Allmänna råd om planbestämmelser
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Maj månad 2018 PBL Nano #4
Planbestämmelser för detaljplan
 
DPB 1 – Boverkets gåva till planeraren

Lektionsmål
Läsaren ska få insikt i Boverkets allmänna råd om planbestämmelser.

I dagens NANO har vi fått möjligheten att intervjua en av hjärnorna bakom Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan – DPB 1. Följ med när Therese berättar!

- Vem är du och vad arbetar du med?
Jag heter Therese Byheden och arbetar som planeringsarkitekt på Boverket. Jag jobbar framför allt med att skriva vägledningstexter om detaljplanering till kunskapsbanken och med att ta fram och hålla olika utbildningar inom detaljplanering.

- Vad innehåller allmänna rådet om planbestämmelser för detaljplan och hur har processen bakom sett ut?
Det allmänna rådet för planbestämmelser är rekommendationer om hur planbestämmelser i detaljplan kan formuleras och användas. Man kan säga att allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en lagregel eller föreskrift och anger hur man kan eller bör göra för att uppfylla regeln eller föreskriften. Det allmänna rådet för planbestämmelser anger alltså hur kommunen kan eller bör göra för att uppfylla reglerna i 4 kap. PBL.De allmänna råden innehåller till exempel färger, linjer, bokstavsbeteckningar och förkortningar. Det anger också bland annat vad som avses med olika användningar och hur de kan kombineras med andra bestämmelser. Genom att använda det allmänna rådet garanteras alltså att 4 kap. PBL uppfylls. Men det finns inget krav på att kommunerna måste följa rådet. Om kommunen väljer att inte följa det så behöver de kunna visa att de bindande reglerna ändå uppfylls.

Bred samrådsprocess
Det allmänna rådet för planbestämmelser togs fram av en arbetsgrupp på Boverket som bestod av planerare, arkitekter och jurister och vi samarbetade också väldigt nära med Lantmäteriet i vissa delar. Allmänna råd tas alltid fram genom en speciell process med bl.a. samråd, remissförfarande och konsekvensutredning. För det här allmänna rådet gick vi ut väldigt brett och alla som ville hade möjlighet att lämna synpunkter på de vägledningstexter om planbestämmelser som fanns på PBL Kunskapsbanken och som låg till grund för rådet. Vi hade också en referensgrupp med experter inom bl.a. planering, bygglov och lantmäterifrågor som var med i arbetet.

Viktigt med dialog
En del i arbetet har också varit, och är fortfarande, att ha en dialog med programvaruleverantörer så att det ska gå lätt att använda sig av det allmänna rådet i de olika program som används för att göra detaljplaner. Att ta fram det allmänna rådet var egentligen det lilla jobbet. Efter det har vi under flera år arbetat med att skriva vägledning till varje punkt i rådet. I vägledningstexterna beskriver vi bl.a. hur varje planbestämmelse kan användas, vilka konsekvenser de kan leda till och hur de tillämpas i bygglov, vid fastighetsbildning eller på annat sätt. Vi har redan lagt ut vägledningstexter till stora delar av det allmänna rådet På PBL kunskapsbanken och de sista texterna, som handlar om egenskapsbestämmelser, jobbar vi mycket intensivt med just nu. De kommer att publiceras i början av augusti och då kommer vi också att uppdatera planbestämmelsekatalogen.

- Om du skulle ge tre tips till en planhandläggare, vad skulle de vara?
  • Se till att bara reglera det som går att reglera med planbestämmelser. Jag skulle inte kunna svara på frågor om planbestämmelser utan att ha 4 kap. PBL, det allmänna rådet och vägledningen på Kunskapsbanken till hands och jag tänker att detsamma gäller när man ska formulera sina planbestämmelser.
  • Fundera alltid över syftet med planbestämmelserna och hur de ska tillämpas. En planbestämmelse kan vara välformulerad och tydlig men bli helt verkningslös om det inte finns någon som tar hand om den i kommande processer. Ta hjälp och samarbeta med bygglovhandläggarna och lantmätarna.
  • Skriv inte planbestämmelser som talar om vad planen ska uppnå utan forma planen och sätt de planbestämmelser som krävs för att uppnå det.

Läs mer på PBL Kunskapsbank
 
Vilka är vi?
 
Det är Johan Larsson, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting samt Jonas Ledelius, länsjurist länstyrelsen Västra Götaland som står för innehållet i PBL Nano.
 
Om PBL Nano
 
PBL Nano ger dig information om Boverkets vägledning för tillämpningen av plan- och bygglagen. Varannan vecka kan du ta del av praktikertips inom lov, plan och genomförande. 
Prenumerera på PBL Nano!