Sommarhälsning
 

Sommaren har sedan några veckor anlänt med besked. Snart får vi alla lite efterlängtad ledighet. Vi håller tummarna att det fina vädret håller i sig!

I det här numret kan ni bland annat läsa om det pris som Göteborgs Stad vann under maj månad, Guldlänken. Genom appen "Anmäl hinder" har vi skapat förutsättningar för att på ett enkelt och smart sätt uppmärksamma hinder i vardagen. Om ni inte redan gjort det, vill jag uppmana alla att ladda ner och använda appen.

Det är glädjande att vi fortsatt lyckats ta emot alla anvisade nyanlända som kommer till Göteborg. Som det ser ut nu kommer alla hushåll som anvisats till Göteborg under 2018, cirka 1100 personer, att kunna erbjudas ett boende. Efter att ha haft stort fokus på att få till tillräckligt antal genomgångslägenheter, börjar vi nu fokusera på uppföljning och stöd för de nyanlända. Läs gärna artikeln om vårt nya boendeteam som drar igång direkt efter sommaren.

Efter lång väntan träder en ny lag om Bostadsanpassning i kraft den 1 juli. Lagen innehåller en hel del justeringar som vi rustat oss för under våren. Läs gärna intervjun med Malin Josefsson, processledare på Bostadsanpassningsenheten.

Jag vill slutligen passa på att tacka alla våra samverkanspartners för ett mycket gott samarbete och samtidigt önska alla läsare en riktigt avkopplande och härlig sommar.

Erik Gedeck
Avdelningschef
Boendeavdelningen, fastighetskontoret
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag från 1 juli
 
Efter flera år av förberedelser kommer i sommar en ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Boverkets utgångspunkt i översynen av ny lag har varit att förtydliga lagen så att den blir förutsägbar, både för den som söker och för kommunernas handläggare.

Malin Josefsson, processledare på fastighetskontorets boendeavdelning och
med mångårig erfarenhet av frågor kring bostadsanpassning är nöjd med att väntan är över.

- Det har varit en lång process sedan 2013 då regeringen gav uppdraget till Boverket att ta fram en ny lag. Intentionen är att lagen ska vara mera förutsägbar och innebära förenklingar för både den som söker och för kommunens handläggare, säger Malin Josefsson.
Kan du nämna några viktiga förändringar?
- Med nya lagen medges inte bidrag om problemet kan lösas med hjälpmedel. Här kan det bli en utmaning för arbetsterapeuter och andra som skriver intyg, att hålla koll på det sortiment av hjälpmedel som finns. Framöver är det viktigt att det framgår av bifogat intyg att förskrivbara hjälpmedel inte kan tillgodose behoven utan att en bostadsanpassning behöver utföras.

- Vid byte av bostad införs helt nya regler som förmodligen underlättar vår prövning. Vi kan nu bedöma varje åtgärd för sig och bidrag kan beviljas för vissa men inte alla åtgärder vid en flytt. Är nya bostaden uppenbart olämplig för den sökande blir det nej till omfattande åtgärder. Sökande kan exempelvis få bidrag till trösklar, men om ansökan även gäller en tillbyggnad blir det förmodligen avslag på den delen.

- Med nya lagen kan de som bor i särskilt boende inte längre kan få bidrag. Att uppfylla de boendes behov blir troligen en sak för stadsdelarna. Kan kanske kräva mer samordning i staden, för att se till att det blir jämlik bedömning på området.

- Fastighetsägaren ska ge sitt medgivande till att anpassningsåtgärder får utföras och att de inte måste återställas. Helt nytt med nya lagen är att även nyttjanderättshavaren måste ge sitt medgivande. En nyttjanderättshavare är den eller de som står på hyreskontraktet eller köpeavtalet till bostaden som ska anpassas.

- Med nya lagen kan fastighetsägare överta bostadsanpassningsbidrag, om hyresgästen och fastighetsägaren kommer överens om detta, exempelvis ett bidrag för ramp vid entré.

Kommer lagen att förändra processerna?
- I flyttärendena, som ibland är tidskrävande idag kan vi hoppas på att arbetet underlättas. Samtidigt finns det andra delar som kan förlänga handläggningstiden, bland annat kan det vara fler som ska tillfrågas om en anpassning får utföras. I exempelvis en hyreslägenhet var det tidigare bara fastighetsägaren som skulle godkänna, men med nya lagen ska alla
som står med i lägenhetens hyreskontrakt ge sitt godkännande.

Har fastighetskontoret mål för hur lång tid det ska ta från att ansökan lämnas in till beslut finns?
- Målet är att 75 procent av ärendena ska få beslut inom två månader. En stor del av ansökningarna är enkla ärenden och handlar om trösklar, stödhandtag och spisvakt och de handläggs oftast fort om alla handlingar finns med i ansökan.

Vilka är de vanligaste skälen till avslag?
- Ett av de vanligaste skälen är att fastighetsägaren inte ger sitt medgivande, en annan vanlig orsak är att behovet inte är styrkt av intygsskrivaren, säger Malin Josefsson.
 
Nya blanketter
Från och med 1 juli kommer det att finnas nya blanketter som ska användas vid ansökan av bostadsanpassningsbidrag. Blanketterna kommer att vara tillgängliga på goteborg.se/bostadsanpassningsbidrag och Boendeportalen.

Har du frågor så ring 031-365 00 00 eller e-posta oss på bostadsanpassningsenheten, bostadsanpassning.fk@fastighet.goteborg.se

Mer om lagen hittar du på Boverkets hemsida
 
Appen prisad med Guldlänken
 
Göteborgs Stad fick i maj ett fint kvitto för sitt arbete. Vid en ceremoni 24 maj på Offentliga rummet tilldelades Göteborgs stad priset Guldlänken för appen Anmäl hinder.

Motiveringen till priset lyder:
”För att genom appen Anmäl hinder erbjuda invånarna ett nytt sätt att utveckla och medskapa staden som tillgänglig för alla, med tydlig evidens för att en väl utformad digital lösning driver ökad delaktighet och intresse för att bidra i detta, samt för att ha skapat goda förutsättningar för spridning genom att ha valt att utveckla appen i öppen källkod har Göteborgs Stad utsetts till vinnare i Guldlänken 2018.”


Om Guldlänken
Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Arrangörer av Guldlänken 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, staten genom Regeringskansliet och eSam samt konferensen Offentliga Rummet.

Om appen
Den 6 mars 2017 lanserade Göteborg appen ”Anmäl hinder” som direkt blev flitigt använd av göteborgarna. Under det första året med appen har antalet anmälningar ökat dramatiskt. Appen låter medborgaren anmäla enkelt avhjälpta hinder direkt på plats, med geotaggning, foto, kategorisering och möjlighet att beskriva hindret med text. Den har utvecklats av Fastighetskontoret i samarbete med funktionshinderrörelsen, Konsument och Medborgarservice, Intraservice och app-utvecklaren Aveny Production AB. Projektledare är Andreas Johansen på utvecklingsenheten, boendeavdelningen.

 
Inflyttat i Askimsviken
 

Nu är äntligen de 57 lägenheterna i Askimsviken klara för inflytt.

Medan de flesta genomgångslägenheterna i Göteborg finns i ordinarie bestånd har det i Askimsviken skapats en annan variant. 57 lägenheter i tre stycken modulhus naturskönt beläget och med närhet till busskommunikation.

Första inflyttningen var 14 maj och de två övriga inflyttningsdagarna är 4 juni och 11 juni.

- De flesta av hushållen kommer från mellanboenden, men ett tiotal familjer har haft andra genomgångslägenheter men fått möjlighet att flytta dit eftersom de varit extremt trångbodda, säger Thomas Martinsson, chef för bostadsenheten på fastighetskontorets boendeavdelning.

Det är tre storlekar på lägenheter i modulhusen, 1:or, 2:or och 3:or, och vid uthyrningen följs de gängse normer som finns för antal boende inom allmännyttan i Göteborg. Det innebär exempelvis att helst inte fler än fem personer ska bo i trerumslägenheten.

Fastighetskontoret förvaltar bostäderna tillsammans med kommunala Bostadsbolaget, men husen ägs av AB Framtidens byggutvecklingsföretag.

Från stadsdelen har det kommit signaler om att idéburna verksamheter kommer att ställa upp för att på olika sätt stötta de nya grannarna med introduktionen i svenska samhället. Det finns även ett arbetsmarknads- och vuxenutbildningsprojekt som kommer att finnas för de boende, och då med fokus på att ge lotsning in i arbetslivet.

- Det känns bra att vi nu gått i mål. De som nu flyttat in är mycket nöjda, och bostäderna är nya och fräscha och finns i en jättefin miljö, säger Thomas Martinsson.

 
Boendeteam skapas i Göteborg
 

I september kommer Göteborg få ett mobilt boendeteam. Dess uppgift är framför allt att ha kontakt med de nyanlända som bor i genomgångslägenheter, närmare 1 000 hushåll, för att ge råd och vägledning om boendefrågor och om hur det svenska samhället funkar.

Satsningen med boendeteam gör fastighetskontoret tillsammans med social resurs. Behovet av att ha den här typen av ”uppsökande verksamhet” är ett resultat av att bosättningslagen, som kom 2016, nu kommit in i ett nytt skede.

 -Det mesta flyter på bra. Men samtidigt känner vi att det finns anledning att kunna erbjuda mer kontakt. Kanske finns det frågor kring det dagliga livet där vi kan hjälpa till, säger Thomas Martinsson, chef för bostadsenheten på fastighetskontorets boendeavdelning.

Enligt bosättningslagen ska alla Sveriges kommuner hjälpas åt att ge bostäder åt nyanlända. I Göteborg fungerar det så att första anhalt blir ett mellanboende där de nyanlända får bo några få månader och därefter slussas de vidare till genomgångslägenheter, där boendetiden är maximerad till fyra år. Under den här tiden är det tänkt att de boende aktivt ska söka en permanent bostad.

- Det här har vi dålig koll på och vill gärna veta mer hur det går med bostadssökande. Vi kan även svara på praktiska frågor om exempelvis kontakter med andra myndigheter. Men det är viktigt att vi inte går in och tar över, utan bara ger vägledning, säger Thomas Martinsson.

Att införa ett mobilt boendeteam är en idé som väcktes förra hösten och har förebilder från Stockholm och Malmö. Fastighetskontorets boendeenhet samverkar med social resurs etableringssenhet och tillsammans rekryteras fyra boendevägledare, två till vardera förvaltning.

I rekryteringen är de formella kraven gymnasiekompetens och körkort. Att ha något av språken arabiska, persiska eller tigrinja är meriterande, liksom tidigare arbete med nyanlända.

- Vi ser också gärna att de sökande är utåtriktade och har jobbat med vägledning i liknande sammanhang, säger Thomas Martinsson.

I början av september ska boendeteamet vara formerat och klart att sätta igång med jobbet som det till vissa delar kommer att utforma självt. Förutom besök hos boende kan det även handla om enkäter eller att ordna möten med flera deltagare.

Vid årsskiftet beräknas det finnas cirka 1 400 hushåll med hyreskontrakt i genomgångslägenheter.

 
Nytt avtal ska underlätta för hemlösa
 

Till hösten planerar fastighetskontoret att sluta ett nytt samarbetsavtal med fastighetsägarna i Göteborg. Avtalet, med syfte att hjälpa de hushåll som har svårt att komma in på den reguljära bostadsmarknaden, är en uppdatering av nuvarande avtal från 2010.

Skälet till att det nu sker en översyn är behov av anpassningar utifrån förändringar i omvärlden.

Exempelvis fanns inte Bostad först då nuvarande avtal slöts. Bostad först innebär i korthet att en hemlös person kan få flytta in i en bostad, och först därefter sätts hjälp in för att undanröja de hinder som orsakat hemlösheten. Det kan vara missbruk, skulder eller våld i nära relation.

Intentionen med nya avtalet är att den här typen av paketlösningar ska uppmuntras, men fortfarande kommer tidigare metoder med bland annat boendereferenser att finnas kvar i avtalet.

Avtalstext kommer att gå ut på remiss till både privata och kommunala bostadsföretag, till bostadsrättsorganisationer liksom till flera intresseorganisationer som verkar på bostadsmarknaden.

När alla synpunkter jämkats samman är det tänkt att Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper ska godkänna avtalet vid sitt möte i oktober.
 
Information om hantering av personuppgifter vid utskick av Boendenytt
 

Vilka personuppgifter behandlar vi? Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Vi behandlar de personuppgifter, e-postadress, som vi inhämtat från olika adresskällor eller som du skickat till oss vid din anmälan för prenumeration av Boendenytt.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att skicka ut Boendenytt via e-post. Fastighetskontoret kommer inte att behandla personuppgifterna för något annat syfte än det avsedda och de kommer inte heller att överföras till ett land utanför EU eller till någon internationell organisation. Vi kommer inte heller att nyttja automatiserat beslutsfattande.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter om någon begär det med stöd av offentlighetsprincipen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Fastighetskontoret så länge kontoret har behov av att ge ut Boendenytt. Dina uppgifter kan komma bevaras längre än så för att uppfylla arkivlagens krav om bevarande av allmänna handlingar i arkiv.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att begära rättelse eller radering samt begränsning av behandling av personuppgifterna.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som Fastighetskontoret behandlar om dig. Kontakta i så fall kontaktpersonen på Fastighetskontoret, se nedan.

Du har också rätt att framföra klagomål om Fastighetskontorets hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig
Fastighetsnämnden Göteborgs Stad (Fastighetskontoret)
E-post: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00
Kontaktperson: Pertti Ruha

Dataskyddsombud
Namn: Kiana Fanaey
E-post: dso@intraservice.goteborg.se
Telefon: 031-368 65 55