Nya lösningar och arbetssätt för samverkan mellan vården och landstinget som arbetsgivare testas i sju projekt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Riktat stöd kan förebygga sjukskrivningar
 
Rickard Bracken, SKL
Rehabiliteringskoordinatorer hos arbetsgivare och riktat stöd till arbetsplatser med höga och ökande sjuktal är två åtgärder som ska testas i en pilotstudie i Skåne och Norrbotten.
– För att kunna förebygga sjukskrivning eller underlätta återgång i arbete behövs många gånger en förbättrad dialog mellan medarbetaren, vården och arbetsgivaren, ofta kan sjukskrivningarna kortas om insatser sätts in på arbetsplatsen i kombination med stödjande insatser från till exempel primärvården, säger Rickard Bracken, handläggare vid SKL.
Till nyheten
 
Gott arbete med sjukskrivning och rehabilitering i landstingen
 
Helén Lundkvist Nymansson
Alla landsting uppnår villkoren efter första året av den tvååriga överenskommelsen om ett effektivt arbete med sjukskrivning och rehabilitering.
– Sjukskrivning och rehabilitering är viktiga och ganska omfattande uppgifter i hälso- och sjukvården. Det är mycket positivt att alla landsting har fortsatt att utveckla arbetet med försäkringsmedicin, rehabiliteringskoordinering och digitalisering, säger Helén Lundkvist Nymansson, chef för sektionen för hälsa och jämställdhet på Sveriges Kommuner och Landsting.
Till nyheten
 
Värmland först ut med nya elektroniska intyg
 
Eric Le Brasseur
Under 2018 kommer 18 landsting att integrera intygsapplikationen Webcert i sina journalsystem. Webcert gör det enklare att utfärda elektroniska läkarintyg och att kommunicera med Försäkringskassan om en patients sjukskrivning. Allmänläkaren Eric Le Brasseur vid Vårdcentralen Skåre i Värmland har varit med och tagit fram krav på lösningen. Han är nöjd både med Webcert och de nya läkarintygen.
– Både Webcertlösningen och de nya intygen ger fördelar. Det var bra att båda sakerna kom samtidigt. Att alla komponenter var nya har gjort det enklare att ta till sig.
Till nyheten
 
Utlysningar med fokus på samverkan
 
De senaste årens utvecklingsarbete visar att det behövs en ökad samverkan mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvård för att förebygga och förkorta sjukskrivningar. SKL har därför genomfört två utlysningar av projektmedel som en del av överenskommelsen med Socialdepartementet om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
Till nyheten
Ny överenskommelse om Försäkringsmedicinska utredningar
 
För en rättssäker prövning av sjukpenningärenden behöver Försäkringskassan i vissa fall fördjupade medicinska utredningar, FMU. Regeringen och SKL har ingått en ny överenskommelse om de fördjupade utredningarna för perioden 1 januari–31 december 2018.
Till nyheten
 
Cecilia Alfvén, SKL
Riskpatienter kan få hjälp tidigare
 
Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) ger stöd för hälso- och sjukvården att tidigare och med större träffsäkerhet än idag kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning. SRS ger även stöd till att identifiera personer som har behov av specifika eller samordnade rehabiliteringsinsatser. Nu pågår en pilotstudie på fem kliniker.
– Grunden för riskberäkningen är data från sjukintygen men även ett antal frågor till patienten som läkaren matar in svaren på. Systemet ger också tips på åtgärder, säger Cecilia Alfvén, handläggare SKL.
Till Nyheten
 
Läkare vill förbättra sin försäkringsmedicinska kompetens
 
Karolinska Institutet har gjort en ny enkätstudie om läkares syn på arbetet med sjukskrivningar. Den visar bland annat att många önskar sig en större försäkringsmedicinsk kompetens och bättre samverkan med Försäkringskassan.
- Ett positivt resultat är att de flesta läkare anser att de har en viktig roll. 92 procent ansåg att deras arbete med sjukskrivningar är betydelsefullt för patienterna och 87 procent ansåg att det är viktigt att ha fokus på arbetsåtergång, säger Kristina Alexanderson, professor vid Karolinska Institutet.
Till nyheten
 
I nyhetsbrevet tar vi upp aktuella nyheter, forskning, metoder och arbetssätt inom sjukskrivning och rehabilitering inom landsting och regioner. SKL:s kontaktpersoner inom området är Anna Östbom och Cecilia Alfvén. Läs mer om SKL:s arbete inom sjukskrivningar och rehabilitering.