EU och internationellt nr 1 2018
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Lena Micko om nyttan med EU:s sammanhållningspolitik
 
När Europagen 9 maj firades på Kulturhuset i Stockholm var SKL:s ordförande Lena Micko på plats för att bland annat diskutera EU:s sociala pelare och framtiden för ett socialt Europa. Vi passade på att ställa några frågor till Lena om hur hon ser på EU:s sammanhållningspolitik som just nu är ett viktigt inslag i den kommande förhandlingen om EU:s långtidsbudget.

Vilket är EU:s viktigaste verktyg för att åstadkomma regional utveckling?
- Det behövs en gemensam strategi tillsammans med en långsiktig budget som inriktar sig på att skapa jobb, förbättra välfärden, ökad jämlikhet och bättre förutsättningar för migration. Samtidigt måste vi värna subsidiaritetsprincipen om att besluten ska fattas på lägsta möjliga nivå för ändamålet. Det är viktigt för medborgarnas delaktighet.

Varför behöver Sverige EU:s sammanhållningspolitik när vi är nettobetalare till EU?
- Det har visat sig nödvändigt med gränsöverskridande samarbeten för att främja handel. Det gynnar våra företag i hela landet som i sin tur skapar många jobb. Därför behövs sammanhållningspolitiken lika mycket för rika som för mindre utvecklade regioner. Det handlar inte bara om bidrag. Den skapar också långsiktiga förutsättningar för den lokala nivån att driva utvecklingsarbete.

Vad är viktigt när EU skapar målsättningar för framtiden?
- Det behövs gemensamma strategier som fastställer vad som ska utvecklas. Agenda 2030 och Europa 2020-strategin är bra exempel på detta. Däremot ska EU inte alltid i detalj reglera hur, med vilka verktyg, som utvecklingen ska ske. Detta behöver vara upp till kommuner, regioner, landsting och ibland nationalstaterna själva att bestämma.

Delar av EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för perioden 2021-2027 presenterades den 2 maj i år. Ytterligare delar förväntas presenteras under de kommande månaderna, bland annat förordningar om strukturfonderna samt sektorsprogram för bland Horisont Europa, ett sammanlänkat Europa (CEF) och Digitala Europa.

Kommissionen föreslår en totalt sett ökad budget som ska finansierad med höjda medlemsavgifter men också med besparingar inom jordbruksstödet och sammanhållningspolitiken. SKL kommer att följa frågan och de stundande förhandlingarna noga och kommer med enmer djupgående analys av förslaget och dess potentiella inverkan på Sveriges kommuner, landsting och regioner

Kontakt
Kristin Ivarsson Lantz, kristin.ivarsson@skl.se
Ellinor Ivarsson, ellinor.ivarsson@skl.se

Mer information
Webbsändning från Europadagen 9 maj på Kulturhuset i Stockholm
Sammanhållningspolitiken - mervärdet i svenska regioner
EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget
EU:s dricksvattendirektiv riskerar försvåra för kommuner
 
Svenska kommuner är både dricksvattenproducenter och tillsynsmyndigheter och påverkas därför i hög grad av kommissionens nya förslag till dricksvattendirektiv som publicerades tidigare i år. SKL anser att förslaget är alltför detaljreglerande och innebär ökad administration för dricksvattenproducenter som är omotiverad. Det finns dessutom fler små dricksvattenproducenter och samfällighetslösningar i Sverige än i andra länder i Europa och den ökade administrationen riskerar därför att drabba svenska kommuner hårdare.

Genom Regionkommittén och i kontakter med regeringskansliet, europaparlamentariker, paraplyorganisationer och andra intresseorganisationer lyfter SKL att den administration och de rapporteringskrav som föreslås är alltför långtgående. Det är viktigt att möjliggöra för undantag för små vattenproducenter där det förekommer väldigt liten risk för föroreningar av dricksvattnet.

Regionkommitténs yttrande planeras att antas under plenarsessionen 16-17 maj. Europaparlamentets rapportör presenterade sin rapport 4 maj och ENVI-utskottet diskuterar ärendet 7 juni.

Mer information
SKL:s pressmeddelande om dricksvattendirektivet
Kommissionens förslag till ombearbetat dricksvattendirektiv
Medborgarinitiativet RIght2Water

Kontakt
Maja Högvik, maja.hogvik@skl.se
Michael Öhlund, michael.ohlund@skl.se
 
 
EU vill se renare fordon - landets kollektivtrafik berörs
 
SKL har sedan kommissionen presenterade sitt mobilitetspaket ”Europa på väg” i fjol arbetat intensivt med direktivet om rena fordon i offentlig upphandling. Som går att läsa i senaste versionen av På gång inom EU bedöms direktivet om rena fordon ha påverkan på kommuner, landsting och regioner i fråga om offentlig upphandling av lätta och tunga fordon i till exempel kollektivtrafiken.
 
SKL har i samtal med regeringskansliet, kommissionen, Europaparlamentet (EP) och andra intresseorganisationer i Bryssel lyft fram att förslaget behöver ha större fokus på klimatnytta och teknikneutralitet. Vi har också argumenterat för att definitionen av rena fordon måste baseras på den verkliga klimatpåverkan och inte endast utsläpp vid avgasröret för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Även Europaparlamentets rapportör, Andrzej Grzyb (PL-EPP), delar i flera centrala delar SKL:s syn vilket framgår av utkastet till rapport som presenterades i mitten av april.
 
Utkastet diskuterades i ENVI-utskottet den 16 maj och därefter ska det antas den 10 september. Det slutgiltiga antagandet sker i oktober i Strasbourg.  Även Regionkommittén behandlade samma ärende den 27 april i COTER-utskottet. Yttrandet förväntas antas under plenarsessionen 4-5 juli i Bryssel.

Mer information
EU-kommissionens mobilitetspaket Europa på väg
Europaparlamentets utkast till rapport
På gång inom EU våren 2018 

Kontakt: 
Marcus Stolte Holmberg, marcus.holmberg@skl.se 
 
 
EU-samråd - Tyck till om energiskattedirektivet
 
I energiskattedirektivet fastställs reglerna för beskattning av energiprodukter och elektricitet inom EU. Samrådet syftar till att kartlägga effekterna av direktivets tillämpning samt undersöka om nuvarande skattenivåer är ändamålsenliga.

Mer information:
Delta i samrådet

Kontakt: 
Maja Högvik, maja.hogvik@skl.se
 
 
Avslutningen av EU-handslagen uppmärksammades på EU-forum
 
EU-minister Ann Linde bjöd in alla de 77 aktörer som ingått EU-handslag till ett uppföljningsmöte den 8 maj på Rosenbad under namnet EU-forum. Det första regionala EU-handslaget hölls i Skellefteå i februari 2017 och det sista i Ystad i april i år. Därmed är satsningen med EU-handslag avslutad. På EU-forum diskuterades vad som har gjorts hittills och hur vi kan arbeta vidare tillsammans för att bibehålla engagemanget, öka kunskapen, sprida information och öka delaktigheten i EU-arbetet.

SKL representerades av avdelningsdirektör Lena Dahl som framhöll vikten av att prata om sakfrågor och inte "EU-frågor"
samt att det är ett demokratiskt måste att höja kunskapen om hur EU påverkar den lokala och regionala nivån, men att det också är hög tid att börja påverka EU:s beslutsprocesser.

Bland panellisterna under EU-forum märktes även Västra Götalands Johnny Magnusson (M), Norrköpings kommun  Lars Stjernkvist (S) och Region Östergötlands Margareta Fransson (MP) samt och Niclas Palmgren (M), Gislaveds kommun.

Mer information:
SKL: delaktighet i EU
Regeringen: EU-handslaget
Regeringen: Ökad delaktighet i EU

Kontakt:
Kristin Ivarsson Lantz, kristin.ivarsson@skl.se
Karin Flordal, karin.flordal@skl.se
 
 
 
Digital transparens – att mäta utveckling på lokal nivå i Colombia
 
För första gången har en digital portal med syfte att hjälpa kommuner att samla in och visualisera data på lokal nivå lanserats i Colombia. Portalen TerriData har utvecklats med tekniskt stöd från det SKL-ledda projektet FOINCIDE. TerriData tillåter tjänstemän, medborgare, beslutsfattare och andra intressenter att få tillgång till data på lokal nivå som kan ligga till grund för beslutsfattande. Portalen som delvis är inspirerad av den svenska kommun- och landstingsdatabasen Kolada möjliggör insamling, visualisering och jämförelser av statistik och nyckeltal från alla kommuner och regioner i Colombia.

Projektet FOINCIDE (Fortalecimiento Institucional y Cuidadano para el desarrollo Terrirorial) som drivs av SKL och SKL International har hjälpt till i utvecklingen av TerriData med tekniskt stöd från RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) och i nära samarbete med det colombianska ministeriet för nationell planering, DNP.      
Kontakt: 
Matilda Lindberg, matilda.lindberg@skl.se                           
 
 
Internationella dagen 2018
 
SKL:s internationella dag som i år ägde rum 16 mars hade temat EU i valet - delaktighet i EU. Det blev en intressant dag med deltagare från alla beslutsnivåer. Samtliga riksdagspartier var också representerade. 

Diskussionerna och perspektiven var många: är EU-frågor en valvinnare i september? Vilket ansvar har media och journalister i att få medborgare att känna sig mer delaktiga? Vilka är framtidsfrågorna för arbetsmarknadens parter? Hur finns EU-perspektivet med på lokal och regional nivå?

Redan nu startar vi planeringen inför nästa års internationella dag. Har du synpunkter, idéer och förslag. Tveka inte att höra av dig!

Kontakt:
Karin Flordal, karin.flordal@skl.se
 
 
SKL vill stärka kunskap om Agenda 2030 i landets kommuner, landsting och regioner
 
SKL och Svenska FN-förbundet har nu påbörjat ett gemensamt kommunikationsprojekt med syftet att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Projektet genomförs med stöd av Sida och ska pågå under tre år och det första året är ett så kallat pilotår. Under 2018 kommer sex kommuner: Gislaved, Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping och Växjö samt Sörmland landsting att ingå i en referensgrupp som ska utforma kommunikations- och utbildningsmaterial tillsammans med svenska FN-förbundet och SKL.  Nästa år förväntas projektet nå fler kommuner, landsting och regioner.

Kontakt: 
Kerstin Blom Bokliden, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
 
EU-utbildning för kommuner
 
Tillsammans med Sieps, Svenska institutets för europapolitiska studier, har SKL tagit fram en utbildning som inriktar sig på att tydliggöra kopplingen mellan lokal sakpolitik och EU-nivån. Utgångspunkten är aktuella sakfrågor för kommun, landsting eller region. Utbildningen som ges vid ett utbildningstillfälle riktar sig till förtroendevalda samt tjänstepersoner på lokal och regional nivå.
 
Ta gärna kontakt med oss om ni vill att vi ska hålla ett utbildningsseminarium i just din kommun, landsting eller region. Utbildningen finns också film på vår videokanal SKL Play. Den är indelad i olika tematiska kapitel för att du enklare ska hitta de avsnitt som passar just dig.

Mer information
EU påverkar oss – EU-utbildning för kommuner, SKL Play

Kontakt:
Karin Flordal, karin.flordal@skl.se
 
 
Vill du jobba på SKLs brysselkontor?
 
SKL söker just nu en utsänd handläggare till vårt Brysselkontor. Arbetet innebär en spännande blandning av omvärldsbevakning, politikerstöd och kommunikation. Sista dag för ansökan är den 28 maj.

Mer information:
Ansökan

Kontakt: 
Marcus Stolte Holmberg, marcus.holmberg@skl.se
 
 
Kommunernas EU-samordnare träffades på SKL
 
Den 24 april träffades återigen nätverket som samlar kommunernas EU-samordnare och tjänstepersoner med liknande ansvarsområden. Denna gång kom 25 kommuner som nätverkade och diskuterade aktuella EU-frågor, bland annat EU:s framtid, den kommande långtidsbudgeten, Brexit, sammanhållningen och solidariteten medlemsstaterna emellan i kristider och EU:s roll i världen. URBACT:s svenska kontaktpunkt Nils Boye var på plats och Göteborgs Stads Petra Senthén berättade om olika projekt som staden drivit genom åren. Avslutningsvis diskuterade vi vilka arbetsformer vi ska ha och vilka frågor vi ska arbeta med. Vill du vara med i nätverket? Kontakta Karin Flordal.

Kontakt:
Karin Flordal, karin.flordal@skl.se
 
 
EU:s framtid
 
Sieps sammanfattar material om EU:s framtidsdiskussion som vilka uppgifter EU ska ägna sig åt och på vilket sätt.

Mer information:
SIEPS om EU:s framtid

Kontakt:
Pernilla Wredenfors, pernilla.wredenfors@sieps.se
Stor Europeisk konferens om jämställdhet
 
Den 11–13 juni 2018 arrangerar CEMR en konferens i Bilbao på temat jämställdhet, mångfald och inkludering. Konferensen sammanför många deltagare från den lokala och regional nivån i Europa för att dela idéer och erfarenheter. SKL deltar med en stor delegation av politiker och experter.

Kontakt:
Dominique Faymonville, dominique.faymonville@skl.se
 
 
 

Du har väl inte missat vår nya rapport EU i lokalpolitiken?

I hur stort utsträckning påverkas kommuner, landsting och regioner av beslut fattade på europeisk nivå? Och hur den lokala och regionala nivån påverka den europeiska beslutsprocessen? Få fakta, inspiration och handfasta tips för att förbättra ert EU-arbete!

Mer information:
EU i lokalpolitiken 2018

Kontakt:
Kristin Ivarsson Lantz, kristin.ivarsson@skl.se
Karin Flordal, karin.flordal@skl.se
 
 
Följ oss på Twitter
 
Följ och prata EU- och internationella frågor med oss på Twitter!

Twitter:@skl_eu
Kontakta oss
 
Här hittar du kontaktuppgifter och mer om vilka frågor vi kan hjälpa till med.

www.skl.se/eu