Vad är grejen med LiKA, it-tempen för lärare? Läs det senaste om KLASSA, Dela Digitalt och mycket mer.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
LiKA för lärare lanseras 
 
Play movie
På fyra minuter får du reda på alla fördelarna med nya självskattningsverktyget LiKA för lärare.

LiKA, it-tempen för lärare är ett verktyg tänkt att vara ett stöd i digitaliseringsarbetet. Verktyget är framför allt till för att tydliggöra och konkretisera vad digitaliseringen innebär, och för att belysa områden där stöd och insatser kan behövas. Skattningen mynnar ut i ett förslag till handlingsplan med tips på olika aktiviteter.

Det är tack vare "crowdfunding" (gräsrotsfinansiering) via webbplatsen Dela digitalt och ekonomiskt bidrag från bland annat över 30 kommuner, som SKL kunnat genomföra projektet.
 
 
Verktyget KLASSA hjälper er med informationssäkerheten
 
Är du orolig över säkerheten i era upphandlingar eller outsourcing? Eller vet du inte vilket skydd din information behöver enligt nya dataskyddsförordningen? 

Med KLASSA kan du på bara 2-3 timmar göra självskattning av era verksamhetssystem, få fram handlingsplaner och upphandlingskrav. Översiktsbilder med diagram visar hur långt ni har kommit och hur många säkerhetsbrister som finns kvar kvar att åtgärda.

Alla kommuner, landsting och regioner har fri tillgång till KLASSA.

Kom igång med verktyget KLASSA
 
 
Grattis Rättviks kommmun - årets eHälsokommun 2018!
 
Tisdagen den 24 april utsågs Rättviks kommun till Sveriges eHälsokommun 2018 med motiveringen;
 
Med ett fantastiskt fokus på människors behov och förutsättningar, en uttalad målsättning och ett stort ansvarstagande har man lyckats göra stor skillnad för människor med funktionsnedsättning.

En kommun vars ledstjärna är att ge människor makt och möjligheter att själva bestämma över och forma sina liv. En kommun som trots sin litenhet visat stor styrka och förmåga att gå från mål och strategier till faktisk förändring för invånare och medarbetare.

En kommun som har satt frågan om digital delaktighet högst upp på agendan i sin strävan för en hållbar samhällsutveckling. För ett inspirerande, modigt och inkluderande arbete med invånare i första rummet”.

 
Juryn bestod av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för delaktighet, Vårdförbundet, Föreningen Sveriges Socialchefer och Vitalis.

Vitalis utser årets eHälsokommun
 
 
Samtyckesmall för bildhantering
 
Inför att nya dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj, delar nu SKL med sig av sin samtyckesmall för bildpublicering. 

Se gärna denna mall som ett exempel på hur ditt samtycke för bildpublicering kan se ut men använd din organisations logotyp samt anpassa syfte och kanal utifrån ändamålet med bilden/bilderna.


Exempel på hur en samtyckesmall för bildpublicering

SKL:s stöd till kommuner, landsting och regioner inför nya dataskyddsförordningen
 
 
Fler än 7 300 i offentlig sektor använder nu Dela Digitalt
 
Play movie
Nu är det fler än 7300 anställda inom offentlig sektor som hittat till Dela Digitalt! Vi ser en stor aktivitet hos väldigt många som återkommer regelbundet, vilket resulterar i att allt fler hittar och får stöd av varandra i många olika frågor.

En trend är att informella nätverk bildas kring olika frågor och att man i allt högre grad använder Dela Digitalt som ett bollplank, snarare än att man delar med sig av färdiga lösningar. I filmen från november 2017 var vi bara 4000!


Dela Digitalt
 
 
Ny fas i Bokning och Bidrag
 
SKL, cirka 200 kommuner och SKL Kommentus Inköpscentral upphandlar tillsammans en gemensam lösning för boknings- och bidragslösning.

Nu har underlaget skickats ut till dialogleverantörerna och en milstolpe i detta crowdfoundade projekt har nåtts!

Läs mer om Bokning och Bidrag 
12 kommuner har infört Serverat
 
Nu har 12 kommuner infört Serverat och fler dialoger är på gång!  Serverat vill göra det enklare att starta och driva företag samtidigt som kommunernas arbete effektiviseras och projektet drivs tillsammans med kommuner, Tillväxtverket och Bolagsverket.

Läs mer om Serverat
 
 
Digitaliseringsprojektet "Får jag lov?" vill locka fler kommuner
 
Play movie
"Får jag lov" är ett projekt som Boverket initierat tillsammans med kommuner, näringsliv och utbildningsinstanser för att skapa digitala verktyg för lov- och byggprocessen att arbeta i. De digitala tjänsterna ska rikta sig till alla ingående aktörer i lov- och byggprocessen. 

Genom att gå med i projektet, bidrar kommunen till en gemensam kravbild för systemleverantörerna när det gäller standarder och integration mot verksamhetssystem.

Mer om projektet "Får jag lov?" på Boverket 
 
 
Konferens om informationssäkerhet 4-5 september. 
 
Konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor 2018 genomförs av MSB i Stockholm den 4-5 september. Anmälan öppnar i mitten av maj och i samband med det presenteras årets program. Konferensen är gratis och vänder sig endast till offentlig sektor. Först till kvarn, biljettsläpp i maj.


Konferensen vänder sig särskilt till dig som arbetar som informationssäkerhetsansvarig, It-säkerhetsansvarig,  It-chef/It-ansvarig,  personuppgiftsombud, jurist, arkivarie, kvalitetsansvarig, beredskapssamordnare eller verksamhetscontroller.

informationssäkerhet.se
 
 
Anmäl dig till Offentliga Rummet i Göteborg senast 9 maj!
 
Play movie
På konferensen belyser vi nationella strategiska frågor och visar exempel på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränserna för att skapa förutsättningar för en smartare välfärd.

Programmet innehåller även bland annat konkreta exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och ett hackathon.

Hittills har omkring 700 deltagare registrerat sig, men det finns plats för fler!

Anmäl dig till Offentliga Rummet i Göteborg 23-25 maj
Krönika
Viktigt att stötta digitala utvecklingen inom omsorgen
 
 
Det går nästan inte en dag utan att jag förvånas och fascineras av alla de möjligheter digitaliseringen medför. Och det trots att jag har jobbat med digitaliseringsfrågor på ett eller annat sätt i nästan hela min yrkesverksamma tid!

Ett område där det finns många möjligheter att göra nytta för både användarna och verksamheten, är den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen. Det är också ett område där vi har möjlighet att dra nytta av samarbetet inom SKL-koncernen.
Verksamhetsområdet är aktuellt på flera sätt: I regeringens vårbudget aviseras 350 miljoner kronor för ny teknik i äldreomsorgen och för några dagar sedan konstaterade Socialstyrelsen i en rapport att införandet av ny teknik och e-tjänster i socialtjänsten går trögt.

Digitalisering är sällan så enkelt att det enbart handlar om att införa ny teknik. Det handlar snarare om nya sätt att erbjuda och leverera socialtjänst, nya sätt att styra och leda verksamheten och nya arbetssätt. Men samtidigt behöver förändringarna göras varsamt inom tjänster som handlar om människors hälsa, självständighet och trygghet. Det finns också regler och lagar som i dagsläget motverkar önskvärda förändringar.  

Den kraftsamling som SKL-koncernen nu gör syftar bland annat till att ge kommunerna grundläggande förutsättningar för utveckling. Genom Inera, som en del av koncernen, finns möjligheter att återanvända den teknik och infrastruktur som bolaget tidigare utvecklat för landstingens del. Och vi erbjuder redan en rad tjänster och verktyg för alla er som jobbar inom den kommunala omsorgen:
  • Flera kommuner använder redan tjänster från Inera, t.ex. Nationell patientöversikt, E-blankettjänsten, umo.se (ungdomsmottagning på nätet) och Hjälpmedelstjänsten.
  • Kommentus erbjuder ramavtal för digitala trygghetslarm och för datakommunikation, genom en version av Sjunet, som är det nationella kommunikationsnätet för e-hälsa.
  • SKL har utvecklat verktyget LIKA för socialtjänsten, där verksamheten kan kartlägga och utvärdera den egna digitaliseringsgraden inom socialtjänsten och få en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen.
Mycket är också under utveckling. Till exempel har SKL tillsammans med ett 20-tal kommuner format ett beställarnätverk som syftar till att göra goda inköp av välfärdsteknik. I år jobbar nätverket bl.a. med en vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik och med att ta fram funktionsbeskrivningar för att kommunerna tydligare ska kunna kravställa funktioner istället för lösningar. Och en snabb sökning på ”välfärdsteknologi” på deladigitalt.se visar att det finns gott om utvecklingsprojekt i kommunerna.

Om ett år ska Socialstyrelsen göra ytterligare en uppföljning av e-tjänster och välfärdsteknik inom socialtjänsten. Då är det min förhoppning att rubrikerna blir annorlunda. Möjligheterna finns – ta vara på dem, vi har inte råd att låta bli!

Jenny Birkestad
Chef för SKL:s avdelning för digitalisering
 
 
 
Konferenser och utbildningar
 
Den nya dataskyddsförordningen - inriktning på kommunala frågor den 26 april. Under en endagskurs går vi igenom vad vi behöver göra för att möta de nya kraven och juridiken kring dataskydd i kommuner, landsting och regioner. Detta är en repris av kursen som kördes i slutet på förra året, dock kommer den vara uppdaterad med det senaste som hänt inom GDPR. Anmäl dig här!

Offentliga Rummet den 23 maj - 25 maj. Arrangeras i år i Göteborg och innehåller 49 seminariepass, fyra gemensamma pass och flera kända talare. Årets moderator är Beata Wickbom.
Läs mer om programmet och anmäl dig!
 
Den digitala kommunikatören, 3 maj, webbsändning
Digitala kunskaper blir alltmer viktiga i kommunikatörens uppdrag. Välkommen till en webbkonferens där du får inspiration samt ta del av konkreta exempel på digital kommunikation.
Läs mer och anmäl dig

Praktiskt införande av e-handel, fortsättningskurs 30 maj
Kursen innefattar bland annat organisatoriska frågor kring hur man praktiskt ansluter användare i olika förvaltningar och avdelningar.
Läs mer och anmäl dig här

På väg mot en digital översiktsplan 11 juni
Välkommen till en heldagskonferens för erfarenhetsutbyte kring digitala översiktsplaner. Kursen innefattar bland annat organisatoriska frågor kring hur man praktiskt ansluter användare i olika förvaltningar och avdelningar.
Läs mer och anmäl dig här