Genuspedagogik och normkritik från förskola till gymnasium
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Skolportens konferens Elevhälsa 19-20 september
 

Temabrev genus
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 

25 april 2018

Handen på hjärtat - vilka får mest talutrymme i klassrummet, möter vi tjejer och killar med olika kroppsspråk, tilldelas flickor och pojkar olika ansvar i förskolan?

Sällan har genus och normkritik aktualiserats med sådan kraft och skärpa som senaste halvåret. En brysk påminnelse om att vi har långt kvar till lika villkor för alla. Det positiva är att de allra flesta är överens om att nu måste vi ta tag i det här på riktigt.

Det här brevet handlar om hur förskola och skola kan arbeta med genuspedagogik och normkritik. Men också om vad var och en av oss måste göra - få syn på våra egna, små oreflekterade handlingar som med tiden bildar mönster.

Det kräver tålamod, tid och kunskap. Tanken med temabrevet är att bidra med det sistnämnda - kunskapsöversikter, inspirerande exempel, handledningar och konkreta verktyg om hur skolan kan arbeta.

God läsning och lycka till önskar Skolportens redaktion!
Efter Metoo - vad gör vi nu?
 
Efter hösten och vinters Metoo-raseri har många frågor väckts. Hur kunde det bli så här? Skolan måste arbeta med normkritik, fastslår lärarutbildare Lotta Björkman.
Skolporten
Uppropen #MeToo, #Tystiklassen och #Räckupphanden gav oss berättelser som upprör, skriver Helén Ängmo, Skolinspektionen.
Skolinspektionen
Föreläsningar om hur skolan kan arbeta för att förebygga övergrepp, trakasserier och kränkningar. (webb-tv)
Utbildningsradion
Könskränkningar - det här kan skolan göra
 
Alla former av kränkande behandling, inklusive diskriminering, är ett hinder för barns lärande och ett hinder för att uppnå jämställdhet i skolan.
Nationella sekretariatet för genusforskning
Här kan du läsa om vad som gäller i skolan och vad Skolinspektionen gör.
Skolinspektionen
Samtycke behöver införas som begrepp i läroplanen och läromedel. Det menar den ideella rörelsen Fatta, som vill se mer kraftfulla tag mot sexistiska strukturer i skolan.
Skolporten
På LBS Kreativa gymnasiet jobbar en klass på 24 teknik-killar med att utforska mansnormer och machokultur.
Skolvärlden
Peter Andersson i Karlskoga räds inte att diskutera sexism med sina sjuor.
Pedagogiska magasinet
Lärarna uppmanas prata om #MeToo och sexuella trakasserier i klassrummet. Men många är obekväma med att lyfta ämnet i undervisningen.
Skolvärlden
Hur påverkas egentligen pojkar och män och vilka förväntningar upplever de att samhället har på dem?
Sveriges Television
En kortdokumentär om att vara 15 år och hantera kränkningar och sexuellt ofredande (webb-radio).
Sveriges Radio
Hör 17-åriga Disa Horner berätta om situationen i skolan. (webb-radio)
Sveriges Radio
Schools must encourage young people to question gender norms and behaviours, and ensure that sex education goes beyond biology.
The Guardian
Sexuella trakasserier är ett stort problem men på samma gång ett tacksamt ämne att arbeta med i skolan. (pdf)
RFSU
Are you doing enough to challenge sexist comments? Are you making gender-based assumptions? Creating a safe classroom means asking tough questions.
The Guardian
Med den här handledningen hoppas vi underlätta
för personal inom skola och fritidshem att prata med
barn och unga om sexuella övergrepp. (pdf)
Stiftelsen allmänna barnhuset
Normkritik och genuspedagogik i klassrummet
 
Lyft in arbetet med normkritik i varje klassrum, i varje ämne, hela tiden, säger Sanna Mac Donald, språklärare som också föreläser om normkritik.
Skolvärlden
Att välja texter och bilder som speglar en mångfald är några sätt för läraren Linda Odén att föra in normkritiken i klassrummet.
Skolvärlden
Det är viktigt att pedagoger reflekterar över genus när didaktiska överväganden görs. Annars riskerar stereotypa föreställningar om kön begränsa elevers utveckling.
Nationella sekretariatet för genusforskning
Högstadieläraren Marie Nordling och kuratorn Anders Öberg på Bagarmossen-Brotorps skolor arbetar med att införa det normkritiska tänket på skolan.
Pedagog Stockholm
Det vilar ett tungt ansvar på idrottsläraren att arbeta med normer kring kön och andra maktordningar.
Nationella sekretariatet för genusforskning
De första av flera tecknade kortfilmer med sexualitet eller hedersförtryck som huvudtema är nu klara.
Dagens Nyheter
Rapporten ”Max18” från Barnombudsmannen visar på två specifika områden där könsskillnader är särskilt markanta – skolresultat och psykisk ohälsa.
Skolvärlden
Fokus för jämställdhetsarbetet i förskola och skola har förskjutits från kompensatorisk till normkritisk pedagogik.
Nationella sekretariatet för genusforskning
Karin Salmson utbildar i normkritik och ger exempel på hur man kan jobba normkreativt i förskolan och skolan. (webb-tv)
Utbildningsradion
Materialet innehåller övningar som lärare kan använda för att få ungdomar att fundera på vad som är norm och vad som ses som avvikande, och om vem som avgör vad som är normen. (pdf)
RFSL
Nu presenterar Statens medieråd ett nytt omfattande material om osynliga strukturer i bildspråket, riktat till pedagoger på högstadiet och gymnasiet.
Statens medieråd
Det räcker inte att undervisa om att orättvisor finns. Istället behöver man visa på hur normer skapas omkring oss, av andra och inte minst av oss själva.
Skolverket
Young people are eager to explore relationships, stereotypes and confidence, and schools are responding in innovative ways
The Guardian
Education systems have made major strides to close gender gaps in student performance but girls and boys remain deeply divided in career choices, which are being made much earlier than commonly thought, according to a new OECD report. (pdf)
OECD
Temadag om inkludering, 21 sep 2018
Skolportens temadag om inkludering 21 september
Hur kan skolan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer? Vilka strategier och processer fungerar för att skapa ett meningsfullt sammanhang för alla elever? Hur arbeta för en ökad måluppfyllelse och bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? Skolportens temadag vill ge dig både teoretiska och praktiska perspektiv för att främja förutsättningarna för lärande. Välkommen!
Läs mer och boka plats!
Pojkarna dominerar men halkar efter
 
Pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Så har det varit under lång tid. Hur ser skillnaderna ut och vad beror de på?
Nationella sekretariatet för genusforskning
Ny forskning visar att pojkar presterar bättre om skolan de går i har en hög andel flickor.
Skolvärlden
Antipluggkulturer bland pojkar kan brytas med samtal om studieteknik och möjligheten att utvecklas. Det visar Fredrik Zimmerman i sin forskning.
Skolporten
Pojkar dominerar talutrymmet i klassrummet, visar Nina Eliasson i sin forskning.
Skolporten
Flickors resultat i matematik påverkas negativt av stereotypa könsföreställningar.
Pedagogiska magasinet
Tjejerna går ut med toppbetyg. Killarna halkar efter.
Stockholm Direkt
Visst, det finns fördomar om hur förortskillar ska vara. Men normerna går att bryta, menar killarna i föreningen Ung Arena i Bredäng.
Stockholm Direkt
Study highlights how children as young as six can be influenced by stereotypes such as the idea that brilliance or giftedness is more common in men.
The Guardian
Girls are less likely to identify their own gender as brilliant than boys are according to a new study.
Mindshift
Genus och normkritik i förskolan
 
Förskolan utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv har kanske den stabilaste grund att stå på vetenskapligt när det gäller dagens skolformer.
Nationella sekretariatet för genusforskning
Många förskolor klarar inte av jämställdhetsuppdraget. Det visar Skolinspektionen i en ny granskning.
Förskolan
Vuxnas syn på vad som passar flickor och pojkar kan vara det som avgör vilket gensvar barnen får.
Linköpings universitet
Barn som går på förskolor där man tillämpar normmedveten pedagogik gör mindre könsstereotypa antaganden om andra barn.
Uppsala universitet
Fokus för jämställdhetsarbetet i förskola och skola har förskjutits från kompensatorisk till normkritisk pedagogik.
Nationella sekretariatet för genusforskning
The state curriculum urges teachers to “counteract traditional gender roles,” and at one school, girls are encouraged to shout “No!” and boys run the play kitchen.
The New York Times
From toys to language, teaching girls basic skills and busting gender myths from an early age could encourage more women into tech careers.
The Guardian
In some Swedish preschool programs, the children are addressed with a recently coined gender-neutral pronoun rather than as she or he.
ScienceNordic
At five preschools in Stockholm, the idea that ‘boys will be boys’ and ‘girls will be girls’ is being challenged – with interesting results.
The Guardian
Förskolans uppdrag om jämställdhet är på många vis en stor utmaning visar Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport Förskolans arbete med jämställdhet (2017).
Skolverket
Genus och specialpedagogik
 
Forskaren Charlotta Pettersson har undersökt vad lärare kan göra för att höja kunskapen om genus, funktionsnedsättningar och specialpedagogik.
Skolvärlden
Specialpedagogiska metoder i undervisningen gynnar både pojkar och flickor. Det menar pedagogiklektorn Göran Widding, aktuell med en ny forskningsantologi.
Specialpedagogik
Denna FoU-skrift avser att bidra till att öka och sprida kunskaper om olika aspekter av genus, funktionsnedsättningar och special­pedagogik. (pdf)
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Nytt FoU-program: Fjärrundervisning
 
Annons
Ifous Fou-program: Fjärrundervisning
Har ni kommit en bit på väg med fjärr- och/eller distansundervisning och skulle vilja vidareutveckla metoder och modeller? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolhuvudmän som tillsammans med forskare
vill bepröva erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om fjärrundervisning.
Läs mer om hur du som skolhuvudman kan delta
Skör trygghet för hbtq-elever
 
Många hbtq-elever får utstå allvarliga hot och kränkningar. Vad kan skolan göra för att skydda denna utsatta grupp?  
Lärarnas tidning
Bara en tredjedel av lärarna tar upp hbtq-frågor i sex- och samlevnadsundervisningen.
Sveriges Television
I lärares språk får eleverna kön. Detta och mycket annat har personalen på Grillska gymnasiet som blivit hbtq-certifierad.
Skolvärlden
Ottars granskning av läromedel för sex och samlevnad i högstadier visar att kunskaperna kring hbtq och genus brister.
Ottar
Jag visste när jag var tio är en handledning om hur man kan stödja homosexuella, bisexuella och transpersoner i skolan.
RFSU
Undervisning i sex- och samlevnad utmaning för lärare
 
Värdegrunden måste bli ett verktyg mot trakasserier i skolans vardag, tycker kriminologen och genusvetaren Nina Rung.
Lärarnas tidning
Lärarnas tidning passade på att ställa frågor om rapporten till inledningstalaren Gustav Fridolin (MP).
Lärarnas tidning
Sex- och samlevnadsundervisningen är en utmaning för många lärare, som känner sig både okunniga och osäkra.
Lärarnas tidning
Skolinspektionen har under 2017 granskat sex- och samlevnadsundervisningen. Många lärare uppger att det är svårt att undervisa i ämnet.
Skolinspektionen
RFSU och Lafa – enheten för sexualitet och hälsa, har tagit fram ett stödmaterial för i första hand rektorer men också lärare och annan skolpersonal. (pdf)
RFSU
Det finns en mängd metoder man kan använda sig av i sexualundervisningen. Här tar vi upp några generella metoder.
RFSU
Det finns en oro för hur pornografin påverkar ungdomars sexualitet. Men gör den det, och i så fall på vilket sätt? Vad säger forskningen? (pdf)
RFSU
Målet med sex- och samlevnadsundervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet. (pdf)
Skolinspektionen
Forskning om norm och genus i skolan
 
Heteronormen är stark och en given referensram som gör att undervisningen flyter på, konstaterar forskaren Angelica Simonsson.
Skolporten
Tjejers bristande tro på sin kompetens bidrar till att de gör könstypiska studieval, visar forskning. För killar finns inte alls det mönstret.
Lärarnas tidning
Johanna Sixtenssons forskning visar att flickor väljer gymnasieskola utifrån känsla av tillhörighet, snarare än program eller betyg.
Skolporten
Flickor tenderar att förminska sina kunskaper visar Linn Hentschel i sin avhandling om sång i musikundervisningen.
Skolporten
Trots att danspedagoger är normkritiskt kunniga, organiserar de elever utifrån kön, visar Märtha Pastorek Gripsons forskning om dansundervisning i skolan.
Skolporten