Kvalitet & resultat nr 3
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
KKiK är under utveckling!
 
Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och i dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat för att utveckla styrningen och kvaliteten på tjänsterna.

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra för resultat och i dialogen med medborgarna. Idén är att kunna jämföra sig med andra kommuner och att jämförelser driver utveckling. KKiK mäter kvalitetsaspekter på välfärdsuppdraget, kostnader samt samhällsutveckling.  

Allt fler röster om förnyelse har kommit från deltagande kommuner. Under hösten 2017 påbörjades därför ett utvecklingsarbete. Utifrån insamlade förslag och synpunkter är det två delar som ses över, mätområden och nyckeltalen. Skälet är att många nyckeltal helt enkelt inte gör skillnad. De används inte i dialog med medborgarna eller för att styra och utveckla. En del lämpar sig inte heller för jämförelser, ligger bortom kommunernas rådighet och är vaga till sin karaktär. Det har även kommit in många synpunkter på att flera av mätområden inte är publika utan är av mer intern karaktär, samt att underliggande nyckeltal i flera fall inte matchar områdenas teman. Nyckeltalen är framtagna och mätområdena är under bearbetning, bland annat i SKLs beredning för demokratifrågor.
  • Introduktion för nya kommuner och projektledare – 5 september
  • Uppstarten 2018 – 6 september
Länk för information och anmälan

Resultatet presenteras i januari 2019. Förhoppningsvis med ännu intressantare och än mer användbara resultat!

Kontakt hanna.lundborg@skl.se eller leif.eldas@skl.se
Utbildning - Styra mot mål och resultat
 
SKL har sedan hösten 2011 genomfört fem omgångar av en utbildning i mål och resultatstyrning riktad till controllers, kvalitetstrateger, m.fl. som arbetar med kommunens övergripande system för styrning och uppföljning. Vi startar under hösten ytterligare en utbildningsomgång med ett delvis förnyat innehåll. Utbildningen kommer bland annat att ta upp:
  • Styrning och ledning – en översikt
  • Planera, följ upp/analysera
  • Åtgärder, förändringsarbete, ständiga förbättringar
  • Att leda och stödja för resultat
På utbildningen får ni möta föreläsare från både SKL och från andra organisationer. Vi varvar föreläsningar med diskussioner och uppgifter som ska lösas i enskilt eller i grupp. Deltagarnas utmaningar i den egna kommunens kommer hela tiden vara i fokus.
Utbildningen äger rum i Stockholm och är fördelad på fyra utbildningstillfällen á 2 dagar. Aktuella tider är 27-28 november 2018, 6-7 februari 2019, 16-17 april 2019 och 4-5 juni 2019. Kostnaden per deltagare är 23 500 kr exklusive moms.

Vill du veta mer? Kontakta:
Gunnar Gidenstam, 08 – 452 76 49, gunnar.gidenstam@skl.se
Christine Feuk, 08-452 79 94, christine.feuk@skl.se
 
Sveriges Kvalitetskommun 2019
 
Nu är det snart dags att söka utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2019. Att ansöka till utmärkelsen är ett sätt att utmana organisationen och samla den kring viktiga frågor som rör hur vi skapar god välfärd för våra invånare. De kommuner som söker till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun, kommer i ett första steg blir granskade med hjälp av Kommunkompassen. De kommuner som når goda resultat i denna granskning, kommer i ett andra steg att bli analyserade utifrån kvalitativa resultat, ekonomi och medarbetarengagemang. SKL ansvarar för utvärdering och granskning.
Ansökan till 2019 års utmärkelsen ska vara Kvalitetsmässan tillhanda senast den 31 oktober i höst. Vi på SKL vill gärna att ni som ämnar söka hör av er omgående till oss, för att vi ska kunna planera in den nödvändiga utvärderingen under hösten 2018 alternativt tidig vår 2019.
 
För inplanering av en Kommunkompassutvärdering, kontakta gunnar.gidenstam@skl.se
Länk för information och anmälan här
Nytt projekt - Utveckla förplaneringen i budgetprocessen
 
Projektet vänder sig till små och medelstora kommuner som ser behov av att utveckla sin budgetprocess där omvärldsbevakning och analyser av nuläget ska ge ett bättre underlag för ställningstaganden och prioriteringar.


Syftet med projektet är att inför budgetåret 2020 utveckla ett stöd i arbetet med förplanering av budget-och verksamhetsplan som grundar sig på fakta och fångar utmaningar i omvärlden och lokalt. Stödet ska omfatta två delar. Ett stöd för att ta fram faktaunderlag och ett process- och analysstöd, det vill säga hur man skapar ett lärande forum med pedagogiska presentationer och vidhängande analyser.

Inbjudan har gått ut och sista anmälningsdagen är 15:e juni. Projektet startar i slutet av augusti och pågår fram till och med april 2019.

För mer information kontakta marit.melbi@skl.se, 08-452 76 41
På spaning efter Kvalitet - Helsingborg och Örebros kvalitetsutmärkelser
 
I nyhetsbrevet vill vi gärna ge utrymme för att sprida goda exempel och i detta nummer lyfter vi fram Helsingborg och Örebros kvalitetsutmärkelser som delas ut årligen.
Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma, belöna och sprida goda insatser och på så sätt öka takten i kommunernas kvalitets- och verksamhetsutveckling

Gå in och läs mer på deras hemsidor nedan och se vilka personer/arbetsgrupper/arbetsplatser som belönades med utmärkelserna

Länk till Helsingborgs webbsida

Länk till Örebros webbsida

Kontakt leif.eldas@skl.se