Medlare ger parterna uppdrag i lärarförhandlingarna.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Medlare ger parterna uppdrag i lärarförhandlingarna
 
Medlarna har gett parterna i uppdrag att utreda frågan om turordningsregeln i förhållande till behörighetskraven. Utredningen ska vara klar den 31 augusti då medlingen fortsätter.

Avtalsrörelse 2018
 
 
Arbetsmiljöverket inspekterar hot och våld
 
Arbetsmiljöverket påbörjar en nationell tillsynskampanj mot HVB-hem och LSS-boende. Kampanjen pågår i tre år, har fokus på hot och våld och omfattar närmare 800 inspektioner.

I Arbetsmiljöverkets inspektion kontrolleras bland annat att arbetsgivaren har ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete mot hot och våld och att arbetsgivare följer arbetsmiljölagstiftningen.

Råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket
SKL i Almedalen
 
Under Almedalsveckan anordnar SKL tre seminarier under temat Framtidens välfärd.

På seminarierna den 2 juli, kommer vi att diskutera frågan om hur vi möter rekryteringsbehovet i välfärden samtidigt som bristen på arbetskraften i Sverige är stor.

De tre seminarierna är:
  • Så klarar vi rekryterings­utmaningen i välfärden.
  • Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande.
  • Rätt använd kompetens lyfter vården.
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
Stark neonatalvård behöver fler specialistsjuksköterskor
Enligt SKL:s studie ”Neonatalvården i fokus” har Sverige bland den högsta överlevnaden hos extremt för tidigt födda barn. Samtidigt visar studien att tillgången till personal är otillräcklig på vissa håll i landet.

Staten har ett stort ansvar för att utveckla och anpassa utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik till de förutsättningar som råder, skriver Agneta Jöhnk.

SKL:s arbetsgivarblogg
 
 
Notiser
 
Indikation om oförändrade försäkringspremier
AFA Försäkring bedömer att 2019 års premienivåer kommer att vara oförändrade jämfört med 2018 för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen.

Denna tidiga information lämnas för att underlätta budgetprocessen i kommun, landsting, region och företag. Beslut om premier för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen fattas dock först i december 2018.

Indikation om oförändrade försäkringspremier
 
 
Webbsändning om AGS-KL
I samband med avtalsförhandlingarna 2017 träffades en principöverenskommelse om att utmönstra Allmänna bestämmelser (AB) § 28 mom. 9 avseende sjuklön ur AB och ersätta den med en försäkringslösning i Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL).

SKL och Pacta informerar tillsammans med AFA Försäkring om den nya försäkringen och övergångsreglerna i en webbsändning.

Titta på webbsändningen
 
 
Utbildning i Allmänna Bestämmelser
AB webb – utbildningen som ger grunderna i Allmänna Bestämmelser har uppdaterats utifrån AB 17. Utbildningen vänder sig till dig som är nyanställd inom HR eller chefer med personalansvar.

Du får en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen.

Anmäl mig till utbildningen i AB
 
 
Seminarium om breddad rekrytering
Fler vägar in – breddad rekrytering är ett tvåårigt projekt via Europeiska socialfonden som undersöker nya sätt att klara kompetensförsörjningen i kommunala verksamheter.

26 september anordnas ett seminarium på temat att skapa kompletterande tjänster i välfärden. Seminariet hålls i Gävle och är kostnadsfritt.

Anmäl mig till seminariet
 
 
Stödmaterial till Samverkansavtalet
Centrala parter har bland annat tagit fram en presentation, inklusive stödanteckningar, och som kan användas av lokala parter vid information om Samverkansavtalet och dialog kring samverkan lokalt.

Det finns även ett partsgemensamt frågeverktyg för användning av centrala samverkansgrupper i syfte att utveckla samverkan.

Presentationer och stödmaterial
 
 
Föreläsning av Annika Härenstam
Vid seminariet om Sveriges viktigaste chefsjobb, höll Annika Härenstam, professor emerita i arbetsvetenskap, i en föreläsning om organisering, arbetsmiljö och jämställdhet i välfärdssektorn.

Föreläsningen går nu att se i efterhand.

Se föreläsningen om organisering, arbetsmiljö och jämställdhet