio stadsdelar. Där framställs det som ett sätt att erbjuda heltidstjänster och säkra den framtida bemanningen för personal inom vård och omsorg, hemsjukvård, äldreomsorg med flera verksamheter. I Kungälv föreslås personal ha en tjänst som innebär jobb i olika LSS-verksamheter. Frågan är vad optimerad bemanning innebär för FUB:s målgrupp, för vilka adekvat kompetens, struktur och kontinuitet är viktigt? Personal på exempelvis daglig verksamhet, korttidsvistelse och gruppbostad har i stora delar inte samma uppdrag. Vad innebär det att ha hjälp i duschen i gruppbostaden av samma personal som personen möter på sin dagliga verksamhet? Kan detta leda till att olika verksamheter samlokaliseras i ännu högre utsträckning än i nuläget, etc.?

Svar mejlas vänligen till samordnare Eva Borgström på eva.borgstrom@fub.se
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se