Miljönytt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sveriges Kommuner och Landsting ger ut detta nyhetsbrev några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor. Information finns även på www.skl.se/miljo.
Hör gärna av er om frågor som vi bör bevaka och driva.

Glad midsommar!

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 7863, ann-sofie.eriksson@skl.se
 
 
Energi och klimat
 
SKL står bakom färdplan för fossilfri byggsektor
 
Byggbranschen har utformat en egen färdplan för fossilfri konkurrenskraft som en del i initiativet Fossilfritt Sverige. SKL har deltagit i arbetet och efter beslut i styrelsen ställt sig bakom dess mål och uppmaningar. Hittills medverkar 68 parter.

Färdplan för fossilfri byggsektor

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 
SKL i debattartikel om nya energikrav i BBR
 
I en debattartikel har SKL tillsammans med Energiföretagen, SABO och LiU sammanfattat våra viktigaste synpunkter på BBR-remissen: Det behövs en neutral viktning mellan värmepumpar och fjärrvärme och förnybar energi bör likabehandlas oavsett var den produceras.

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet 21 maj

Liknande debattartikel av Swedisol, SNF och Energiföretagen i Dagens Samhälle

SKL:s yttrande och webbnyhet om BBR

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 
Uppföljning av beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen 
 
SKL har med hjälp av Sveby tagit fram ett förslag till formulär för att följa upp beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen, till stöd för både kommuner och byggherrar.

En ny version av förslaget finns efter workshop på SKL 2 maj, med tonvikt på synpunkter från entreprenörer och konsulter. Fortsatt arbete med vägledning planeras till hösten i ett projekt med Lågan och sex regionala kluster för energieffektivt byggande.

Förslag till formulär för beräknad energiprestanda

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 
Utredning om biogas
 
Hela lagstiftningen kring biogasens förutsättningar behöver ses över utifrån dagens förutsättningar, problem och möjligheter. Regeringen har tillsatt utredningen som ska göra en övergripande analys och komma med de långsiktiga förslagen. I vårbudgetpropositionen föreslog regeringen ett särskilt stöd på 270 miljoner kronor till biogasproducenter i Sverige 2018, för att säkerställa branschens överlevnad på kort sikt.
Nya möjligheter för stöd från Klimatklivet
 
Missa inte chansen att söka stöd för klimatsmarta projekt! Kommuner, regioner, bolag och andra parter har möjlighet att ansöka om pengar för åtgärder och investeringar som minskar utsläppen. Under 2018 ska 1,7 miljarder kronor fördelas. Kommuner och regioner har fått medfinansiering för flera olika typer av åtgärder såsom cykelgarage, fjärrvärmeutbyggnad, biogasproduktion, deponigasinsamling, lustgasdestruktion, energieffektivisering och kampanjer för ändrat resande.

Nästa ansökningsomgång är mellan 27 aug och 27 september.

Mer info på Naturvårdsverkets webbplats
 
Stöd till kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan
 
Även Energimyndigheten har sökbara medel till lokala och regionala offentliga aktörer för att bidra till energiomställning och minskad klimatpåverkan. Fokus är på att utveckla kapaciteten att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor, exempelvis inom fysisk planering, offentlig upphandling och hållbara transporter. Stödet får användas till att implementera och utveckla metoder, verktyg, arbetssätt och processer och till att underlätta samverkan och informations- och erfarenhetsutbyten mellan olika aktörer.

Pågående utlysning stänger 30 augusti.

Läs mer hos Energimyndigheten
 
 
EU
 
EU-samråd om EU:s luftkvalitetsdirektiv
 
EU-kommissionen har öppnat ett samråd om ändamålet med Direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa samt Direktiv 2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften. Alla har möjlighet att komma med synpunkter senast den 31 juli. Det finns ett särskilt formulär som är möjligt att fylla i. SKL kommer att lämna synpunkter. Har ni synpunkter på direktiven och inte vill lämna dem själva går det bra att mejla till SKL enligt nedan senast den 26 juni.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Förslag till omarbetning av EU:s övergripande regelverk om vatten
 
Ramdirektivet för vatten berör kommuner, landsting och regioner på många olika sätt, t.ex. vattenförsörjning och avlopp, vattenkraft, infrastrukturutveckling och planering. Kommissionen inleder arbetet med att i sommar skicka ut enkäter för att kunna sammanställa fakta om direktivet.

SKL har uppmärksammat ett flertal frågor som behöver adresseras vid översynen t.ex. följande:

Direktivet måste ta större hänsyn till verksamheter som bidrar till faktiska förbättringar i vattenförekomster. Undantagsmöjligheterna måste utvecklas och ta bättre hänsyn till verksamheter som fyller samhällsfunktioner t.ex. avloppsreningsverk, bostadsbyggande och annan nödvändig infrastruktur m.m. Uppströmsarbete ska prioriteras istället för s.k. end of pipe solutions.

Vill ni veta mer och bidra till SKL:s arbete med att förbättra direktivet kontakta nedanstående för mer information.

Kontakt: Anna Marcusson, förbundsjurist, tfn 08-452 75 49, anna.marcusson@skl.se eller Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 
 
Hållbarhet
 
Bidrag för grönare städer
 
Det har inkommit 94 ansökningar om stödet Grönare städer till Boverket. Det finns många bra projekt. Boverket har arbetat med vägledningen ”Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning och metod” som inom kort publiceras på PBL Kunskapsbanken.

Boverket sände ett webbseminarium den 14 juni kl. 14.00-14.30 Grönare städer – vägledning och bidrag. Seminariet är kostnadsfritt och kan ses i efterhand.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Ekologisk kompensation på remiss
 
Miljö- och energidepartementet har skickat utredningen SOU 2017:34 på remiss till knappt 30 kommuner. Det handlar om åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses.

Ändringar föreslås i plan- och bygglagen och i miljöbalken. Remisstiden är satt till den 4 oktober.

SOU 2017:34

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Regeringens handlingsplan för Agenda 2030
 
Regeringen har beslutat om en handlingsplan för Agenda 2030 utifrån underlag som Agenda 2030-delegationen presenterat.

Handlingsplanen finns att hämta på regeringens hemsida

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Beteendepåverkande insatser för ökad och säker cykling på webbsida
 
 
Sidan är en del av SKL:s regeringsuppdrag kopplat till Cykelstrategin och ska vara till hjälp och inspiration för kommuner och regioner som vill genomföra beteendepåverkande insatser. Här finns inspirerande exempel, råd, tips och instruktioner för hur man planerar, genomför och utvärderar beteendepåverkande insatser.

Insatser för cykling

Kontakt: Ida Nelson, tfn 08-452 79 43, ida.nelson@skl.se
 
 
Riksdag/Regering
 
Riksdagsbeslut om generell rätt till avtalssamverkan
 
Riksdagen fattade i maj ett beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och utöka området för extern delegering är ett viktigt led i att skapa goda förutsättningar för att möta dagens och framtida utmaningar. De nya reglerna kommer att få stor betydelse, framförallt för mindre kommuner där det inom t.ex. miljö- och byggområdet har visat sig svårt att ha en ändamålsenlig kompetensförsörjning. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.

SKL tar för närvarande fram ett underlag för lokala bedömningar rörande interkommunal avtalssamverkan.
 
Kontakt: Fredrik Bäck 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se och Johan Larsson, förbundsjurist, tfn 08-452 79 79, Johan.Larsson@skl.se
 
Vägar till hållbara vattentjänster
 
Utredningen om hållbara vattentjänster har lämnat sitt betänkande till regeringen. I betänkandet föreslås bl.a. att regeringen ska besluta om ett etappmål i miljömålssystemet om ökad åtgärdstakt av små avlopp som inte klarar miljölagstiftningens krav. Vidare föreslås att ett krav ska införas på avloppsdeklaration för små avloppsanläggningar. Tanken är att ett ackrediterat kontrollorgan ska utföra en enkel kontroll och upprätta en avloppsdeklaration som fastighetsägaren ska vidarebefordra till kommunen. Avloppsdeklarationen ska inte räknas som tillsyn, utan ge fastighetsägaren information om sitt avlopp och motivera till åtgärder för att undvika kommunala tillsynsavgifter. Genom att kommunen på detta sätt får information om vilka små avlopp som behöver åtgärdas bedömer utredaren att tillsynen kan effektiviseras.

Kontakt: Thomas Forsberg 08-452 78 82, thomas.forsberg@skl.se
 
 
Taxefrågor
 
Nya taxemodellen inom miljöbalkens område är klar
 
Nya modellen heter Behovsstyrd taxemodell inom miljöbalkens område. SKL har tagit fram en vägledning, som fungerar som en introduktion till modellen, och en handledning som fungerar som praktiskt stöd när man arbetar med underlagen.

Den nya modellen är framtagen som en digital tjänst i Excel som enkelt kan anpassas utifrån respektive kommuns förutsättningar.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 
Nämndjustering av avgift i taxa genom indexuppräkning godtas av Mark- och miljööverdomstolen
 
I ett tidigare nyhetsbrev har vi tagit upp frågan om det är möjligt för en nämnd att justera avgifter angivna i taxa genom indexuppräkning med bakgrund av en dom från Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Med anledning av domen rekommenderade SKL då att, i avvaktan på slutligt avgörande, låta kommunfullmäktige fastställa grunderna för taxeuträkning och indexuppräkning. Vidare rekommenderades att även beslut för varje indexuppräkning fortsättningsvis skulle tas av fullmäktige.

Den 9 april 2018 avgjorde Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, mål nr M 4452-17 frågan. Domen innebär att MÖD godtar en taxekonstruktion som innebär att miljönämnden för varje kalenderår ges en valfrihet i frågan om att besluta att indexuppräkna de i taxan antagna avgifterna. Det är viktigt att notera att justering av avgifter i taxa genom indexuppräkning på nämndnivå förutsätter att nämnden av fullmäktige getts delegation att genomföra sådana justeringar.

Läs domen i fulltext

Kontakt: Johan Larsson, Förbundsjurist, tfn 08-452 79 79, Johan.Larsson@skl.se
 
 
Tillsyn
 
Strålsäkerhetsmyndigheten anordnar ”kick-off”
 
Strålsäkerhetsmyndigheten planerar en ”kick-off” om Sveriges nationella handlingsplan för radon under oktober. Dagen kommer bland annat att handla om hur kommunernas radonarbete påverkas de kommande åren. Ämnen som kommer att tas upp är exempelvis tillsynsfrågor, radonbidraget m.m.

Håll utkik på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 
 
Konferenser och seminarier
 
Klimatsmart och hållbar upphandling – 22 augusti och 12 november i Stockholm

Upphandling är en strategisk ledningsfråga för kommunen. På konferensen kommer vi att ta upp hur kommunerna kan ta del av aktuella ramavtal och upphandlingsstöd hos SKL Kommentus, stöd från Upphandlingsmyndigheten samt erfarenheter från andra kommuner. Det är möjligt att delta via webblänk.

Inbjudan 22 augusti 
Inbjudan 12 november

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se och Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se

Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling – 3 september i Stockholm

Syftet med konferensen är att sprida kunskap om hur man kan arbeta strategiskt med grönskans betydelse i den urbana miljön och för en hållbar stadsutveckling. Väl fungerande städer är fulla av liv. Hur kan vi integrera detta synsätt tidigt i planeringen och hur ser de praktiska verktygen ut? SKL ordnar konferensen i samarbete med Movium vid SLU.

Inbjudan 3 september

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se och Eva Hägglund, tfn 08 452 78 67, eva.hagglund@skl.se

Nätverkskonferens för kommunala miljöstrateger, 6-7 september på SKL

Årets möte för miljöstrateger hålls på SKL lunch-lunch torsdag-fredag. Temat omfattar cirkulär ekonomi, plast, Agenda 2030 och deltagarnas egna frågor. I år är det även möjligt att vara med på webben.

Inbjudan 6-7 september

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se eller Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se

Heldagskonferens om konstgräsplaner, preliminärt september

SKL kommer att anordna en heldagskonferens om konstgräsplaner med särskilt fokus på de utmaningar kommunerna har som anläggningsägare och tillsynsmyndighet. Målgruppen för konferensen kommer att vara tjänstepersoner på de kommunala tillsynsmyndigheterna, anläggningsansvariga tjänstepersoner men även politiker inom berörda nämnder.

Vid konferensen kommer vi att dyka ned i relevant miljölagstiftning och titta på vad forskningen säger, belysa några exempel om hur några olika kommuner har hanterat frågan och ge en introduktion till hur funktionsupphandling inom området kan utföras, men vi kommer också att skapa möjligheter för er medlemmar att diskutera tänkbara lösningar med era kollegor ute i landet.

Mer information kommer att ges i särskilt utskick. men redan nu kan ni anmäla er här

Kontakt: Fredrik Bäck, tfn 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se

Miljöchefskonferensen 2018, 15-16 november i Stockholm

Nu är det klart med årets miljöchefskonferens. Den kommer äga rum 15-16 november på Clarion Sign, Norra Bantorget, Stockholm. Årets tema är EU, ”Hur påverkas vi av EU och hur påverkar vi EU?” Håll utkik efter mer information på vår hemsida. Vi publicerar snart mer information.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se och Fredrik Bäck, tfn 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se

SKL:s Presidiedagar för bygg- och miljönämnder 1-2 april 2019

Konferensen riktar sig till presidier och chefer inom plan, bygg och miljö. Inbjudan och program kommer under hösten. Det är ett speciellt år då det är valår och vi förväntar oss många nya politiker denna gång. Konferensen kommer att hållas på Elite Hotel Marina Tower Stockholm. Ytterligare information kommer till hösten.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
 
Dokumentation
 
Miljömålsdagar i Uppsala 14-15 maj 2018

Tillsammans med länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun, Region Uppsala, Naturvårdsverket och RUS ordnade Sveriges Kommuner och Landsting miljömålsdagar i Uppsala. Drygt 300 personer deltog. Det är även möjligt att följa konferensen i efterhand.

Dokumentationen finns här

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se

Konferens om nya behovsstyrda taxemodellen 1 juni 2018

Den 1 juni genomfördes en konferens om SKL:s nya taxemodell, Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Tack till alla er som deltog på plats och på webben och till alla er som tar del av konferensen i efterhand.

Ni hittar dokumentation från dagen här

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 
 
Vi som jobbar med miljöfrågor

Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 7860, kerstin.blom.bokliden@skl.se
Fredrik Bäck 08-452 7714, fredrik.back@skl.se
Thomas Forsberg, tfn 08-452 7882, thomas.forsberg@skl.se
Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se (föräldraledig till 31/12)
Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
Michael Öhlund, tfn 08-452 7963, michael.ohlund@skl.se