Glad påsk!
 
Påsken står för dörren, ljuset ger sig till känna – nu hoppas vi också på värmen!

I det här numret av Boendenytt kan du bland annat läsa om våra två årsrapporter; bostadsanpassning och anvisning av bostäder för hushåll med särskilda behov.
Det är glädjande att det går åt rätt häll i arbetet med att minska väntetiderna för beslut om bostadsanpassning, trots fortsatt högt inflöde av ansökningar. Vad gäller anvisning av lägenheter noteras en rekordhög siffra om 995 förmedlade lägenheter under 2017.

Det känns särskilt roligt att antalet och andelen lämnade lägenheter från privata hyresvärdar ökar. Under året inrättar kommunen ett mobilt boendeteam för att stödja och följa upp de nyanlända som anvisats bostad enligt Bosättningslagen. Mer om detta i nästa nummer av Boendenytt.
 
Önskar alla våra läsare en vilsam och härlig påsk!


Erik Gedeck
Avdelningschef
Boendeavdelningen, fastighetskontoret
Uppföljning av hemlöshetsplanen 2017
 
Det händer mycket inom hemlöshetsområdet i Göteborg, det visar den senaste uppföljningen av hemlöshetsplanen.

Staden utökar och utvecklar Bostad först tillsammans med AB Framtiden och idéburna organisationer. AB Framtidens satsning med lägenheter till bostadslösa barnfamiljer fortsätter under 2018, i en mindre omfattning. Vid årsskiftet hade ca 400 familjer med ca 1000 barn fått lägenhet med eget kontrakt.
En samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK) för sektor Individ och familjeomsorg samt funktionshinder har startats.  Ett syfte med verksamheten är att minska stadens kostnader för köpta boenden.   
Läs den sammanfattande uppföljningen av strategin och planen mot hemlöshet från 2017
Årets kartläggning av hemlöshet i Göteborg genomförs i april
 
Nu är det snart dags för årets kartläggning av hemlöshet i BoInvent1. Kartläggningen genomförs 16–22 april av stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning.

Resultatet används som planeringsunderlag av politiker, tjänstemän och andra aktörer för att bättre möta hemlösas behov av bostad. Mätningen är en del i uppföljningen av de mål som finns i stadens strategi och plan mot hemlöshet, som antogs 2015 av kommunfullmäktige.
 
Handläggare på stadsdelsförvaltningarna inom vuxen, barn och unga, funktionshinder, försörjningsstöd samt äldreomsorg och social resursförvaltning (etablering och uppsökare) lägger in ärenden i BoInvent1. Förvaltningarna kan med fördel förbereda kartläggningen genom att utse lokala administratörer som ordnar behörighet för utsedda handläggare. Det är bra om det sker innan kartläggningsperioden startar. Information om kartläggningen har även gått ut via förvaltningsbrevlådor.
 
Rapporten publiceras efter sommaren på goteborg.se och boendeportalen.goteborg.se.
 
Läs mer om Göteborgs Stads hemlöshetsarbete och publicerade rapporter från Stadens hemlöshetskartläggning
Workshops för bättre livsvillkor
 
I slutet av april anordnas workshop för att Göteborg ska förbättra livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning. De aktiviteter och strategier som tas fram ska ge en handlingsplan med start 2018.
 
Arbetet med förbättrade livsvillkor är ett prioriterat mål beslutat i fullmäktige och ansvariga är SDN Västra Göteborg tillsammans med fastighetskontoret under år 2017 och 2018.
 
Ett viktigt syfte är att skapa medvetenhet om funktionsrätt och dess betydelse för hur staden arbetar med allas rätt att ta del av kommunens verksamheter.
 
Under 2017 har det hållits flera frukostdialoger med utgångspunkt i rättighetsområdena från programmet för full delaktighet: rätten till demokratiskt deltagande, rätten till omsorg, trygghet och personlig hälsa, rätten till utbildning, rätten till arbete och bostad, samt rätten till kultur och fritid. Representanter från stadens förvaltningar och bolag har deltagit på frukostdialogerna.
 
Nästa steg är nu att tillsammans ta fram en handlingsplan som ska utgå från funktionsrättsperspektivet och programmet för full delaktighet. Inom varje rättighetsområde kommer det finnas en processansvarig som tillsammans med en arbetsgrupp och processtöd tar fram de aktiviteter som ska påbörjas under året. 
 
Detta är ett stadengemensamt uppdrag där samtliga förvaltningar och bolag är ansvariga att arbeta med programmet för full delaktighet. Styrgrupp för uppdraget är samordningsgruppen för Jämlikt Göteborg.
 
 
Här kan du läsa mer:
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
 
Antalet anvisade bostäder ökade
 
Anvisning av bostäder via kommunala kontrakt ökade under 2017, Göteborgs Stad klarade även mottagandet av 1 104 nya göteborgare.

Fastighetskontoret redovisar i en rapport anskaffning och anvisning av bostäder i Göteborg under 2017. Totalt anvisade fastighetskontoret 995 lägenheter under 2017, en ökning med 100 lägenheter jämfört med 2016. En del av dessa bostäder är så kallade genomgångsbostäder med nyanlända som målgrupp, ett sätt för Göteborgs Stad att uppnå de krav som ställs i Bosättningslagen*. Av de totalt 995 lägenheterna gick 542 lägenheter till nya göteborgare vilket innebär att staden kunde ta emot 1 104 nya göteborgare. Här bidrog kommunala Framtidenkoncernen med flest lägenheter, drygt 80 procent av de 542 lägenheterna. Övriga kom från privata fastighetsägare. 453 lägenheter gick till stadens kommunala kontrakt, som riktar sig till hushåll med social eller medicinskt problematik. Till skillnad från en genomgångslägenhet kan ett kommunalt kontrakt överlåtas till eget avtal efter 18 månader. Rapporten visar även att den genomsnittliga väntetiden från ett beslut om ett kommunalt kontrakt till själva kontraktskrivningen minskade med två månader.

Under 2017 fick 308 personer med kommunalt kontrakt ett förstahandskontrakt. En ökning med 35 personer jämfört med 2016.

- Bostadsbristen ställer stora krav på samhället att säkra bostäder till grupper med särskilda behov. Det handlar om hushåll med social problematik, personer med funktionsnedsättning men även nyanlända som anvisats till kommunen utifrån Bosättningslagen. Att vi tillsammans med bostadsföretag och socialtjänst under 2017 ordnat med bostäder för närmare 1000 hushåll vittnar om en rekordstor kraftsamling,
säger Erik Gedeck som är chef för boendeavdelningen på fastighetskontoret.

Hela rapporten Anskaffning och anvisning av bostäder 2017 hittar du här
 
*Bosättningslagen gäller från och med 1 mars 2016 och innebär att varje kommun i Sverige är skyldig att erbjuda de nyanlända som anvisas till respektive kommun en bostad.
2017 hjälpte fastighetskontoret 3 050 göteborgare att få sin bostad anpassad
 
En rapport från fastighetskontoret visar att 3 050 göteborgare fick hjälp under 2017 med att bostadsanpassa* sin bostad. De vanligaste insatserna är anpassning av trösklar, stödhandtag, reparation av teknisk utrustning, dörröppnare och så kallad spisvakt**.

Kostnaderna för bostadsanpassning 2017 var 62, 8 miljoner kronor, en minskning med 7,4 miljoner jämfört med 2016. Rapporten visar även att den genomsnittliga åldern för de som ansöker om bostadsanpassning och får dessa beviljade är 75 år. Av de som beviljades bidrag var 63 procent kvinnor och 37 procent män. Majoriteten av alla ansökningar kom från personer som bor i lägenhet.

Fastighetskontoret har som mål att 75 procent av alla sökanden ska få ett beslut om sin ansökan inom två månader. 2017 fick 67 procent svar inom två månader vilket är en förbättring med 4 procent jämfört med 2016.

- Det känns väldigt roligt att vi kunde hjälpa så många göteborgare under 2017 med bostadsanpassning. Extra roligt att de åtgärder vi har gjort för att kunna ge fler sökande ett beslut inom två månader har gett resultat även om vi har en bit kvar innan vi är framme vid målet, säger Annika Jenefeldt, chef för bostadsanpassningsenheten på fastighetskontoret.


*Syftet med bostadsanpassning är att den sökande ska kunna bo kvar i sin nuvarande bostad trots den funktionsnedsättning som den sökande har. Varje ansökan prövas och är en myndighetsutövning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

**En spisvakt är en teknisk anordning som övervakar spisen och vid risk för brand antingen ska påkalla en åtgärd från omgivningen eller bryta elförsörjningen till spisen innan en brand har hunnit uppstå (Källa: Brandskyddsföreningen).

 
Rapporten hittar du här
Fem frågor till Glenn Wigströmny på boendeavdelningen
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Amerikansk och svensk högskola med inriktning på pedagogik.

Var, och med vad, arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag har en gedigen bakgrund från skolans värld där jag arbetat med utmaningar på olika pedagogiska nivåer. De sex senaste åren innan jag kom till Fastighetskontoret var jag samordnare inom olika områden på SDF Västra Hisingen.
Jag hade även under denna tid uppdraget att inventera EAH(Enkelt Avhjälpta Hinder) i stadsdelen, ett uppdrag som är en bidragande orsak till varför jag nu
arbetar på fastighetskontoret.
 
Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Jag visste att det arbetas med fastigheter och tillgängligheten i Göteborgs stad.
Jahja, Fastighetsnämndens ordförande är också ordförande i SDF Västra Hisingen.
Utvecklingsenheten, där jag nu arbetar, gav mig genom åren ett positivt intryck av en kul och seriös arbetsgrupp.
Får jag sticka ut hakan lite så var den generella bilden och namnet lite grå och fyrkantig. Väl inne i huset har det gråa bytts ut till en palett av färger, vilket jag pratar mig varm för i möten med ”okunniga”.
 
Vad ska du jobba med på boendeavdelningen?
Mitt uppdrag är att ge stöd till stadens bolag och fackförvaltningar i processen att inventera och åtgärda Enkelt Avhjälpta Hinder. Jag kommer även att bidra med arbete i samband med funktionsveckan i december.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på boendeavdelningen?
Jag får chansen att få ”bollar i mål”, vilket motiverar och stimulerar.
Det är mycket inspirerande att arbeta i en miljö som vill utvecklas och söker sig framåt.
Lösningsfokuserade samtal kan blandas med tankar om vår omvärld.
Fem frågor till Malin Johanssonny på boendeavdelningen
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Har  en kandidatexamen inom industriell ekonomi.

Var, och med vad, arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag arbetade som projektassistent på ett företag inom livsmedelsindustrin.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Jag visste inte så mycket om fastighetskontoret innan min anställning.

Vad ska du jobba med på boendeavdelningen?
Jag ska arbeta med att handlägga ansökningar om bostadsanpassningsbidraget.
 
Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på boendeavdelningen?
Omväxlande arbete mellan kontorsarbete och platsbesök samt möjlighet att göra skillnad för personer. Härliga och hjälpsamma kollegor.
 
Fem frågor till Johan Urünny på boendeavdelningen
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Motorbranschens Tekniska Gymnasium och fastighetsförvaltare från Fastighetsakademin.
 
Var, och med vad, arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag arbetade som verkstadschef på Sandarna Transporter AB då jag beslutade mig för att ändra yrkesinriktning och börja studera till fastighetsförvaltare. Efter utbildningen jobbade jag ett tag som husvärd på Bostads AB Poseidon.
 
Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Jag kände till att Fastighetskontoret skötte förvaltning av fastigheter/ byggnader samt markanvisningar.
Jag hade även via mitt tidigare jobb på Poseidon kontakt med förvaltarna på boendeavdelningen vid överlåtelser av hyreskontrakt m.m.

Vad ska du jobba med på boendeavdelningen?
Jag kommer arbeta som förvaltare på boendeavdelningen.
       
Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på boendeavdelningen?
Det som är roligt/bra med tjänsten är att man får träffa väldigt mycket människor och hjälpa till med deras boendesituation i staden. Jag är också glad över att ha hamnat på en avdelning med härliga kollegor som varit godhjärtade och hjälpt till och gett mig en superbra introduktion.
Fem frågor till Kaj Mutkany på boendeavdelningen
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag är samhällsvetare.
 
Var, och med vad, arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Framför allt har jag arbetat inom funktionshinderområdet men jag har även ett antal års erfarenhet av arbete med etablering av nyanlända. Min grundanställning ligger i Örgryte-Härlanda där jag arbetar som planeringsledare i boendeplanering funktionshinder. SDN Örgryte-Härlanda har ett resursnämndsuppdrag att för staden planera, samordna och förmedla bostäder för personer med funktionsnedsättningar. Uppdraget har framför allt en inriktning på bostäder med särskild service men omfattar även utveckling av andra bostadsformer för personer med funktionsnedsättning. Delar av min tjänst kommer jag nu att arbeta för fastighetskontoret.
 
Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Boendeplanering funktionshinder har haft ett samarbete med fastighetskontoret under flera år. Det har handlat om samverkan med främst boendeavdelningens utvecklingsenhet och bostadsenhet samt även vissa kontakter med strategiska avdelningen och exploateringsavdelningen. En av mina största utmaningar initialt blir att lära mig fastighetskontorets inre processer.

Vad ska du jobba med på boendeavdelningen?
Fastighetsnämnden har ett processägarsansvar för stadens mål att bygga ikapp behovet av boende med särskilt stöd för personer med funktionsnedsättningar. 60 procent av min tjänst ska jag arbeta som processledare för ökad måluppfyllelse av detta mål. Organisatoriskt ligger uppdraget hos boendeavdelningens utvecklingsenhet.
       
Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på boendeavdelningen?
Det ska bli roligt att lära känna en ny organisation inifrån. Jag har tidigare enbart jobbat inom stadsdelsförvaltningar, att vara en del av en fackförvaltning är något nytt. Har sedan tidigare ett gott intryck av samverkan med fastighetskontoret och det intrycket har förstärkts av det trevliga bemötande jag hittills fått.  Jag hoppas kunna bidra till att staden får en bättre balans mellan behov och tillgång till bostäder för personer med funktionsnedsättningar.
Fem frågor till Anand Schmidny på boendeavdelningen
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har socionomexamen från Göteborgs Universitet.
 
Var, och med vad, arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Tidigare har jag arbetat inom socialtjänsten i Östra Göteborg på Boendeenheten. Där arbetade jag med bistånd till boende med specialisering gentemot kommunala kontrakt. Så jag har fram tills nyligen skrivit den typ av remisser som jag idag tar emot.
 
Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Jag kände till Fastighetskontoret som mellanhyresvärd för de kommunala kontrakten och arbetet med boendesociala frågor samt även att remisser om anpassade bostäder behandlas här. Samt att kontoret är en nyckelaktör i vidarebyggandet av staden.

Vad ska du jobba med på boendeavdelningen?
Jag kommer att arbeta på Bostadsenheten som bostadssekreterare mot stadsdelarna Västra Göteborg, Norra Hisingen och Lundby.
       
Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på boendeavdelningen?
Det har varit roligt att komma in i en levande grupp med många erfarna kollegor. Arbetsuppgifterna är intressanta och den ena dagen är inte den andra lik. Sen är ju lokalerna mycket charmiga också med sina dolda trapphus och höga tak.