Liten avvikelse från detaljplan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Augusti 2018 PBL Nano #7
Bygglov inom område med detaljplan. Liten avvikelse
 

Lektionsmål
 
Deltagaren ska få kännedom om bestämmelserna om liten avvikelse.

Bygglovsprövning för åtgärder inom område med detaljplan – Liten avvikelse.
Liten avvikelse från detaljplan. Ett nödvändigt men komplicerat undantag i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Här följer en kort sammanfattning av bestämmelserna.

Planbestämmelser måste följas
Liksom lagregler måste planbestämmelser följas när en ansökan om bygglov för åtgärder inom område med detaljplan prövas. Utgångspunkten för lovprövningen inom område med detaljplan hittar vi i 9 kap. 30 § PBL. Där anges bl.a. att den sökta åtgärden ska överensstämma med detaljplanens bestämmelser. En planförfattare kan dock, lika lite som en lagstiftare, förutse eller i detalj reglera alla situationer som kan uppkomma. PBL öppnar därför en möjlighet för byggnadsnämnden att medge bygglov för åtgärder som avviker från detaljplanen i vissa fall.

Liten avvikelse förenlig med planens syfte
När PBL trädde i kraft angavs i 9 kap. 31 b § PBL att byggnadsnämnden fick meddela bygglov för avvikande åtgärder förutsatt att avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Denna lydelse överensstämde med vad som gällde enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, med den skillnaden att begreppet då var mindre avvikelser. Genom en ändring i PBL 2015 utökades möjligheterna att ge bygglov trots att sökt åtgärd avviker från en detaljplan. Ändringen skedde genom ett tillägg i 9 kap. 31 b § samt genom en ny 9 kap. 31 c §.

Åtgärder måste vara förenliga med planens syfte
Genom tillägget i 9 kap. 31 b § är det även möjligt att medge avvikelser för en åtgärd som är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att även denna åtgärd måste vara förenlig med planens syfte. 9 kap. 31 c § tar sikte på åtgärder som ska utföras i områden med detaljplaner vars genomförandetid har gått ut. Bestämmelsen ger möjlighet att godta en avvikelse som 1) är förenlig med planens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 2) innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i planen.

Vilken planavvikelse är en liten avvikelse?
Så kommer vi då till den viktiga frågan: Vilka planavvikelser utgör en liten avvikelse? Tyvärr finns det inte ett enkelt svar på den frågan, utan det beror på som vi jurister så gärna svarar. Väldigt kortfattat kan vi dock säga att avvikelsen ska bedömas relativt i förhållandena till omständigheterna i varje enskilt fall. Avvikelsen ska inte bedömas i absoluta tal och mått utan avvikelsens art och storlek måste bl.a. relateras till skalan och karaktären hos miljön. Miljöns karaktär får inte förändras. Med åtgärder som är nödvändiga för att området ska kunna bebyggas avses, enligt lagens förarbeten (prop. 2013/14:126, s. 179), t.ex. att anlägga en mindre transformatorstation på mark som inte får bebyggas just i syfte att försörja området med el i samband med att området bebyggs. Det bör även vara möjligt att medge ett bullerplank på mark som inte får bebyggas om detta är nödvändigt för att området ska kunna bebyggas på et sätt som planen anger. Observera att detta bara är några exempel och att det verkligen bara är nödvändiga åtgärder som är av begränsad omfattning som tillåts.

Åtgärden ska komma flera till godo
Helt kort angående de avvikelser som får tillåtas enligt 9 kap 31 c § PBL kan följande sägas. Med ”angeläget gemensamt behov” avses att det ska vara väsentlig för flera människor i området att åtgärden kommer till stånd. Det kan bl.a. avse en åtgärd som kommer merparten av de som bor i ett flerbostadshus till godo, t.ex. en komplementbyggnad för förvaring av cyklar eller tvättstuga på mark som enligt planen inte får bebyggas. Att behovet ska vara gemensamt innebär att åtgärden inte enbart ska vara till nytta för en eller några personer.
”Lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen” innebär t.ex. att service och mindre verksamheter som inte är störande i bostadsområden kan godtas i syfte i syfte att få en blandning av olika funktioner och en mer levande stadsmiljö. Bestämmelsen gör det alltså möjligt att medge lämpliga komplement i förhållande till s.k. användnings bestämmelser. Att komplementet ska vara lämpligt innebär att stor vikt måste fästas vid åtgärdens omgivningspåverkan.Läs mer om en enklare planprocess på PBL kunskapsbank.
 
 
Vilka är vi?
 
Det är Johan Larsson, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting samt Jonas Ledelius, länsjurist länstyrelsen Västra Götaland som står för innehållet i PBL Nano.
 
Om PBL Nano
 
PBL Nano ger dig information om Boverkets vägledning för tillämpningen av plan- och bygglagen. Varannan vecka kan du ta del av praktikertips inom lov, plan och genomförande. 
Prenumerera på PBL Nano!